10 dôvodov, prečo ženy opäť nosia závoje v kostole

2,052
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Nie je tomu tak dlho, čo kresťanské ženy mali v kostole vždy prikryté hlavy; mnohé ženy sa k tomu opäť vracajú. Veľa žien používa modlitebný závoj, iné sa rozhodujú pre klobúky, šály, šatky, či štýlové čelenky.

Z akého dôvodu to robia?

1) Je to v Novom zákone

„Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. 

Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby jej hlava bola oholená. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo si hlavu oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. (Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža.)

Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. (Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.)

Posúďte sami: Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? A neučí vás sama príroda, že mužovi je na potupu, keď si pestuje vlasy, kým žene je na slávu, keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. Ak by sa niekto chcel hádať, my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi“ (1 Kor 11, 1-16).

Viem, že je to horúca téma, no pokúsim sa to vysvetliť.

2) Cirkev zahaľuje veci, ktoré sú posvätné

Svätostánok je zahalený. Kalich je zahalený. Oltáre sú prikryté. Mojžiš si zahalil tvár potom, ako uvidel Boha. Zahalená žena preukazuje úctu Bohu, symbolizuje zahalenú nevestu Cirkev, zároveň si však ctí aj seba ako ženu pred Bohom.

 

3) Muži a ženy sú odlišní

Muži predstavujú Krista, ženícha, preto sú muži aj kňazmi. Ženy predstavujú Cirkev, nevestu. Všetci laici sa podieľajú na ženskej prirodzenosti Cirkvi; ženy však symbolizujú Cirkev ako nevestu.

Zahaľovanie ide proti spoločnosti, ktorá nám hovorí, že muži a ženy sú rovnakí, že existuje veľa rodov a že rod nie je dôležitý, keď chcú ľudia uzavrieť manželstvo. Zahaľovanie je vonkajším vyjadrením proti modernosti a jej klamstvám. Žena, ktorá sa rozhodne podriadiť ako manželka, ako žena, svojmu manželovi, je proti všetkému, čo nám naša spoločnosť hovorí o mužovi a žene. Svätý Pavol hovorí o ženách, podriadených svojim manželom, o Cirkvi, podriadenej Kristovi, o Kristovi, ktorý miluje Cirkev až tak, že pre ňu trpí a zomiera, a o manželoch, milujúcich svoje manželky rovnako, ako Kristus miluje Cirkev.

 

4) Ženy a muži sú si rovní

Sv. Pavol povedal niečo, čo bolo proti názoru na mužov a ženy v kultúre tej doby:

 „Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.“

Kresťanstvo urobilo muža a ženu rovných v Bohu, a sv. Pavol o tom správne hovorí uprostred úryvku, v ktorom je reč o ženách, zahaľujúcich si hlavy. Je dôležité uvedomiť si, že Ježiš a sv. Pavol hovoria v Písme o ženách novým spôsobom; spôsobom, ktorý nebol zvyčajný vo vtedajšej kultúre. Zahalenie nestavia ženy na nižšiu úroveň ako mužov, práve naopak, tvoria jednotu s mužmi, ktorí si hlavy nezahaľujú. To zvýrazňuje rozdiel medzi mužmi a ženami a zároveň aj to, že sú obaja stvorení na Boží obraz.

 

5) Závoj zdôrazňuje prirodzenú krásu ženy

Sv. Tomáš Akvinský vysvetľuje vo svojom komentári k úryvku z 1 Kor o zahaľovaní, že ľudia všeobecne ošatením zväčšujú svoju prirodzenú krásu.

Ženy mávajú od prírody krásne vlasy, a závoj len skrášľuje a zvýrazňuje túto ich krásu. Zvyčajne túžime vniesť do liturgie to najlepšie zo seba a aj zahalenie je jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť.

 

6) Je to súčasť učenia apoštolov

Sv. Pavol píše, že si praje, aby Korinťania „zachovávali jeho učenie, ako im ho odovzdal“. A toto učenie neplatilo iba pre vtedajšiu kultúru; sv. Pavol ho odovzdáva ďalej, ako tradíciu žien, zahaľujúcich si hlavy a mužov, ktorí si ich nezahaľujú. Je to učenie apoštolov a zachovávalo sa do 60-tych rokov minulého storočia, kedy sa mnohé liturgické tradície znehodnotili a porušili.

Kódex kanonického práva z roku 1917 vyžaduje, aby ženy mali prikrytú hlavu a mužom naopak, zakazuje mať prikrytú hlavu. Kódex kanonického práva z roku 1983 pasáž o ženách vynecháva a zostáva iba zákaz pre mužov.

Nikto nevie prečo sa Kódex zmenil, hoci je jasné, že teraz už cirkevný zákon nevyžaduje prikrytie hlavy u ženy. Zároveň je však jasné aj to, že táto tradícia upadá, hoci laici nemajú žiadny dôvod, prečo by v nej nemohli pokračovať, aj keď nie je uvedená v Kódexe kanonického práva.    

 

7) Niektorým ženám sa tak lepšie modlí

Niektoré ženy nosia závoj nielen v kostole, ale vždy keď sa idú modliť, či už v súkromí alebo aj na verejnosti. Pomáha im to sústrediť sa. Modlitba, ktorá sa modlí keď sa pri vstupe do kostola dáva na hlavu závoj, znie: „Požehnaná som ja, čo som pozvaná na svadobnú hostinu Baránkovu.“

 

8) Závoj alebo klobúk sa automaticky pokladá za oblečenie do kostola

Žena, ktorá si vo všedný deň alebo v nedeľu dá niečo na hlavu, automaticky naznačuje, že sa pripravuje do kostola. Pracujúca žena môže použitím závoja odlíšiť odev, ktorý nosí do práce od odevu, ktorý nosí do kostola. Žena, ktorá nosí „mamičkovské šaty“, si môže založiť závoj a je pripravená na sv. omšu.  

 

9) Obliekanie krásneho závoja v prítomnosti Boha navodzuje správne pocity

Žena pri obliekaní závoja prežíva krásne pocity a niektorí manželia si myslia, že závoje vzbudzujú „vášeň“. Krásnym závojom si uctievame Boha rovnako ako nádhernou architektúrou, či dôstojným kňazským ornátom. Prispievajú k zvelebovaniu a oslave Boha, ktorá náleží iba Jemu.

 

UPDATE 21. 4. 2015: Poznámka autora: Niektorí ľudia majú námietky voči môjmu použitiu slova „vášeň“. Použil som ho v súvislosti s kresťanským manželstvom – aj v Piesni piesní sa hovorí: „Očarila si moje srdce, sestrička moja, nevesta, očarila si moje srdce jediným pohľadom svojich očí, jediným ohnivkom svojho náhrdelníka“ (Pies 4, 9). Fyzická príťažlivosť je veľmi dobrou a dôležitou súčasťou kresťanského manželstva.

 

10) Kvôli anjelom

Sv. Tomáš Akvinský vysvetľuje túto vetu z 1 Kor 11, 10 jednoducho tak, že je to kvôli anjelom, ktorí sú prítomní pri najsvätejšej omšovej obete. Muži musia preukazovať rovnakú úctu ako ženy. Ženy ju prejavujú zakrytím hlavy, a muži tým, že ju zakrytú nemajú.

 

Bonus

Počas audiencie u pápeža majú ženy aj dnes prikrytú hlavu. 

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO.  Napíšte nám do FB komentov či preferuješ nosiť šatku v kostole.

DISKUSIA k článku