kardinál Sarah

Kdl. Sarah: ´Od Druhého Vatikánskeho koncilu ohrozuje liturgiu Cirkvi veľmi vážna kríza.´

569
Zuzana Smatanová
AltKAT

"Liturgiu Cirkvi už od Druhého Vatikánskeho koncilu ohrozuje vážna a hlboká kríza"povedal kdl. Robert Sarah, bývalý prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. "Nevyhnutne si musíme uvedomiť, že táto vážna a hlboká kríza, ktorá sa prejavuje v liturgii a v samotnej Cirkvi už od Druhého Vatikánskeho koncilu vznikla z toho dôvodu, že stredobodom Cirkvi už viac nie je Boh a Jeho adorovanie, ale ľudia a ich neskutočná schopnosť stále niečo ´robiť´, len aby sa počas slávenia Eucharistie mali čím zaoberať." Toto povedal kdl. Sarah počas kolokvia v Nemecku pri príležitosti 10. výročia motu proprio Summorum Pontificum pápeža Benedikta XVI, ktorým povolil vo väčšej miere slúžiť sv. omše mimoriadnou formou (tradičná latinská omša). Podľa neho si Cirkev v súčasnosti neuvedomuje plný rozsah tohto problému.

"Aj dnes až pozoruhodný počet cirkevných lídrov podceňuje závažnosť a hĺbku krízy, ktorou Cirkev prechádza: relativizmus v dogmatickej, morálnej a disciplinárnej náuke, hrozné zneužívanie, znesväcovanie a trivializácia posvätnej liturgie, výlučne sociálne a horizontálne vnímanie poslania Cirkvi, čiže len medzi ľuďmi navzájom; (vertikálny = medzi Bohom a človekom; pozn. prekl.)." 

Kardinál Sarah identifikoval tento problém ako nedostatok viery v náuku Cirkvi o Eucharistii, či už zo strany duchovenstva alebo laikov: "Veľmi vážna kríza viery, nielen na úrovni veriacich, ale najmä medzi mnohými kňazmi a biskupmi nás zneschopnila porozumieť liturgii Eucharistie ako liturgii obety; ako identickému aktu, ktorý raz a navždy za nás podstúpil Ježiš Kristus; sprítomňujúc tak obetu Kríža nekrvavým spôsobom skrze Cirkev, a to v rozličných dobách, na rozličných miestach, pre rôznych ľudí a rôzne národy." 

Plné znenie textu kdl. Saraha si môžete pozrieť v Catholic World Report.

V roku 2016 kdl. Sarah vyzval kňazov, aby začali slúžiť omše ad orientem (smerom na východ), alebo aby stáli tvárou otočení k liturgickému východu (svetovej strane), spolu s veriacim ľudom. Niektorí biskupi a kňazi jeho výzvu poslúchli a riadili sa ňou. Kdl. Sarah vtedy vykonával funkciu prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, do ktorej ho v roku 2014 vymenoval pápež František. Pochádza z Guinei a je jedným z najmocnejších afrických biskupov v Cirkvi. 

 

DISKUSIA k článku