Ocilková: Hrozí na Slovensku odoberanie detí?

7,187
Kultúra smrti

Renáta Ocilková
členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Keď som si prečítala pohľad americkej spisovateľky Dale O´Leary na tzv. genderizmus, ktorý ešte v r. 1997 zhrnula do piatich téz, povedala som si, že je čas, aby sme zabránili tomu, aby nám odoberali deti. Nie fyzicky. Nešírim poplašné správy. Už aj na Slovensku totiž hrozí mentálne, duchovné odoberanie našich detí – morálnym deformovaním.

Presne v duchu gender agendy, ako ju po Pekingskej ženskej konferencii videla a varovala pred ňou Dale O´Leary:

1)Svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na plný úväzok.

2)Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane (antikoncepcii) a interrupcii pre všetkých, a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu.

3)Svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deti.

4)Svet potrebuje kvóty 50/50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné.

5)Náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu.

 

A teraz zopár aktuálnych informácií o sexuálnej výchove zo zahraničia:

NEMECKO

Formácia učiteľov: Nemecké školské odbory  v Badensku-Württembersku s finančnou podporou badensko-württemberskej vlády vypracovali pre učiteľov niekoľko publikácií, podľa ktorých majú učitelia v triedach sprostredkovávať informácie o homosexualite, transsexualite, bisexualite ako o normálnych javoch. Názvy brožúrok: Lesby a geyovia v škole; Konštrukcie pohlaví a predstavenie LGBTI v učebniciach; Lesbický a gayovský životný štýl  - téma pre školy. V knižkách sa nachádzajú prípadové štúdie pre učiteľov – ako napr. „Váš kolega Wolfgang Meyer Vám na školskej konferencii oznámi, že od nového školského roka bude Claudia Meyer. Ako ho môžete podporiť?“

Sexuálna výchova pre žiakov základnej školy: Žiaci 6. ročníka majú za domácu úlohu kúpiť si kondóm, aby sa naučili, že na kúpe ochranného prostriedku nie je nič trápne. Majú ho mať stále pri sebe pre prípad „One-Night-Stand“; žiaci 7. ročníka   sa hrajú hru „Prvýkrát“  - vyťahujú kartičky a majú o tom povedať básničku, nakresliť obrázok alebo zahrať scénku: „moje prvé navlečenie kondómu“; „moje prvé zavedenie tampónu“; „môj prvý análny sex“.

ŠVÉDSKO :

V materských školách zavádzajú filozofiu tzv. bezpohlavných detí; rozdiel medzi mužom a ženou je len sociálna konštrukcia, konzultanti dohliadajú na bezpohlavnosť hračiek, deti nesmú byť oslovované ona, on, ale bezrodým zámenom „hen“.

ŠVAJČIARSKO:

Ak máte silný žalúdok, pozrite si obrázky  z Knihy Lisa und Jan, podľa ktorej majú pracovať v materských školách, základných školách

Pedagogická vysoká škola v Luzerne  pripravuje študentov na prácu s deťmi v oblasti sexuálneho správania – čo majú robiť s deťmi vo veku

4 rokov: objavenie pohlavných orgánov ako zdroj nových pocitov rozkoše; hry s ukazovaním genitálií; erotický záujem o rodičov;

5 rokov: rolové hry: mama-otec, dve mamy, dvaja otcovia, pohlavný styk; hry na doktorov: poznávanie iného ľudského tela, uspokojovanie prirodzenej zvedavosti;

9 – 12 r.: zaľúbenie do osoby iného alebo rovnakého pohlavia, sebauspokojovanie;

12 – 16 r.: prvé sexuálne skúsenosti – aj s rovnakým pohlavím; detailné poznanie sexuálnych praktík, uvedomelý kontakt s pornografiou.

ANGLICKO:

Sexuálna výchova pre 5-ročné deti:

-popis pohlavného styku (otcov penis jemne vnikne do maminej vagíny)

-vysvetlenie jazyka dospelých – erekcia, masturbácia, orgazmus, prostitúcia

-obrázky znázorňujú rôzne vzťahy ako rovnocenné – žena-muž, muž-muž, žena-žena.

 

A poďme domov.

SLOVENSKO:

1) Odporúčania OSN:

Výbor pre odstránenie diskriminácie žien vyjadril vo svojich odporúčaniach Slovensku znepokojenie nad „nedostatočným prístupom k sexuálnej výchove na školách...“ ; Výbor pre hospodárske sociálne a kultúrne práva, Výbor pre práva dieťaťa v súvislosti so sexuálnou výchovou na školách vyjadril vo svojich odporúčaniach Slovenskej republike znepokojenie nad správami, že „výchova o sexuálnom a reprodukčnom zdraví nie je súčasťou školských osnov...“

 

2) Štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2010 – Sexuálna výchova v Európe:

0 – 4 roky: podávať informácie o počatí; o pôžitku z dotýkania sa vlastného tela a skorej masturbácii; objavovať vlastné telo a vlastné genitálie; pomôcť pozitívnym pocitom smerom k vlastnému pohlaviu a rodu; právo poznať rodovú identitu;

4 – 6 rokov: podávať informácie o vzťahu medzi rovnakým pohlavím; hovoriť o sexuálnych témach – mať komunikačné schopnosti; hovoriť o  pôžitku z dotýkania vlastného tela a zo skorej masturbácie; objavovať vlastné telo a vlastné genitálie.

 

3) Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike:

Právo na vzdelanie zahŕňa aj právo získať komplexné, presné a veku primerané informácie o ľudskej sexualite; komplexná sexuálna výchova musí venovať osobitnú pozornosť rozmanitosti (diverzite). Zabezpečiť, aby objektívne informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov boli súčasťou štátnych vzdelávacích programov a učebných osnov celoživotného formálneho i neformálneho vzdelávania.

 

4) Súčasný stav vo vzdelávaní u nás

Vzdelávacie programy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 • Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete
 • Rodová rovnosť, rodovo citlivá pedagogika
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu v práci pedagogického zamestnanca (z obsahu: sexuálny kvíz, spoznávanie sa, sexuálne deviácie, sexuálne delikty, homosexualita; roly a rolové očakávania, sebauspokojovanie)
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov (z obsahu: rod a rodovo citlivá výchova, sexualita a rodovosť; rodové stereotypy a ich prekonávanie)
 • Rodovo citlivá výchova
 • Nové trendy výchovy a vzdelávania v oblasti ľudských práv (z obsahu: rodová identita, rodová rola, rodičovstvo a stereotypy, rodina a status rodovej výchovy) .

 

5) Ponuky prednášok na školách:

 1. Úrad verejného zdravotníctva - Hrou proti AIDS: od 7. ročníka ZŠ (z obsahu: deti skladajú puzzle mileneckej dvojice; Sexualita rečou tela – deti znázorňujú pantomímou: byť homosexuál; flirtovať; maznať sa; francúzske milovanie; bezpečnejší chránený sex; cucflek, atď).
 2. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Sexuálna výchova realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR od 2. stupňa základných škôl (z obsahu: rod oddeľujú od biologického pohlavia. Homosexualita, bisexualita, masturbácia, antikoncepcia je predstavovaná ako normálna („Masturbácia je neškodný spôsob, ako uspokojiť sexuálnu túžbu dotýkaním sa vlastných pohlavných orgánov a ostatných miest citlivých na dotyk“; nasleduje návod, ako ju robiť...). Deťom sú vysvetľované pojmy: exhibicionizmus, fetišizmus, prostitúcia, transvestita, transsexuál, masochizmus, sadizmus, petting,  sexuálny styk, atď.
 3. Umelecká agentúra AmOS: Hovorme o sexe (sexuálna výchova), podporené Ministerstvom kultúry, v spolupráci so Spoločnosťou pre plánované rodičovstvo.
 4. Iniciatíva Inakosť: Tréning v oblasti predchádzania homofóbie a transfóbie pre študentov a študentky pedagogického a humanitného zamerania.
 5. Inštitút pre ľudské práva, financovaný z grantu Vlády SR: venuje sa projektom na podporu lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov (To si píš!, Homofób roka).
 6. Informačné centrum mladých: Brožúrka Sexualita dievčat, Sexualita chlapcov – vydaná s finančnou podporou ministerstva školstva, obsahuje informácie o tom, že sebauspokojovanie je normálne, atď.

 

A čo hovoria na masturbáciu odborníci?

Podľa amerického sexterapeuta Dana Draka masturbácia môže spôsobiť závislosť na sebaukájaní, na pornografii, neplodnosť, neschopnosť ejakulácie a neschopnosť mať riadny sexuálny život s partnerkou.

A toto všetko na rozhodenie integrity človeka stačí, nie? Tak chcete, aby naše deti mali v škole sexuálnu výchovu v tých intenciách ako je pripravená? Dáte si psychicky odobrať deti cudzími ľuďmi, ktorým nejde o šťastie vašich detí?

Ja si teda do môjho usmerňovania, vedenia mojich detí k mravnej čistote, zdržanlivosti, vernosti a odloženému štartu  hovoriť nedám.

Renáta Ocilková