shutterstock_1822234832-1-810x500.jpg

Desať rokov po tom, čo HHS požiadalo CDC o štúdiu bezpečnosti detského očkovacieho kalendára, CDC ju nevypracovalo

10
Kultúra smrti

V roku 2013 si Národný úrad pre očkovacie programy amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb (HHS) objednal aktualizáciu predchádzajúcich zistení o nedostatku dôkazov na podporu tvrdení, že očkovací plán Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pre dojčatá a deti je bezpečný.

Výbor Institute of Medicine  (IOM), ktorý bol poverený vypracovaním aktualizácie, zistil, že “len málo štúdií komplexne posúdilo súvislosť medzi celým očkovacím kalendárom alebo odchýlkami v celkovom harmonograme a kategóriami zdravotných výsledkov a žiadna štúdia priamo neskúmala zdravotné výsledky a obavy zainteresovaných strán presne takým spôsobom, akým sa mal výbor zaoberať vo svojom zadaní.”

Podľa výboru IOM, “štúdie zamerané na skúmanie dlhodobých účinkov kumulatívneho počtu vakcín alebo iných aspektov očkovacieho kalendára neboli vykonané.”

Nedostatok informácií o celkovej bezpečnosti očkovacieho kalendára bol taký presvedčivý, že výbor potom odporučil HHS zahrnúť štúdiu bezpečnosti celkového očkovacieho kalendára pre deti do svojich procesov stanovovania priorít výskumu, “uznať obavy zainteresovaných strán a stanoviť priority na základe epidemiologických dôkazov, biologickej hodnovernosti a uskutočniteľnosti.”

IOM tiež odporučila, aby CDC využívala svoju súkromnú databázu, Vaccine Safety Datalink  (VSD), na štúdium celkových zdravotných účinkov očkovacieho kalendára pomocou retrospektívnych analýz.

O desať rokov neskôr CDC ešte takúto porovnávaciu štúdiu nevykonalo, hoci vo VSD má k dispozícii rozsiahle úložisko údajov, ktoré obsahujú komplexné lekárske záznamy o viac ako 10 miliónoch osôb a dvoch miliónoch detí.

VSD obsahuje aj záznamy o značnom počte neočkovaných detí, napriek tomu CDC odmieta porovnávať zdravotné výsledky očkovaných detí s úplne neočkovanými deťmi.

CCD tiež zakazuje externým výskumníkom prístup k údajom VSD, aby mohli vykonať štúdie.

Mal som to šťastie, že som bol jedným z výskumníkov, ktorí mali prístup do VSD, keďže som spolupracoval s Dr. Geierom a jeho synom Davidom Geierom na sérii štúdií o očkovacích látkach obsahujúcich timerosal na začiatku roka 2010.

CCD však následne Geierovcom’prístup zrušilo, pretože jednej z organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť (HMO), ktorá sa zúčastnila na projekte VSD, sa nepáčili výsledky, ktoré Geierovci získavali a ktoré dávali do súvislosti vystavenie tiomersalu s rôznymi chronickými poruchami v detskom veku vrátane poruchy autistického spektra, poruchy pozornosti/hyperaktivity (ADHD), poruchy pri narodení, akútna otrava etylortuťou, úmrtie plodu/dieťaťa/dieťaťa, predčasná pubertaemocionálne poruchytzv. poruchy, a vývojové oneskorenia.

V kapitole 2 knihy “Vax-Unvax: Nech hovorí veda,” Robert F. Kennedy Jr. a ja predstavujeme veľmi málo dokončených štúdií o celom očkovacom pláne dojčiat/detí, vrátane prelomovú štúdiu, “Pilotná porovnávacia štúdia o zdraví očkovaných a neočkovaných 6 až 12-ročných detí v USA,”, ktorú Anthony Mawson, doktor verejného zdravotníctva.

Mawson a jeho spoluautori skúmali plne očkované, čiastočne očkované a neočkované deti v domácom prostredí z hľadiska výskytu infekčných aj chronických ochorení.

Nielenže chronické ochorenia boli výraznejšie u plne a čiastočne očkovaných detí – kde sa výskyt týchto ochorení pohyboval od 30-násobne vyššieho výskytu alergickej nádchy až po 3,7-násobne vyšší výskyt neurologických vývojových porúch – ale u očkovaných detí bol aj vyšší výskyt infekčných ochorení, ako je zápal pľúc a infekcie ucha.

V samostatnej štúdii z roku 2017, “Predčasný pôrod, očkovanie a neurovývinové poruchy: prierezová štúdia 6 až 12-ročných očkovaných a neočkovaných detí,” Mawson a kol. tiež zistili, že riziko neurologických vývojových porúch u očkovaných detí bolo znásobené nízkou pôrodnou hmotnosťou.

U očkovaných detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou bola 14,5-krát vyššia pravdepodobnosť diagnózy v porovnaní s neočkovanými deťmi s normálnou pôrodnou hmotnosťou.

Takisto som spolu s Neilom Z. Millerom dokončil dve štúdie o očkovaných a neočkovaných deťoch s použitím lekárskych záznamov zo šiestich samostatných pediatrických ordinácií.

Našu prvú štúdiu, “Analýza zdravotných výsledkov u očkovaných a neočkovaných detí:

Tých detí, ktoré dostali jednu alebo viac vakcín počas prvého roka života, bolo 2.2-krát vyššia pravdepodobnosť, že im bude diagnostikované oneskorenie vo vývoji, 4,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná astma, a 2,1-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť ušnými infekciami v porovnaní s neočkovanými deťmi.

V našom druhá štúdia, “Zdravotné účinky u očkovaných a neočkovaných detí s kovariátami pre stav dojčenia a typ pôrodu,” uverejnená v roku 2021, sme porovnávali plne očkované, čiastočne očkované a neočkované deti z hľadiska výskytu autizmu, ADHD, astmy, chronických ušných infekcií, závažných alergií a gastrointestinálnych porúch.

Najmä u plne očkovaných detí bola päťkrát vyššia pravdepodobnosť diagnózy autizmu, 17,6-krát vyššia pravdepodobnosť diagnózy astmy, 20,8-krát vyššia pravdepodobnosť diagnózy ADHD a 27,8-krát vyššia pravdepodobnosť diagnózy chronických ušných infekcií v porovnaní s úplne neočkovanými deťmi.

V samostatnej analýze v rámci tej istej štúdie sme zmenili štatistický model tak, aby odrážal stav dojčenia a typ pôrodu (normálny alebo cisársky rez). Dojčené neočkované deti dopadli oveľa lepšie ako nedojčené očkované deti pri porovnaní výskytu autizmu, astmy, ADHD, gastrointestinálnych porúch, závažných alergií a chronických ušných infekcií.

Podobné výsledky sme získali aj pri skúmaní typu pôrodu a stavu očkovania.

James Lyons-Weiler, PhD, a Dr. Paul Thomas tiež v roku 2021 uverejnili štúdiu, “Relatívna incidencia návštev v ordinácii a kumulatívne miery účtovaných diagnóz pozdĺž osi očkovania,” v ktorej skúmali deti v Thomasovej’ pediatrickej praxi v Portlande, Oregon.

Táto štúdia porovnávala relatívny výskyt ordinačných návštev pre rôzne poruchy medzi očkovanými a neočkovanými deťmi. Lyons-Weiler a Thomas zistili výrazný nárast počtu návštev v ordinácii u očkovaných detí v súvislosti s horúčkou, ušnými infekciami, zápalom spojiviek, astmou, problémami s dýchaním, anémiou, ekzémom, problémami so správaním, gastroenteritídou, poruchami hmotnosti/jedenia a infekciami dýchacích ciest.

Pozoruhodné je, že u neočkovaných detí nebola diagnostikovaná žiadna porucha pozornosti s hyperaktivitou, zatiaľ čo u očkovaných detí bola miera diagnostikovania 5,3 %.

Nanešťastie, časopis International Journal of Environmental Research and Public Health stiahol štúdiu na základe jedinej anonymnej sťažnosti. Lyons-Weilerovi a Thomasovi nebolo umožnené vyvrátiť obavy sťažovateľa’týkajúce sa správania rodín neočkovaných detí pri vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti.

Lyons-Weiler však spolu s Dr. Russellom Blaylockom vo svojom 2022 článku, “Revisiting Excess Diagnoses of Illnesses and Conditions in Children Whose Parents Provided Informed Permission to Vaccinate Them,” uverejnenom v International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research – článok, v ktorom autori definitívne preukázali, že očkované deti mali tendenciu navštevovať svojho pediatra viac, nie menej, ako neočkované deti, čo potvrdilo ich pôvodnú analýzu.

Kapitola 2 knihy “Vax-Unvax” tiež upozorňuje na 2022 štúdiu, “Association Between Aluminum Exposure From Vaccines Before Age 24 Months and Persistent Asthma at Age 24 to 59 Months,” vedcov CDC, ktorí použili VSD na výpočet úrovne vystavenia hliníku v detských vakcínach podaných do dvoch rokov veku.

Autori porovnávali zdravotné výsledky detí vystavených viac ako trom miligramom hliníka vo vakcínach v porovnaní s deťmi vystavenými menej ako trom miligramom hliníka.

Aj keď nešlo o skutočnú “vax-unvax” štúdiu, pretože v nej nebola kontrolná skupina neočkovaných detí (CDC ju, žiaľ, nikdy nezahŕňa), rozhodli sme sa ju s Kennedym zaradiť do knihy kvôli alarmujúcim zisteniam štúdie”.

Autori štúdie zistili, že u detí vystavených vyššiemu množstvu hliníka bola 1,36-krát vyššia pravdepodobnosť, že im bude pred 5. rokom života diagnostikovaná pretrvávajúca astma.

Deti s diagnózou ekzém a vystavené vyššiemu množstvu hliníka dopadli ešte horšie a mali 1,36-krát vyššiu pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná pretrvávajúca astma.61-krát vyššia pravdepodobnosť, že im bude diagnostikovaná pretrvávajúca astma pred piatym rokom života.

Každý z týchto výsledkov bol štatisticky významný, čo nás vedie k otázke, aké by bolo riziko astmy, keby sa CDC rozhodlo porovnať očkované deti vystavené hliníku s neočkovanou skupinou detí.

“Vax-Unvax: AmazonBarnes & Noble, a u ďalších internetových kníhkupcov.

Tento článok pôvodne uverejnil Obranca – Webová stránka Obrany zdravia detí s News & Views pod licenciou Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. Prosím, zvážte predplatné The Defender alebo darcovstvo pre Children’s Health Defense.