shutterstock_612980177-810x500.jpg

Kostarickí kresťania odsúdili tlak OSN na dekriminalizáciu potratov

35
Kultúra smrti

Evanjelická skupina sa ohradzuje proti snahám OSN vyvinúť tlak na Kostariku, aby dekriminalizovala potraty, a varuje, že ide o útok na suverenitu stredoamerického štátu.

Minulý mesiac osobitný spravodajca OSN pre právo na zdravie Tlaleng Mofokeng vydal predbežnú správu o stave zdravotnej starostlivosti v Kostarike pre orgán tzv. nezávislých expertov Rady OSN pre ľudské práva’Special Procedures.

V správe sa uvádza, že potraty “sú v Kostarike považované za trestný čin”, “čo porušuje článok 21 ústavy a upravuje ich trestný zákonník. Netrestá sa v prípadoch, keď je ohrozený život alebo zdravie matky, ak sa potratu nedalo zabrániť inými prostriedkami. Lekári, ktorí majú podozrenie, že žena podstúpila interrupciu, majú povinnosť nahlásiť to Organizácii pre súdne vyšetrovanie.”

Toto údajne porušuje “kľúčové princípy ľudských práv,” konkrétne “cieľ realizovať najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia.”

“Trestnoprávne a právne obmedzenia interrupcií majú diskriminačný charakter, obmedzujú autonómiu a zasahujú do vzťahu medzi pacientom a lekárom, ovplyvňujú prístup k zdravotným službám a k informáciám,” uviedol Mofokeng. “Ide o formu rodovej diskriminácie. Verejná morálka a náboženské presvedčenie nemôžu slúžiť ako ospravedlnenie prijímania alebo presadzovania zákonov, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv. Štát by mal zaviesť moratórium na uplatňovanie trestných zákonov týkajúcich sa interrupcií vrátane zákonných povinností zdravotníckych pracovníkov nahlasovať tehotné osoby, ktoré sa snažia o interrupciu, orgánom činným v trestnom konaní.”

Záverečná správa Mofokeng’ktorá predloží “kľúčové odporúčania” Rade pre ľudské práva, je naplánovaná na jún 2024, podľa OSN.

V reakcii na to vydala Kostarická federácia evanjelickej aliancie (FAEC) vyhlásenie, v ktorom odsúdila akýkoľvek pokus prinútiť Kostariku, aby sa v tejto otázke vzpriamila, Evanjelický Focus reported.

Upozorňuje, že článok 4 Amerického dohovoru o ľudských právach prijatého dvoma desiatkami krajín Strednej a Južnej Ameriky potvrdzuje právo na život “od okamihu počatia,” FAEC vyhlasuje, že život “je najdôležitejším ľudským právom zo všetkých,” a “podľahnúť ako krajina tlaku OSN by bolo ako prijať potrat ako ľudské právo so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré by to mohlo mať.”

“Tieto globalistické tendencie OSN a iných medzinárodných organizácií” by “ukončili suverenitu národa a išli by proti životu tých najbezbrannejších,” varovala skupina.

“Pevne veríme, že hodnoty a princípy Božieho kráľovstva sú nadovšetko a medzi nimi je najvyššou hodnotou život,” vyhlásila FAEC. “Budeme aj naďalej chrániť dar života, o ktorom vieme, že pochádza od Boha, až do posledných dôsledkov.”

On dlhodobo využíva “ľudské práva” ako zámienku na pokusy postaviť svoje ľavicové hodnoty na svet, ako napríklad úsilie podporovanéUSA.Bidenovej administratívy USA a Európskej únie o formálne uznanie potratov ako “ľudského práva,” Populačný fond OSN, ktorý podporuje potraty a antikoncepciu na celom svete, pracuje na “zosúladiť”slobodu náboženstva s uznaním homosexuality a transgenderizmu a obmedzovanie slobody prejavu v mene policajnej “nenávisti.”