KBS: Odmietame Stratégiu rodovej rovnosti!

2,706
Kultúra života

Bratislava 22. októbra (TK KBS) Biskupi Slovenska vyjadrili nesúhlas s návrhom Stratégie rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019 a na ňu nadväzujúci Akčný plán, ktoré do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nesúhlasia najmä s tým, aby bola do legislatívy zavedená nová doložka - doložka vplyvu na rodovú rovnosť. Za kritický bod Stratégie považujú biskupi stanovenie pravidiel pre uplatňovanie výhrady svedomia zdravotníckymi pracovníkmi, aby sa zabezpečil neobmedzený prístup žien k zdravotníckej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Reakcia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prichádza po tom, ako pred dvomi dňami neuspela s viacerými argumentmi na rozporovom konaní s ministerstvom Renáta Ocilková, zástupkyňa KBS na rokovaniach k dokumentu. Rezortu KBS navrhuje, aby hovorilo o rovnakej dôstojnosti u všetkých skupín a venovalo sa ochrane rodiny, ženy, matky, chudobným, sociálne marginalizovaným skupinám a zdravotne znevýhodneným.

"Z Akčného plánu vyplýva, že rodová ideológia sa bude presadzovať formou vzdelávania, investícií do vzdelávacích programov, štúdijných odborov, učebníc, brožúrok, akčných plánov a metodických príručiek, ako aj obmedzením uplatňovania výhrady vo svedomí za účelom poskytovania služieb tzv. sexuálneho a reprodukčného zdravia a zavedením novej doložky v legislatíve - doložky vplyvu na rodovú rovnosť. Toto považujeme za skutočnú diskrimináciu voči skutočne znevýhodneným skupinám (matky, zdravotne postihnutí) a za neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov z hľadiska pomoci ženám v núdzi a ohrozeným skupinám," uvádza v liste ministrovi práce Jánovi Richterovi Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS, ktorá návrh Stratégie odmieta.

"Hlavnou myšlienkou návrhu Stratégie rodovej rovnosti v SR na roky 2014 - 2019 je zdôrazňovanie rovností pohlaví, resp. rodu - teda nie rovnakej dôstojnosti a práv mužov a žien. Takmer vždy sa vyskytuje termín "pohlavie, resp. rod", pričom v definícii rodu sa hovorí o rodovej identite, čo otvára úplne inú dimenziu chápania rodu, nie založeného na biologickej sexuálnej identite mužskej či ženskej," píše v liste arcibiskup Zvolenský. Zdôrazňuje, že v Stratégii je "rodina a život v manželstve predkladaný v negatívnom svetle". Nie ako "dobrovoľné vytvorenie spoločenstva na základe vzájomnej lásky, ale ako partnerstvo rivalov. V dokumente je tiež "znevážené postavenie ženy - matky a jej slobodného výberu povolania. Deti sú vnímané ako prekážka k plnému pracovnému úväzku." .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podalo návrh do medzirezortného pripomienkového konania 3. októbra 2014. Ide o návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR spolu s Akčným plánom rodovej rovnosti pre roky 2014-2019. K dispozícii je na portáli právnych predpisov (TU).

DISKUSIA k článku