List Mons. Stanislava Zvolenského ministrovi M. Lajčákovi k stratégii

6,201
Kultúra života

 
Bratislava. Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) poslal list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi. Pri tejto príležitosti prinášame list v plnom znení. 
 
Bratislava, 11. júla 2013 
 
Vaša Excelencia, 
 
dovoľte mi, aby som v mene Konferencie biskupov Slovenska vyjadril pripomienky k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike (ďalej len "Stratégia"). Konferencia biskupov Slovenska oceňuje zámer vypracovať dlhodobú Stratégiu rozvoja ľudských práv na Slovensku. Rovnako s potešením prijímame verejnú diskusiu a pracovné semináre na túto tému. Považujeme za dôležité, aby dokumentu takéhoto typu predchádzala širšia spoločenská dohoda. 
 
Stratégia obsahuje deväť prierezových otázok pre ďalšie obdobie, ale venuje sa aj dvom konkrétnym oblastiam, a to národnostnej politike a právam LGBTI osôb. Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví. Z týchto dôvodov navrhujeme vypustiť celú piatu strategickú otázku (práva LGBTI osôb) zo Stratégie a nepoužívať termín rodová rovnosť. 
 
Keďže dokument by mal obsahovať celú komplexnosť problematiky, dovoľujeme si navrhnúť doplnenie do Stratégie štyri oblasti, ktoré zatiaľ nie sú upravené v žiadnom samostatnom dokumente: právo na život nenarodených detí, právo na výhradu svedomia, rodičovské práva, náboženská sloboda a sloboda slova. Konferencia biskupov Slovenska je pripravená navrhnúť odborníkov k týmto otázkam. 
 
Vaša Excelencia, hoci predložený návrh chápeme ako pracovný materiál, určený na pripomienkovanie, je zrejmé, že po definitívnom schválení bude mať zásadný vplyv na rozvíjanie a aplikáciu konceptu ľudských práv v Slovenskej republike. Budeme Vám vďační, ak dostaneme začiatkom septembra jeho prepracované vydanie.
 
Máme nádej, že vzájomnou otvorenou komunikáciou prispejeme k upevneniu spoločného dobra a prehlbovaniu chápania základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike. 
 
Do ďalšej služby Vám vyprosujeme hojnosť Božích darov. 
 
Mons. Stanislav Zvolenský 
predseda Konferencie biskupov Slovenska 
bratislavský arcibiskup - metropolita 
 
_________________________________
 
Jeho Excelencia
Miroslav Lajčák 
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí