shutterstock_673989481-810x500.jpg

Pozemská vláda svätého Ľudovíta IX. sa riadila nebeským kráľovstvom Boha Otca

24
Kultúra života

Práve jeho kresťanská viera urobila z Ľudovíta IX. také veľké knieža. “Vy, ktorí ste sudcami zeme, myslite na Pána v dobrote a hľadajte ho v jednoduchosti srdca.” (Múdrosť 1, 1) Večná Múdrosť, keď dala toto prikázanie kráľom, sa s božskou prozreteľnosťou radovala medzi ľaliami Francúzska, kde mal tento veľký svätec zažiariť takým jasným leskom.

Poddaného a knieža spája s Bohom spoločný zákon, lebo všetci ľudia majú jeden vstup do života a rovnaký výstup. (Múdr 7, 6) Knieža zďaleka nie je menej zodpovedný božskej autorite ako jeho poddaní, ale zodpovedá za každého z nich rovnako ako za seba. Cieľom a predmetom stvorenia je, aby bol Boh oslávený tým, že sa všetky stvorenia vrátia k svojmu autorovi spôsobom a mierou, ktorú chce on. Preto, keďže Boh povolal človeka k účasti na svojom vlastnom božskom ţivote a zem pre neho urobil len miestom prechodu, nestačí mu len prirodzená spravodlivosť a súčasný poriadok vecí.

Králi musia uznať, ţe predmet ich občianskej zvrchovanosti, ktorý nie je posledným cieľom všetkých vecí, je rovnako ako oni sami pod vedením a absolútnou vládou toho vyššieho cieľa, pred ktorým sú len ako poddaní. Preto počúvajte, králi, a pochopte: pre mocnejších je pripravený väčší trest. (Múdr 6, 2. 9) Takto božská dobrota dávala milosrdné napomenutia v rámci starovekej zmluvy.

Ale neuspokojila sa s opakovaným napomínaním, Múdrosť zostúpila zo svojho nebeského trónu. Odteraz jej svet patrí dvojnásobným titulom. Právom svojho božského pôvodu držala kniežatstvo v jase svätých pred východom dennej hviezdy; teraz vládne právom víťazstva nad vykúpeným svetom. Už pred jej príchodom v tele od nej dostali králi svoju moc a tú spravodlivosť, ktorá riadi jej vykonávanie. Ježiš, syn človeka, ktorého krv zaplatila výkupné za svet, je teraz na základe zmluvy o posvätnom manželstve, ktorá ho spojila s našou prirodzenosťou, jediným zdrojom moci a všetkej pravej spravodlivosti.

A teraz ešte raz, králi, pochopte: hovorí žalmista; prijmite poučenie vy, ktorí súdite zem. (Ps 2, 10) “To Kristus hovorí:” hovorí svätý Augustín. “Teraz, keď som kráľom v mene Boha, môjho Otca, nebuďte smutní, akoby ste tým boli zbavení nejakého dobra, ktoré máte, ale skôr uznávajúc, že je pre vás dobré byť podriadení tomu, ktorý vám dáva istotu vo svetle, slúžte tomuto Pánovi všetkého s bázňou a tešte sa z neho.” (Augustín, Enarrat. In Ps ii)

Je to Cirkev, ktorá v mene nášho nanebovzneseného Pána naďalej dáva kráľom túto istotu, ktorá pochádza zo svetla: Cirkev, ktorá bez toho, aby sa previnila voči autorite kniežat, je predsa ich nadriadenou ako matka národov, ako sudkyňa svedomia, ako jediná sprievodkyňa ľudského rodu putujúceho k svojmu poslednému koncu. Počúvajme panovníka pápeža Leva XIII, ktorý hovorí s presnosťou a silou, ktoré charakterizujú jeho neomylné učenie:

Ako sú na zemi dve veľké spoločnosti: jedna občianska, ktorej bezprostredným cieľom je zabezpečiť časný a pozemský blahobyt ľudského rodu; druhá náboženská, ktorej cieľom je viesť ľudí k večnému šťastiu, pre ktoré boli stvorení: tak aj Boh rozdelil vládu nad svetom medzi dve moci. Kaţdá z nich je najvyššia vo svojom druhu; kaţdá je ohraničená určitými hranicami vytýčenými v súlade s jej prirodzenosťou a osobitným cieľom. Ježiš Kristus, zakladateľ Cirkvi, chcel, aby sa od seba navzájom odlišovali a aby obe boli pri plnení svojich poslaní slobodné od prekážok; avšak s tým ustanovením, že v tých veciach, ktoré patria do právomoci a súdenia oboch, hoci na rôznych základoch, musí moc, ktorá sa stará o časné záujmy, závisieť, ako sa patrí, od moci, ktorá bdie nad večnými záujmami. Napokon, keďže obe sú podriadené večnému a prirodzenému zákonu, musia sa tak vzájomne zhodovať v tom, čo sa týka poriadku a vlády každej z nich, aby vytvorili vzťah porovnateľný so spojením duše a tela v človeku.

V oblasti večných záujmov, ku ktorým nikto nesmie byť ľahostajný, sú kniežatá povinné držať nielen seba, ale aj svoj ľud v podriadenosti Bohu a jeho Cirkvi. Lebo ‘keďže ľudia spojení putami spoločnej spoločnosti závisia od Boha nemenej ako jednotlivci, združenia, či už politické alebo súkromné, sa nemôžu bez zločinu správať, akoby Boh neexistoval, ani odkladať náboženstvo ako niečo, čo je im cudzie, ani sa v ňom zbavovať dodržiavania pravidiel, podľa ktorých Boh vyhlásil, že chce byť uctievaný. Z toho vyplýva, že hlavy štátu sú ako také povinné zachovávať svätosť Božieho mena, urobiť si jednou zo svojich hlavných povinností chrániť náboženstvo autoritou zákonov a neprikazovať ani nevydávať nič, čo by bolo v rozpore s jeho integritou.’ (q.v.Epist. Encycl. Immortale Dei, & Arcanum divinæ sapientiæ)

Vráťme sa teraz k sv. Augustína’k vysvetleniu textu žalmu:

Ako môžu králi slúžiť Pánovi s bázňou, ak nie tak, že zakazujú a trestajú s nábožnou prísnosťou všetky skutky, ktoré sú v rozpore s Pánovými príkazmi? Vo svojej dvojakej povahe ako človek a ako knieža musí kráľ slúžiť Bohu: ako človek mu slúži vernosťou svojho života; ako kráľ tým, že vypracúva alebo zachováva zákony, ktoré prikazujú dobro a zakazujú zlo. Musí konať ako Ezechiáš a Joziáš, ktorí ničili chrámy falošných bohov a výšiny postavené v rozpore s Pánovým príkazom; ako ninivský kráľ, ktorý zaviazal svoje mesto, aby upokojilo Pána; ako Dárius, ktorý vydal Danielovi modlu, aby ju rozbil, a Danielových’nepriateľov hodil levom, ako Nabuchodonozor zakazujúci rúhanie v celom svojom kráľovstve hrozným zákonom. Takto slúžia králi Pánovi ako králi, totiž keď v jeho službe robia tie veci, ktoré môžu robiť len králi. (Augustín Bonifácovi, Epist. 185)

V celom tomto učení nestrácame zo zreteľa dnešný’sviatok; o Ľudovítovi IX. totiž môžeme povedať ako o vystihnutí jeho života: “Uzavrel zmluvu pred Pánom, že bude kráčať za ním a zachovávať jeho prikázania; a spôsobí, aby ich všetci zachovávali.” (2 Paralipomenon 34, 31-33) Boh bol jeho cieľom, viera bola jeho vodcom: v tom spočíva celé tajomstvo jeho vlády, ako aj jeho svätosti. Ako kresťan bol Kristovým služobníkom, ako knieža bol Kristovým’poručíkom; túžby kresťana a túžby kniežaťa nerozdeľovali jeho dušu; táto jednota bola jeho silou, ako je teraz jeho slávou. Teraz vládne v nebi s Kristom, ktorý jediný vládol v ňom a skrze neho na zemi. Ak je teda vašou záľubou trón a žezlo, vy, králi ľudu, milujte múdrosť, aby ste vládli naveky. (Múdroslovie 6,22)

Luis bol pomazaný za kráľa v Rheims na prvú adventnú nedeľu roku 1226; a na celý život si uložil k srdcu slová introitu z toho dňa’: “K tebe, Pane, som pozdvihol svoju dušu, v teba, môj Bože, vkladám svoju dôveru!” Mal len dvanásť rokov, ale náš Pán mu dal najistejšiu ochranu jeho mladosti v osobe jeho matky, tej vznešenej španielskej dcéry, ktorej príchod do Francúzska, ako hovorí Viliam de Nangis, bol príchodom všetkých dobrých vecí. (Gesta S. Ludovici) Predčasná smrť jej manžela Ľudovíta VIII. zanechala Blanche Kastílskej úlohu vyrovnať sa s najhrozivejším sprisahaním. Veľkí vazali, ktorých moc sa počas predchádzajúcich panovníckych období zmenšila, si sľubovali, že využijú neplnoletosť nového kniežaťa, aby na úkor jednoty vlády získali späť práva, ktoré požívali v starobylom feudálnom systéme.

Aby odstránili túto matku, ktorá stála osamotená medzi slabosťou následníka trónu a ich ambíciami, baroni, ktorí sa všade búrili, sa spojili s Albigenskými kacírmi; a uzavreli spojenectvo so synom Jána Lacklanda, Henrichom III, ktorý sa snažil získať späť majetky vo Francúzsku, o ktoré prišiel jeho otec za trest za vraždu princa Artura. Pevne veriac v právo svojho syna’a v ochranu pápeža Gregora IX, kopije obstáli; a ona, ktorú zradcovia krajiny nazývali cudzinkou, aby zmiernili svoj zločin, zachránila Francúzsko svojou rozvážnosťou a statočnou pevnosťou. Po deviatich rokoch regentstva odovzdala národ jeho kráľovi, jednotnejší a mocnejší než kedykoľvek od čias Charlemagne.

Nemôžeme tu podať dejiny celej vlády; ale komu česť, tomu česť: Ľudovítovi, aby sa v tento deň stal slávou neba a zeme, stačilo kráčať v šľapajach Clanche, synovi stačilo pamätať na príkazy svojej matky.

V živote nášho svätca’bola pôvabná jednoduchosť, ktorá umocňovala jeho veľkosť a hrdinstvo. Človek by povedal, že pri napĺňaní týchto slov nášho Pána nepociťoval ťažkosti, ktoré pociťujú iní, hoci sú vzdialení od trónu: Ak sa nestanete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Matúš 18,3) Kto však bol väčší ako tento pokorný kráľ, ktorý si viac všímal svoj krst v Poissy ako pomazanie v Remeši; odriekal Hodinky, postil sa, bičoval sa ako jeho priatelia bratia kazatelia a minoriti; vždy sa správal s úctou k tým, ktorých považoval za Božích privilegovaných, ku kňazom, rehoľníkom, trpiacim a chudobným? Veľkí muži našich dní sa mu môžu usmievať, že ho viac zarmútilo, keď stratil breviár, než keď ho zajali Saracéni. Ako sa však zachovali v podobnej krajnosti? Nikdy nebolo počuť, že by nepriateľ o niektorom z nich povedal: “Vy ste naši zajatci, a človek by povedal, že sme skôr vaši väzni.” Nekontrolovali zúrivú chamtivosť a krvilačnosť svojich väzniteľov, ani si nediktovali mierové podmienky tak hrdo, ako keby boli dobyvateľmi. Krajina, ktorú priviedli do nebezpečenstva, nevyšla zo skúšky slávnejšie. Pre obdivuhodnú vládu svätého Ľudovíta je príznačné, že katastrofy z neho urobili nielen hrdinu, ale aj svätca, a že Francúzsko získalo na východe, kde bol jeho kráľ v zajatí, na celé stáročia väčšiu slávu, než by mu mohlo priniesť akékoľvek víťazstvo.

Pokora svätých kráľov nie je zabúdaním na veľký úrad, ktorý plnia v mene Božom’ich odriekanie nemohlo spočívať v tom, že by sa vzdali práv, ktoré sú zároveň povinnosťami, rovnako ako láska nemohla zavrhnúť spravodlivosť alebo láska k mieru mohla odporovať cnostiam bojovníka. Svätý Ľudovít, ktorý nemal armádu, sa ako kresťan cítil byť nadradený víťaznému nevercovi a podľa toho s ním aj zaobchádzal; navyše Západ veľmi skoro zistil, a s pribúdajúcimi rokmi čoraz viac, že tento kráľ, ktorý trávil noci v modlitbe a dni v službe chudobným, nie je človekom, ktorý by niekomu odovzdával výsady koruny. “Vo Francúzsku je len jeden kráľ, ” povedal sudca z Vincennes, keď zrušil rozsudok nad Karolom z Anjou; a boli si toho vedomí aj baróni na hrade Bellême a Angličania v Taillebourgu; rovnako aj Fridrich II. ktorý sa vyhrážal, že rozdrví Cirkev, a hľadal pomoc u Francúzov, dostal túto odpoveď: “Francúzske kráľovstvo nie je také slabé, aby sa nechalo viesť vašimi ostňami.”

Luisova’smrť bola rovnako ako jeho život jednoduchá a veľká. Boh ho povolal k sebe uprostred smutných a kritických okolností, ďaleko od vlastnej krajiny, v tej africkej krajine, kde predtým toľko trpel; tieto skúšky boli posväcujúcimi tŕňmi, ktoré princovi pripomínali jeho najcennejší klenot, posvätnú tŕňovú korunu, ktorú pridal k pokladom Francúzska. Hnaný nádejou, že tuniského kráľa obráti na kresťanskú vieru, pristál skôr ako apoštol než ako vojak na tom brehu, kde ho čakal posledný boj. “Vyzývam vás v mene nášho Pána Ježiša Krista a jeho poručníka Ľudovíta, kráľa Francúzska;” taká bola vznešená provokácia vrhnutá proti neveriacemu mestu a bola hodná záveru takéhoto života. O šesť storočí neskôr mali v Tunise synovia tých istých Frankov nevedomky nasledovať výzvu svätého kráľa na pozvanie všetkých svätých, ktorí odpočívali v teraz už kresťanskej krajine starovekého Kartága.

Kresťanskú armádu, víťaziacu v každej bitke, zdecimoval strašný mor. Obklopený mŕtvymi a umierajúcimi a sám napadnutý nákazou si Ľudovít zavolal svojho najstaršieho syna, ktorý mal nastúpiť na trón Filipa III. a dal mu svoje posledné pokyny:

‘Drahý syn, prvé, čo ťa napomínam, je, aby si svoje srdce nastavil na lásku k Bohu, lebo bez toho nič iné nemá cenu. Chráň sa robiť to, čo sa Bohu nepáči, to znamená smrteľný hriech; ba skôr by si mal trpieť všelijaké muky. Ak ti Boh pošle protivenstvo, prijmi ho s trpezlivosťou a ďakuj zaň nášmu Pánovi a mysli si, že si mu preukázal zlú službu. Ak ti dá blahobyt, pokorne mu zaň poďakuj a nebuď horší ani pýchou, ani nijakým iným spôsobom práve pre to, čo by ťa malo urobiť lepším; lebo nesmieme používať Božie dary proti nemu samému.’

‘Majte láskavé a súcitné srdce voči chudobným a nešťastným a utešujte ich a pomáhajte im, ako len môžete. Zachovávaj dobré zvyky svojho kráľovstva a všetky zlé zvyky zavrhni. Miluj všetko dobré a nenáviď všetko zlé akéhokoľvek druhu. Nedovoľ, aby v tvojej prítomnosti zaznelo zlé slovo o Bohu, Panne Márii alebo svätých, ktoré by si hneď nepotrestal. Pri výkone spravodlivosti buď verný svojim poddaným a neodkláňaj sa ani na pravú, ani na ľavú stranu, ale pomáhaj pravým a zastávaj sa chudobných, kým sa neobjasní celá pravda. Cti a miluj všetky cirkevné osoby a dbaj, aby neboli zbavené darov a almužien, ktoré im mohli dať tvoji predchodcovia.’

‘Drahý syn, napomínam ťa, aby si bol vždy oddaný rímskej cirkvi a zvrchovanému biskupovi, nášmu otcovi, čiže pápežovi, a aby si mu preukazoval úctu a vážnosť, ako sa patrí tvojmu duchovnému otcovi. Usiluj sa, aby sa z tvojej krajiny odstránil každý ohavný hriech; najmä podľa svojich síl potlač všetky zlé prísahy a kacírstvo. Spravodlivý syn, dávam ti všetko požehnanie, aké môže dobrý otec dať synovi; nech ťa blahoslavená Trojica a všetci svätí chránia a ochraňujú od všetkého zla; nech ti Boh dá milosť vždy plniť jeho vôľu a nech je tebou ctený a nech sme spolu po tomto smrteľnom živote v jeho spoločnosti a chválime ho bez konca.’ (Geoffrey de Beaulieu; kráľovná Margaret’s Confessor; William de Nangis; Joinville)

‘Keď dobrý kráľ,’ pokračuje Joinville, ‘poučil svojho syna, môjho pána Filipa, jeho choroba sa začala veľmi stupňovať; požiadal o sviatosti svätej Cirkvi a prijal ich so zdravou mysľou a správnym rozumom, čo bolo celkom zjavné; lebo keď ho pomazávali a prednášali sedem žalmov, sám sa zúčastnil na recitovaní. Počul som, ako môj pán gróf d’Alençon, jeho syn, rozprával, že keď sa blížil k smrti, volal svätých, aby mu pomohli a pomohli, a najmä môjho pána svätého Jakuba, ktorý hovoril svoju modlitbu, ktorá sa začína: Este Domine; to znamená: Bože, buď posvätiteľom a ochrancom svojho ľudu. Potom si zavolal na pomoc môjho pána svätého Denisa Francúzskeho a povedal jeho modlitbu, ktorá znie asi takto: "Pane, buď Bohom! Sire Bože, daj, aby sme pohŕdali blahobytom tohto sveta a nebáli sa žiadneho nešťastia! A počul som od môjho pána d’Alençon (ktorého Boh rozhrešil), že jeho otec ďalej vzýval pani svätú Ženevu. Potom sa svätý kráľ dal položiť na lôžko posypané popolom, položil si ruky na prsia a hľadiac k nebu odovzdal dušu svojmu Stvoriteľovi v tú istú hodinu, v ktorú Boží Syn zomrel na kríži za spásu sveta.’

Prečítajme si krátke oznámenie zasvätené Cirkvou jej udatnému najstaršiemu synovi.

Luis IX, francúzsky kráľ, stratil otca, keď mal len dvanásť rokov, a tak ho jeho matka Blanka vychovávala najsvätejším spôsobom. Keď vládol dvadsať rokov, ochorel a práve vtedy sa mu zrodila myšlienka získať späť Jeruzalem. Po svojom uzdravení preto dostal od parížskeho biskupa veľkú zástavu a s veľkým vojskom prekročil more. V prvej bitke Saracénov odrazil, ale keď veľký počet jeho mužov zasiahol mor, bol dobytý a uväznený.

S Saracénmi bola potom uzavretá dohoda a kráľ a jeho vojsko boli prepustení na slobodu. Ľudovít strávil na východe päť rokov. Vyslobodil mnoho kresťanských zajatcov, mnohých neveriacich obrátil na Kristovu vieru a z vlastných zdrojov obnovil aj niekoľko kresťanských miest. Medzitým mu zomrela matka a z tohto dôvodu sa musel vrátiť domov, kde sa naplno venoval dobrým skutkom.

Postavil mnoho kláštorov a nemocníc pre chudobných; pomáhal ľuďom v núdzi a často navštevoval chorých, pričom im na vlastné náklady poskytoval všetky potrebné veci a dokonca im vlastnými rukami slúžil. Obliekal sa jednoducho a svoje telo si podmaňoval neustálym pôstom a nosením šatky na vlasy. Druhýkrát prešiel do Afriky, aby bojoval so Saracénmi, a rozbil svoj tábor na dohľad od nich, keď ho zasiahol mor a zomrel, zatiaľ čo odriekal túto modlitbu: “Vstúpim do tvojho domu, pokloním sa tvojmu svätému chrámu a budem vyznávať tvoje meno.” Jeho telo bolo potom prevezené do Paríža a je čestne uchovávané v slávnom kostole Saint Denis; hlava je však v Sainte-Chapelle. Bol oslavovaný pre zázraky a pápež Bonifác VIII zapísal jeho meno medzi svätých.

Jeruzalem, pravý Sion, ti konečne otvára svoje brány, Ľudovít, ktorý si sa preň vzdal svojich pokladov a svojho života. Z večného trónu, na ktorom ti Boží Syn dáva účasť na svojich poctách a moci, vždy podporuj Božie kráľovstvo na zemi; buď horlivý za vieru; buď pevnou rukou našej matke Cirkvi. Vďaka tebe neveriaci Východ, hoci sa neklaňa Kristovi, aspoň rešpektuje jeho ctiteľov, má len jedno meno kresťan a František. Z tohto dôvodu by naši terajší vládcovia zostali ochrancami kresťanstva v týchto krajinách, zatiaľ čo doma ho prenasledujú; rozpor, ktorý je pre krajinu nemenej osudný než odporujúci jej tradíciám slobody a povesti cti a čestnosti. Ako možno povedať, že poznajú naše tradície a dejiny alebo rozumejú národným záujmom tí, ktorí nepochopili Boha Clovisa, Karola Veľkého a svätého Ľudovíta? Čo sa teraz stalo v tom Egypte, dejisku tvojich prác, s dedičstvom slávneho vplyvu, ktorý si tvoj národ udržiaval po stáročia?"

Tvoji potomkovia tu už nie sú, aby nás bránili pred týmito mužmi, ktorí krajinu využívajú na svoje vlastné ciele a vyháňajú tých, ktorí boli jej tvorcami. Aké strašné sú však Pánove súdy! Ty sám si povedal: “Radšej cudzinec ako môj vlastný syn by mal vládnuť môjmu ľudu a kráľovstvu, ak má môj syn vládnuť zle.” Tridsať rokov po krížovej výprave v Tunise nehodné knieža, Filip IV. tvoj druhý nástupca, pobúril Kristovho námestníka. Priamo ho zavrhlo nebo a jeho priamy mužský rod vymrel. Uschnutý konár nahradila iná vetva, hoci stále z toho istého koreňa. Národ však musel trpieť za svojich kráľov a odčiniť Anagniho zločin: Boží súd dopustil, aby politickou nerozvážnosťou toho istého Filipa Spravodlivého (sobášom svojej dcéry Izabely s anglickým kráľom Eduardom II; tento sobáš po smrti Filipových’troch synov Ľudovíta X., Filipa V. a Karola IX. bez mužského potomstva poskytol zámienku pre Izabelinho’syna Edward III aby sa uchádzal o francúzsku korunu), princa rovnako diskreditujúceho štát ako cirkev a vlastnú rodinu. Potom sa sto rokov zdalo, že krajina je na pokraji záhuby; až kým zázračnou Božou ochranou nad krajinou nezachránila ľaliu Francúzska z pazúrov anglického leoparda Orleánska panna, blahoslavená Johanka z Arku.

Ďalšie chyby, žiaľ! mali ešte viac kompromitovať a potom, a to hneď dvakrát, uschnúť alebo polámať konáre kráľovského stromu. Dlho prevažovali tvoje osobné zásluhy pred Bohom nad škandalóznou nemorálnosťou, ktorou si naše kniežatá poznačili svoj rod, svoje ohavné privilégium: hanba, ktorú vymierajúci Valois preniesli na Bourbonovcov; ktorú bolo treba odčiniť, ale nie vymazať krvou spravodlivých Louis XVI; a ktorú toľko slávnych exulantov stále vykupuje v poníženosti a smútku v cudzej krajine. Kiež by si mohol spoznať aspoň týchto svojich zostávajúcich synov podľa ich napodobňovania tvojich cností! Veď len tým, že sa usilujú získať späť toto duchovné dedičstvo, môžu dúfať, že im Boh jedného dňa vráti aj to druhé.

Boh, ktorý nám prikazuje, aby sme vždy poslúchali skutočne ustanovenú moc, je totiž vždy pánom národov a nemenným disponentom ich premenlivých osudov. Potom každý z tvojich potomkov, poučený smutnou skúsenosťou, bude povinný pamätať, Ľudovít, na tvoje posledné odporúčanie: “Usiluj sa, aby bol z tvojej krajiny odstránený každý ohavný hriech; najmä podľa svojich síl potlač všetky zlé prísahy a kacírstvo.”

Tento text je prevzatý z Liturgického roka, ktorého autorom je Dom Prosper Gueranger (1841-1875). LifeSiteNews ďakuje Stránke Ecu-Men za jednoduché sprístupnenie tohto klasického diela online.