Kardinál Gerhard Müller s Raymondom Arroyom o Synode o synodalite

06.10.2022USA
663

(0:00:00)  Ako sme vám minulý týždeň oznámili,
(0:00:02)  do Ríma putujú správy s odpoveďami z diecéz na celom svete.
(0:00:07)  S ohľadom na agendu tohto dvojročného synodálneho procesu,
(0:00:11)  a do čoho by mohla vyústiť, pozvali sme do štúdia teológa,
(0:00:14)  a bývalého šéfa vatikánskej Kongregácie pre náuku viery,
(0:00:17)  kardinála Gerharda Müllera.
(0:00:19)  Vaša Eminencia, ďakujem, že ste prišli,
(0:00:21)  veľmi sa teším, že vás opäť vidím, je krásne vás tu mať.
(0:00:24)  Posledné dva roky sa Cirkev pýtala katolíkov na celom svete,
(0:00:31)  a mohol by som dodať, že aj nekatolíkov,
(0:00:33)  na ich túžby v Cirkvi a od Cirkvi.
(0:00:37)  Teraz boli tieto národné správy zaslané do Ríma.
(0:00:39)  Celosvetovo sa v skutočnosti hlasovania zúčastnilo v týchto synodálnych diskusných skupinách
(0:00:44)  v priemere od jedného do desiatich percent pokrstených katolíkov.
(0:00:49)  Vzhľadom na takú malú reprezentatívnu skupinu,
(0:00:52)  majú tieto národné prieskumy vôbec nejaký význam?
(0:00:56)  Odrážajú v skutočnosti to, čo katolíkov najviac trápi?
(0:01:00)  Myslím si, že je to nesprávny prístup,
(0:01:03)  my nemáme túžby voči Bohu, ale Boh má túžby voči nám,
(0:01:09)  a my musíme počúvať Božie Slovo, a potom ho uvádzať do praxe,
(0:01:15)  a považujem to za akúsi formu plebiscitu v Katolíckej cirkvi,
(0:01:20)  a podľa mňa protirečí apoštolskej konštitúcii Dei Verbum Druhého vatikánskeho koncilu o tom,
(0:01:29)  že Cirkev počúva Božie Slovo, čo je oveľa dôležitejšie,
(0:01:34)  než tento súbor mnohých vecí, ktoré s našim súčasným životom nijako nesúvisia.
(0:01:41)  Áno, tieto správy vyvolávajú zvláštne obavy.
(0:01:46)  V USA, v Anglicku, Írsku, Francúzsku, a ďalších štátoch sa odvolávajú
(0:01:51)  na potrebu prívetivejšej Cirkvi, Vaša Eminencia,
(0:01:54)  a syntéza obzvlášť identifikuje komunitu LGBTQ+,
(0:02:00)  rozvedených katolíkov, ženy v Cirkvi,
(0:02:03)  ktoré si želajú väčšiu kontrolu, zastúpenie moci.
(0:02:08)  Pokiaľ ide o LGBTQ+ komunitu, správa z USA uvádza nasledovné:
(0:02:13)  „Nádej na prívetivú Cirkev je jasne vyjadrená v túžbe
(0:02:17)  autenticky sprevádzať osoby LGBTQ+ a ich rodiny.
(0:02:24)  Aby sa Cirkev stala prívetivejšou, existuje hlboká potreba
(0:02:27)  neustáleho rozlišovania celej Cirkvi v tom,
(0:02:29)  ako čo najlepšie sprevádzať našich LGBTQ+ bratov a sestry.“
(0:02:34)  Čo hovoríte na toto zameranie sa na komunitu LGBTQ+,
(0:02:40)  a ako vnímate vývoj synody, ktorá sa týmito problémami zaoberá?
(0:02:46)  Stojí za tým ideológia využiť vieru Katolíckej cirkvi
(0:02:52)  na presadzovanie vlastných myšlienok,
(0:02:57)  ale skutočnosť je taká, že Cirkev víta každého človeka,
(0:03:00)  ale najprv sa musí kajať zo svojich hriechov,
(0:03:03)  a zmeniť svoj život podľa Božích prikázaní,
(0:03:07)  čo je pre nás ľudí to najlepšie, aby sme nasledovali Ježiša Krista,
(0:03:14)  a zosúladili svoj život podľa Božích prikázaní a evanjelia Ježiša Krista.
(0:03:22)  Zdá sa, že všetky tieto národné syntézy, správy,
(0:03:25)  sa prikláňajú k silnejšiemu vedeniu,
(0:03:28)  a väčšiemu zastúpeniu žien pri rozhodovaní.
(0:03:34)  Austrálčania špecificky žiadajú diskusiu o ženskej vysviacke a diakonkách.
(0:03:40)  A teraz, nebola už otázka vysviacky žien dostatočne vyriešená
(0:03:45)  niekoľkými poslednými pápežmi, vrátane pápeža Františka?
(0:03:49)  Tento prístup v Cirkvi je nesprávny,
(0:03:51)  Cirkev nemá nič spoločné s politickou mocou a vlastným zastupovaním,
(0:03:56)  ale musí sa riadiť Božou vôľou, a nesie zodpovednosť za spásu celého ľudstva.
(0:04:07)  Musíme spolupracovať s Božou vôľou, byť podriadení Ježišovi Kristovi,
(0:04:11)  a viesť každého ku spáse, k Ježišovi Kristovi, jedinému vykupiteľovi,
(0:04:19)  a nie sebastvoreniu, sebavykúpeniu.
(0:04:24)  Myslím si, že je to celé zmanipulované ideológiou,
(0:04:28)  a že to nemá nič spoločné s evanjeliom a učením Katolíckej cirkvi.
(0:04:35)  Vaša Eminencia, ako človek, ktorý zasvätil svoj život ochrane náuky a jej šíreniu,
(0:04:42)  boli ste šéfom vatikánskej Kongregácie pre náuku viery,
(0:04:45)  čo si musíte pomyslieť, keď vidíte, ako sa vám pred očami vytvára systém,
(0:04:54)  v ktorom podľa všetkého má celá náuka padnúť za obeť?
(0:04:58)  Kde si hocikto na základe ľudového hlasovania
(0:05:00)  môže lusknutím prsta zrušiť náuku, alebo do nej niečo pridať,
(0:05:03)  pretože sa im prikladá väčší význam, než večnému učeniu
(0:05:06)  preskúšanému časom, ktoré Cirkev prijala a presadzovala od Kristových čias?
(0:05:12)  Základ Cirkvi tvorí Božie Slovo, Zjavenie, a nie naše podivné úvahy o tom a tamtom,
(0:05:22)  toto je systém vlastného zjavenia, a ide o okupáciu Katolíckej cirkvi,
(0:05:30)  ide o nepriateľské prevzatie moci nad Cirkvou Ježiša Krista,
(0:05:35)  ktorá je pilierom pravdy, zjavenej pravdy,
(0:05:39)  a stačí, ak si prečítate len jednu stránku evanjelia zo štyroch evanjelií,
(0:05:48)  alebo z apoštolských listov, pochopíte, že to s Ježišom Kristom nemá nič spoločné,
(0:05:54)  ani s trojjediným Bohom.
(0:05:56)  Oni si myslia, že učenie Katolíckej cirkvi je len akýsi program politickej strany,
(0:06:02)  ktorá ho môže podľa svojich voličov meniť.
(0:06:06)  Vaša Eminencia, kardinál Mario Grech,
(0:06:07)  ktorý je generálnym sekretárom tejto biskupskej synody,
(0:06:10)  sa minulý mesiac v Ríme rozprával s 200 americkými katolíckymi vodcami.
(0:06:14)  Hovoril o komplikovaných otázkach, takto ich nazval,
(0:06:18)  ako sú rozvedení a znovu sobášení ľudia chodiaci na prijímanie,
(0:06:22)  požehnávanie párov rovnakého pohlavia,
(0:06:24)  pričom povedal nasledujúce: „Nemožno ich chápať jednoducho z doktrinálneho hľadiska,
(0:06:30)  ale z hľadiska nepretržitého stretnutia Boha s ľudskými bytosťami.
(0:06:36)  Čoho sa má Cirkev obávať, ak tieto dve skupiny veriacich
(0:06:40)  dostanú príležitosť vyjadriť svoj intímny cit pre duchovné skutočnosti,
(0:06:46)  ktorý prežívajú.
(0:06:48)  Nemôže to byť pre Cirkev príležitosť načúvať Duchu Svätému,
(0:06:52)  ktorý cez nich tiež hovorí?“
(0:06:56)  Čo ste si pomysleli, keď ste to počuli?
(0:06:58)  Postaviť doktrínu do opozície voči pretrvávajúcej Božej skúsenosti s ľudstvom?
(0:07:04)  Je to hermeneutika starého kultúrneho protestantizmu a modernizmu,
(0:07:12)  že skúsenosť jednotlivca je na rovnakej úrovni ako objektívne zjavenie Boha,
(0:07:22)  a Boh je pre vás len akási stena, na ktorú môžete premietať
(0:07:27)  svoje patričné myšlienky, a byť určitým populistom v Cirkvi,
(0:07:32)  a nepochybne aj každý mimo Cirkvi, kto ju chce zničiť, a jej základy,
(0:07:40)  sa z týchto vyhlásení veľmi teší, ale je zrejmé,
(0:07:45)  že to absolútne protirečí katolíckej náuke,
(0:07:49)  Boh sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi,
(0:07:53)  a toto zjavenie je definitívne uzavreté a ukončené,
(0:07:58)  v Ježišovi Kristovi je plne prítomné, a my musíme nasledovať Ježiša,
(0:08:04)  a nie plniť si svoje subjektívne želania,
(0:08:10)  toto je nám úplne jasné odkedy nám Ježiš povedal
(0:08:14)  o nerozlúčiteľnosti manželstva,
(0:08:20)  a ako je možné, že kardinál Grech je múdrejší než Ježiš Kristus?
(0:08:26)  Kto mu dáva autoritu spochybňovať Božie Slovo?
(0:08:33)  Musím sa priznať, že som otrasený, keď vás to počujem hovoriť,
(0:08:38)  a to ste sa vrátili z konzistória, o ktorom sa o chvíľu budeme rozprávať.
(0:08:42)  Vy ste presvedčený o tom, že tento synodálny proces
(0:08:45)  sa skutočne mení na nepriateľske prevzatie moci nad Cirkvou,
(0:08:50)  na snahu zničiť Cirkev.
(0:08:53)  Je to to, čo tu vidíte?
(0:08:55)  Áno, ak sa im to podarí, bude to koniec Katolíckej cirkvi.
(0:09:02)  Musíme odolávať, je to ako stará ariánska heréza,
(0:09:06)  keď si Arius podľa svojich predstáv určil, čo Boh dokáže,
(0:09:13)  a čo Boh nedokáže, a racionalizmus, ľudský intelekt chce rozhodovať o tom,
(0:09:23)  čo je pravda a čo nie.
(0:09:24)  Áno, potrebujem sa dostať do tohto procesu,
(0:09:27)  a rád by som počul na to váš názor.
(0:09:28)  Všetky tieto národné správy sa syntetizujú do pracovného dokumentu,
(0:09:33)  v Ríme známeho ako Instrumentum Laboris.
(0:09:36)  Tento dokument sa neustále vylepšuje,
(0:09:40)  až kým nakoniec nebude použitý ako sprievodca všetkými diskusiami
(0:09:43)  tejto synody v Ríme.
(0:09:45)  Zostavujú ho vedúci a poradný výbor synody,
(0:09:49)  a skupina približne 20-tich tzv. „odborníkov“,
(0:09:54)  ktorú tvoria laici, rehoľníčky, katolícki kňazi, arcibiskup.
(0:09:59)  Kto sú títo ľudia, a prečo boli vybraní na zostavenie tohto pracovného dokumentu?
(0:10:05)  Prečo to nerobí skupina kardinálov?
(0:10:09)  Myslím si, že výsledok bol už dopredu jasný,
(0:10:11)  ešte pred všetkým tým vypytovaním sa a otázkami,
(0:10:16)  záver už bol formulovaný, že snívajú o inej Cirkvi,
(0:10:21)  ktorá nebude mať s katolíckou vierou nič spoločné,
(0:10:24)  bude absolútne proti nej, a chcú tento proces zneužiť na to,
(0:10:29)  aby Katolícku cirkev nielen nasmerovali inam,
(0:10:33)  ale ju rovno zničili.
(0:10:37)  Takže tí, čo majú na starosti učenie Katolíckej cirkvi,
(0:10:41)  teda pápež a biskupi, nikto z nich nemôže absolútne zmeniť
(0:10:47)  a nahradiť zjavenú náuku Cirkvi, ale majú tieto zvláštne myšlienky,
(0:10:55)  že náuka je len teóriou niektorých teológov.
(0:10:59)  Učenie apoštolov odráža a je prejavom zjavenia Božieho Slova,
(0:11:07)  musíme počúvať Božie Slovo v autorite Svätej Biblie,
(0:11:12)  apoštolskej tradície a Magistéria, a všetky predošlé koncily povedali,
(0:11:19)  že nie je možné nahradiť Zjavenie nám odovzdané raz a navždy v Ježišovi Kristovi
(0:11:27)  nejakým iným zjavením.
(0:11:29)  Podľa vás prečo toto pápež dovolí?
(0:11:32)  To je ťažká otázka, ale sám tomu nechápem,
(0:11:40)  to musím otvorene povedať, pretože z definície pápeža
(0:11:44)  podľa Vatikánskeho koncilu, ako aj dejín katolíckej teológie,
(0:11:52)  má pápež ručiť za pravdu evanjelia ako aj jednotu všetkých biskupov
(0:11:59)  v Cirkvi a vo zjavenej pravde.
(0:12:05)  Ježiš sa Petra aj všetkých apoštolov opýtal, za koho ho pokladajú,
(0:12:14)  či je prorok, nový Eliáš, alebo nejaký iný duchovný človek, Mojžiš,
(0:12:22)  a Peter mu povedal v mene celej Cirkvi všetkých čias,
(0:12:26)  ty si Kristus, Syn živého Boha, a v tomto vyznaní
(0:12:32)  sú ukryté všetky ostatné pravdy a tajomstvá kresťanskej katolíckej viery,
(0:12:39)  o Najsvätejšej Trojici, inkarnácii, milosti a sviatostiach,
(0:12:44)  to všetko je tam ukryté.
(0:12:46)  Vaša Eminencia, od protestantských pastorov
(0:12:48)  a židovských rabínov každý deň počúvam o význame Katolíckej cirkvi,
(0:12:55)  pretože je jadrom, a hovoria mi, že sa musia modliť za Cirkev,
(0:13:02)  aby sa nerozpadla, pretože ak sa Cirkev rozpadne,
(0:13:05)  my všetci sa určitým spôsobom rozpadneme.
(0:13:08)  Chcem vám niečo ukázať.
(0:13:09)  Tento týždeň na oficiálnom účte vatikánskej synody na Twitteri
(0:13:12)  zverejnil generálny sekretár kardinál Grech, o ktorom sme pred chvíľou hovorili,
(0:13:17)  nasledujúci príspevok o synode a 2. vatikánskom koncile:
(0:13:21)  „Správne prijatie koncilovej ekleziológie naštartovalo také plodné procesy,
(0:13:30)  ktoré otvárajú scenáre, aké boli aj na koncile nepredstaviteľné,
(0:13:35)  a v ktorých sa manifestuje pôsobenie ducha, ktorý vedie Cirkev.“
(0:13:42)  Ako tomu rozumiete vy?
(0:13:44)  Je Cirkev so svojim učením v podstate demokratická,
(0:13:47)  ktorá si môže vyberať z nekonečných možností?
(0:13:50)  To vyšlo z autority kardinála Grecha, ktorý má svoje vlastné zjavenie,
(0:13:57)  túto teóriu o tzv. procesoch, ktoré prekonávajú Zjavenie,
(0:14:06)  a každý, kto má za sebou prvý semester sociológie, vie,
(0:14:11)  že Cirkev, ani cirkevné autority nemôžu zmeniť Zjavenie,
(0:14:18)  a koncil nemôže slúžiť k založeniu novej cirkvi na základe týchto vecí,
(0:14:25)  a taktiež berie nadarmo meno Ducha Svätého.
(0:14:30)  Duch Svätý nie je v niečom na spôsob presbyteriánstva,
(0:14:36)  a všetkých tých svätodušných hnutiach mimo Katolíckej cirkvi,
(0:14:43)  a nenahrádza Ježiša Krista, je to Duch Otca a Syna,
(0:14:50)  a Duch Svätý nás uvádza do plnej pravdy,
(0:14:56)  ktorá nám bola raz a navždy zjavená v Ježišovi Kristovi,
(0:15:00)  a preto tento koncil nemôže byť impulzom pre proces,
(0:15:07)  ktorý nás v konečnom dôsledku stavia proti Zjaveniu,
(0:15:13)  a preto bez Apoštolského vyznania viery a krstu,
(0:15:21)  ktoré tvoria základ, ide o relativizovanie Cirkvi,
(0:15:27)  a veľmi sa čudujem tomu, že kardinál Grech sa tu vydáva za super autoritu,
(0:15:37)  pričom nie je ani uznávaným teológom,
(0:15:40)  v akademickej teológii nemá žiadnu váhu,
(0:15:45)  a tu predstavuje novú hermeneutiku katolíckej viery len preto,
(0:15:52)  že je sekretárom synody, ktorá nemá žiadnu právomoc ohľadom náuky Cirkvi,
(0:16:02)  hoci je to biskupská synoda a synodálny proces nemá žiadnu autoritu,
(0:16:10)  a už v žiadnom prípade nie magisterskú autoritu.
(0:16:14)  Chcem vám ukázať čosi z minulého týždňa.
(0:16:16)  Na facebookovú stránku vatikánskej synody
(0:16:19)  boli nahraté viaceré obrázky ilustrujúce synodu o synodalite,
(0:16:23)  a na jednom z nich bola, dáme ju na obrazovku,
(0:16:26)  na viditeľnom mieste kňažka, môžete ju tam vidieť,
(0:16:29)  hneď v strede vedľa mladého muža v tričku s nápisom PRIDE,
(0:16:33)  ktorá kolovala všade po sociálnych sieťach,
(0:16:35)  a na ktorom je, Vaša Eminencia, napísané:
(0:16:37)  „My sme mládež budúcnosti, a budúcnosť je teraz.
(0:16:40)  Oživte túto prekvitajúcu misiu, ktorá nás všetkých presahuje.
(0:16:45)  Túžime byť v poradných radách a rozhodovať.“
(0:16:51)  Táto aj ďalšie ilustrácie majú v pravom hornom rohu vodoznak
(0:16:54)  biskupskej synody, čo nám tým chcú povedať, Vaše Eminencia,
(0:16:58)  a zaujímalo by ma, ako sa na to pozerá Rím?
(0:17:02)  Myslím si, že je to túžba prevziať moc, ktorá neexistuje.
(0:17:07)  Chcú byť inteligentnejší ako samotný Boh,
(0:17:11)  čo je marxistický spôsob vytvárania pravdy
(0:17:19)  prezentovaním vlastnej moci v médiách,
(0:17:23)  a prezentovaním sa ako moderných, my sme budúcnosť,
(0:17:30)  ale v skutočnosti im ide len o to, aby presadili svoje vlastné subjektívne predstavy
(0:17:41)  odporujúce zjavenej realite Ježiša Krista.
(0:17:48)  Je to deštrukcia Katolíckej cirkvi.
(0:17:50)  Je to hra na 3. vatikánsky koncil?
(0:17:53)  O toto im ide, vytvoriť akýsi popkultúrny 3. vatikánsky koncil?
(0:17:57)  Určite áno.
(0:17:58)  Je ohromujúce, že je to dovolené na základe autority
(0:18:07)  v tomto kontexte vatikánskeho koncilu,
(0:18:13)  a budí to dojem, že je skutočne možné, že Cirkev s pápežom,
(0:18:18)  a generálnym sekretárom synody boli splnomocnení byť poslucháčmi Ducha Svätého.
(0:18:32)  Oni len Ducha Svätého využívajú ako nástroj,
(0:18:37)  inakšie to s Duchom Svätým nemá nič spoločné,
(0:18:40)  ktorý vychádza z Otca ako aj Syna, a je súčasťou Svätej Trojice,
(0:18:45)  z ktorého moci bol počatý Boží Syn v lone Panny Márie,
(0:18:58)  a ide o spôsob ako podkopať katolícku vieru a Katolícku cirkev.
(0:19:06)  Teraz sa chcem posunúť k mimoriadnemu konzistóriu,
(0:19:09)  ktorého ste len pred niekoľkými týždňami zúčastnili v Ríme.
(0:19:12)  Zišlo sa tam 200 kardinálov.
(0:19:13)  Šlo o stretnutie za zatvorenými dverami,
(0:19:15)  kde ste diskutovali o pápežovej reforme kúrie,
(0:19:18)  aspoň to bolo na jedálničku dňa.
(0:19:22)  Niektorí kardináli povedali, že sa nezvýšil čas na diskusiu po stretnutí.
(0:19:29)  Aj vy to takto vnímate?
(0:19:31)  Hovorili sme len o práve zverejnenom dokumente,
(0:19:34)  ktorý nie je práve najlepší, ktorý z Ríma vyšiel.
(0:19:40)  Týka sa len organizácie rímskej kúrie, pre zvyšok Cirkvi nie je až taký dôležitý.
(0:19:47)  Ide len o tzv. inú formu organizácie, ktorá neuspeje, a poviem prečo,
(0:19:58)  lebo mení podstatu rímskej kúrie ako cirkevnej entity
(0:20:04)  len na akúsi formu svetskej správy štátu Vatikán,
(0:20:13)  a nerobil sa rozdiel medzi štátom Vatikán ako svetskou realitou,
(0:20:18)  a rímskou kúriou ako cirkevnou realitou,
(0:20:22)  ale súčasťou toho všetkého by bolo zhromaždenie kardinálov,
(0:20:29)  musíme diskutovať o veľmi veľkých výzvach pre dnešnú Cirkev,
(0:20:36)  akými sú antropológia a posthumanizmus, transhumanizmus,
(0:20:41)  a deštrukcia Cirkvi, o tom, že sviatosti už nie sú sprostredkovateľom milosti,
(0:20:50)  a liturgia nie je klaňanie sa Bohu,
(0:20:53)  ale je to len metóda pre tvorenie vlastných hier,
(0:21:01)  pohľad do zrkadla na seba samého, je to len sebareflexia,
(0:21:10)  sebaprezentácia a nie pravá poklona Bohu.
(0:21:17)  Patrili ste medzi kardinálov, ktorí naozaj nedostali priestor verejne predniesť pripomienky,
(0:21:22)  ktoré si pripravili, no zverejnili ste ich,
(0:21:24)  a v nich sa vyjadrujete nielen k reformám kúrie,
(0:21:30)  ale hovoríte aj o svojich obavách z toho, ktorým smerom sa pápežská moc v Cirkvi uberá.
(0:21:38)  Napísali ste: „Nejde o pokrok v ekleziológii,
(0:21:42)  ale o do očí bijúci rozpor s jej základnými princípmi,
(0:21:46)  keď sa všetka jurisdikcia v Cirkvi odvodzuje od jurisdikčného primátu pápeža.
(0:21:52)  Peter koná v Kristovej autorite ako jeho zástupca.
(0:21:56)  Jeho autorita zväzovať a rozväzovať neznamená, že je všemohúci ako Boh.“
(0:22:02)  Čo vo vás vyvoláva najväčšie obavy z toho, čo vidíte?
(0:22:06)  Je to ubúdanie biskupskej autority,
(0:22:08)  alebo stavanie náuky proti, nie populárnej, ale v tomto prípade pápežovej vôli?
(0:22:15)  Na jednej strane tu máme populizmus synodalizmu,
(0:22:20)  každý si môže prezentovať svoje vlastné subjektívne,
(0:22:25)  ba niekedy až hlúpe myšlienky ako formu súkromného zjavenia,
(0:22:32)  a na druhej strane tu máme to, že niektorí poradcovia pápeža
(0:22:39)  ho považujú za nejakého absolutistického monarchu,
(0:22:44)  pričom pravý opak je pravdou, pápež musí slúžiť Cirkvi,
(0:22:50)  je prvým služobníkom Cirkvi, ako to povedal pápež Gregor Veľký,
(0:22:58)  a Druhý vatikánsky koncil uviedol do rovnováhy to,
(0:23:04)  čím sú biskupi, kolegiálnosťou biskupov, a zodpovednosťou všetkých biskupov
(0:23:10)  za celú Cirkev, nielen za svoju diecézu, a pápežským primátom,
(0:23:16)  a pápežský primát nijako nesúvisí, je v absolútnom rozpore
(0:23:23)  s autokratickým systémom, a pápež nie je v priamom kontakte s Bohom,
(0:23:31)  nedostáva nové zjavenia, ako sa to dočítame v Lumen Gentium 25,
(0:23:37)  a všade inde, je zodpovedný len za zachovanie náuky,
(0:23:45)  aby ostala pravdivá a verná tomu, čo bolo zjavené...
(0:23:51)  - Chrániť náuku viery.\N- Chrániť ju a nezväčšovať, nerozširovať
(0:23:58)  a nemeniť ju podľa vôle ľudu, ako v populistickej diktatúre,
(0:24:07)  akejsi forme peronizmu, že moc vodcu je závislá od potlesku más,
(0:24:18)  čo nie je model Katolíckej cirkvi, pretože hlavou Cirkvi je samotný Ježiš,
(0:24:28)  a pápeži, biskupi sú len služobníkmi Ježiša Krista,
(0:24:35)  a svoju autoritu vykonávajú v mene Ježiša Krista,
(0:24:38)  nie namiesto Ježiša Krista, to je obrovský rozdiel.
(0:24:43)  Dobre, potrebujem sa dostať k niečomu.
(0:24:45)  V júli pápež František vymenoval dve ženy, dve mníšky a laičku
(0:24:49)  do biskupského dikastéria, aby pomohli vybrať biskupov sveta.
(0:24:54)  Podľa vás pápež už prekročil všetky medze,
(0:24:57)  a budem vás citovať: „Ide o udelenie niečoho extra sviatostného.“
(0:25:04)  Čo to znamená, o čo vám ide?
(0:25:06)  Keďže bývalá koncepcia bola kongregácia kardinálov,
(0:25:11)  ktorí majú účasť na autorite rímskeho pápeža,
(0:25:15)  pretože to sú duchovní svätej Rímskej Cirkvi, ktorí majú tento primát,
(0:25:22)  nemá ho len pápež ako súkromná osoba,
(0:25:26)  ale svätá Rímska Cirkev s vyšším duchovenstvom,
(0:25:33)  ktoré označujeme ako kardinálov.
(0:25:34)  Kardinál v latinčine znamená vyšší duchovný,
(0:25:38)  máme kardinálov biskupov, kardinálov kňazov, kardinálov diakonov,
(0:25:43)  a táto kongregácia slúžila ako forma účasti kardinálov,
(0:25:53)  a niektorých biskupov menovaných pápežom,
(0:25:56)  na moci a autorite pápeža, a nebola to len svetská organizácia,
(0:26:06)  ktorá mala nájsť nejaké vedúce osobnosti,
(0:26:12)  čiže je to istá forma sekularizácie rímskej kúrie a Rímskej Cirkvi,
(0:26:20)  a podľa mňa je pravda, že v tejto skupine siedmich alebo deviatich kardinálov,
(0:26:27)  ktorí radili pápežovi a pripravovali to,
(0:26:30)  sa nenachádza jediný teológ, ktorý by bol systematickým teológom ekleziológie,
(0:26:39)  alebo praktický človek, ako je kardinál Marx,
(0:26:45)  ktorý si myslí, že Cirkev môžeme spravovať ako svetskú organizáciu, korporáciu.
(0:27:01)  Predovšetkým nepotrebujeme aby nám radili tieto svetské organizácie,
(0:27:08)  ale dôležitá je ekleziológia.
(0:27:11)  Po prečítaní vašich komentárov mi napadlo,
(0:27:13)  že by to bolo, ako keby som vás, nejakých troch kardinálov poveril výchovou dieťaťa,
(0:27:18)  postarať sa o dojča.
(0:27:19)  Nevedeli by ste kam z konopí, keby ste napríklad neboli pediatrom, alebo nemali deti,
(0:27:25)  je to úloha matky, ženy majú na to lepšie predpoklady,
(0:27:28)  lepšie predpoklady na to majú aj muži laici.
(0:27:30)  Zmätenie stavov je veľmi zaujímavý okamih, v ktorom sme sa ocitli.
(0:27:36)  Veľmi stručne, viem, že sa nám čas kráti, kardinál Zen.
(0:27:39)  Znepokojilo vás, že na tom konzistóriu nepadla jediná zmienka o kardinálovi Josephovi Zenovi,
(0:27:45)  proti ktorému sa vedie súdny proces,
(0:27:47)  čínski komunisti ho zatkli na základe falošných obvinení,
(0:27:50)  jeho meno sa na konzistóriu nespomenulo,
(0:27:53)  nebola tam žiadna modlitebná iniciatíva,
(0:27:54)  a v skutočnosti pápež povedal, keď sa ho pýtali na to,
(0:27:57)  či si nemyslí, že zatknutie kardinála Zena bolo porušením náboženskej slobody,
(0:28:01)  povedal toto: „Neoznačil by som Čínu za nedemokratickú,
(0:28:06)  pretože je to zložitá krajina s vlastnými rytmami.
(0:28:09)  Je pravda, že sa v nej dejú veci, ktoré sa nám nejavia byť demokratické,
(0:28:13)  a tak to je. Nazdávam sa, že kardinál Zen, ktorý je v pokročilom veku,
(0:28:17)  bude o pár dní stáť pred súdom.
(0:28:19)  On hovorí to, čo si myslí, ale človek vidí, že sú tam isté hranice.“
(0:28:22)  Čo si o tom myslíte vy, prečo si Vatikán tak pevne stojí za svojim?
(0:28:26)  Čína nie je demokratický systém, nerešpektuje základné ľudské práva
(0:28:31)  na život a slobodu, a na druhej strane nikomu netreba sto rokov,
(0:28:39)  aby pochopil čínsku kultúru, pretože všetci Číňania sú ľudské bytosti ako my,
(0:28:46)  a my sme presvedčení o tom, že všetky ľudské bytosti
(0:28:49)  sú si rovnocenné v dôstojnosti,
(0:28:51)  a každého Boh volá, aby sa stal Jeho synom alebo dcérou,
(0:29:00)  a preto nie západný svet, ale univerzálna Cirkev všade vo svete
(0:29:06)  musí chrániť základné ľudské práva,
(0:29:09)  a naše absolútne právo hlásať evanjelium každému,
(0:29:18)  a preto si myslíme, že všetci sme bratmi a sestrami v Ježišovi Kristovi,
(0:29:23)  a zvlášť musíme brániť svojich vlastných bratov a sestry v Kristovi,
(0:29:29)  najmä vysokých cirkevných predstaviteľov,
(0:29:33)  a kardinál Zen je nielen predstaviteľom Cirkvi,
(0:29:38)  ale aj predstaviteľ slobody čínskeho národa a ľudskej dôstojnosti,
(0:29:49)  a každý človek má svoju dôstojnosť, neexistujú rôzne triedy,
(0:29:56)  a nemôžeme čakať, že politici od Pekingu, cez Moskvu, Brusel až po Washington spasia svet.
(0:30:10)  Politici sú zodpovední za situáciu, v ktorej sme sa teraz ocitli,
(0:30:17)  keď nám hrozí, že vypukne atómová vojna,
(0:30:21)  a preto náš Vykupiteľ, náš pomocník, je Boh,
(0:30:25)  a nie títo politici, ktorí nás do tohto chaosu dostali.
(0:30:32)  Je potrebné, aby Cirkev bola mravokárcom, a protipólom sveta.
(0:30:37)  Podľa týchto ľudí nestačí robiť pápežskú diplomaciu,
(0:30:41)  ale tiež musíme jednoznačne hlásať pravdu,
(0:30:46)  musíme sa týmto ľuďom postaviť, ako to urobil Ján Krstiteľ,
(0:30:50)  ktorý nepovedal Herodes, môj starý kamoš, chápem ťa a podobne.
(0:30:56)  Nejak sa dohodnem s tebou aj s tvojou novou ženou.
(0:30:59)  Nie, nie, to nemôžeš robiť.
(0:31:01)  A preto s diktátormi ako bol Hitler nemôžeme diskutovať a viesť dialóg,
(0:31:12)  týmto ľuďom sa musíme vzoprieť.
(0:31:15)  Vaša Eminencia, tento týždeň Vatikán uviedol nový dokument
(0:31:17)  o klimatických zmenách s názvom The Letter.
(0:31:19)  Samotný film sa zameriava na sprostredkovanie posolstiev
(0:31:23)  z encykliky pápeža Františka Laudato Si.
(0:31:26)  Kardinál Michael Cerny, ktorý je prefektom dikastéria podporujúceho ľudský rozvoj povedal,
(0:31:33)  že dokument „je naliehavou výzvou pre ľudí na celom svete:
(0:31:37)  musíme spoločne konať, a musíme tak urobiť hneď teraz.“
(0:31:40)  Vaša Eminencia, videl som rozhovor s tvorcom tohto filmu,
(0:31:43)  ktorý mi prišiel bizarný, povedal totiž:
(0:31:47)  „Ja nie som katolík, ja v to neverím, toto je moja pravda.“
(0:31:51)  A Vatikán tomuto chlapovi robí reklamu.
(0:31:54)  Po a) Prečo podporujeme túto sekulárnu myšlienku
(0:31:59)  a b) Prečo sa o klimatických zmenách diskutuje viac než o zjavení Ježiša Krista?
(0:32:04)  Klimatické zmeny sú otázkou, ktorú majú na starosti naši politici.
(0:32:12)  Oni sú zodpovední za spoločné dobro svojich národov a ľudstva,
(0:32:18)  a určite ako Cirkev môžeme pomáhať len nejakými morálnymi princípmi,
(0:32:24)  ale nemôžeme byť avantgardou pre tieto výlučne svetské otázky,
(0:32:32)  Cirkev predsa nebola založená ako pomocná organizácia pre Rímsku ríšu,
(0:32:41)  alebo štáty, ktoré vznikli neskôr, ale pre spásu všetkých,
(0:32:47)  a toto je poslaním Cirkvi, Ježiš vyslal apoštolov do celého sveta,
(0:32:54)  aby hlásali evanjelium, aby krstili ľudí v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,
(0:33:02)  a nie aby len dozerali na blahobyt v tomto svete,
(0:33:09)  ale aj na večný život, večnú spásu, a to je poslaním Cirkvi,
(0:33:16)  ktorá nie je mimovládka.
(0:33:17)  Pápež neustále opakuje, že Cirkev nie je mimovládna organizácia,
(0:33:22)  čo je absolútne jasné, pretože Cirkev založil Ježiš Kristus, Boží Syn,
(0:33:27)  je Kristovým Telom, Chrámom Ducha Svätého,
(0:33:30)  ona nesúperí s inými svetskými organizáciami,
(0:33:41)  ktoré majú len obmedzené ciele.
(0:33:44)  Vaša Eminencia, ďakujem, že ste prišli, a vaše jednoznačné slová.
(0:33:48)  Dúfam, že čoskoro sa uvidíme.
(0:33:51)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka