2013_Our_Lady_of_Good_Success.jpg

Proroctvá Panny Márie ´dobrého diela´ o našich časoch

548
Zuzana Smatanová
AltKAT

Na prelome 15. a 16. storočia sa v meste Quito, v Ekvádore, zjavovala Panna Mária ´dobrého diela´ španielskej rehoľníčke, ktorej málo známy, predsa však výnimočný život, má priamu náväznosť na našu dnešnú dobu.

"Neomylnosť pápeža vyhlási za dogmu viery ten istý pápež, ktorý vyhlási za dogmu tajomstvo môjho Nepoškvrneného Počatia. V čase uchvátenia moci v pápežskom štáte pre zlomyseľnosť, závisť a lakomstvo pozemských vladárov bude pápež prenasledovaný a uväznený vo Vatikáne."

"Bezuzdné vášne vydláždia cestu zhubným zlozvykom, pretože prostredníctvom slobodomurárskej sekty zavládne satan, zameria sa najmä na deti v úsilí všeobecne ich skaziť."

"Nešťastné deti tých čias! Zriedkavo budú prijímať sviatosť krstu a birmovania. Čo sa týka sviatosti pokánia, budú sa spovedať len počas navštevovania katolíckych škôl, u ktorých urobí diabol maximum pre to, aby ich z úradnej moci zničil." 

"To isté sa stane so svätým prijímaním. Akú nesmiernu bolesť mi spôsobuje, keď ti musím povedať, že dôjde k mnohým ohavným verejným, aj skrytým svätokrádežiam a znesväteniam!"

"V tých časoch sa bude vo veľkej miere ignorovať sviatosť pomazania chorých a zomierajúcich ... Veľa ľudí zomrie bez toho aby ju prijali, čím sa pripravia o nespočetné milosti, útechu a posilu pri prekračovaní z časnosti do večnosti."

"Na sviatosť manželstva, ktorá symbolizuje jednotu Krista a Cirkvi, sa bude hrozivým spôsobom útočiť a  bude sa skrz-naskrz znevažovať a poškvrňovať. Slobodomurárstvo, ktoré bude vtedy pri moci, zavedie zločinné a nespravodlivé zákony, s cieľom zlikvidovať túto sviatosť. Všetkým zjednodušia život v hriechu, čím sa znásobí počet neligitímne narodených detí, bez požehnania Cirkvi ..."

"Svetské vzdelávanie a výchova prispejú k veľkému odlivu a nedostatku kňazských a rehoľných povolaní."

"Sviatosť kňazstva bude zosmiešňovaná, budú ju utlačovať a budú ňou opovrhovať, pretože v nej kňaz sprítomňuje samotného Boha a Cirkev." 

"Diabol bude prenasledovať služobníkov Pána všemožným spôsobom, so skazonosnou rafinovanosťou bude ničiť ducha ich povolania a mnohých z nich rozvráti. Tí, ktorí takto pohoršia kresťanské stádo, privolajú na hlavu všetkých kňazov nenávisť pochybných kresťanov a nepriateľov jednej svätej, rímskej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi ... ako aj najvyššieho pastiera a Kristovho námestníka na zemi, ktorý ako väzeň vo Vatikáne, bude v prítomnosti Boha, nášho Pána, roniť v skrytosti trpké slzy a prosiť o svetlo, posvätenie a dokonalosť pre duchovenstvo celého sveta, ktorého je Kráľom a Otcom."

 

Spoznajte sr. Marianu de Jesús Torres

 

"Nastanú nešťastné časy, v ktorých tí, ktorí by mali nebojácne brániť práva Cirkvi, budú zaslepení aj napriek svetlu, podajú ruku nepriateľom Cirkvi a budú plniť ich príkazy. Keď však zlo bude zjavne triumfovať a keď svetská autorita bude zneužívať svoju moc, dopúšťajúc sa všemožnej nespravodlivosti a utláčania slabých, vedz, že ich skaza je blízko. Padnú a rozdrúzgajú sa o kameň."

"Potom sa Cirkev, radostne a víťazne opäť prebudí ako mladucha, ktorú vo svojom náručí upokojujúco kolíše môj najmilší vyvolený syn tých čias. Ak bude ochotne počúvať k čomu ho nabáda milosť - jednou z nich bude výklad úžasných prejavov milosrdenstva, ktoré má pre vás prichystané môj Syn a ja - naplníme ho milosťami a výnimočnými darmi a urobíme ho veľkým na zemi a ešte väčším v nebi. Máme tu preňho vyhradené vzácne miesto, pretože mu nepôjde o mienku človeka, ale bude bojovať za pravdu a neúnavne bude brániť práva Cirkvi a zaslúži si aby ho volali ´mučeníkom´."

"Koncom 19. a z veľkej časti 20. storočia sa bude v týchto krajinách propagovať veľa heréz, bludov ..."

"Malý počet duší, ktoré budú v skrytosti strážiť poklad viery a čnosti, budú trpieť a podstúpia kruté, nevýslovné a dlhé muky. Mnohí zomrú násilnou smrťou, pred ktorou budú trpieť a budú pripočítaní k mučeníkom, ktorí sa obetovali za svoju krajinu a za Cirkev." 

 

Zasvätenie sa Srdcu Panny Márie zachráni svet

 

"Na vyslobodenie z otroctva týchto bludov budú tí, ktorých môj Syn zo svojej milosrdnej lásky predurčil na obnovu, potrebovať veľmi pevnú vôľu, vytrvalosť, odvahu a úprimnú dôveru v Boha. Na preskúšanie viery a dôvery týchto spravodlivých nastane doba, v ktorej sa všetko bude javiť ako stratené a ochromené. Vtedy konečne začne celková obnova ..."

"Atmosféra tej doby bude presýtená mravnou nečistotou, ktorá ako ohavne špinavé a páchnuce more zaplaví ulice a verejné miesta absolútne bez zábran ... Nevinnosť bude vzácna už aj u detí, ako aj zdržanlivosť u žien."

"Tí, ktorí by mali v pravú chvíľu prehovoriť, budú mlčať."

"Vo svete bude veľmi málo čistých a cudných duší. Nežný kvet panenstva nájde útočisko v kláštoroch ... Bez čistoty, cudnosti a panenstva bude musieť tieto krajiny prečistiť oheň ..."

"Sekty preniknú do všetkých spoločenských vrstiev a nájdu si spôsob, ako sa votrieť do samotného srdca domova a zničiť nevinnosť detí. Srdce dieťaťa si diabol vychutná ako najlahodnejšiu pochúťku ..."                                                                                                                                             

"Rehoľné spoločenstvá budú držať a podporovať Cirkev a s odvahou pracovať na spáse duší ... ´svetskí´ kňazi sa veľmi vzdialia od toho, čo sa od nich očakáva, pretože nebudú dbať o svoju posvätnú povinnosť. Stratiac boží kompas zídu z cesty kňazskej služby, ktorú im vytýčil Boh a oddajú sa prílišnej túžbe po peniazoch."

"Ustavične sa modlite, proste neúnavne a vo svojom srdci prelievajte trpké slzy a úpenlivo proste Eucharistické Srdce môjho svätého Syna, aby sa zľutoval nad svojimi služobníkmi a čím skôr poslal svojej Cirkvi preláta, ktorý obnoví ducha jej kňazov, aby skončili tieto časy nešťastia." 

 

 

DISKUSIA k článku