Fatimské zjavenia nám pripomínajú patronát Sv. Jozefa

1,318
Matej Trančo
Kultúra života

Pri príležitosti už 100. výročia je mnoho ľudí oboznámených so "Zázrakom Slnka", ktorý sa udial počas zjavení v októbri 1917. No iba málo ľudí si uvedomuje, že sa v tomto zjavení objavil Sv. Jozef.

Božia služobníčka Lucia Santos, najdlhšie žijúca živá svedkyňa zjavení z Fatimy, opísala toto požehnané zjavenie vo svojich Pamätiach: "Potom čo Panna Mária zmizla v ohromnej vzdialenosti oblohy, zbadali sme Sv. Jozefa a malým Ježiškom a Pannou Máriou, odetou v bielom odeve s modrým plášťom, stojacich pri slnku. Sv. Jozef a malý Ježiško vyzerali akoby požehnávali svet keďže svojimi rukami vykonávali Znamenie kríža."

"Toto zdôrazňuje dôležitosť Sv. Jozefa v Cirkvi," vysvetlil Mike Wick, výkonný riaditeľ Inštitútu náboženského života, ohľadom zjavenia Sv. Jozefa. Ako otec a manžel Wick tvrdí, že prítomnosť Sv. Jozefa v tomto zjavení "hovorí tak veľmi o dnešnom svete. Je tichým obrom, zabudnutým priateľom, ktorý je neustále prítomný."

V meste Corcoran v Minnesote Brian Holt vzhliada k Sv. Jozefovi ako k učebnicovému modelu otca a manžela. On spoločne so svojou manželkou Marylou majú osem detí vo veku od 8 do 26 rokov.

"Už roky je mojou obľúbenou modlitbou pred odchodom do práce práve 'Robotnícka modlitba k Sv. Jozefovi'," povedal Holt a dodal, že sa rodina každodenne modlí ruženec pred začiatkom domácej školy.

Holt sa snaží nasledovať Jozefov svätý príklad a to učením svojich detí remeslným zručnostiam. V tohtoročnom zimnom projekte pracoval spoločne s tromi synmi na prepracovaní časti svojho domu. "Učím ich zručnostiam aby sa o seba vedeli postarať keď budú hlavami svojich vlastných rodín," vysvetlil Holt, ktorý taktiež vyrába nábytok. "Zručnosti, zdravie a motivácia prichádzajú od Boha. Schopnosť slúžiť taktiež prichádza od Boha a mať prácu je požehnaním."

Wick povedal, že jeho obľúbené pomenovanie Jozefa je "patrón súčasnej chvíle" - "žiť súčasnú chvíľu spoločne s milosťou, ktorú vám Boh dáva aby sme mohli naplniť svoje povinnosti a povolanie v tichosti a nenápadnosti ako to robil Jozef."

"Prítomnosť Svätej rodiny pri poslednom fatimskom zjavení je pripomniekou pre dnešné rodiny," domnieva sa Wick. "Toto v súčasnosti v rodinách potrebujeme - odraz toho, čím má byť Cirkev, rodina Božia. Jozef ako hlava Svätej rodiny nám dáva skvelé inštrukcie o Božom pláne."

"Sv. Jozef učil a predstavoval obraz otcovstva Boha" vo svojej úlohe hlavy Svätej rodiny, dodal Wick.

A tak je Fatima mimo svojich iných významov taktiež aj pripomenutím dôležitosti otcovstva.

"Otcovstvo Sv. Jozefa ako aj iných ľudských otcov je odbleskom, ktorý je v nich vďaka otcovstvu Boha Otca," zdôraznil Msgr. Joseph Cirrincione vo svojej brožúre Sv. Jozef, Fatima a Otcovstvo z roku 1989. "Zjavenie Sv. Jozefa a malého Ježiška požehnávajúcich svet s Máriou stojacou vedľa Slnka, ktoré neopustilo svoju polohu, je uistením zo strany Boha, že hoci ho človek môže odmietnuť, on nikdy neodmietne človeka."

Keď je pokojná rodinná chvíľka narušená krúžením slnka počas Zázraku Slnka, Msgr. Cirrincione v tom vidí "zlovestnú predzvesť následkov pre svet, ktoré budú pocítené ak bude otcovstvo Boha a tradičná silná rola otca rodiny ľudstvom odmietnutá."

Dodal: "Zázrak Slnka neprezentuje ani tak hrozbu prichádzajúceho zla, ako skôr predzvesť zosadenia Boha Otca z trónu a náznak desivých následkov, ktoré budú nasledovať."

Msgr. Cirrincione vysvetlil: "Keďže bolo ľudské otcovstvo, ako odraz Božieho otcovstva, navrhnuté byť pilierom rodiny, zmiznutie rešpektu pre otcovstvo viedlo ku kolapsu tohto piliera a k rozpadu rodiny."

Wick súhlasil: "Prítomnosť Jozefa vo Fatime je pripomenutím toho, že nás Boh hľadá a čaká na to, aby sme sa k nemu vrátili. Jozef rovnako ako Mária predstavuje úlohu misionára."

Vzhliadanie k Sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi, je kľúčom pre jeho marcový sviatočný deň aj naďalej - tak ako veriacich upovedomil pápež Lev XIII.

Pápež Lev XIII zasvätil október Panne Márii Ružencovej - tak ako Mária samu seba neskôr nazvala vo Fatime - a vo svojej encyklike Quamquam Pluries (Úcta k Sv. Jozefovi) z roku 1889 pápež Lev vyzýval "kresťanov aby opakovane vzývali s veľkou zbožnosťou a dôverou spoločne s Matkou Božou jej manžela, Najsvätejšieho Jozefa."

Pretože zaradenie "úcty k Sv. Jozefovi do denných praktík katolíkov bolo veľmi dôležité," Lev napísal modlitbu k Sv. Jozefovi a určil aby bola čítaná v mesiaci október a to priamo po modlitbe ruženca.

Udržanie svätého príkladu Sv. Jozefa na pamäti je kľúčovou časťou katolíckej zbožnosti.

Ako pápež Lev napísal: "Požehnaný patriarcha dohliada na mnoho kresťanov, ktorí robia Cirkev dôveryhodnou práve vďaka jeho dôvere - táto neobmedzená rodina sa rozšírila po svete nad ktorým ako manžel Márie a otec Ježiša Krista drží otcovskú autoritu."

"Je teda prirodzené a zaslúžené po tom, čo Sv. Jozef zvládal všetky potreby svojej rodiny v Nazarete a poskytoval jej ochranu, aby sa teraz zakryl plášťom svojho nebeského patronátu a bránil Cirkev Ježiša Krista."

Podobne verí aj otec John DeMarchi, ktorý vo svojej knihe Pravý príbeh z Fatimy píše: "Náš Pán neprišiel aby ničil, ale aby zachraňoval. Toho dňa zachránil svet prostredníctvom požehnania dobrého Sv. Jozefa a lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre svoje pozemské deti."

Modlitba pápeža Leva XIII

K tebe, ó Svätý Jozef,
prichádzame v našom súžení,
a prosiac o pomoc tvoju najsvätejšiu manželku,
s istotou prosíme aj teba o tvoju priazeň. 

Skrze lásku, ktorá ťa spája

s Nepoškvrnenou Pannou Máriou Matkou Božou a skrz 

otcovskú lásku s ktorou si prijal Ježiška,
ťa pokorne prosíme aby nám dedičstvo 

ktoré Ježiš vykúpil svojou krvou, 
a s pomocou tvojej sily, pomáhalo v našich potrebách. 

Ó najpozornejší strážca Svätej rodiny, 

ochraňuj vyvolené deti Ježiša Krista; 
Ó najviac milujúci otec,
odožeň od nás všetky chyby a zlé vplyvy;  
Ó mocný ochranca,
buď k nám priaznivý a z neba nám pomáhaj

s našim bojom so silami temnoty;
a ako si raz zachránil Ježiška pred smrteľným nebezpečenstvom, 

tak teraz ochraňuj Božiu svätú Cirkev pred 

nástrahami nepriateľa a pred všetkým protivenstvom;
chráň svojou neustálou ochranou taktiež každého z nás,
aby sme tak s podporou tvojho príkladu a tvojej pomoci 

boli schopní žiť zbožne, zomrieť posvätne a 

získať večné šťastie v nebi. Amen.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.