MZV SR: Ministerstvo sa vyhráža protestujúcim občanom!

2,628
Kultúra smrti

Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu (kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv na Slovensku pristúpili k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam, ktoré zasielajú tajomníčke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Barbare Illkovej. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozhodne odsudzuje takúto formu nátlaku na zastavenie prác na Celoštátnej stratégii ľudských práv, a varuje organizátorov tejto kampane ako aj všetkých autorov podobných e-mailov, že nátlak tohto druhu je neprípustný. Ak nedôjde okamžite k zastaveniu kampane, MZVaEZ SR podnikne príslušné právne kroky, vrátane trestného oznámenia na konkrétne osoby.

Vyslovovanie názorov a verejná kritika rozhodnutí štátnych orgánov sú legitímnymi nástrojmi občianskej nespokojnosti. Nadávky urážajúce ľudskú dôstojnosť, obviňovanie z pedofílie, korupčného správania a vyhrážanie sa fyzickými útokmi však nielenže prekračujú hranice dobrého vkusu, ale aj napĺňajú skutkové znaky hanobenia osoby a porušovania práv na ľudskú dôstojnosť zakotvených - okrem iného – v Ústave SR aj v príslušných zákonoch. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preto opakovane apeluje na všetkých tých, ktorí organizujú podobné kampane a majú nutkanie vyjadriť sa písomne k pripravovanej stratégii ľudských práv, aby dbali na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a zdržali sa protiprávneho konania. V opačnom prípade budú znášať následky vyplývajúce z trestnoprávnej zodpovednosti každého občana podľa zákonov SR.