Cena za EUROVAL

29,663
Kultúra smrti

Analýza dôsledkov prijatia EUROVALOV

 

A) Prijaté dohody

1) Bilaterálna pôžička pre Grécko - resp. DANAJSKÝ DAR PRE GRÉCKO

 • prijatá: 3. máj 2010
 • 110 mld. EUR jednorázová pôžička pre Grécko
 • Slovensko sa nezúčastnilo!
 • Slovenská vláda túto pôžičku spoločne zamietla; argumentovala úplne správne, že je nesolidárne, aby chudobné Slovensko platilo na grécke dôchodky.

2) Dočasný euroval - resp. PÔŽIČKA SO ZÁRUKAMI

 • prijaté: august 2010
 • celková kapacita valu: 250 mld. EUR
 • obmedzené trvanie: do roku 2013
 • záruka pre Slovensko - požičané peniaze sa vrátia
 • Slovensko povedalo ÁNO! - vláda po silnom medzinárodnom lobingu val prijala
 • Slovensko ručí 4 371 000 000 EUR (tretina ročného rozpočtu)
 • Za podmienky prijatia záruk návratu pôžičky

===============================================================

B) Pripravované dohody

 

Perestrojka EU podľa Merkel-Sarkozy paktu

 

3) Rozšírený euroval - resp. BANKROT SLOVENSKA

 • Slovenský parlament má rozhodnúť 11. októbra 2011
 • nárast slovenského dlhu o 30% (zo 40% HDP na 70%)  => Slovensko poruší maastrichtské kritériá
 • nezmyslené navýšenie valu o 190mld. EUR (táto suma nič nerieši, veľké štáty nezachráni, malým stačí pôvodný val)
 • nová kapacita valu: 440 mld. EUR
 • zmena pravidiel: zrušenie záruk pre návrat požičaných financií - z valu budú mocť čerpať krajiny, napr. ako Grécko, čo dlh nedokážu splatiť; ide teda o darovanie a nie pôžičku;
 • zmena pravidiel: Financie v eurovale môžu byť použité na vyplácanie súkromných bánk
 • zmena pravidiel: Financie v eurovale môžu byť využté na špekulatívne obchodovanie so štátnymi dlhopismi.
 • Slovensko má ručiť za dlh bankrotujúcich krajín a bánk vo výške 7 200 000 000 EUR => dve tretiny slovenského rozpočtu na rok 2012
 • vzniknutý dlh nie je šanca v dohladnej dobe zaplatit. Verejný dlh SR, ktorý v roku 1993 predstavoval 28% HDP za 20 rokov hospodárskeho rastu narástol na súčastných 40% HDP. Teda dlhodobo neklesol, ale len rastol. Pozri - Dlh verejnej správy - prehľad
 • dôsledok: nasledovanie "gréckej cesty"
 • nové: ANALYZA NÁKLADOV pre OBČANOV

 

4) Trvalý euroval - resp. STRATA SUVERENITY

 • názov: Európsky stabilizačný mechanizmus - ESM
 • Slovenský parlament má rozhodnúť do leta 2012
 • Slovensko má pre ESM vystaviť "BIANKO ŠEK" na voľné čerpanie financií zo slovenského rozpočtu v prípade krízy jednej z krajín EMÚ
 • ESM má mať moc v prípade potreby nakladať z peniazmi slovenských občanov podľa vlastného uváženia
 • financie nemajú byť ničím kryté, ani nemá byť garantovaný ich návrat
 • ide zatiaľ o sumu vo výške rozšíreného eurovalu (skoro celý jeden slovenský ročný rozpočet)
 • Slovenský parlament stratí kontrolu a suverenitu nad zostavovaním svojho rozpočtu v prípade krízy inej krajiny
 • zrušenie parlamentnej demokracie, pretože ESM sa nebude zodpovedať slovenským občanom za to, ako bude nakladať s ich peniazmi
 • nové: ANALÝZA TEXTU ZMLUVY


5)  Európska hospodárska vláda (EHV) - resp. EU TOTALITA

 • navrhla Merkelová spolu zo Sarkozym na parížskom summite 21.júla 2011
 • zavŕšenie trvalého eurovalu - teda filozofie, že ESM má mať volný prístup do rozpočtov národných štátov
 • národné parlamenty majú presunúť zodpovednosť na zostavovanie fiškálnej politiky do rúk EU vlády
 • národné parlamenty majú presunúť zodpovednosť na zostavovanie daňovej politiky do rúk EU vlády
 • odovzdanie vládnej moci vyberať dane a zostavovať rozpočet krajiny má byť presunuté do rúk európskeho centrálneho aparátu
 • slovenskí občania majú platiť priame dane do EU
 • koniec parlamentnej DEMOKRACIE - politické strany stratia zmysel - možnosti strán formovať politický program budú obmedzené mantinelmi EHV definovanými v Bruseli
 • koniec NÁRODNÉHO ŠŤÁTU - slovenskí občania stratia moc rozhodovať o politike vo svojej krajine
 • TOTALITA - Slovensko sa stane vazalským regiónom Európskeho nedemokratického zriadenia

 

Riešenie 1), 2) a 3) predstavujú neúnosné zadĺženie Slovenska a okradnutie slovenských občanov,
Návrh 4) a 5) znamená postupné vytvorenie európskeho korporatívneho centrálneho štátu.

C) Dôsledky Merkel-Sarkozy paktu pre Slovensko?

Dôsledok: Rozšírený euroval

 1. Zadĺženie Slovenska - Slovensko sa extrémne zadĺži. Za pár rokov bude nasledovať neodvratný osud, ktorému teraz čelí Grécko - bankrot.
 2. Bankrot a chudoba - RE dokáže dlhovú krízu odsunúť len na pár rokov. Dlhy však zostanú a budú prenesené na menej zadĺžené krajiny ako je Slovensko. Kríza sa však vráti a zasiahne tento krát aj extrémne zadĺžené Slovensko. Akonáhle sa vyčerpajú možnosti krízu ďalej odsúvať, ECB sa pokúsi vyplatiť astronomické dlhy krajín emitovaním nových peňazí (podobne ako sa to teraz deje v USA). Dôsledkom bude devastujúca hyperinflácia. Ľudia prídu o všetky svoje úspory.

Dôsledok: Trvalý euroval

 1. Strata suverenity - Slovensko bude zadlžované európskymi inštitúciami, ktoré budú mať moc čerpať financie zo slovenského verejného dlhu. Teda cudzia mocnosť bude mať moc rozhodovať o zadĺžení Slovenska bez vlastného uváženia. Ide o ekonomickú sabotáž na slovenskom hospodárstve a vlastizradu. Slovenský dlh, a teda rozpočet, budú riadiť nadnárodné, nedemokratické štruktúry, na ktoré slovenský občan nebude mať žiaden dosah.
 2. Strata slobody - Formálne zanikne parlamentná demokracia na Slovensku -> trvalý euroval znamená dať EU bianko šek čerpať financie z nášho hospodárstva - moc zadlžovať Slovensko => určovať slovenský rozpočet => definovať slovenskú politiku

Dôsledok: Európska hospodárska vláda

 1. Strata vplyvu na politiku - Slovenský občan bude platiť dane do EU rozpočtu. EU bude Slovensku kontrolovať rozpočet, a teda určovať politiku.
 2. Korupcia - Politika národných štátov stratí svoje opodstatnenie. Rozhodovať o podstatných veciach bude Brusel (za zatvorenými dverami). Parlementná politika sa zmení len na komunálnu.
 3. EU totalita - Budeme znova v situácii z pred 22 rokov. Slovensko bude vazalským štátom Európskeho socialistického zväzu.

Izolácia Slovenska

Už teraz je zrejmé, že dopad záchranných balíčkov a valov pre PIIGS (Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko, Španielsko) sa nebude týkať našich susedov (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina).  Ak prijmeme rozšírený euroval, tak ako jediná krajina V4 budeme niesť následky rozdávania a zadlžovania sa bez nádeje, že peniaze sa nám vrátia. V prípade zavedenia celého plánu Merkelovej a Sarkozyho by sme akojediná z okolitých krajín mali centrálnu daň určenú v Bruseli (to by viedlo k zhoršeniu  nášho podnikateľského prostredia a odchod zahraničných inve storov k našim susedom). Ako jediná z okolitých krajín by sme nemali viac štátnu suverenitu. Ako jediná z okolitých krajín by sme nemali kontrolu nad verejnými výdavkami. Slovensko by sa okamžite dostalo do politickej a ekonomickej izolácie v regióne V4ky.
 

 

Odkazy: