Pastiersky list prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka

2,398
Kultúra života

Prešov 7. januára (TK KBS) V Prešovskej archieparchii si veriaci v chrámoch na sviatok Bohozjavenia Pána 6. januára vypočuli pastiersky list prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorým k Roku Sedembolestnej Panny Márie, vyhlásenom Konferenciou biskupov Slovenska, vyhlásil pre Prešovskú archieparchiu aj Rok rodiny. Prinášame ho v plnom znení: 


Milé rodiny, drahí naši veriaci!

Všetkých vás srdečne pozdravujem a želám vám požehnaný nový rok. Konferencia biskupov Slovenska ho vyhlásila za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Bl. pápež Ján Pavol II. pri návšteve Prešova povedal: „Matka je osoba, ktorá v každej rodine spája všetkých jej členov. Je to práve ona, ktorá vie svojou láskou urovnať spory a odstrániť nedorozumenia.“ Presvätá Bohorodička vždy stmeľovala naše rodiny a naši rodičia sa k nej utiekali v akýchkoľvek problémoch. Aj dnes je Božia Matka tou, ktorá vidí naše bolesti a utrpenia, a rada naše prosby predkladá svojmu Synovi.

Pretože trpiaca Bohorodička zdieľa svoj údel spolu so sv. Jozefom a Ježišom vo Svätej rodine, rozhodol som sa Rok Sedembolestnej Panny Márie rozšíriť v Prešovskej archieparchii o rozmer rodiny, ktorá je dnes vystavená útokom z každej strany. Dnešná spoločnosť je rodine neprajná. Preto vyhlasujem tento rok v našej archieparchii zároveň za Rok rodiny. Túžim po tom, aby sme sa my gréckokatolícki veriaci spojili v spoločnej modlitbe a prosili Svätú rodinu o požehnanie a pevnú jednotu našich rodín. Veď Ježiš povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 20) 
Sviatok Bohozjavenia Pána nám hovorí o tom, že Boh sa zjavil ľuďom. Stalo sa to pre jeho nekonečnú lásku, preto, aby s ním ľudia mohli vstúpiť do dôvernej jednoty. Táto jednota má byť v kresťanskej rodine viditeľná cez spoločnú modlitbu a cez lásku rodičov a detí. V evanjeliu dnes počúvame slová nebeského Otca: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3, 17). Je to pozvanie dať Ježišovi v našom živote a v našich rodinách miesto, ktoré mu ako pravému Bohu patrí. 

Svätý Otec František 29. decembra na Námestí sv. Petra povedal: „Dnes náš pohľad na Svätú rodinu upútava aj jednoduchosť života, aký vedie v Nazarete. Je to príklad pre naše rodiny a pomáha im stavať sa stále viac spoločenstvami lásky a zmierenia, v ktorých sa zakusujú: dobrotivosť, vzájomná pomoc a vzájomné odpúšťanie si. Spomeňme si na tri kľúčové slová pre pokojný a radostný život v rodine: prosím, ďakujem a prepáč. Chcel by som povzbudiť rodiny, aby si boli vedomé dôležitosti, akú majú v Cirkvi a v spoločnosti.“ 
Svätý Otec zveril Svätej rodine aj tohtoročnú mimoriadnu synodu o rodine, ktorá sa bude konať v októbri v Ríme a v závere svojho príhovoru sa pomodlil modlitbu k Svätej rodine, ktorú vrelo odporúčam každému. Modlime sa ju po celý rok, každý deň vo všetkých našich rodinách. Dostanete ju vytlačenú na samostatnom obrázku. 

Drahí bratia a sestry! 

Pán Boh nevymyslel pre človeka nič lepšie než prirodzenú rodinu. Nikde inde niet bezpečnejšieho miesta na zdravý vývoj mladého človeka než v rodine, a jedným dychom dodávam – v usporiadanej rodine. Ale Boh sa s láskou pozerá aj na tých, ktorým sa rodiny rozpadli a ponúka im svoje milosrdenstvo.
Živo si predstavme, čo všetko Panna Mária a svätý Jozef podnikli, aby ochránili svoj poklad – Ježiša pred krutým kráľom Herodesom. Utekali do Egypta, čo bolo na tú dobu veľmi namáhavé a nebezpečné, najmä, keď si predstavíme, že putovali peši. 

Nebezpečenstiev, ktoré číhajú na dnešné deti je však omnoho viac než za čias Ježiša Krista. Dnes je veľa smrteľných nebezpečenstiev, ktoré môžu zabiť duše nevinných detí tak, že ich okradnú o Božiu milosť. 

Pripomeniem aspoň niektoré:
- nevhodné televízne programy, 
- internet,
- závislosti od počítačových hier,
- pornografia, 
- alkohol,
- drogy, 
- zlé priateľstvá.

Uvedomujem si ťažkosť doby, keď mnohé rodiny zápasia o prežitie. Napriek tomu, drahí rodičia, majte čas na svoje deti, zahŕňajte ich veľkou láskou a dbajte o to, aby dostali pevný základ viery, aby sa vám v živote nestratili. Necítite, že tento svet ich vám chce priam ukradnúť? Aj keby v živote poblúdili a padli, ak im odovzdáte živú vieru v Boha, lásku k Cirkvi a osobný príklad, majú sa k čomu vrátiť. Ak im vieru do sŕdc nezaštepíte, nebudú mať silu vstať z hriechu.
Žiaľ, dnešná doba je veľmi neprajná. Vlna modernizmu, bezuzdnej slobody, egoizmu, pôžitkárstva a pseudokultúry smrti je veľkým nebezpečenstvom pre spoločnosť, pre rodinu i pre jednotlivca. Deti sa stále vnímali ako potvrdenie vzájomnej lásky manželov, ako plody ich lásky. Dnes sa dieťa chápe ako prekážka, ako obmedzenie, preto mnohí deti prijať nechcú. Dnešná doba hlása: „Všetko je dovolené.“ Ale sv. Pavol dodáva „Slobodno všetko. Ale nie všetko osoží“ (1Kor 10, 23). 

Rozvod je dnes častým javom aj medzi kresťanmi, ale nie je to dobré riešenie. Svätý Otec František nás učí, že mnohé problémy v rodine sa riešia dobrotivosťou, vzájomnou pomocou a odpúšťaním. 

Milí rodičia, hoci dnešná situácia nie je jednoduchá, snažme sa žiť podľa svojej viery a zachovávať Božie aj cirkevné prikázania. Nestrácajme odvahu, neopúšťajme Pána Boha. Každá situácia je riešiteľná a Boh nás neopustí. Ponúkam vám pomoc pri riešení vašich ťažkostí. Nie sú mi ľahostajné osudy našich rodín, aj tých rozvrátených, som s vami, ako pastier so svojimi ovečkami, ako otec so svojimi deťmi. Tento rok sa bude náš časopis Slovo venovať mnohým rodinným problémom. Vrelo ho odporúčam do každej rodiny. Po vašich rodinách bude putovať kópia ikony Svätej rodiny, aby ste sa vzájomne a spolu so Svätou rodinou modlili a vytvárali spoločenstvo v jednote a láske.

Drahí manželia, otcovia a matky, otvorte sa Božiemu požehnaniu vo svojom živote. Buďte otvorení najväčšiemu Božiemu daru – novému ľudskému životu. Vytrvalo sa modlite za svoju manželskú lásku, za vernosť a za šťastie svojich detí. Buďte k sebe dobrí, vzájomne si pomáhajte a odpúšťajte si. Deťom odovzdávajte živú vieru, najmä svojím osobným príkladom. Nech vám všetkým ako svetlý príklad žiari a dáva potrebnú silu svätá nazaretská rodina. 
Konkrétne vás vyzývam: denne sa modlime ruženec Božieho milosrdenstva, modlitbu Svätého Otca a obetujme piatkový pôst. Nezaberie nám to viac než niekoľko minút, ale úžitok z tejto modlitby bude pre naše rodiny veľmi veľký. Prosme Sedembolestnú Pannu Máriu o potrebné milosti pre každú rodinu v našej archieparchii i na celom Slovensku. Nezabúdajme na spoločné čítanie Svätého písma a rozjímanie nad Božím slovom, cez ktoré môžeme deťom ponúknuť vlastnú skúsenosť viery.

Všetkým rodinám zo srdca žehnám! 

Mons. Ján Babjak SJ 
prešovský arcibiskup metropolita

 

DISKUSIA k článku