RPR priznáva: "text dokumentu WHO má negatívny dopad na deti"

1,992
Kultúra života
 
Billboard: „Sexuálna výchova“, zadávateľ: neznámy, šíriteľ: billboardová spoločnosť ISPA s.r.o.
 
Rada obdržala sťažnosti dvoch fyzických osôb voči vizuálu billboardu, ktorý komunikuje problematiku sexuálnej výchovy. Podľa sťažovateľov reklama dezinterpretuje text dokumentu WHO a má negatívny dopad na deti, ktoré prichádzajú s reklamou do kontaktu, keďže ich demoralizuje a deti sa tak môžu predčasne zaujímať o témy, nevhodné pre ich vek. Jeden zo sťažovateľov je taktiež toho názoru, že reklama šíri poplašnú správu, pretože citované medzinárodné dokumenty nie sú pre Slovensko záväzné. 
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú opodstatnené. Billboard: „Sexuálna výchova“, zadávateľ: neznámy, šíriteľ: billboardová spoločnosť ISPA s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 12 ods. 2 a čl. 20 ods. 1Kódexu.
 
AK RPR v danom prípade dospela k názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, najmä voči skupine maloletých. Umiestnením  vizuálu na veľkoplošnom nosiči - billboarde, ktorý je svojim charakterom dostupný širokej cieľovej skupine, zasiahol zadávateľ aj skupinu recipientov – detí a mladistvých, pre ktorých zvolené obsahové posolstvo kampane určené nie je. Reklamné posolstvo oslovovalo najmä dospelé osoby – rodičov. AK RPR si uvedomuje, že cieľom zadávateľa bolo okrem iného v danom prípade poukázať na zložitú  a diskutovanú problematiku povinného zavádzania sexuálnej výchovy do predškolských zariadení a škôl, avšak  je toho názoru, že spôsob, akým zadávateľ vyjadril komunikačné posolstvo, nie je možné považovať za adekvátny, a to aj napriek tomu, že zadávateľ odkazuje v rámci billboardu na presný citát z konkrétneho dokumentu. Recipient reklamy nevie jednoznačne interpretovať komunikačné posolstvo, pri prvom pozretí zvádza skôr na to, že billboard komunikuje súčasť schválených osnov pre školy. AK RPR má v tomto kontexte za to, že pri komunikácií charitatívnych alebo iných apelov vo verejnom záujme je potrebné, aby tento bol identifikovaný a  označený zadávateľom, alebo inou kontaktnou osobou, čo sa v tomto prípade nestalo a  komunikácia má tak charakter skrytej reklamy. AK RPR je taktiež toho názoru, že zadávateľ v prípade predmetného billboardu porušil aj ustanovenie Kódexu pojednávajúce o zobrazení osôb v reklame, pretože nepreukázal, že na zobrazenie dieťaťa, ktoré je výraznou súčasťou predmetného vizuálu, má udelený súhlas jeho zákonného zástupcu. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR reklamu za porušujúcu Kódex a sťažnosti sťažovateľov za opodstatnené.

DISKUSIA k článku