Nie všetci budú spasení

4,137
Kultúra života

Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť.“

Lukáš 13, 23-24

„Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Matúš 22, 14

„Hľa, ako mnoho je povolaných a málo vyvolených! Dajte si pozor, ak sa o seba nestaráte; vaše zatratenie je pravdepodobnejšie ako vaša náprava, najmä ak je cesta vedúca k večnému životu úzka.“

Sv. Ján z Kríža, učiteľ Cirkvi

„Čím viac je hriešnikov, tým väčšmi ich musíme v trpezlivosti znášať; pretože z mláťačky ide len málo zŕn do stodoly, no pliev, ktoré sa hodia do ohňa, sú veľké stohy.“

Sv. Gregor Veľký, pápež, otec a učiteľ Cirkvi

„Tak bude uprostred zeme medzi národmi, ako keď sa zrážajú olivy, ako pri paberkovaní, keď sa končí oberačka.“

Kniha proroka Izaiáša 24, 13

„Nie všetci sú zachránení, dokonca ani väčšina...Určite je ich mnoho, ak sa posudzujú sami, ale je ich málo v porovnaní s množstvom, ktoré bude potrestané diablom.“

Sv. Augustín, otec a učiteľ Cirkvi

✝ „Všetci by chceli byť zachránení a chceli by si užívať nádheru raja; ale pre dosiahnutie neba je potrebné kráčať priamou cestou vedúcou do večnej blaženosti. Je to cesta zachovávania Božích prikázaní. Preto vo svojom ohlasovaní evanjelista vyslovil: Vyrovnajte cestu Pánovi.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Počet vyvolených je nízky, taký nízky, že keby sme ho poznali, od ľútosti by sme zamdleli. Ich počet je taký nízky, že keby ich mal Boh zhromaždiť, zvolal by na nich, ako to urobil ústami proroka so staršími: ,Zhromaždite sa‘ jeden po druhom – jeden z tejto provincie, iný z tamtoho kráľovstva.“

Sv. Louis Mária de Montfort

✝ „Naše kroniky rozprávajú o ešte hrozivejšej udalosti. Jeden z našich bratov, známy svojím učením a svätosťou, kázal v Nemecku. Hovoril o ohavnosti hriechu nečistoty v takej miere, že jedna žena pred všetkými prítomnými zomrela od žiaľu. Keď potom znova ožila, povedala: „Keď som bola pred Božím súdom, spolu so mnou tam prišlo 60 000 ľudí z rôznych častí sveta; troch z nich poslali do očistca a všetci ostatní boli zatratení.“

Sv. Leonard z Porto Maurizio

✝ „Dlhujeme Bohu smutnú vďačnosť za celkom nezaslúžený dar pravej viery, ktorú nám daroval. Koľko je neveriacich, heretikov a schizmatikov, ktorí nemajú potešenie z porovnateľného šťastia? Na svete je ich plno a sú stratení!“

Sv. Alfonz Mária de Ligouri, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Vyzývam vás, aby ste vo svojich súženiach nepoľavovali, ale boli oživení láskou Boha a denne prispievali k svojej snahe s vedomím, že vo vás má byť uchovaný pozostatok pravej nábožnosti, ktorú nájde Pán, keď príde na zem. Neľakajte sa, ani keď budú biskupi vyhnaní zo svojich kostolov. Nech objavenie sa zradcov v kruhoch samotného kléru nezlomí vašu vieru v Boha. Zachránení nie sme z počutia, ale z vôle a podľa účelu, zo skutočnej lásky k nášmu Stvoriteľovi. Rozpomeňte sa, ako v útoku proti nášmu Pánovi veľkňazi, zákonníci a starší vymysleli spiknutie a ako málo bolo nájdených takých ľudí, ktorí prijali slovo. Pamätajte, že to nie sú zástupy, ktoré sú zachránené, ale vyvolení Bohom. Nebuďte teda vystrašení množstvom ľudí, ktorí sú zmietaní vetrom sem a tam ako vlny mora. Keby bol zachránený čo len jeden, ako Lót v Sodome, mal by zotrvať v skutočnej rozvahe, udržujúc si svoju vieru v Krista pevnú, pretože Boh svojich svätých neopustí. Pozdravte odo mňa všetkých bratov v Kristovi. Modlite sa za moju úbohú dušu.“

Sv. Bazil Veľký, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“

List Galaťanom 5, 19-21

✝ „Ako keď žnec zachytáva steblá a jeho rameno obžína klasy… Zostanú z neho paberky, ako keď ráňajú olivy, dve-tri bobuľky na samom vrcholci, štyri-päť na konárikoch stromu" - hovorí Pán, Boh Izraela.“

Kniha proroka Izaiáša 17, 5-6

✝ „Boh, ako to opisuje autor, si praje, aby mu jeho kňazi slúžili tak, ako mu slúžia serafíni v nebi; inak od nich odníme svoje požehnanie a spôsobí ich vlažnosť, následkom čoho padnú – najprv do priepasti hriechu a potom do pekla.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „To, čo je krivé, nemožno narovnať a s tým, čo chýba, nemožno počítať.“

Kniha Kazateľ 1, 15

✝ „Aby sme boli spasení, musíme sa triasť pri pomyslení, že budeme stratení, ale pri pomyslení na peklo sa musíme triasť menej, ako pri myšlienke na hriech, ktorý nás tým smerom môže poslať. Ten, kto sa bojí hriechu, sa vyhýba nebezpečným príležitostiam, často sa odporúča Bohu a vyhľadáva spôsoby, vďaka ktorým ostane v stave milosti. Kto takto koná, bude zachránený, ale pre toho, kto tak nečiní, je to prakticky nemožné.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Je nemožné zachrániť sa, ak sa odvrátime od Teba, ó, Mária.“

Sv. Anzelm, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Beda, priateľ môj. Nemôžeme byť spolu v nebi, kým tak nezačneme žiť na tomto svete. Smrť to nijako nemení. Ako strom padá, tak bude aj ležať… Ježiš povedal... „Keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.“ A tiež povedal, že „bude jedno stádo a jeden pastier,“ a urobil sv. Petra najvyšším pastierom svojho stáda. Môj drahý priateľ, neexistujú dva spôsoby, ako slúžiť Kristovi. Je len jedna správna cesta, a to je slúžiť Mu podľa toho, ako si to On sám želá.“

Sv. Ján Mária Vianney, farár z Arsu, patrón kňazov

✝ „Poobzerajte sa po svete, jednoducho pozorujte spôsob života či rozprávania a hneď uvidíte, či poznajú zlo hriechu alebo či sa mu venuje nejaká pozornosť. Nehovoriac o tých, ktorí vedome žijú bezbožné a hriešne životy; ako málo je tých, ktorí sú odmeňovaní za dobro, ktorí pristupujú k sviatostiam a uvedomujú si, akým veľkým zlom hriech je a akú skazu so sebou prináša. Následkom toho, že väčšina ľudí žije v zjavnej a trestuhodnej ingorancii bude, že obrovský počet ľudí príde do zatratenia – pretože žiaden hriech nie je odpustený bez toho, aby ho hriešnik oľutoval a ľutovať ho nemôže, ak si hriechu ako takého ani nie je vedomý.“

Sv. Giuseppe Cafasso

✝ „Ak však zem rodí tŕnie a bodľač, je zavrhnutá a blízka kliatbe; jej koniec je spálenie.“

List Hebrejom 6, 8

✝ „Zvyšok stromov jeho lesa bude taký maličký, že to chlapček spočíta.“

Kniha proroka Izaiáša 10, 19

✝ „Vyvolených je nepochybne málo.“

Sv. Augustín, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Niektorí hovoria: stačí mi, že som zachránený. ,Nie,‘ hovorí sv. Augustín, ,to nestačí; ak to tvrdíte, budete stratení.‘“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Toho, kto priveľmi zneužíva Božie milosrdenstvo, Boh opustí.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Iba málo duší dosiahne dokonalú lásku.“

Sv. Ján z Kríža, učiteľ Cirkvi

✝ „...zapamätajme si, že kým nie sme ponížení, nielenže neurobíme žiadne dobro, ale nebudeme ani zachránení. ,Kým nebudete... ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.‘ Deťmi sa však nemáme stať počtom rokov, ale malosťou. Svätý Gregor hovorí, že ako je pýcha znamením zatratenia, tak je uponíženie sa znamením predurčenia.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Pre niektorých hriešnikov, ktorí sa – vedúc zlý život – obrátili v čase svojej smrti, je to určite veľkým šťastím; ale týchto prípadov je naozaj len niekoľko, pretože zvyčajne ten, kto žije zlým životom, zle aj zomrie.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Apoštol nás vyzýva radovať sa, ale radovať sa v Kristovi, nie svetsky. Lebo vidíte, čo hovorí Písmo, že priateľstvo s týmto svetom znamená nepriateľstvo s Bohom. Tak ako človek nemôže slúžiť dvom pánom, ani radovať sa nemôže v Pánovi a vo svete.“

Sv. Augustín, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Je zrejmé, že nevyhnutne potrebujeme Božiu pomoc, aby sme prekonali pokušenia... Ktokoľvek o túto milosť prosí v modlitbe, dostane ju; ale kto sa nemodlí, milosť nedostane a je stratený. Je to predovšetkým prípad týkajúci sa vytrvalosti do konca, umierania v Božej milosti, ktorá je pre našu spásu najpotrebnejšia a bez ktorej by sme boli naveky stratení. Svätý Augustín o tejto milosti hovorí, že Boh ju uštedrí tým, ktorí o ňu prosia v modlitbe. To je dôvod, prečo je zachránených tak málo; pretože len málo ľudí pamätá na to, že si milosť vytrvať od Boha treba prosiť.“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „Uvedomujete si, koľko kvalít musí mať kňaz, aby bol dobrý vo svojom kázaní, trpezlivý a pevne sa pridŕžajúci slova, ktoré vychádza z učenia Cirkvi? Akú starostlivosť a bolesti si to vyžaduje! A naviac je ešte zodpovedný za hriechy iných. Presunúť všetko ostatné: ak hoci len jedna duša zomrie nepokrstená, neohrozuje to jeho vlastné spasenie? Pretože strata jednej duše je také zlo, ktoré sa nedá ani opísať. Keď jej hodnota bola taká nesmierna, že Boží syn sa stal človekom a tak veľmi trpel, predstavte si trest za to, že ju niekto stratil.“

Sv. Ján Zlatoústy, otec a učiteľ Cirkvi

✝ „Pozrite sa na predstavených Cirkvi, na kňazov, ktorí majú duše na starosti. Je počet tých z nich, ktoré boli zachránené vyšší ako tých, ktoré boli zatratené? Počúvajte Thomasa z Cantimpré; rozpovie vám udalosť a vy môžete vyvodiť závery. V Paríži sa konala synoda, ktorej sa zúčastnilo mnoho cirkevných predstavených a kňazov zodpovedných za duše; prišli aj princ s princeznou, aby svojou prítomnosťou dodali udalosti lesk. Na kázanie bol pozvaný významný kazateľ. Kým si pripravoval svoju homíliu, zjavil sa mu strašný démon a povedal mu: „Odložte svoje knihy. Ak chcete kázať tak, aby to bolo užitočné pre princa, princeznú a cirkevných predstavených, uspokojte sa s tým, čo hovoríme my: ,My, princovia temnoty, ďakujeme vám, princ, princezná, predstavení a duchovní duší, pretože vďaka vašej nedbanlivosti je zatratených veľké množstvo veriacich; za túto láskavosť pre vás uchovávame odmenu, ktorú vám dáme, keď sa k nám pripojíte v pekle.‘“

Sv. Leonard z Port Maurizio

✝ „Beda vám, ktorí rozkazujete druhým! Ak je tak veľa zatratených vašou vinou, čo bude s vami? Ak iba niekoľko z tých, ktorí sú na popredných miestach v cirkvi, bude zachránených, ako sa zaobchodí s vami? Vezmite si všetky hodnosti, obe pohlavia, každý stav: manželov, manželky, vdovy, mladé ženy a mladých mužov, vojakov, obchodníkov, remeselníkov, bohatých a chudobných, urodzených i obyčajných. Čo povieme o všetkých tých ľuďoch, ktorí žijú tak zle? Nasledujúce rozprávanie sv. Vincenta Ferrera vám ukáže, čo si o tom možno myslieť. Rozpráva o lyonskom arcidekanovi, ktorý sa vzdal svojej funkcie, odišiel na opustené miesto činiť pokánie a zomrel v ten istý deň i hodinu ako sv. Bernard. Po jeho smrti sa zjavil svojmu biskupovi a povedal mu: „Vedzte, monsignor, že v tú istú hodinu, ako som zomrel ja, odišlo do večnosti ďalších 33 tisíc ľudí. Z tohto množstva som rovno do neba šiel ja a Bernard, traja išli do očistca a ostatní do pekla.““

Sv. Leonard z Port Maurizio

✝„... veľké množstvo je stratených skôr vďaka falošnej sebadôvere, než kvôli prehnanému strachu.“

Luis de Granada, španielsky teológ a mystik

✝ „Obrovská potopa za čias Noema bola príčinou vyhubenia celého ľudstva okrem ôsmich ľudí, ktorí boli zachránení v arche. V našej dobe potopa – nie však vodou, ale hriechmi – postupne zaplavuje zem a iba niekoľko ľudí pred ňou unikne, predovšetkým tí z radov laikov...“

Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi

✝ „... s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse.“

List Filipanom 2, 12

✝ „Ak sa spravodlivý ledva zachráni, kam sa podeje bezbožný a hriešnik?“

Prvý Petrov list 4, 18

✝ „Ó, Ježišu, Božský vykupiteľ duší, pozri na množstvo tých, ktorí sú stále znehybnení v temnote omylu! Spočítaj tých, ktorí blúdia ku krajom priepastí. Vezmi do úvahy zástupy chudobných, hladných, nevšímavých a nevládnych, ktorí opustení stenajú. Ó, Pane, naše hriechy zatemňujú naše chápanie a skrývajú pred nami šťastie milovať Ťa, ako Ti prislúcha. Osvieť naše mysle lúčom Tvojho božského svetla. Ty si priateľ, vykupiteľ a otec tých, ktorí sa s ľútosťou obracajú k Tvojmu Božskému srdcu. Amen.“

Sv. Pius X., pápež

✝ „Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“

Prvý list Korinťanom 6, 9-10

✝ „Mnoho rehoľníkov ide do zatratenia, pretože nedodržiavajú svoje sľuby.“

Sv. Vincent Ferrer