Arcibiskup Vigano vyzýva Cirkev a svet postaviť sa proti spiknutiu s vírusom

08.05.2020
1520

(0:00:05)  Som John-Henry Westen, spoluzakladateľ a šéfredaktor Lifesite News,
(0:00:08)  a prinášame vám z Ríma mimoriadne správy.
(0:00:11)  Katolícki duchovní na čele s pápežským nunciom
(0:00:14)  arcibiskupom Carlom Mariom Viganom, Gerhardom Muellerom,
(0:00:17)  Josephom Zenom a Janisom Pujatsom sa pripojili k výzve
(0:00:22)  „pre Cirkev a svet“, ktorá varuje, že pandémiu COVID-19,
(0:00:27)  používajú svetoví lídri ako „zámienku“ na „kontrolu“ ľudí,
(0:00:31)  aby ich mohli zbaviť ich základných ľudských práv,
(0:00:33)  a súčasne zaviedli „znepokojivú predohru k realizácii svetovej vlády,
(0:00:38)  ktorá sa bude vymykať všetkej kontrole“.
(0:00:40)  Teraz vám prečítam znenie výzvy pre Cirkev a svet,
(0:00:45)  ktorá je určená všetkým katolíkom a ľuďom dobrej vôle:
(0:00:49)  V tejto dobe veľkej krízy považujeme my,
(0:00:52)  pastieri Katolíckej cirkvi na základe nášho mandátu
(0:00:55)  za svoju svätú povinnosť vyzvať našich bratov biskupov,
(0:00:58)  kňazov, rehoľníkov a svätý Boží ľud, ako aj všetkých mužov a ženy dobrej vôle.
(0:01:05)  Pod túto vyzvu sa tiež podpísali intelektuáli, lekári, právnici, novinári a odborníci,
(0:01:11)  ktorí s jej obsahom súhlasia, a svoj podpis môžu pridať tí,
(0:01:14)  ktorí sa s jej obsahom tiež stotožňujú.
(0:01:17)  Fakty preukázali, že pod zámienkou epidémie COVID-19,
(0:01:22)  boli v mnohých prípadoch porušené neodňateľné práva občanov
(0:01:25)  a ich základné slobody, vrátane výkonu slobody náboženského vyznania,
(0:01:30)  prejavu a pohybu, ktoré boli neprimerane a neoprávnene obmedzené.
(0:01:36)  Verejné zdravie sa nesmie a nemôže stať alibi na porušovanie práv
(0:01:41)  miliónov ľudí na celom svete, nehovoriac o zbavení povinnosti štátnych autorít
(0:01:46)  postupovať múdro pre spoločné dobro.
(0:01:49)  To obzvlášť platí vtedy, ak sa z viacerých strán objavujú rastúce pochybnosti
(0:01:54)  o skutočnej nákazlivosti, nebezpečenstve a odolnosti vírusu.
(0:01:58)  Mnohé autority zo sveta vedy a medicíny potvrdzujú,
(0:02:03)  že mediálna panika ohľadom COVID-19 sa javí byť absolútne neopodstatnenou.
(0:02:09)  Na základe oficiálnych údajov o výskyte epidémie a následnou mortalitou,
(0:02:13)  máme dôvod domnievať sa, že tu pôsobia sily,
(0:02:19)  ktorých záujmom je medzi svetovou populáciou vyvolávať paniku, a to s jediným cieľom,
(0:02:24)  zaviesť neprijateľné formy obmedzovania slobôd,
(0:02:28)  kontroly ľudí a sledovania ich pohybu.
(0:02:34)  Zavedenie týchto opatrení je znepokojivou predohrou
(0:02:38)  k realizácii svetovej vlády bez akejkoľvek kontroly.
(0:02:44)  Tiež sme presvedčení o tom, že v niektorých situáciách opatrenia,
(0:02:47)  ktoré boli prijaté na zabránenie šírenia vírusu,
(0:02:49)  vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, urýchlili krízu,
(0:02:53)  ktorá zničila celé odvetvia hospodárstva,
(0:02:58)  čo podporuje zásah cudzích mocností,
(0:03:02)  a má vážne spoločenské a politické dôsledky.
(0:03:05)  Politici s vládnou zodpovednosťou musia zastaviť tieto formy sociálneho inžinierstva
(0:03:15)  prijatím opatrení na ochranu svojich občanov, ktorých zastupujú,
(0:03:20)  a v záujme ktorých majú vážnu povinnosť konať.
(0:03:26)  Podobne by mali pomôcť rodinám, ktoré sú základnými bunkami spoločnosti tým,
(0:03:32)  že nebudú neprimerane pokutovať slabých a starých,
(0:03:35)  a nútiť ich do bolestivého odlúčenia od svojich blízkych.
(0:03:39)  Kriminalizácia osobných a spoločenských vzťahov
(0:03:43)  sa musí rovnako považovať za neprijateľnú súčasť plánu tých,
(0:03:49)  ktorí obhajujú izoláciu jednotlivcov so zámerom,
(0:03:53)  aby s nimi mohli ľahšie manipulovať a ovládať ich.
(0:03:56)  Prosíme vedeckú komunitu, aby bola ostražitá,
(0:03:59)  aby lieky proti COVID-19 ponúkala čestne pre spoločné dobro.
(0:04:04)  Je potrebné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo,
(0:04:07)  že pochybné obchodné záujmy nebudú ovplyvňovať rozhodovanie
(0:04:11)  vedúcich predstaviteľov vlád a medzinárodných orgánov.
(0:04:14)  Nie je rozumné penalizovať za lieky, ktoré sa ukázali byť účinné a často lacné, len preto,
(0:04:22)  že si niekto želá uprednostniť lieky alebo vakcíny,
(0:04:25)  ktoré sú menej účinné, ale za to zaručujú farmaceutickým firmám
(0:04:30)  oveľa väčšie zisky, a zvyšujú výdavky na verejné zdravie.
(0:04:34)  Tiež ako pastieri nesmieme zabúdať na to,
(0:04:36)  že pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať,
(0:04:40)  alebo používať vakcíny vyrobené z materiálu potratených plodov.
(0:04:45)  Prosíme tiež vládnych predstaviteľov, aby zaručili,
(0:04:48)  že sa dôsledne budú vyhýbať uplatneniu foriem kontroly nad populáciou,
(0:04:53)  či už prostredníctvom sledovacích systémov,
(0:04:55)  alebo akejkoľvek inej formy zisťovania polohy.
(0:04:57)  Boj proti COVID-19, nech by bol akýkoľvek vážny,
(0:05:00)  nesmie byť zámienkou na podporu skrytých úmyslov nadnárodných orgánov,
(0:05:06)  ktoré majú v tomto pláne veľmi silné obchodné a politické záujmy.
(0:05:10)  Občanom, ktorí si neželajú používať vakcíny, nechať sa sledovať s kým boli,
(0:05:15)  alebo akýkoľvek iný podobný nástroj, musí byť predovšetkým poskytnutá možnosť
(0:05:20)  odmietnuť tieto obmedzenia osobnej slobody bez toho,
(0:05:23)  aby za to boli akýmkoľvek spôsobom potrestaní.
(0:05:27)  Tiež sa zamyslime nad očividným rozporom tých,
(0:05:30)  ktorí uskutočňujú politiku drastickej kontroly populácie,
(0:05:35)  a zároveň sa prezentujú ako záchrancovia ľudstva,
(0:05:39)  a to bez akejkoľvek politickej alebo sociálnej legitimity.
(0:05:42)  Napokon, politickú zodpovednosť zástupcov ľudu
(0:05:47)  nemožno v žiadnom prípade zveriť do rúk „expertom“,
(0:05:51)  ktorí si skutočne môžu nárokovať akúsi imunitu pred trestným stíhaním,
(0:05:54)  čo je prinajmenšom znepokojivé.
(0:05:57)  Dôrazne vyzývame médiá, aby sa zaviazali poskytovať presné informácie,
(0:06:03)  a netrestali nesúhlas tým, že sa uchýlia k formám cenzúry,
(0:06:07)  k čomu často dochádza na sociálnych sieťach, v tlači a televízii.
(0:06:14)  Poskytovanie presných informácií si vyžaduje,
(0:06:16)  aby zazneli aj názory, ktoré nie sú v súlade s jednostranným spôsobom uvažovania.
(0:06:21)  Tak je občanom umožnené vedome posúdiť skutkový stav veci bez toho,
(0:06:25)  aby boli výrazne ovplyvnení straníckymi zásahmi.
(0:06:28)  Demokratická a čestná diskusia je tým najlepším prostriedkom
(0:06:32)  na elimináciu rizika zavedenia jemných foriem diktatúry,
(0:06:35)  ktoré sú podľa všetkého horšie ako tie,
(0:06:36)  ktorých vzostup a pád zaznamenala naša spoločnosť v nedávnej minulosti.
(0:06:43)  Nakoniec ako pastieri zodpovední za Kristovo stádo nezabúdajme,
(0:06:48)  že Cirkev pevne trvá na svojej autonómii vládnuť, konať pobožnosti a učiť.
(0:06:54)  Táto autonómia a sloboda sú jej prirodzeným právom,
(0:06:58)  ktoré jej udelil náš Pán Ježiš Kristus, aby vykonávala svoj náležitý účel.
(0:07:03)  Z tohto dôvodu si ako pastieri rozhodne uplatňujeme právo
(0:07:06)  autonómne rozhodovať o slávení omše a sviatostiach,
(0:07:11)  rovnako ako požadujeme absolútnu autonómiu vo veciach
(0:07:15)  bezprostredne spadajúcich do našej jurisdikcie,
(0:07:17)  ako sú liturgické normy, a spôsob podávania prijímania, a vysluhovania sviatostí.
(0:07:22)  Štát nemá žiadne právo z akýchkoľvek dôvodov zasahovať do cirkevnej suverenity.
(0:07:29)  Cirkevné orgány nikdy neodmietli spoluprácu so štátom,
(0:07:34)  ale takáto spolupráca neoprávňuje civilné orgány
(0:07:38)  ukladať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia
(0:07:40)  týkajúce sa verejných bohoslužieb, alebo výkonu kňazskej služby.
(0:07:44)  Práva Boha a veriacich sú najvyšším zákonom Cirkvi,
(0:07:48)  ktorých sa neuvažuje vzdať, a ani to nemôže.
(0:07:52)  Preto žiadame, aby boli zrušené obmedzenia týkajúce sa slávenia verejných bohoslužieb.
(0:07:58)  Radi by sme pozvali všetkých ľudí dobrej vôle,
(0:08:01)  aby sa nevyhýbali svojej povinnosti spolupracovať pre spoločné dobro,
(0:08:06)  každý podľa svojho stavu a možností v duchu bratskej lásky.
(0:08:13)  Cirkev si želá takúto spoluprácu,
(0:08:16)  ale tá nemôže ignorovať rešpektovanie prirodzeného práva
(0:08:20)  alebo záruku individuálnych slobôd.
(0:08:22)  Občianske povinnosti, ktorými sú občania viazaní,
(0:08:25)  sa vzťahujú na to, že štát bude uznávať ich práva.
(0:08:29)  Všetci sme povolaní nazerať na súčasnú situáciu cez prizmu evanjelia.
(0:08:37)  Znamená to zaujať stanovisko buď s Kristom, alebo proti Kristovi.
(0:08:43)  Nedajme sa zastrašiť alebo vystrašiť tými, ktorí nás chcú presvedčiť o tom,
(0:08:49)  že sme v menšine: dobro je oveľa rozšírenejšie a silnejšie,
(0:08:54)  než by nás svet o tom chcel presvedčiť.
(0:08:57)  Bojujeme s neviditeľným nepriateľom,
(0:08:59)  ktorí sa občanov snaží rozdeliť, oddeliť deti od rodičov,
(0:09:04)  vnúčatá od starých rodičov, veriacich od ich pastierov,
(0:09:08)  študentov od učiteľov, a zákazníkov od predajcov.
(0:09:12)  Nedovoľme, aby storočia kresťanskej civilizácie boli zmazané pod zámienkou vírusu,
(0:09:19)  a ustanovila sa ohavná technologická tyrania,
(0:09:22)  v ktorej bezmenní a beztvárí ľudia môžu rozhodnúť o osude sveta tak,
(0:09:28)  že nás zavrú do virtuálnej reality.
(0:09:32)  Ak toto je plán, kam nás chcú mocnosti tejto zeme dostať,
(0:09:36)  vedzte, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán nad dejinami, sľúbil,
(0:09:40)  že „pekelné brány ju nepremôžu“. (Mt 16;18)
(0:09:43)  Preto zverme vládnych predstaviteľov a všetkých,
(0:09:46)  ktorí rozhodujú o osude národov, Všemohúcemu Bohu,
(0:09:50)  aby ich osvietil a sprevádzal v čase veľkej krízy.
(0:09:54)  Kiež by mali na pamäti, že tak, ako nás pastierov bude Pán súdiť za stádo,
(0:10:00)  ktoré nám zveril, bude súdiť aj vládnych predstaviteľov za národy,
(0:10:07)  ktoré mali povinnosť brániť a spravovať.
(0:10:10)  S vierou prosme Pána, aby chránil Cirkev a svet.
(0:10:15)  Nech Najsvätejšia Panna Mária, Pomocnica kresťanov,
(0:10:18)  rozdrví hlavu starého hada a porazí plány detí temnoty. 8. mája 2020
(0:10:27)  Panny Márie Ružencovej z Pompejí
(0:10:30)  Ako som už povedal, výzvu podpísali mnohí kardináli Cirkvi,
(0:10:33)  a jej autorom je arcibiskup Carlo Maria Vigano.
(0:10:38)  Keď sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu stránku LifeSiteNews.com
(0:10:43)  Boh vás žehnaj!
(0:10:45)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka