Zjednotená metodistická cirkev by dala potratiť aj Ježiša Krista

2,814
Kultúra smrti

6. júna 2012 (Bound4Life.com) – Existuje veľa „ľavicových náboženstiev”, ktoré sa rozhodli, že náboženstvo je pekné, Boh je dobrý, ale kultúra je oveľa dôležitejšia. Preto sa rozhodli zobrať si časti, ktoré majú na Biblii najradšej: dobrý, milujúci Boh, ktorý odpúšťa všetky slabosti – a zmiešať ich s klamstvami kultúry – potrat by mal byť na rozhodnutí ženy, pretože to nie je život kým, nuž, nevedia dokedy, ale prinajmenšom nie dovtedy, kým oni nepovedia.

Jedna z hrozieb tohto náboženského ľavicového hnutia je Zjednotená metodistická cirkev, ktorá momentálne napísala do svojich Spoločenských zásad v knihe disciplíny:

Začiatok života a koniec života sú Bohom dané hranice ľudskej existencie. Kým jednotlivci mali vždy istý stupeň kontroly nad tým, kedy zomrú, teraz majú úžasnú silu určiť, kedy a dokonca, či sa noví jedinci narodia.

Úžasnú silu? Kedy ľudské bytosti dostali úžasnú silu danú iba Bohu? Podľa Zjednotenej metodistickej cirkvi v roku 2004, keď toto vyjadrenie vstúpilo do ich Knihy disciplíny a stalo sa oficiálnym stanoviskom ich cirkvi.

Avšak táto ideológia je v rozpore s Bibliou a dokonca s Deklaráciou nezávislosti, ktorá tvrdí, že „všetci ľudia sú stvorení ako rovní, že sú obdarení svojim Stvoriteľom určitými nescudziteľnými právami, medzi ktorými sú Život, Sloboda a Šťastie.”

Zjednotení metodisti nie sú jediná denominácia, ktorá podporuje právo ísť na potrat, ale zdajú sa pre ľudí aspoň zďaleka pochopiteľnými. Pretože vždy boli viac mainstreamoví, dokonca liturgickí, cirkevní a veľa  vecí dobre mienili, bohabojný a prolife založený ľud navštevuje metodistické kostoly každý týždeň bez toho, aby si všimol ich propotratové spojenia. Prispievajú na kostol, a ten potom dáva nejaké peniaze národnej organizácii Zjednotenej metodistickej cirkvi. Ich stránka nám ukazuje, ako sa tieto peniaze delia:

Zjednotení metodisti sú členmi nezlučiteľnej Náboženskej koalície pre možnosť reprodukcie. Táto koalícia používa rúško viery na ospravedlnenie potratových práv bez akéhokoľvek druhu vládnej alebo dokonca cirkevnej intervencie, okrem väčšieho povolenia. Veľmi často dostávam e-mailom novinky tejto falošnej náboženskej organizácie podobné sentimentálnym a dokonca politickým požiadavkám, ktoré dostávam z "Plánovaného rodičovstva".

Mám veľa metodistických priateľov, ktorí sú priaznivci prolife a sú znechutení pri myšlienke prispievania na potraty. Chcú si byť istí, že ich peniaze ostávajú iba v ich miestnej cirkvi, kde je ich pastor prívrženec prolife. Avšak on alebo ona nemôže byť prolife pastor a dávať cirkevné fondy generálnej konferencii, ktorá verejne oficiálne podporuje a financuje organizácie za potratové práva. Okrem toho, ako sme už veľakrát oznámili, všetky peniaze sú nahraditeľné. Povedzme, že ak Sally trvá na tom, aby jej peniaze išli len na miestnu komunitu, kde vie, že priamo nepodporujú potraty. Peniaze, ktoré cirkev dáva národnej organizácii, jej uvoľňujú ďalšie peniaze, ktoré môžu byť použité na financovanie sesterských organizácií v Náboženskej koalícii pre možnosť  reprodukcie a iných propotratových organizácií.

Hlbšia ako otázka financovania je však (a to poriadne hlboko) je otázka srdca, ktorá by dovolila človeku raz chváliť Ježiša a raz slúžiť satanovi, pretože, nemýľme sa, potratová ideológia je živená peklom, démonickými silami a samotným kniežaťom pekla. Nemôžete sa oženiť s jednou a rozviesť s druhou. Alebo ste ženatý, alebo nie.

Zjednotená metodistická cirkev bez pochýb jasne tvrdí, že podporuje potraty:

„Naša viera v posvätnosť nenarodeného ľudského života nás robí neochotnými schváliť potraty. Ale sme rovnako viazaní rešpektovať posvätnosť života a blaho matky, pre ktorú by nevhodné tehotenstvo mohlo byť katastrofálnou škodou. V súvislosti s posledným kresťanským učením sme si vedomí tragických konfliktov života so životom, ktoré môžu ospravedlniť potrat a v takých prípadoch podporujeme legálnu možnosť potratu primeraným zdravotným výkonom. Nemôžeme schváliť potrat ako prijateľnú formu antikoncepcie a bezpodmienečne ju odmietame ako prostriedok na selekciu pohlaví.

Byť nepoddajný nie je dosť pre tých, ktorí chvália meno Ježiš. Ježiš samotný bol výsledkom toho, čo by Zjednotená metodistická cirkev pokladala za „neakceptovateľné tehotenstvo.” Čo je neprijateľné, je použitie Ježiša pri ospravedlňovaní potratu. Biblia žiadnym spôsobom neospravedlňuje potrat ako riešenie problému. Ani cirkev by nemala.

DISKUSIA k článku