Screenshot-2023-08-31-at-10.09.55-AM-810x500.png

Arcibiskup: Pápež František sa snaží, aby Cirkev prijala "globalistické kresťanstvo

73
Neutral

Najvyšší pápež prezradil, že píše druhú časť svojej encykliky Laudato si, ktorá sa zaoberá integrálnou ekológiou.

Prezradil to počas audiencie, ktorú poskytol delegácii právnikov z členských štátov Rady Európy, signatárov Viedenskej výzvy. Cieľom prebiehajúcej práce je zapracovať “aktuálne problémy” do tohto textu. Citujem pápežove’slová: “Nikdy nesmieme zabúdať, že mladé generácie majú právo dostať od nás krásny a obývateľný svet, a to nám ukladá vážne povinnosti voči stvoreniu, ktoré sme dostali zo štedrých Božích rúk.”

V príhovore k návštevníkom spomenul “zložitú súčasnú situáciu” na starom kontinente, “okrem iného aj v dôsledku nezmyselnej vojny na Ukrajine.”

Pripomeňme, že Viedenský apel zaväzuje krajiny zachovávať právny štát a nezávislosť súdnictva. František pokračoval: “Ďakujem vám za dôležitý príspevok, ktorým prispievate k podpore demokracie a rešpektovaniu slobody a ľudskej dôstojnosti v čase, keď časy sociálnych, ekonomických, identitárnych a bezpečnostných kríz sú výzvou pre západné demokracie, aby účinne reagovali, ale vždy zostali verné svojim princípom, princípom, ktoré treba neustále dobiehať a ktorých obrana si vyžaduje veľkú ostražitosť.”

Z tohto dôvodu František varoval, že: “Strach z nepokojov a násilia, perspektíva narušenia nastolenej rovnováhy, potreba dobre konať tvárou v tvár mimoriadnym udalostiam, môžu viesť k pokušeniu robiť výnimky, aspoň dočasne ohraničiť právny štát v snahe nájsť jednoduché a okamžité riešenia.”

Textu, ktorý František prečítal, určite vznikol na Štátnom sekretariáte. Neviem, či by pápež vnímal jeho tón, ktorý z neho urobil – analogicky k pápežom kresťanstva – šampióna svetovej demokracie. Autorita, ktorú si tam prisvojil, by bola správne využitá na obranu Pravdy a Tradície Cirkvi, ktoré sú namiesto toho zahltené relativistickým moralizmom, ktorý sa presadil v Ríme.

Mám za to, že tento Františkov zásah ukazuje, že Cirkev je uzavretá v ohrade Praktického rozumu, adoruje konečnosť a dočasnosť, je arbitrom pomyselného “globalistického kresťanstva.” Skrátka, Cirkev je otočená chrbtom k nebu, kam by mala smerovať pohľad ľudstva. Hovorím to s hlbokou ľútosťou, pretože som pevne presvedčený, že tieto slová vyslovil Petrov nástupca.

Kristov príkaz apoštolom je jednoznačný: “Choďte a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal” (Mt 28, 19-20).

Grécky text Matúšovho evanjelia hovorí “mathēteusate panta ta ethnē … didaskontes autous tērein,” alebo “učte všetky národy a naučte ich zachovávať” všetko, čo som im prikázal.

Na konci Markovho evanjelia sa píše: “kēryxate to euangelion,” alebo: “hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu” (16, 15) a: “Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, kto neuverí, bude odsúdený” (16, 16).

Obsah evanjelia o kráľovstve je v biblických textoch jasný; nemožno ho naťahovať, aby sa vytvoril priestor pre novoty, v tempe aggiornamento. Podľa Lukáša (24, 47) to, čo treba hlásať, ako to vyjadruje Mojžišov zákon, proroci a žalmy, je obrátenie (metánoia) na odpustenie hriechov. Pojem hriechu je ústredným pojmom Nového zákona.

Zdá sa, že je tu vhodné citovať dánskeho Sokrata Soerena Kierkegaarda, ktorý vo svojom Denníku napísal: “Úlohou apoštola je šíriť kresťanstvo, získavať preň ľudí.”Ten istý autor vo svojom “Cvičení kresťanstva,” napísal: “Absolútno spočíva len vo voľbe večnosti.”

+ Héctor Aguer 

Arcibiskup emeritný z La Platy

Buenos Aires, streda 30. augusta 2023.

Sviatok svätej Ruženy z Limy, patrónky Iberoameriky.