Americký biskup: Žiadne pohreby, žiadne sväté prijímanie pre osoby, žijúce v homosexuálnych ´manželstvách´

1,917
Zuzana Smatanová
Kultúra života

 

„Osoby, žijúce v ´manželstvách´ s osobami rovnakého pohlavia by nemali pristupovať, resp. by nemali byť pripustené k sv. prijímaniu, ani by nemali mať katolícky pohreb, ak zomrú bez prejavenia ľútosti a pokánia“, povedal Thomas Paprocki, biskup v Illinois.

Thomas Paprocki je katolícky biskup v Springfielde, v štáte Illinois, a pretože obraňuje katolícku ortodoxiu a morálku, je dobre známy v prostredí pro-life a pro-family hnutiach.

12. júna 2017 podpísal Paprocki "Decree Regarding Same-Sex 'Marriage' and Related Pastoral Issues." (Dekrét ohľadne ´manželstiev´ osôb rovnakého pohlavia a súvisiacich pastoračných problémov) Obratom ho odoslal diecéznym kňazom a ostatnému personálu diecézy. Postupne presiakol aj do médií, sympatizujúcich s homosexuálnymi prejavmi.

„Cirkev má nielen právomoc, ale veľmi vážnu povinnosť, potvrdzovať svoje autentické učenie o manželstve a chrániť a posilňovať posvätnú hodnotu manželského stavu“, vysvetlil Paprocki potom, čo svojmu stádu pripomenul „jasnú a dôslednú náuku Katolíckej cirkvi, ktorá je nemenná už od jej založenia naším Pánom Ježišom Kristom“.  

Paprocki napísal, že „ako diecézny biskup musí zodpovedne viesť Boží ľud, jemu zverený, s láskou, avšak nekompromisne pravdivo.“ Z tohto dôvodu aj predniesol návrh diecéznej politiky o problémoch, súvisiacich s ´manželstvami´ osôb rovnakého pohlavia, pričom citoval aj z Kódexu kanonického práva.

Paprocki je popri vyštudovaní občianskeho práva na DePaul University a teológie, aj držiteľom licenciátu a doktorátu z kanonického práva, ktoré vyštudoval na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme. (Ešte ako farský kňaz  bol medzi zakladateľmi South Chicago Legal Clinic, ktorá poskytuje právnické služby chudobným.)

Žiadne diecézne zariadenia, ako sú farnosti, školy alebo iné priestory, „určené, vysvätené a používané pri katolíckej bohoslužbe“ sa nesmú „používať na uzavretie alebo požehnanie ´manželstiev´ osôb rovnakého pohlavia, ani na recepcie, poriadané pri týchto príležitostiach“, píše sa v Paprockého inštrukciách. Kňazi a zamestnanci diecézy nesmú pri „sobášoch“ osôb rovnakého pohlavia asistovať. Ak tak urobia, budú „okamžite potrestaní“.

Citujúc Kánon 915 a 916 Paprocki píše: „Na základe objektívne nemravnej a hriešnej povahy vzťahu, vytvoreného ´manželstvom´ osôb rovnakého pohlavia, nesmú osoby žijúce v takýchto zväzkoch pristupovať k sv. prijímaniu, ani sa k nemu nesmú pripustiť.“

Kánon 915 hovorí, že „na sväté prijímanie sa nesmú pripustiť tí, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.“

Kánon 916 hovorí, že „katolík, vedomý si ťažkého hriechu, nesmie bez predchádzajúcej sviatostnej spovede prijímať Pánovo telo.“

Paprocki vyzýva svojich kňazov, aby sa s ľuďmi, žijúcimi v takejto situácii, stretli súkromne a aby ich „pozvali k obráteniu“. Po „obnovení vzťahu so spoločenstvom Katolíckej cirkvi prostredníctvom úprimného prijatia sviatosti zmierenia“ môžu pristupovať k sv. prijímaniu.

Osobe, žijúcej v ´manželstve´ s osobou rovnakého pohlavia, sa v prípade nebezpečenstva smrti môže podať sv. prijímanie ako súčasť Viatika (posila na cestu – podľa Pastoračnej starostlivosti o zomierajúcich, pozn. prekl.) avšak iba za podmienky, že „vyjadrí úprimnú ľútosť nad svojimi hriechmi“.

Paprocki vo svojich inštrukciách vysvetľuje, ako postupovať v prípade prijímania sviatostí u detí, ktorých rodič alebo opatrovníci žijú v homosexuálnom vzťahu. Ak existuje „opodstatnená nádej, že budú vychovávané v katolíckej viere“, môžu sa takéto deti pokrstiť. Kňaz má v takomto prípade určiť „vhodnosť alebo nevhodnosť prijatia sviatosti krstu pred verejnosťou.“

Deti, žijúce v domácnosti s homosexuálnym párom, môžu pristúpiť k prvému sv. prijímaniu, aj k sviatosti birmovania za podmienok, že sú „inak kompetentné a náležite disponované“ k prijatiu týchto sviatostí.

„Nezakáže sa im vzdelávanie v katolíckych školách, ani účasť v katechetických programoch“, povedal Paprocki, „ale deti sa budú všetko učiť ´podľa Cirkevnej náuky o manželstve a o sexualite´. Takže ´rodičia alebo osoby, ktoré sa podľa zákona považujú za rodičov´, by si toto mali uvedomiť ešte skôr, než svoje dieťa prihlásia do niektorej z diecéznych škôl. Musia súhlasiť s dodržiavaním Family School Agreement.

Osoba, verejne žijúca v ´manželstve´ s osobou rovnakého pohlavia nesmie byť krstným, ani birmovným rodičom. Takéto osoby nemôžu ani prijať sviatosť birmovania, pokiaľ „neukončia svoj objektívne nemorálny a hriešny vzťah“. Nemôžu ani slúžiť v „liturgickej službe“, ako lektori pri sv. omši alebo ako mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.

 

Riziko ´verejného pohoršenia´

„Zosnulým osobám, ktoré otvorene žili v ´manželstve´ s osobou rovnakého pohlavia, čím dávali veriacim verejné pohoršenie, a ani pred smrťou neprejavili žiadnu ľútosť nad svojimi hriechmi, sa odoprie cirkevný pohreb“, list pokračuje, „a v prípade pochybností prekonzultuje dotyčný kňaz vec s miestnym ordinárom a bude sa držať jeho úsudku“ (kan. 1184).

Pozornosť liberálnych médií priťahuje najmä táto časť.

odseku 1184 Kódexu kanonického práva sa uvádza:

Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:

1. všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;

2. tým, ktorí si zvolili kremáciu vlastného tela z dôvodov, ktoré odporujú kresťanskej viere;

3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje pohoršenie ako „postoj alebo správanie, ktoré privádza druhého k páchaniu zla“ (KKc 2284).

V lete minulého roka vydala podobné smernice aj Filadelfská arcidiecéza.

„Dve osoby, žijúce v aktívnom a verejnom homosexuálnom vzťahu, bez ohľadu na ich úprimnosť, predstavujú pre katolícku vieru veľmi vážne anti-svedectvo, ktoré vytvára v spoločenstve veriacich morálny zmätok a chaos“, napísal Filadelfský arcibiskub Charles Chaput. Takýto vzťah podkopáva vieru spoločenstva a nemôže byť akceptovaný farnosťou. Obzvlášť nebezpečný môže byť pre deti ... osoby, žijúce otvorene homosexuálnym životným štýlom nesmú zastávať zodpovedné miesta vo farnosti, ani nesmú vykonávať žiadnu liturgickú službu, či funkciu.

Chaput ďalej vo svojich smerniciach pre kňazov uvádza, že ani tí, ktorí aktívne žijú v cudzoložstve, čo je ďalší sexuálny vzťah, ktorý Cirkev označuje za nemorálny, nesmú pristupovať k sv. prijímaniu.

Pro-gay jezuita otec James Martin zjavne ´náhodne´ „vysvetľuje“ konzistentnú katolícku náuku o manželstve a verejné pohoršenie v nasledovnom tweete:

„Ak biskupi odmietnu cirkevný pohreb osobe žijúcej v homosexuálnom ´manželstve´, budú ho musieť odmietnuť aj rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom bez anulácie manželstva ...

„A?“ pýta sa TradStrips, čo je stránka na facebooku, ktorá posiela tradičné katolícke memes (memes sú nápady, správanie alebo štýl, ktorý sa šíri medzi ľuďmi v rámci jednej kultúry, národa; pozn. prekl.).

„Keď vy ste taký liberálny, že náhodne prenesiete text, aby ste boli opäť konzervatívny“, reagoval čitateľ.

„Brilantná dedukcia“, odpísal ďalší.

Martin pokračuje celou smršťou tweetov, navrhujúc Paprockému, že by mal zakázať cirkevne pochovávať aj ženy, ktoré porodia dieťa mimo manželstva, ľudí, ktorým nebolo „odpustené“, ľudí, ktorí nerešpektujú životné prostredie. Vôbec nerozlišuje medzi človekom, ktorý sa dopustí hriechu a potom ho oľutuje, napríklad smilstvo, a medzi trvalým a verejným porušovaním cirkevnej náuky o homosexuálnom správaní sa.

Tweetoval aj linky na vyhlásenia New Ways Ministry a Dignity USA, dvoch skupín, ktoré odmietajú katolícku náuku o sexualite. New Ways Ministry zašla tak ďaleko, že ironicky navrhla, aby katolíkov, ktorí „odmietnu klimatické zmeny“, podľa Paprockého odôvodnenia cirkevne nepochovávali. Tiež povedala, že Paprocki svojou podporou náuky Cirkvi vlastne hovorí zamestnancom, aby „nepriľnuli k najfundamentálnejšej náuke Cirkvi, ale aby sa riadili svojím správne formovaným svedomím“.

„Zovšeobecnené urážlivé tvrdenie pátra Jamesa Martina, že „Životný štýl takmer každého človeka je hriešny“, spolu s vyjadreniami New Ways Ministry Shine predpokladá, že zjavný hriech znamená, že každý hreší; čiže každého hriechy musia byť zjavné“, vybadal kanonický právnik Dr. Ed Peters. „Paprocki, ktorý naozaj študoval kanonické právo, však vie, čo kanonický zákon pod pojmom ´zjavný hriešnik´ presne myslí.“

„Paprockého dekrét nie je zameraný na kategórie osôb (homosexuály, lesbičky, LGBT, atď, slová, čo sa v jeho dekréte ani neobjavili), ale týka sa skôr úkonu, verejného skutku; úkonu, ktorý vytvára občanmi uznaný status (stav), menovite úkon uzavretia ´manželstva s osobou rovnakého pohlavia´“, vysvetlil Peters. „Verejný skutok bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou aj verejné následky; občianske, ale aj kanonické.“

Bývalú Paprockého tajomníčku zavraždil gay aktivista, pretože mu radila, aby sa pokúsil zmeniť svoj životný štýl.