Poľsko: Arcibiskup Gadecki napísal kritický list nemeckým prelátom o ich Synodálnej ceste

229
Kultúra života

Predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Stanislaw Gadecki, sa rozhodol adresovať list predsedovi Nemeckej biskupskej konferencie, biskupovi Georgovi Batzingovi a predstaviteľom nemeckej Synodálnej cesty. V ňom kritizoval inovácie, ktoré boli odhlasované na februárovom zasadnutí nemeckej Synodálnej cesty, ako aj dlhodobé heterodoxné trendy v rámci nemeckej cirkvi.

V liste vyčíta nemeckým katolíkom pokušenie hľadať pravdy mimo Evanjelia:

Preto sa so znepokojením pozerám na doterajšie kroky nemeckej Synodálnej cesty. Pri pozorovaní jeplodov nadobudne človek dojem, že základom jeúvah nie je vždy Evanjelium. V histórii sa to už stalo. Stačí spomenúť tzv. Jeffersonovu bibliu (T. Jefferson, The Life and Morals of Jesus of Nazaret, Rough Draft Printing 2015). Americký prezident vyhlásil, že evanjeliá obsahujú mimoriadne múdre a vznešené vety, ktoré určite pochádzajú priamo od Ježiša, ale aj hlúpe a triviálne vety, ktoré musia pochádzať od nevzdelaných apoštolov. Presvedčený, že má kritériá na rozlíšenie jednej vety od druhej, rozhodol sa to urobiť nožnicami. Takto vznikol moderný apokryf, podľa jeho autora lepší ako originál. Nedá sa vylúčiť, že práve v tých najťažších pasážach Svätého písma, ktoré spadajú pod „Jeffersonove nožnice“, je vyjadrené proprium christianum – to, čo je charakteristické pre kresťanstvo.“

Ako ďalšie pokušenie nemeckých katolíkov uvádza arcibiskup Gadecki pokušenie veriť v neomylnosť spoločenských vied:

Jedným z dnešných pokušení v Cirkvi je neustále konfrontovať Ježišovo učenie so súčasnými výdobytkami psychológie a spoločenských vied. Ak niečo v Evanjeliu nesúhlasí so súčasným stavom poznania v týchto náukách, učeníci, aby ochránili Majstra pred rozpakmi v očiach súčasníkov, pokúšajú sa „aktualizovať“ Evanjelium. Pokušenie „modernizovať“ sa týka najmä sféry sexuálnej identity. Zabúda sa však, že stav vedeckého poznania sa často, a niekedy veľmi dramaticky mení, napríklad v dôsledku zmeny paradigmy. Variabilita je vlastná samotnej povahe vedy, z ktorej je k dispozícii len zlomok všetkých možných poznatkov. Objavovanie chýb a ich analýza je motorom pokroku vo vede.“

Za ďalšie negatívum myslenia súčasných katolíkov, nielen nemeckých, považuje arcibiskup Gadecki „komplex menejcennosti“, následkom ktorého sa snažia katolíci votrieť do priazne súčasného sveta:

Uvedomujem si, že katolíci – nielen v Nemecku, ale aj v Poľsku – dnes žijú pod tlakom verejnej mienky, čo znamená, že mnohí z nich trpia špecifickým komplexom menejcennosti. Vo všeobecnosti sú Kristovi učeníci – ako napísal pápež František – dnes ohrozovaní „nejakým druhom komplexu menejcennosti, ktorý vedie k relativizácii alebo zatajovaniu ich kresťanskej identity a viery“. … Skončia tak, že pochovávajú radosť z misie v akejsi posadnutosti byť ako všetci ostatní a mať to, čo majú ostatní (Evangelii gaudium, 79). … Verní učeniu Cirkvi by sme nemali podľahnúť tlaku sveta, ani sa podriadiť vzorom dominantnej kultúry, pretože to môže viesť k morálnej a duchovnej skaze. Vyhnite sa opakovaniu zaužívaných hesiel a štandardných požiadaviek, ako je zrušenie celibátu, ženské kňazstvo, prijímanie pre rozvedených alebo požehnávaanie vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia. Aktualizácia definície manželstva v Charte základných práv EÚ nie je dôvodom na manipuláciu Evanjelia.“

Objasňuje tiež, že snaha nemeckých biskupov a aj laikov, prilákať týmto prispôsobovaním potenciálnych kandidátov kňazstva alebo konverzie, je scestná:

Príčiny krízy sú inde. My, duchovní, sme sa často stali len odborníkmi na sociálnu, migračnú a environmentálnu politiku, ktorá si život v celibáte nepochybne nevyžaduje. … Okrem toho jedno zo štyroch fór o Synodálnej ceste hlasovalo v pracovnom dokumente s názvom – Život v úspešných vzťahoch –, ktorý obhajuje mylnú a škandalóznu prax požehnávania vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia a pokúša sa zmeniť učenie Cirkvi o hriechu homosexuálnych aktovKatechizmus jasne odlišuje homosexuálne sklony od homosexuálnych aktov. Učí úcte ku všetkým ľuďom bez ohľadu na ich sklony, no jednoznačne odsudzuje homosexuálne činy ako činy odporujúce prírode (porov. Rim 1,24–27; 1Kor 6,9–10).

Napriek rozhorčeniu, ostrakizácii a neobľúbenosti nemôže katolícka Cirkev – verná pravde Evanjelia a zároveň vedená láskou ku každému človeku – mlčať a súhlasiť s touto falošnou víziou človeka, nieto ju požehnávať či podporovať. Kongregácia pre náuku viery pripomenula neprípustnosť požehnania párov rovnakého pohlavia v liste z 22. februára 2021.

Na záver listu vyzval arcibiskup Gadecki svojho nemeckého kolegu k modlitbe a odovzdal mu svoje najhlbšie pozdravy v Kristovi.