Kardinál Burke: Sily stojace za „Veľkým reštartom“ zneužili COVID na presadenie svojej zlomyseľnej agendy

13.12.2020VAT
1657

Kardinál Raymond Burke mal strhujúcu homíliu počas sobotnej slávnosti Guadalupskej Panny Márie vo svätyni Guadalupskej Panny Márie vo wisconsinskom La Crosse. Zdroj: Alpha News 13.12.2020

(0:00:19)  0,,Pochválený buď Ježiš Kristus!
(0:00:21)  0,,Na sviatok Guadalupskej Panny Márie k nej prichádzame
(0:00:28)  0,,s utrápeným a ťažkým srdcom.
(0:00:31)  0,,Náš národ zažíva krízu, ktorá ohrozuje jeho bezprostrednú budúcnosť
(0:00:37)  0,,na slobode a demokracii.
(0:00:40)  0,,Zdá sa, že celosvetovo rozšírený marxistický materializmus,
(0:00:45)  0,,ktorý do života toľkých ľudí už priniesol skazu a smrť,
(0:00:50)  0,,a ktorý po desaťročia ohrozuje základy nášho národa,
(0:00:55)  0,,sa v ňom chopil vlády.
(0:01:01)  0,,Za účelom dosiahnutia ekonomického zisku, sme umožnili,
(0:01:06)  0,,aby sa z nás stal národ závislý na čínskej komunistickej strane,
(0:01:12)  0,,ideológii, ktorá je úplne protichodná ku kresťanským základom,
(0:01:17)  0,,na ktorých spočívajú naše rodiny, a náš národ v bezpečí a prosperujú.
(0:01:25)  0,,Hovorím o Spojených štátoch amerických, ale je evidentné,
(0:01:31)  0,,že mnohé ďalšie národy čelia podobnej, nanajvýš znepokojivej kríze.
(0:01:40)  0,,Potom tu máme tajomný wu-chanský vírus, o ktorého povahe a prevencii
(0:01:46)  0,,nám masmédiá deň čo deň poskytujú rozporuplné informácie.
(0:01:53)  0,,Je však očividné, že ho zneužili konkrétne sily,
(0:01:59)  0,,nepriateľské k rodinám a slobode národov,
(0:02:05)  0,,na popohnanie svojej zlomyseľnej agendy.
(0:02:09)  0,,Tieto sily nám nahovárajú, že sa teraz máme podriadiť tzv. „Veľkému reštartu“,
(0:02:15)  0,,„novému normálu“, ktorý nám diktujú svojou manipuláciou občanmi
(0:02:24)  0,,a národmi tým, že ich držia v nevedomosti, a šíria strach.
(0:02:29)  0,,Teraz by sme mali spôsob, akým na svoje životy nazeráme a usmerňujeme ich,
(0:02:37)  0,,prispôsobiť chorobe a jej prevencii, než Bohu a jeho plánu našej spásy.
(0:02:49)  0,,Ohlas mnohých biskupov, kňazov, aj veriacich ukázal
(0:02:56)  0,,žalostný nedostatok zdravej katechézy.
(0:03:01)  0,,Zdá sa, že veľa ľudí v Cirkvi nechápe, ako Kristus pokračuje
(0:03:07)  0,,vo svojom diele spásy v časoch epidémie a rôznych pohrôm.
(0:03:15)  0,,Ba čo viac, naša svätá matka Cirkev, Kristova nevesta bez poškvrny,
(0:03:24)  0,,v ktorej Kristus neustále koná dielo nášho večného vykúpenia,
(0:03:29)  0,,je sužovaná správami o morálnej skaze,
(0:03:32)  0,,najmä v otázkach šiesteho a siedmeho prikázania,
(0:03:37)  0,,ktorá, zdá sa, zo dňa na deň narastá.
(0:03:41)  0,,Aj v našej vlasti mali správy o Theodorovi McCarrickovi
(0:03:47)  0,,viesť mnohých zbožných katolíkov k oprávnenému vypytovaniu sa pastierov,
(0:03:54)  0,,ktorí v súlade s Kristovým plánom pre Cirkev,
(0:03:57)  0,,by mali byť ich spoľahlivými sprievodcami,
(0:04:00)  0,,ktorí ich učia pravdy viery, a vedú k vhodnému uctievaniu Boha
(0:04:05)  0,,a modlitbe k nemu, a usmerňovať ich prostredníctvom
(0:04:09)  0,,nemennej disciplíny Cirkvi.
(0:04:12)  0,,Veriaci častokrát nedostali žiadnu odpoveď,
(0:04:19)  0,,alebo len takú, ktorá sa nezakladá na nemenných pravdách viery a morálky.
(0:04:27)  0,,Zdá sa, akoby im neodpovedali pastieri, ale svetskí manažéri.
(0:04:36)  0,,Zmätok ohľadom toho, čo Cirkev skutočne učí,
(0:04:42)  0,,a čo v súlade s týmto učením od nás požaduje,
(0:04:46)  0,,vytvára v Kristovom tele stále väčšiu nejednotu.
(0:04:53)  0,,To všetko Cirkev ochromuje v jej poslaní,
(0:04:56)  0,,vo vydávaní svedectva o Božej pravde a Božej láske,
(0:05:00)  0,,a to práve v čase, keď svet, viac ako kedykoľvek predtým,
(0:05:05)  0,,potrebuje Cirkev, aby bola jeho majákom.
(0:05:11)  0,,Namiesto toho, aby Cirkev vyzývala svet k obráteniu a poslušnosti k Božím zákonom,
(0:05:17)  0,,ktoré má každý človek vpísané vo svojom srdci,
(0:05:21)  0,,a ktoré boli vo svojej celistvosti zjavené vo vykupiteľskom vtelení Syna Božieho,
(0:05:27)  0,,mu pri vzájomnej zrážke falošne chce vyhovieť.
(0:05:35)  0,,Tieto vážne ťažkosti zaiste predstavujú neľahkú úlohu
(0:05:44)  0,,pre náš každodenný kresťanský život.
(0:05:47)  0,,Dopad krízy vo svete a v Cirkvi sme všetci výrazne pocítili.
(0:05:52)  0,,Mnohí prežívajú tie najťažšie muky, fyzické, emocionálne a duchovné,
(0:05:59)  0,,ktoré takáto situácia nevyhnutne spôsobuje.
(0:06:05)  0,,V čase, keď je potrebné, aby sme si v kresťanskej láske boli na blízku,
(0:06:12)  0,,nás chcú svetské sily izolovať a presvedčiť o tom,
(0:06:17)  0,,že sme osamotení a na ne odkázaní,
(0:06:20)  0,,čím z nás spravia otrokov ich bezbožnej a vražednej agendy.
(0:06:31)  0,,Ale nie sme sami. S dôverou prinášame svoje ťažké srdcia Panne Márii,
(0:06:44)  0,,Matke Božej, našej Matke v Cirkvi.
(0:06:50)  0,,Priťahuje nás k svojmu Nepoškvrnenému Srdcu,
(0:06:54)  0,,a prichádzame k nej na púti, na slávnosť Panny Márie Guadalupskej.
(0:07:03)  0,,Hovorí k nám tak, ako keď hovorila so svätým Juanom Diegom,
(0:07:10)  0,,keď sa aj on zdal byť premožený smrteľnou chorobou
(0:07:17)  0,,svojho strýka Juana Bernardina, s ktorým býval, a o ktorého sa staral,
(0:07:25)  0,,a veľkou výzvou pokračovať vo veľkom diele, ktoré mu zverila Panna Mária.
(0:07:38)  0,,Na jeho prejavy bezmocnosti a neuskutočniteľnosti mu Panna Mária povedala:
(0:07:50)  0,,Či tu nie som ja, ktorá má tú česť byť tvojou matkou?
(0:07:59)  0,,Nie si v mojom tieni, a pod mojou ochranou?
(0:08:05)  0,,Či nie som zdrojom tvojej radosti?
(0:08:10)  0,,Či nie si pod mojim plášťom, v objatí mojich rúk?
(0:08:18)  0,,Dnes tieto slová hovorí nám.
(0:08:29)  0,,Nepoškvrnená Panna Mária je žena odetá slnkom,
(0:08:36)  0,,ktorej dieťa bolo predurčené zachrániť svet z moci Zlého.
(0:08:45)  0,,Zjavuje nám pravdu, o ktorej Kniha zjavení dosvedčuje,
(0:08:53)  0,,že po narodení, bol jej Božský Syn uchvátený k Bohu a k jeho trónu.
(0:09:03)  0,,Uisťuje nás, že Boh Otec vykupiteľským vtelením Boha Syna
(0:09:13)  0,,naozaj splnil svoj sľub večnej spásy, ktorý obnovil slovami proroka Zachariáša:
(0:09:27)  0,,„Hľa, ja prídem a budem bývať uprostred teba.“
(0:09:35)  0,,Svoje ťažké srdcia zjednocujeme s Nepoškvrneným Srdcom Matky Božej,
(0:09:44)  0,,našej Matky, ktorú archanjel Gabriel právom oslovil „milosti plná“.
(0:09:55)  0,,Uprostred toľkého zla prijíma Panna Mária, Matka Božia, naše srdcia,
(0:10:02)  0,,a vedie ich k zdroju uzdravenia a sily, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
(0:10:12)  0,,Bohu a človeku, Bohu Synovi a jej Synovi.
(0:10:20)  0,,Vedie nás k tomu, aby sme pozdvihli svoje srdcia k božskému
(0:10:29)  0,,prebodnutému Ježišovmu Srdcu, v ktorom jedinom nájdeme spásu.
(0:10:40)  0,,Práve pre ťažké časy ako sú tieto, si Panna Mária želala,
(0:10:48)  0,,aby sa jej tu postavil dom, v ktorom priťahuje nespočetne veľa duší
(0:11:00)  0,,k svojmu Synovi, nášmu Spasiteľovi, slovami:
(0:11:09)  0,,„Urobte všetko, čo vám povie!“
(0:11:17)  0,,Jej svätyňa tu stojí ako maják priťahujúci nás k večnej spáse.
(0:11:26)  0,,Je obrazom nášho vlastného povolania, povolania všeobecnej Cirkvi
(0:11:34)  0,,byť majákom, ktorý jasne odráža svetlo božskej pravdy a lásky vo svete,
(0:11:46)  0,,odráža realitu Krista sediaceho v sláve po pravici Otca,
(0:11:53)  0,,a zároveň prebýva s nami v Cirkvi.
(0:12:01)  0,,Áno, naše srdcia sú pochopiteľne oťažené,
(0:12:09)  0,,ale Kristus na príhovor svojej panenskej Matky,
(0:12:13)  0,,pozdvihuje naše srdcia k svojmu vlastnému,
(0:12:17)  0,,a obnovuje našu dôveru v neho, ktorý nám prisľúbil večnú spásu v Cirkvi.
(0:12:24)  0,,Svoj sľub vždy dodrží. Nikdy nás neopustí.
(0:12:31)  0,,Nenechajme sa oklamať silami sveta a falošnými prorokmi.
(0:12:37)  0,,Neopúšťajme Krista, a nehľadajme spásu na miestach, kde ju nikdy nenájdeme.
(0:12:49)  0,,Nikdy nezabudnime na slová, ktorými sa Panna Mária predstavila
(0:12:55)  0,,svätému Juanovi Diegovi v prvom zjavení:
(0:12:59)  0,,Buď si istý, môj najdrahší a najmladší syn,
(0:13:04)  0,,že som Nepoškvrnená Panna Mária, ktorá má tú česť
(0:13:11)  0,,byť Matkou pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Stvoriteľa ľudí,
(0:13:18)  0,,Pána všetkých vecí, Pána neba a zeme.
(0:13:27)  0,,Je mojim veľkým želaním, aby mi tu postavili Boží dom,
(0:13:32)  0,,v ktorom mu ukážem, budem ho zvelebovať, aby sa zjavil,
(0:13:40)  0,,z celého srdca ho rozdám všetkým ľuďom, toho,
(0:13:46)  0,,ktorý je mojim súcitným pohľadom, ktorý je mojou pomocou,
(0:13:54)  0,,ktorý je mojou spásou.
(0:13:59)  0,,Nech je táto svätyňa Panny Márie Guadalupskej vždy dôstojným nástrojom,
(0:14:08)  0,,ktorým Nepoškvrnené Srdce Panny Márie pritiahne srdcia k sebe,
(0:14:14)  0,,a privedie ich k božskému prebodnutému Srdcu Ježišovmu,
(0:14:18)  0,,k jedinému zdroju uzdravenia a sily v tomto a večnom živote.
(0:14:27)  0,,Pred záverečným požehnaním bude ešte iniciácia pážat,
(0:14:36)  0,,a vymenovanie pážat na rytierov v Oltárnych rytieroch Panny Márie,
(0:14:42)  0,,chlapcov a mladých mužov, ktorí v tomto kostole slúžia nášmu Pánovi
(0:14:46)  0,,počas posvätnej liturgie.
(0:14:49)  0,,Modlime sa: na príhovor Panny Márie a svätého Juana Diega,
(0:14:54)  0,,nech Nicholas Kotnour, Michael Row a Thomas Wilson,
(0:15:00)  0,,ktorí majú byť iniciovaní za pážatá, vytrvali vo svojej príprave,
(0:15:05)  0,,a stali sa Oltárnymi rytiermi Panny Márie,
(0:15:10)  0,,a aby Ian Peratt a Charlie Ilfrey, ktorí majú byť povýšení
(0:15:16)  0,,do rytierskeho stavu, zostali vždy verní svojej misii, ktorú prijali.
(0:15:22)  0,,Nech sa svätosť ich služby Pánovi pri oltári,
(0:15:26)  0,,pod vedením a ochranou Panny Márie,
(0:15:31)  0,,odráža vo všetkých aspektoch ich každodenného života.
(0:15:38)  0,,Pod láskavým plášťom Nepoškvrneného Srdca Guadalupskej Panny Márie,
(0:15:48)  0,,pozdvihnime teraz svoje ťažké srdcia k božskému prebodnutému Srdcu Ježišovmu.
(0:15:57)  0,,S dôverou, že sa naplní prísľub o spáse, ktorý nám dal náš Pán,
(0:16:03)  0,,úplne mu v jeho Cirkvi odovzdajme svoje srdcia.
(0:16:15)  0,,Dúfajme, že v jeho Srdci nájdeme múdrosť a silu žiť v týchto ťažkých časoch
(0:16:29)  0,,s očami upretými na nebo a na spásu,
(0:16:37)  0,,ktorú nám skrze Božského materstva Panny Márie vo svete prináša.
(0:16:52)  0,,Srdce Ježišovo, spása tých, ktorí dúfajú v teba, zmiluj sa nad nami.
(0:16:59)  0,,Guadalupská Panna Mária, Matka Ameriky a Hviezda novej evanjelizácie, oroduj za nás.
(0:17:06)  0,,Svätý Jozef, ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás.
(0:17:11)  0,,Svätý Juan Diego, oroduj za nás.
(0:17:14)  0,,V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:17:19)  0,,Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka