Spomeňme si dnes na sv. Dismasa - úžasné video

1,147
Kultúra života

Žil v 1. století. Byl to onen kající lotr, ukřižovaný po Ježíšově pravici. Podle legendy (súkromné zjavenia K.A.Emmerichovej) patřil k bandě lupičů, u které krátce po Ježíšově narození hledala přístřeší Maria s Ježíškem a svatým Josefem, když utíkali před Herodesem do Egypta. Lupiči s nimi prý jednali neobvykle uctivě a nechali je u sebe přespat. Starala se tam o ně jedna žena, která měla asi tříletého malomocného chlapce. Donesla jim jídlo a nechala Marii, aby vykoupala malého Ježíška. Maria vybídla ženu, ať vykoupe své nemocné dítě ve vodě po Ježíškovi. Když to žena udělala, chlapec se uzdravil. Lupiči byli velmi radostní a druhý den ráno se rozloučili se Svatou rodinou slovy: "Pamatujte na nás, kamkoli přijdete!" Dismas prý byl tím chlapcem, uzdraveným z malomocenství.

Při ukřižování se lotr po Kristově levici rouhal a říkal Ježíšovi :"To jsi Mesiáš ? Zachraň sebe i nás !" A Dismas ho okřikl :"Ty se ani Boha nebojíš ? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal." A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl :"Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."

Dřevo z kříže, na němž byl Dismas ukřižován, se prý dostalo na Kypr a malé kousky také do Bologně. Zde je Dismas nejvíce oblíbený, zvláště ve františkánském řádu.

Je patronem :
    vězňů, odsouzených k trestu smrti, zločinců, delikventů, kriminálníků, výtržníků, napravených zlodějů a lupičů, pohřebních ústavů, jejich majitelů i zaměstnanců, vozků; za dobrou smrt,

Atributy:
    na každé scéně ukřižování je to lotr, visící na kříži po pravici Pána Ježíše.
    Podle 2, Bible aj.

Rozjímajúc s Máriou nad Božou výzvou sme na začiatku postavení pred otázku: Ako nám náš nebeský Otec prejavuje svoje milosrdenstvo? V duchu hľadiac na mnohé udalosti zapísané v knihe života, súvisiace s otázkou odpustenia nie malým hriešnikom, počnúc od Márie Magdalény, Zacheja v Jerichu až po Dismasa - kajúceho lotra na kríži, nás musí osloviť dokonalá premieňajúca sila Božieho Milosrdenstva. Kristus má vždy nový pohľad na svoje najmilovanejšie stvorenie, ktorému prinavrátil hriechom stratený život. Nikdy nepoukazuje na chyby spáchané pred obrátením. Omilostenému hriešnikovi, zaodievajúc ho rúchom spásy, chce prejaviť novú lásku, aby ho priviedol k istote nového života, ktorý v ňom zakvitol. Ježiš citlivo poukazuje na svoj kríž, na to sväté drevo, kde vzišlo vykúpenie pre celú ľudskú rodinu.

 

Páči sa vám životný príbeh sv. Dismasa? Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku