Prejav arcibiskupa Vigana na Konferencii o katolíckej identite 2020 (František a Nový svetový poriadok)

26.10.2020VAT
0 0

Arcibiskup Vigano si pripravil prejav na Konferenciu o katolíckej identite v roku 2020, v ktorom hovorí o Františkovi ako členovi St. Gallenskej mafie a členovi Deep Church (cirkvi v Cirkvi), ako aj o anticirkvi, Antikristovi, Novom svetovom poriadku a konci sveta. Odkaz na úplný prejav v písomnej forme v anglickom jazyku: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5124-archbisho… List Kongregácie pre katolícku výchovu školám a univerzitám: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2020-09/list-kongregacie-pre… Dokument z Abú Zabí o ľudskom bratstve: https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-02/papez-frantisek-abu-zab… Zdroj: TheRemnantVideo 26.10.2020

(0:00:00)  Arcibiskup Carlo Maria Vigano Bývalý apoštolský nuncius pre Spojené štáty
(0:00:04)  Ako revolúcia Druhého vatikánskeho koncilu slúži novému svetovému poriadku
(0:00:06)  Konferencia o katolíckej identite\NPittsburgh, Pennsylvánia 23-25. október 2020
(0:00:08)  Je to prvý televízny verejný prejav arcibiskupa Vigana
(0:00:11)  od zverejnenia jeho výpovede v auguste 2018
(0:00:13)  Drahí priatelia,
(0:00:14)  skôr než začnem, dovoľte mi vás všetkých srdečne pozdraviť.
(0:00:21)  Po prvýkrát sa k vám po viac ako dvoch rokoch
(0:00:25)  osobne prihováram prostredníctvom tejto videosprávy,
(0:00:29)  ktorá bola natočená niekoľko dní pred Konferenciou o katolíckej identite v roku 2020.
(0:00:37)  Ako vidíte, darí sa mi dobre. Som zdravý ako rybička, a náladu mám ešte lepšiu.
(0:00:46)  Je to aj vďaka vašim modlitbám, podpore, a povzbudeniu,
(0:00:51)  ktorých sa mi od vás dostáva, ako aj od mnohých priateľov a bratov na celom svete.
(0:00:59)  Všetci sme zjednotení spolu v modlitbe,
(0:01:02)  a vo svätom boji, ktorý sme boli povolaní bojovať,
(0:01:07)  každý na svojom osobnom fronte pod pláštom Najsvätejšej Panny,
(0:01:15)  Kráľovny víťazstiev, a pod ochranou sv. Michala Archanjela.
(0:01:23)  Obzvlášť chcem poďakovať Michaelovi Mattovi,
(0:01:27)  ktorý ma so svätou vytrvalosťou láskavo pozval, aby som k vám prehovoril.
(0:01:34)  Verím tomu, že nastala vhodná chvíľa, aby som vám predniesol nasledujúci príhovor.
(0:01:43)  Témou tohto príhovoru bude „Ako revolúcia Druhého vatikánskeho koncilu
(0:01:52)  slúži novému svetovému poriadku“.
(0:01:55)  1. Žijeme v mimoriadnych časoch
(0:02:02)  Ako asi každý jeden z nás pravdepodobne pochopil,
(0:02:07)  nachádzame sa v historickom časovom okamihu;
(0:02:13)  ukázalo sa, že minulé udalosti, ktoré kedysi zdanlivo nesúviseli,
(0:02:21)  jednoznačne medzi sebou súvisia, a to ako v princípoch, ktorými sú inšpirované,
(0:02:28)  tak aj v cieľoch, ktoré sa snažia dosiahnúť.
(0:02:32)  Rozumné a objektívne zhodnotenie súčasnej situácie nám nedáva na výber,
(0:02:39)  len pochopiť dokonalú vzájomnú spojitosť medzi rozvojom
(0:02:43)  globálnej politickej štruktúry a úlohou, ktorej sa Katolícka cirkev ujala
(0:02:50)  pri nastolení nového svetového poriadku.
(0:02:58)  Aby som to upresnil, hovorím o úlohe tejto zdanlivej väčšiny v Cirkvi,
(0:03:06)  ktorá je v skutočnosti malá čo do počtu ľudí, ale za to nesmierne vplyvná,
(0:03:12)  a ktorú kvôli stručnosti označím ako cirkev v Cirkvi.
(0:03:23)  Je evidentné, že ani neexistujú dve Cirkvi, niečo také by bolo nemožné, rúhavé a heretické,
(0:03:30)  a ani nezlyhala jediná pravá Kristova Cirkev vo svojom poslaní,
(0:03:38)  čím by samu seba degradovala na sektu.
(0:03:42)  Cirkev Kristova nemá nič dočinenia s tými, ktorí za posledných 60 rokov
(0:03:49)  naplňovali plán jej okupácie.
(0:03:55)  Vzájomné prepletenie medzi katolíckou hierarchiou a členmi cirkevnej kamarily
(0:04:03)  nie je teologickým faktom, ale skôr historickou realitou,
(0:04:09)  ktorá nespadá do žiadnej kategórie, a preto sa ako taká musí analyzovať.
(0:04:16)  Vieme, že projekt nového svetového poriadku spočíva
(0:04:23)  v nastolení slobodomurárskej tyranie: tento projekt siaha až do čias
(0:04:33)  francúzskej revolúcie, osvietenstva, konca katolíckych monarchií,
(0:04:41)  a vyhlásenia vojny Cirkvi.
(0:04:45)  Dá sa povedať, že nový svetový poriadok je pravým opakom kresťanskej spoločnosti,
(0:04:53)  šlo by o realizáciu diabolského Civitas Diaboli - Diablovho štátu,
(0:05:04)  na rozdiel od Civitas Dei - Božieho štátu,
(0:05:09)  vo večnom zápase medzi svetlom a temnotou, dobrom a zlom, Bohom a satanom.
(0:05:18)  V tomto zápase Božia prozreteľnosť postavila Kristovu Cirkev,
(0:05:26)  a zvlášť Najvyššieho veľkňaza, do úlohy kathekona,
(0:05:32)  čo je ten, kto zadŕža zjavenie sa tajomstva neprávosti (2 Sol, 6-7).
(0:05:43)  Sväté Písmo nás varuje, že pri manifestácii Antikrista,
(0:05:52)  bude táto prekážka - kathekon - odstránená.
(0:06:01)  Je mi úplne jasné, že koniec sveta sa blíži priamo pred našimi očami,
(0:06:08)  pretože tajomstvo neprávosti sa so zmiznutím odvážnej opozície kathekona
(0:06:15)  už rozšírilo do celého sveta.
(0:06:20)  Neurobme tú chybu, že budeme súčasné udalosti opisovať ako „normálne“,
(0:06:30)  keď si vezmeme do úvahy, čo by sa stalo s právnymi, kánonickými
(0:06:35)  a spoločenskými kritériami, ktoré by si takáto normálnosť vyžadovala.
(0:06:41)  V mimoriadnych časoch, a súčasná kríza v Cirkvi je naozaj mimoriadna,
(0:06:50)  sa udalosti vymykajú tomu, čo naši otcovia považovali za normálne.
(0:06:57)  V mimoriadnych časoch môžeme počuť pápeža podvádzať veriacich;
(0:07:02)  vidieť kniežatá Cirkvi obviňované zo zločinov,
(0:07:06)  ktoré by v minulosti vzbudili hrôzu, a boli by prísne trestané,
(0:07:14)  byť svedkami liturgických obradov v našich kostoloch,
(0:07:20)  ktoré sú podľa všetkého výplodom zvrátenej Cranmerovej mysle,
(0:07:27)  vidíme prelátov v procesii s nečistou modlou pačamamy
(0:07:33)  kráčať do Baziliky sv. Petra, a počujeme, ako sa Kristov zástupca
(0:07:41)  ospravedlňuje uctievačom tejto modly, keď sa ju katolík opováži hodiť do Tibery.
(0:07:54)  V týchto mimoriadnych časoch počujeme konšpirátora,
(0:08:01)  kardinála Godfrieda Danneelsa, ktorý nám hovorí,
(0:08:05)  že odkedy zomrel pápež Ján Pavol II., tak St. Gallenská mafia vymýšľala plán,
(0:08:13)  ako na Petrov stolec dosadiť jedného zo svojich,
(0:08:18)  a ako neskôr vyšlo najavo, tak to bol Jorge Mario Bergoglio.
(0:08:25)  Tvárou v tvár tomuto znepokojivému odhaleniu by nás mohlo udiviť,
(0:08:35)  že ani kardináli, ani biskupi neprejavili rozhorčenie,
(0:08:41)  ani nepožadovali, aby sa pravda dostala na svetlo.
(0:08:46)  Ďalej budem hovoriť o 2. Zatmení pravej Cirkvi
(0:08:58)  60 rokov sme svedkami zatmenia pravej Cirkvi anticirkvou,
(0:09:06)  ktorá si postupne prisvojovala jej meno, okupovala Rímsku kúriu a jej dikastérie,
(0:09:16)  diecézy a farnosti, semináre a univerzity, konventy a kláštory.
(0:09:25)  Anticirkev si uzurpovala jej autoritu, a ich duchovní nosia jej posvätné rúcha;
(0:09:35)  využívajú jej prestíž a moc, aby si privlastnili jej poklady, majetok a peniaze.
(0:09:45)  A podobne ako v prírode, ani k tomuto zatmeniu nedochádza naraz;
(0:09:57)  k tomuto stmievaniu dochádza, keď sa nebeské teleso dostane medzi slnko a nás.
(0:10:06)  Ide o pomerne pomalý, ale nezadržateľný proces,
(0:10:14)  počas ktorého Mesiac anticirkvi putuje po svojej obežnej dráhe,
(0:10:20)  až dokým neprekryje Slnko, čím vytvorí tieň v tvare kužeľa,
(0:10:27)  ktorý dopadá na Zem.
(0:10:30)  Práve teraz sa nachádzame v tomto doktrinálnom,
(0:10:37)  morálnom, liturgickom a disciplinárnom kužeľovitom tieni.
(0:10:44)  Nie je to ešte úplné zatmenie, ktoré uvidíme na konci sveta počas Antikristovej vlády.
(0:10:56)  Ale je to čiastočné zatmenie, keď svetelná koruna slnka obopína čierny disk mesiaca.
(0:11:12)  Proces, ktorý viedol k dnešnému zatmeniu Cirkvi,
(0:11:17)  nepochybne započal modernizmom.
(0:11:21)  Aj napriek formálnym odsúdeniam zo strany Magistéria,
(0:11:25)  ktoré sa v tejto fáze pravdou nádherne blyšťalo,
(0:11:30)  anticirkev naďalej putovala po svojej obežnej dráhe.
(0:11:36)  Ale s Druhým vatikánskym koncilom zavládla nad Cirkvou temnota tejto falošnej entity.
(0:11:49)  Spočiatku zakrývala len malú časť, ale tma postupne narastala.
(0:11:58)  Ktokoľvek by v tom čase ukázal na slnko a usúdil by,
(0:12:04)  že ho mesiac určite zakryje, bol označený za „proroka skazy“,
(0:12:10)  trpiaceho druhom fanatizmu a neukáznenosti,
(0:12:15)  vyplývajúcich z nevzdelanosti a predsudkov.
(0:12:20)  Prípad arcibiskupa Marcela Lefebvra a niekoľkých ďalších prelátov
(0:12:27)  na jednej strane potvrdzuje prezieravosť týchto pastierov,
(0:12:37)  a na druhej strane nejednotnú reakciu ich protivníkov,
(0:12:43)  ktorí zo strachu, že stratia moc, využili všetku svoju autoritu
(0:12:49)  na popretie dôkazov, a zatajenie svojich pravých úmyslov.
(0:12:57)  Pokračujem v podobenstve: dá sa povedať, že na oblohe viery,
(0:13:07)  je zatmenie vzácnym a mimoriadnym javom,
(0:13:12)  ale popierať, že počas zatmenia sa šíri temnota,
(0:13:18)  len preto, že za obvyklých podmienok k tomu nedochádza,
(0:13:24)  nie je prejavom viery v neomylnosť Cirkvi, ale skôr tvrdohlavým odmietaním dôkazov,
(0:13:35)  alebo zlomyseľnosti.
(0:13:38)  Svätú Cirkev, ako Kristus prisľúbil, nikdy nepremôžu brány pekelné,
(0:13:51)  ale to neznamená, že nebude, alebo už nie je,
(0:13:57)  zatienená svojim pekelným falzifikátom - anticirkvou,
(0:14:05)  mesiacom, ktorý nie náhodou vidíme pod nohami ženy v Apokalypse:
(0:14:19)  „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom,
(0:14:28)  pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zj 12,1)
(0:14:40)  Mesiac leží pod nohami Ženy, ktorá je nad všetkým pominuteľným,
(0:14:47)  nad všetkou pozemskou skazenosťou, nad zákonom osudu
(0:14:54)  a kráľovstvom ducha tohto sveta.
(0:14:58)  A je tomu tak preto, lebo táto Žena, ktorá súčasne symbolizuje
(0:15:04)  Najsvätejšiu Pannu Máriu a Cirkev, je amicta sole,
(0:15:10)  oblečená do Slnka Spravodlivosti, ktorým je Kristus,
(0:15:15)  „oslobodená od všetkých démonických síl, keďže má účasť na tajomstve Kristovej nemennosti“,
(0:15:27)  ako to napísal svätý Ambróz.
(0:15:32)  Zostáva bez zranení, ak už nie vo svojom bojujúcom kráľovstve,
(0:15:37)  tak určite v trpiacom v očistci, a vo víťaznom v raji.
(0:15:47)  Svätý Hieroným, ktorý k týmto slovám vo Svätom Písme pridal komentár,
(0:15:52)  nám pripomína, že „brány pekelné sú hriechy a neresti,
(0:16:00)  predovšetkým však učenie heretikov.“
(0:16:05)  Preto vieme, že ani „syntéza všetkých heréz“,
(0:16:12)  ktorú predstavuje modernizmus, a jeho aktualizovaná konciliárna verzia,
(0:16:19)  nedokáže definitívne zatieniť nádheru Kristovej Nevesty,
(0:16:24)  ale je mu to umožnené len na krátke obdobie zatmenia,
(0:16:29)  ktoré Božia Prozreteľnosť vo svojej nekonečnej múdrosti dopustila,
(0:16:35)  aby dosiahla väčšie dobro.
(0:16:39)  3. Zrieknutie sa nadprirodzeného rozmeru
(0:16:49)  V tejto časti by som sa chcel osobitne zamerať
(0:16:54)  na súvzťažnosť medzi revolúciou Druhého vatikánskeho koncilu
(0:16:59)  a nastolením nového svetového poriadku.
(0:17:03)  Dominantou tejto analýzy je poukázanie na to,
(0:17:10)  že sa cirkevná hierarchia, dokonca aj na najvyšších miestach,
(0:17:15)  zriekla nadprirodzeného rozmeru Cirkvi a jej eschatologickej úlohy.
(0:17:23)  Týmto koncilom inovátori zmazali božský pôvod Cirkvi zo svojho teologického obzoru,
(0:17:34)  a vytvorili subjekt ľudského pôvodu na spôsob dobročinnej organizácie.
(0:17:43)  Prvým dôsledkom tejto ontologickej rozvratnej činnosti bolo
(0:17:49)  nevyhnutné popretie skutočnosti, že Kristova Nevesta nie je,
(0:17:55)  a ani nemôže byť niečím, čo Pánovi zástupcovia môžu zmeniť.
(0:18:04)  Nie je ani majetkom pápeža, a nepatrí ani biskupom alebo teológom,
(0:18:11)  a preto akýkoľvek pokus o „Aggiornamento“
(0:18:15)  ju ponižuje na úroveň spoločnosti, ktorá za účelom dosiahnutia zisku
(0:18:24)  obnovuje svoju obchodnú ponuku, predáva zvyšky akcií, a riadi sa najnovšími trendmi.
(0:18:36)  Cirkev je na druhej strane nadprirodzenej a božskej podstaty:
(0:18:45)  upravuje svoj spôsob hlásania evanjelia národom,
(0:18:50)  ale nikdy v ňom nemôže zmeniť ani jediné i,
(0:18:58)  ani poprieť svoju náklonnosť k nadprirodzenému tým,
(0:19:03)  že sa poníži na obyčajnú sociálnu službu.
(0:19:07)  Oproti tomu anticirkev si pyšne nárokuje právo vykonať zmenu paradigmy,
(0:19:18)  a to nielen zmenou spôsobu vykladania doktríny,
(0:19:23)  ale zmenou samotnej doktríny.
(0:19:26)  Trvať na učení Magistéria je k ničomu.
(0:19:35)  Drzé nárokovanie si práva na zmenu viery od inovátorov,
(0:19:41)  sa tvrdohlavo riadi modernistickým prístupom.
(0:19:45)  Prvá chyba, ktorej sa koncil dopustil, je predovšetkým nedostatok
(0:19:52)  nadprirodzenej perspektívy, ktorý je výsledkom duchovnej krízy, ktorá už bola latentná,
(0:20:01)  a pokus vytvoriť raj na zemi s bezobsažným ľudským obzorom.
(0:20:12)  V súlade s týmto prístupom vidí encyklika Fratelli tutti naplnenie pozemskej utópie
(0:20:22)  a sociálneho vykúpenia v ľudskom bratstve, pax oecumenica
(0:20:29)  medzi náboženstvami a vo vítaní prisťahovalcov.
(0:20:35)  4. Pocity menejcennosti a neschopnosti
(0:20:46)  Ako som už pri iných príležitostiach písal,
(0:20:52)  revolučné požiadavky Nouvelle Théologie
(0:20:58)  padli u koncilových otcov na úrodnú pôdu
(0:21:04)  z dôvodu ich vážneho komplexu menejcennosti oproti svetu.
(0:21:11)  V povojnovom období bývali časy, keď sa revolúcii vedenej slobodomurármi
(0:21:22)  v občianskej, politickej a kultúrnej sfére podarilo zlomiť katolícku elitu,
(0:21:32)  a presvedčiť ju o svojej nedostatočnosti tvárou v tvár epochálnej výzve,
(0:21:38)  z ktorej už niet úniku.
(0:21:41)  Namiesto hľadania chýb v sebe a spochybňovania svojej viery,
(0:21:53)  táto elita - biskupi, teológovia, intelektuáli,
(0:21:58)  ľahkovážne pripísali zodpovednosť za bezprostredné zlyhanie Cirkvi
(0:22:04)  jej skalopevnej hierarchickej štruktúre,
(0:22:09)  a jej skostnatenému doktrinálnemu a morálnemu učeniu.
(0:22:15)  Pri pohľade na porážku európskej civilizácie, ktorú Cirkev pomohla vytvoriť,
(0:22:22)  si elita pomyslela, že k nezhodám so svetom dochádza pre neústupčivosť pápeža,
(0:22:33)  a morálnu strnulosť kňazov, ktorí sa odmietajú vyrovnať s duchom doby, a „otvoriť sa“.
(0:22:43)  Tento ideologický prístup vychádza z mylného predpokladu,
(0:22:52)  že medzi Cirkvou a súčasným svetom môže existovať spojenectvo,
(0:23:00)  zhoda úmyslov, a priateľstvo.
(0:23:04)  Nič nie je vzdialenejšie od pravdy, pretože v boji medzi Bohom a satanom,
(0:23:13)  svetlom a temnotou, prestávky neexistujú.
(0:23:19)  Citujem z knihy Genezis: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
(0:23:31)  medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom,
(0:23:35)  ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
(0:23:44)  Toto nepriateľstvo si želá samotný Boh,
(0:23:49)  ktorý stavia Najsvätejšiu Pannu Máriu, a Cirkev,
(0:23:54)  za večných nepriateľov odvekého hada.
(0:23:58)  Svet má svoje knieža, ktoré je „nepriateľom“, „vrahom od počiatku“, a „luhárom“.
(0:24:12)  Usilovať sa uzavrieť pakt o neútočení so svetom,
(0:24:17)  znamená uzavrieť dohodu so satanom.
(0:24:21)  Tým by sa zrušila a prekrútila samotná podstata Cirkvi,
(0:24:28)  ktorej poslaním je obrátiť čo najviac duší ku Kristovi pre väčšiu slávu Božiu bez toho,
(0:24:37)  aby niekedy zložili zbrane proti tým, ktorí ich chcú prilákať k sebe a do zatratenia.
(0:24:46)  Ďalej budem hovoriť o 5. „IDEM SENTIRE" revolúcie a koncilu
(0:24:55)  Pocit neschopnosti u koncilových otcov sa prácou inovátorov len zväčšoval,
(0:25:06)  ktorých heretické myšlienky sa zhodovali s požiadavkami sveta.
(0:25:12)  Komparatívna analýza moderného myslenia potvrdzuje idem sentire
(0:25:20)  (rovnaké pocity alebo rovnaké zmýšľanie) konšpirátorov
(0:25:24)  s jednotlivými prvkami revolučnej ideológie.
(0:25:29)  Popis týchto komparatívnych detailov nájdete v písomnej verzii mojej prednášky.
(0:25:37)  Keď bude táto anticirkev v plnom rozsahu zavedená,
(0:25:44)  a Katolícka cirkev v kompletnom zatmení,
(0:25:48)  autorita vodcov anticirkvi bude závisieť od stupňa podriadenosti sa
(0:25:57)  novému svetovému poriadku, ktorý nebude tolerovať žiadne odchýlky
(0:26:02)  od vlastného vierovyznania, a bude svoj dogmatizmus,
(0:26:07)  fanatizmus a fundamentalizmus, ktorý dnes mnohí preláti a samozvaní intelektuáli
(0:26:14)  tak vehementne kritizujú u tých, ktorí zostali verní Magistériu,
(0:26:20)  bezohľadne presadzovať.
(0:26:23)  Takýmto spôsobom bude môcť cirkev v Cirkvi naďalej vystupovať
(0:26:30)  pod obchodnou značkou „Katolíckej cirkvi“, ale bude otrokom myslenia nového poriadku,
(0:26:39)  čím bude pripomínať Židov, ktorí potom, ako pred Pilátom popreli, že Kristus je ich kráľ,
(0:26:48)  boli zotročení verejnými orgánmi svojej doby: „Nemáme kráľa, iba cisára!“
(0:27:00)  Dnešný cisár nám prikazuje zatvárať kostoly, nosiť rúška,
(0:27:12)  a odkladať oslavy pod zámienkou falošnej pandémie.
(0:27:18)  Komunistický režim prenasleduje čínskych katolíkov,
(0:27:23)  a z Ríma počuť len ticho.
(0:27:29)  Zajtra sa nájde nový Titus (Vespasián), ktorý vyplieni koncilový chrám,
(0:27:35)  a jeho pozostatky prevezie do nejakého múzea,
(0:27:39)  a opäť sa raz Boh pomstí rukami pohanov.
(0:27:48)  Teraz budem hovoriť o 6. Kľúčovej úlohe umiernených katolíkov v revolúcii
(0:28:02)  Niekto by mohol povedať, že konciloví otcovia a pápeži,
(0:28:08)  ktorí tomuto zhromaždeniu predsedali, si neuvedomili,
(0:28:14)  aké dôsledky budú mať nimi schválené dokumenty
(0:28:17)  Druhého vatikánskeho koncilu pre budúcnosť Cirkvi.
(0:28:22)  Ak by to tak bolo, teda keby mali nejakú následnú ľútosť
(0:28:31)  nad svojim unáhleným schválením heretických textov,
(0:28:37)  alebo textov hraničiacich s herézou, je ťažké potom pochopiť,
(0:28:42)  prečo boli neschopní tieto urážky okamžite zastaviť,
(0:28:45)  opraviť bludy, objasniť nedorozumenia a omyly.
(0:28:53)  A predovšetkým mi nejde do hlavy, prečo boli cirkevné autority také bezohľadné voči tým,
(0:29:04)  ktorí bránili katolícku pravdu, a zároveň boli tak strašne ústretové k rebelom a heretikom.
(0:29:14)  V každom prípade treba zodpovednosť za koncilovú krízu
(0:29:21)  v značnej miere pripísať autoritám, ktoré napriek tisíckam výziev
(0:29:29)  na ich kolegialitu a úrad pastiera, žiarlivo bránili svoje privilégiá,
(0:29:39)  a uplatňovali ich iba jediným smerom, a to proti pusillus grex (maličkému stádu),
(0:29:50)  a nikdy proti nepriateľom Boha a Cirkvi.
(0:29:55)  Veľmi zriedkavými boli prípady, keď Sväté ofícium cenzúrovalo
(0:30:04)  heretického teológa, alebo revolučného rehoľníka,
(0:30:09)  čo len tragickým spôsobom potvrdzuje pravidlo,
(0:30:13)  ktoré sa uplatňuje už celé desaťročia;
(0:30:17)  nehovoriac o tom, že mnohých z nich v nedávnej dobe rehabilitovali bez toho,
(0:30:26)  aby sa zriekli svojich bludov, a dokonca ich povýšili do inštitucionálnych pozícií
(0:30:34)  v Rímskej kúrii alebo Pápežských ateneií.
(0:30:40)  Takáto je realita, ako to vyplýva z toho, čo som vyššie opísal.
(0:30:49)  Vieme však, že okrem progresívneho krídla na koncile,
(0:30:57)  a tradičného katolíckeho krídla, existuje aj časť biskupov, kléru a ľudí,
(0:31:05)  ktorí sa pokúšajú zachovať si odstup od toho, čo považujú za dva extrémy.
(0:31:14)  Hovorím o tzv. „konzervatívcoch“, teda centristickej časti tela Cirkvi,
(0:31:23)  ktorí „lejú vodu na mlyn“ revolucionárom, pretože aj keď odmietajú ich excesy,
(0:31:36)  zdieľajú s nimi rovnaké princípy.
(0:31:40)  „Konzervatívci“ robia tú chybu, že tradicionalizmu prisudzujú negatívny význam,
(0:31:50)  a dávajú ho na opačnú stranu k progresivizmu.
(0:31:58)  Ich aurea mediocritas (prostredníctvom médií) spočíva v tom,
(0:32:04)  že stavajú samých seba do pozície nie medzi dve neresti,
(0:32:11)  ale medzi čnosť a neresť.
(0:32:14)  Sú to tí, ktorí kritizujú excesy s pačamamou,
(0:32:20)  alebo Bergogliove najextrémnejšie výroky,
(0:32:23)  ale netolerujú spochybňovanie koncilu,
(0:32:30)  už nehovoriac o koncilovej rakovine a s ňou súvisiacimi súčasnými metastázami.
(0:32:40)  Korelácia medzi politickým konzervativizmom a tým náboženským spočíva
(0:32:52)  v zaujatí „stredu“, teda syntézou medzi „pravicovou“ tézou,
(0:32:58)  a „ľavicovou“ antitézou, ako to hovorí hegelovský prístup,
(0:33:03)  ktorý si nadovšetko vážia umiernení zástancovia koncilu.
(0:33:09)  Teraz prejdem k 7. „Otvorenej spoločnosti“ a „otvorenému náboženstvu“
(0:33:21)  Táto analýza by bola sotva úplná bez jediného slovka o neojazyku,
(0:33:29)  ktorý je v cirkevnej sfére veľmi obľúbený.
(0:33:33)  Tradičnú katolícku slovnú zásobu zámerne upravili tak,
(0:33:39)  aby sa zmenil obsah, ktorý vyjadruje.
(0:33:44)  K tomu istému došlo v liturgii a kázňach,
(0:33:49)  kde sa zrozumiteľnosť katolíckeho výkladu nahradila nejednoznačnosťou,
(0:33:56)  alebo implicitným popretím dogmatickej pravdy.
(0:34:02)  Existuje k tomu nekonečné množstvo príkladov.
(0:34:07)  Tento jav tiež siaha do obdobia Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:34:11)  ktorý sa pokúšal vyvinúť „katolícke“ verzie svetských sloganov.
(0:34:18)  Predsa len by som rád zdôraznil, že všetky tie výrazy,
(0:34:25)  ktoré sú vypožičané zo sekulárnej lexiky, sú tiež súčasťou neojazyka.
(0:34:33)  Len si zoberme, ako Bergoglio trval na „odchádzajúcej cirkvi“,
(0:34:42)  a na otvorenosti ako na pozitívnych hodnotách.
(0:34:46)  A podobne, budem teraz citovať z Fratelli tutti:
(0:34:52)  „Živí a dynamickí ľudia, ľudia s budúcnosťou,
(0:34:59)  sú ľudia neustále otvorení novej syntéze vďaka svojej schopnosti vítať rozdiely.“
(0:35:08)  (Fratelli Tutti, 160)
(0:35:11)  Citujem ďalej: „Cirkev je domovom s otvorenými dverami.“
(0:35:18)  „Chceme byť Cirkvou, ktorá slúži, ktorá odchádza z domova,
(0:35:26)  a opúšťa svoje miesta uctievania, vychádza zo svojich sakristií,
(0:35:32)  aby sprevádzala život, živila nádej, bola znamením jednoty...
(0:35:40)  stavala mosty, búrala múry, zasievala semená zmieru.“
(0:35:47)  Podobnosť s otvorenou spoločnosťou, ktorú si vynucuje Soros
(0:36:00)  svojou globalistickou ideológiou je natoľko zarážajúca,
(0:36:06)  ako keby k nej otvoreným náboženstvom chceli ustanoviť náprotivok.
(0:36:13)  A toto otvorené náboženstvo je v dokonalom súlade s globalistickými zámermi.
(0:36:21)  Od politických stretnutí „za nový humanizmus“,
(0:36:26)  ktorým predstavitelia Cirkvi udelili svoje požehnanie,
(0:36:30)  až po účasť pokrokovej inteligencie na zelenej propagande,
(0:36:36)  tým všetkým sledujú populárnu myšlienku, v smutnom a grotesknom pokuse potešiť svet.
(0:36:45)  V ostrom protiklade k tomu sú slová apoštola,
(0:36:52)  pasáž je z Listu Galaťanom: „Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha?
(0:37:04)  Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom?
(0:37:08)  Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“
(0:37:17)  Katolícka cirkev žije pod upreným pohľadom Boha;
(0:37:25)  je tu pre Jeho slávu a pre spásu duší.
(0:37:32)  Anticirkev žije pod upreným pohľadom sveta,
(0:37:37)  servilne sa podvoľuje bohorúhačskej apoteóze človeka a zatrateniu duší.
(0:37:46)  Na poslednom zasadnutí Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu
(0:37:54)  za prítomnosti všetkých synodálnych otcov, zazneli vo Vatikánskej bazilike
(0:38:04)  tieto úžasné slová Pavla VI.: „Náboženstvo Boha, ktorý sa stal človekom,
(0:38:15)  sa stretlo s náboženstvom (lebo je tým, čím je) človeka, ktorý sa povýšil na Boha.
(0:38:24)  A čo sa stalo? Došlo k zrážke, bitke, odsúdeniu?
(0:38:33)  Zaiste k nim mohlo dôjsť, ale neboli žiadne.
(0:38:39)  Starý príbeh o Samaritánovi bol vzorom pre koncilovú spiritualitu.
(0:38:49)  Pocit nesmiernej sympatie prenikol ním celým.
(0:38:57)  Pozornosť nášho koncilu uchvátil objav ľudských potrieb
(0:39:08)  (a tieto potreby úmerne rastú s dôležitosťou, ktorú si pre seba nárokujú synovia zeme).
(0:39:19)  Vyzývame však tých, ktorí sa označujú za moderných humanistov,
(0:39:31)  a ktorí sa zriekli nadprirodzených hodnôt najvyšších skutočností,
(0:39:39)  aby koncilu priznali aspoň jednu dobrú vlastnosť,
(0:39:45)  a uznali náš nový typ humanizmu: aj my, v skutočnosti viac, ako ktokoľvek iný,
(0:39:55)  si ctíme ľudstvo.“
(0:39:58)  Táto sympatia je zosobnením koncilu a nového náboženstva
(0:40:08)  (lebo je tým, čím je) anticirkvi.
(0:40:13)  Anticirkev zrodená z nečistého zväzku medzi Cirkvou a svetom,
(0:40:19)  medzi nebeským Jeruzalemom a pekelným Babylonom.
(0:40:26)  Všimnite si dobre: termín „nový humanizmus“ pápež prvýkrát spomenul
(0:40:35)  na poslednom zasadaní Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:40:41)  a dnes ho ako mantru opakujú všetci tí,
(0:40:45)  ktorí to považujú za dokonalý a koherentný výraz koncilových revolucionárov (nálad).
(0:40:57)  Vždy s ohľadom na toto splynutie úmyslov medzi novým svetovým poriadkom
(0:41:05)  a anticirkvou, nesmieme zabúdať ani na Globálny pakt o vzdelávaní,
(0:41:16)  čo je projekt navrhnutý Bergogliom a propagovaný v spolupráci s OSN, citujem:
(0:41:23)  „Na vyvolanie zmeny v celosvetovom meradle,
(0:41:29)  aby vzdelávanie bolo tvorcom bratstva, mieru a spravodlivosti.
(0:41:36)  Čo je v tejto dobe poznačenej pandémiou ešte naliehavejšia potreba.“
(0:41:48)  Tento projekt podporila a rozšírila do všetkých vzdelávacích inštitúcií
(0:41:55)  Kongregácia pre katolícku výchovu prostredníctvom listu,
(0:42:00)  ktorý výslovne odkazuje na koncilovú Konštitúciu Gaudium et spes.
(0:42:07)  Globálny pakt o vzdelávaní je, citujem: „proces formovania sa
(0:42:17)  vo vzťahoch a v kultúre stretnutia, kde nachádza priestor a docenenie
(0:42:27)  aj „spoločný domov“ so všetkými stvoreniami,
(0:42:31)  pretože keď sú ľudia vedení k logike spoločenstva a solidárnosti,
(0:42:38)  už tým samým pracujú „na obnovení pokojnej harmónie so stvorením“
(0:42:47)  a na utváraní sveta ako „miesta pravého bratstva“.
(0:42:54)  Ako môžete vidieť, tak ideologicky to nadväzuje vždy a výlučne
(0:43:07)  na Druhý vatikánsky koncil, pretože až vtedy anticirkev
(0:43:13)  povýšila človeka na Boha, dala stvorenie na miesto Stvoriteľa.
(0:43:25)  „Nový humanizmus“ má zjavne environmentálny a ekologický rámec,
(0:43:35)  z ktorého vychádza encyklika Laudato Si aj Zelená teológia -
(0:43:43)  „Cirkev s amazonskou tvárou“ z biskupskej synody z roku 2019,
(0:43:54)  kde došlo k uctievaniu modly pačamamy pred zrakom rímskeho Sanhedrinu.
(0:44:04)  Postoj Cirkvi počas COVIDu-19 dal jasne najavo,
(0:44:11)  že sa na jednej strane hierarchia podriadila štátnemu diktátu,
(0:44:20)  čo bolo porušením Libertas Ecclesiae, ktorú mal pápež pevne obhajovať,
(0:44:27)  a na druhej strane poprela akýkoľvek nadprirodzený význam pandémie tým,
(0:44:37)  že nahradila spravodlivý hnev Boha urazeného
(0:44:42)  nespočetnými hriechmi ľudstva a národov,
(0:44:46)  znepokojivejšou a ničivejšou zúrivosťou prírody,
(0:44:52)  urazenou nedostatkom úcty k životnému prostrediu.
(0:44:58)  Rád by som zdôraznil, že prisudzovať osobnú identitu prírode,
(0:45:04)  ktorá je takmer vybavená intelektom a vôľou,
(0:45:09)  je začiatkom jej zbožštenia.
(0:45:16)  Už sme k tomu videli svätokrádežnú predohru
(0:45:22)  pod samotnou kupolou Baziliky sv. Petra.
(0:45:26)  Zrátané a podčiarknuté: prispôsobenie sa anticirkvi dominantnej ideológii
(0:45:35)  moderného sveta vytvára skutočnú spoluprácu
(0:45:41)  s vplyvnými predstaviteľmi štátu v štáte, počnúc tými,
(0:45:47)  ktorí sa usilujú o „udržateľné hospodárstvo“,
(0:45:51)  kam patria Jorge Mario Bergoglio, Bill Gates, Jeffrey Sachs, John Elkann,
(0:46:02)  aby som pár z nich uviedol.
(0:46:04)  Dovoľte mi na krátko spomenúť aj politickú situáciu v Spojených štátoch
(0:46:10)  v predvečer prezidentských volieb.
(0:46:14)  Fratelli Tutti sa javí byť istou formou podpory demokratického kandidáta
(0:46:22)  zo strany Vatikánu, a v jasnej opozícii k Donaldovi Trumpovi,
(0:46:26)  len pár dní po tom, ako František odmietol poskytnúť audienciu
(0:46:32)  ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi v Ríme.
(0:46:36)  To len potvrdzuje, na ktorej strane sú deti svetla, a kto sú deti temnoty.
(0:46:46)  Teraz budem hovoriť o 8. Ideologických základoch „bratstva“
(0:46:55)  Téma bratstva, ktorou je Bergoglio priam posadnutý,
(0:47:03)  je prvýkrát formulovaná v Nostra Aetate a v Dignitatis Humanae.
(0:47:10)  Najnovšia encyklika Fratelli Tutti je manifestom tejto slobodomurárskej vízie,
(0:47:19)  v ktorej bolo evanjelium v záujme jednoty medzi ľuďmi,
(0:47:24)  kde niet miesta pre Boha, nahradené zvolaním Liberté, Égalité, Fraternité.
(0:47:36)  Všimnite si, že Dokument o ľudskom bratstve pre svetový mier a spolunažívanie,
(0:47:44)  ktorý bol podpísaný v Abú Zabí 4. februára 2019,
(0:47:50)  Bergoglio hrdo obhajoval týmito slovami:
(0:47:55)  „Z katolíckeho hľadiska tento dokument ani o milimeter neprekročil
(0:48:06)  Druhý vatikánsky koncil.“
(0:48:10)  Kardinál Miguel Ayuso Guixot,
(0:48:16)  predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg,
(0:48:21)  sa v La Civilta Cattolica vyjadril takto:
(0:48:26)  „Záväzok Katolíckej cirkvi k medzináboženskému dialógu,
(0:48:33)  ktorý otvára cestu k mieru a bratstvu, je súčasťou jej náboženského poslania,
(0:48:42)  a má svoje korene v koncile.“
(0:48:48)  Opäť sa raz potvrdilo, že rakovina Druhého vatikánskeho koncilu
(0:48:58)  je príčinou Bergoglianských metastáz.
(0:49:03)  Fil rouge (spoločná niť), ktorá spája koncil s kultom pačamamy,
(0:49:11)  sa tiež vinie cez stretnutie v Assisi, ako na to správne poukázal
(0:49:15)  vo svojom nedávnom prejave môj brat Athanasius Schneider.
(0:49:22)  A keď už je reč o anticirkvi, biskup Fulton Sheen opisuje Antikrista takto:
(0:49:36)  „Pretože jeho náboženstvom bude bratstvo bez Božieho otcovstva,
(0:49:43)  oklame aj vyvolených.“
(0:49:49)  Zdá sa, že sa nám toto proroctvo od ctihodného amerického arcibiskupa
(0:49:57)  napĺňa priamo pred našimi očami.
(0:50:03)  Nie je preto prekvapením, že neslávne známa španielska Veľká lóža,
(0:50:10)  potom, čo srdečne zablahoželala svojmu paladinovi povýšenému na trón,
(0:50:17)  opäť raz vzdala hold Bergogliovi týmito slovami:
(0:50:22)  „Posledná encyklika pápeža Františka ukazuje,
(0:50:29)  ako ďaleko sa posunula súčasná Katolícka cirkev
(0:50:33)  od svojich predošlých stanovísk.
(0:50:37)  Pápež vo „Fratelli Tutti“ prijal univerzálne bratstvo,
(0:50:44)  veľký princíp moderného slobodomurárstva.“
(0:50:50)  Podobne na ňu reagovala aj talianska Grande Oriente:
(0:50:58)  „Sú to princípy, o ktoré sa slobodomurárstvo vždy usilovalo
(0:51:07)  a strážilo pre zveľadenie ľudstva.“
(0:51:13)  Pamätám si, že v slobodomurárskych dokumentoch Alta Vendita
(0:51:23)  sa od devätnásteho storočia plánovala infiltrácia slobodomurárov do Cirkvi:
(0:51:32)  „Aj vy sa pokúsite získať zopár priateľov,
(0:51:40)  a doviesť ich k nohám Apoštolského stolca.
(0:51:44)  Revolúcia sa bude kázať v tiare a pluviáli,
(0:51:50)  a pokračovať pod znamením kríža a zástavou,
(0:51:56)  bude to revolúcia, ktorej nebude treba veľmi pomáhať,
(0:52:01)  aby vzplanula v rôznych kútoch sveta.“
(0:52:05)  Teraz budem hovoriť o 10. Príčine a následku
(0:52:12)  Filozofia nás učí, že príčina má vždy konkrétny následok.
(0:52:22)  Videli sme, že kroky podniknuté počas Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:52:28)  mali želaný účinok, konkretizovali antropologický bod zlomu,
(0:52:37)  ktorý dnes viedol k apostáze anticirkvi,
(0:52:43)  a k zatmeniu pravej Kristovej Cirkvi.
(0:52:47)  Preto musíme pochopiť, že ak chceme napraviť škody,
(0:52:56)  ktoré pred sebou vidíme, je potrebné a nevyhnutné odstrániť faktory,
(0:53:04)  ktoré ich vyvolali.
(0:53:07)  Ak je toto našim cieľom, je zrejmé, že akceptovanie,
(0:53:13)  alebo len dokonca čiastočné akceptovanie,
(0:53:16)  týchto revolučných princípov spôsobí, že naše úsilie
(0:53:20)  bude zbytočné a kontraproduktívne.
(0:53:24)  Preto si musíme ujasniť ciele, ktoré chceme dosiahnúť,
(0:53:31)  a naše konanie týmto cieľom prispôsobiť.
(0:53:36)  Musíme si však uvedomiť, že pri tejto reštaurátorskej práci
(0:53:42)  nie sú možné žiadne výnimky z týchto princípov,
(0:53:47)  pretože neschopnosť odovzdať ich ďalej,
(0:53:52)  by zmarila akúkoľvek šancu na úspech.
(0:53:57)  A preto raz a navždy dajme bokom zbytočné rozlišovanie
(0:54:06)  o údajnej dobrote koncilu, zrade želania synodálnych otcov,
(0:54:16)  litery a ducha Druhého vatikánskeho koncilu,
(0:54:21)  závažnosti činov Magistéria, alebo jeho nekonania,
(0:54:26)  a hermeneutickej kontinuity verzus jej narušenia.
(0:54:32)  Anticirkev tento koncil nazvala "ekumenickým",
(0:54:39)  aby svojej revolučnej agende dala autoritu a právnu silu,
(0:54:45)  presne tak ako Bergoglio nazval svoj politický manifest vernosti
(0:54:52)  novému svetovému poriadku „encyklickým listom“.
(0:54:57)  Nepriateľova prefíkanosť izolovala zdravú časť Cirkvi,
(0:55:02)  ktorá sa nevie rozhodnúť, či má uznať podvratnú povahu
(0:55:11)  koncilových dokumentov, a teda ich vylúčiť z Magisterského korpusu,
(0:55:17)  alebo má túto skutočnosť poprieť tým,
(0:55:21)  že ich vyhlási za apodikticky pravoverné,
(0:55:25)  aby tak ochránila neomylnosť Učiteľského úradu Cirkvi.
(0:55:33)  Otázky Dubia boli pre tieto kniežatá Cirkvi ponižujúce,
(0:55:39)  ale nepriniesli rozviazanie doktrinálnych uzlov,
(0:55:44)  na ktoré upozorňovali rímskeho pápeža.
(0:55:48)  Bergoglio na ne neodpovedá práve preto,
(0:55:53)  pretože nechce poprieť alebo potvrdiť implicitné bludy,
(0:55:58)  čím by sa vystavil riziku, že ho vyhlásia za heretika, a stratil by úrad pápeža.
(0:56:07)  Rovnakú metódu použili na koncile, kde nejednoznačnosť,
(0:56:15)  a použitie nepresnej terminológie bráni odsúdeniu bludu, ktorý už bol naznačený.
(0:56:25)  Ale právnik vie veľmi dobre, že okrem očividného porušenia zákona,
(0:56:35)  je možné dopustiť sa trestného činu aj jeho obídením, a zneužitím na zlé účely:
(0:56:44)  „Contra legem fit, quod in fraudem legis fit.“
(0:56:51)  (Obídenie zákona je tiež jeho porušením).
(0:56:59)  11. Záverom
(0:57:02)  Jediný spôsob, ako v tomto boji vyhrať, je vrátiť sa k tomu,
(0:57:05)  čo Cirkev robila vždy, a prestať robiť to, čo od nás dnes žiada anticirkev,
(0:57:13)  teda čo pravá Cirkev odjakživa odsudzovala.
(0:57:18)  Vráťme nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa a Veľkňaza,
(0:57:23)  späť do centra života Cirkvi; a predovšetkým do stredu života našich spoločenstiev,
(0:57:33)  našich rodín, nás samých.
(0:57:37)  Obnovme korunu Najsvätejšej Panne Márii, Kráľovnej a Matky Cirkvi.
(0:57:46)  Začnime opätovne dôstojne sláviť tradičnú svätú liturgiu,
(0:57:51)  a modliť sa slovami svätých, nie drístami modernistov a heretikov.
(0:58:00)  Začnime si opäť vychutnávať spisy Cirkevných Otcov a mystikov,
(0:58:09)  a páliť diela preniknuté modernizmom a imanentistickým sentimentalizmom.
(0:58:19)  Podporujme svojimi modlitbami a materiálnou pomocou
(0:58:24)  mnohých dobrých kňazov, ktorí zostávajú verní pravej viere,
(0:58:29)  a prestaňme podporovať tých, ktorí súhlasia so svetom a jeho klamstvami.
(0:58:38)  A predovšetkým vás v mene Boha žiadam,
(0:58:43)  aby ste sa zbavili pocitu menejcennosti, na ktorý nás navykli naši nepriatelia:
(0:58:51)  v Božej vojne, neponižujú nás (my si rozhodne za svoje hriechy
(0:58:59)  zaslúžime každé poníženie).
(0:59:01)  Nie, oni ponižujú Boží majestát a Nevestu Nepoškvrneného Baránka.
(0:59:08)  Pravda, ktorú sme prijali, nepochádza od nás, ale z Boha!
(0:59:14)  Popierať pravdu, pripustiť, že sa musí ospravedlňovať
(0:59:20)  pred herézami a bludmi anticirkvi, nie je skutkom pokory,
(0:59:27)  ale zbabelosti a bojazlivosti.
(0:59:31)  Ako príklad si vezmime svätých Makabejských mučeníkov,
(0:59:38)  skôr než od nás bude nový Antiochus požadovať,
(0:59:42)  aby sme prinášali obety modlám a zriekli sa pravého Boha.
(0:59:47)  Odpovedzme im ich slovami, keď sa modlili k Bohu:
(0:59:52)  „Pošli nám aj teraz, Vládca nebies, dobrého anjela, (aby vzbudil) strach a hrôzu!
(1:00:04)  Svojím mocným ramenom postraš tých, ktorí s rúhaním tiahnu proti tvojmu svätému ľudu!“
(1:00:16)  Dovoľte mi, aby som toto svoje dnešné vystúpenie ukončil osobnou spomienkou.
(1:00:21)  Keď som bol apoštolským nunciom v Nigérii,
(1:00:24)  dozvedel som sa o nádhernej ľudovej tradícii,
(1:00:29)  ktorá má svoje korene v hroznej vojne v Biafre, a ktorá trvá dodnes.
(1:00:36)  Osobne som sa jej zúčastnil počas pastoračnej návštevy
(1:00:41)  arcidiecézy Onitsha, a bol som ňou dosť ohromený.
(1:00:48)  Táto tradícia s názvom „Blok ružencových detí“
(1:00:55)  spočíva v tom, že v každej dedine a susedstve sa zhromaždia
(1:01:01)  tisícky detí (aj veľmi malých) k modlitbe ruženca s cieľom vyprosiť mier,
(1:01:09)  pričom každé dieťa má v ruke malý kúsok dreva na spôsob minioltára
(1:01:16)  s obrázkom Panny Márie a malou sviečkou na ňom.
(1:01:22)  V najbližších dňoch pred 3. novembrom pozývam všetkých,
(1:01:29)  aby sa pripojili k ružencovej kampani na spôsob obliehania Jericha,
(1:01:36)  nie zo siedmimi trúbami z baraních rohov na ktorých trúbili kňazi,
(1:01:43)  ale so Zdravasom maličkých a nevinných,
(1:01:48)  aby sme zborili hradby štátu v štáte, a cirkvi v Cirkvi.
(1:01:55)  Pripojme sa k maličkým v Bloku ružencových detí,
(1:02:01)  a prosme Ženu odetú slnkom, aby sa obnovila vláda Panny Márie a Matky,
(1:02:11)  a skrátilo sa zatmenie, ktoré nás postihlo.
(1:02:17)  A nech Boh požehná tieto sväté úmysly.
(1:02:21)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka