Revolt

Kresť. lídri odsudzujú menovanie luteránskeho transgender biskupa ako vzburu proti Bohu

345
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Kresťanskí lídri odsúdili Evangelical Lutheran Church in America (ELCA - americká evanjelická luteránska cirkev) za jej rozhodnutie po prvýkrát dosadiť do úradu biskupa otvorene transgender osobu. Tento krok nazvali "rozvratom stvoriteľského poriadku" a dôkazom, že niektoré hlavné protestantské denominácie už úplne zavrhli kresťanstvo.

Podľa Associated Press ELCA dosadila po prvýkrát svojho/svoju otvorene transgender biskupa/biskupku, rev. Megan Rohrer, do služby v Grace Cathedral v San Franciscu. Povedie jednu zo 65 synod a bude mať na starosti 200 kongregácií v Severnej Kalifornii a severnej Nevade. Rohrer, pôvodne identifikovaná ako lesbička, sa teraz údajne identifikuje ako nebinárny jedinec a dáva prednosť oslovovaniu zámenami "oni/ich/im". Rohrer vo svojom vyhlásení hovorí: "Prijal/la som túto úlohu, pretože rozmanitá komunita luteránov v Severnej Kalifornii a Nevade si so zbožnosťou a múdrosťou zvolili urobiť takúto historickú vec. Moje uvedenie do úradu len slávnostne potvrdzuje čo všetko je možné, keď dôverujeme Bohu, že nás ako pastier vedie vpred."

Prezident Južného baptistického teologického seminára, Al Mohler, pre Fox News uviedol, že "nevie, čo trans v tomto prípade vlastne znamená". Upozorňuje, že transgender hnutie predstavuje "úmyselný rozvrat stvoriteľského poriadku""Biblický svetonázor začína stvorením rozdielov. Najprv rozdielom medzi Bohom a Jeho stvorením, potom rozdielom medzi človekom a ostatnými stvoreniami a napokon rozdielom medzi mužom a ženou", vysvetľuje Mohler, citujúc prvú kapitolu Knihy Genezis. "Celá transgender revolúcia nie je ničím iným, len vzburou proti Božiemu stvoriteľskému poriadku a proti zámeru, ktorý má Boh s ľudstvom."

Mark Tooley, prezident Institute on Religion and Democracy (IRD - inštitút náboženstva a demokracie), skritizoval názor, že by ELCA nejakým spôsobom tvorila dejiny tým, že povýši na spomínanú úroveň Rohrer. "Tento/táto ELCA biskup/ka očividne nadobúda novú historickú identitu v rámci jednej z amerických historických denominácií len silou obyčajnej výmeny zámen. Názor, že s pohlavím sa dá flexibilne manipulovať zjavne protirečí s biblickou náukou, že mužskosť a ženskosť sú Božími darmi a fyzickou realitou, nie emóciami, túžbami, alebo svojvoľným ´prelievaním´ identít. Transgender ideológia robí architektov a správcov existencie ako takej skôr z ľudí, než z Boha. Taktiež gnosticky presadzuje zmýšľanie človeka nad jeho fyzickou realitou, ako to robila aj staroveká kresťanská heréza gnosticizmu, ktorá dávala prednosť duchovnej identite osoby pred jej fyzickým telom." 

Tooley predvídal, že transgender hnutie sa raz ´ujme´. "Prirodzený zákon, nielen zjavenie, informuje všetkých ľudí na celom svete, že muž a žena sú prirodzenosťou v prírode aj v stvorení, a nie vyumelkovaným predmetom ľudských chúťok a rozmaru. Rozhodne by nemali menovať na vedúce pozície osoby, ktoré si myslia, že svojvoľne pretromfnú Boží zámer." 

David Closson, riaditeľ Centra pre biblický svetonázor pri Family Research Council, povedal pre Fox News, že "menovanie ELCA transgender biskupa/ky by nás nemalo vôbec prekvapovať, pretože ELCA ako prvá v roku 2009 uznala ´manželstvá´ osôb rovnakého pohlavia a od roku 2010 dovolila pôsobiť aj gay duchovným. Denominácia sa viac ako na desaťročie zasekla na istom stupni morálnej revolúcie." Mohler, Tooley aj Closson svorne konštatujú, že "osvojenie si transgenderizmu je v absolútnom rozpore s Písmom". "Boh nestvoril androgýnne (obojpohlavné) bytosti. Stvoril dva biologicky a geneticky pohlavne odlíšené jedince, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Boh zabudoval komplementárnosť pohlavia do samotnej štruktúry stvorenia. Podporovanie, propagácia a oslava transgenderizmu prostredníctvom podpory transgender duchovenstva predstavuje ten najposlednejší krok, ktorým sa vzďaľuje od biblickej ortodoxie denominácia, ktorá sa už aj tak dávno prestala starať o náuku Biblie, súvisiacu s morálkou a etikou."   

 

Mohler ide ešte ďalej keď tvrdí, že ELCA si osvojila nové náboženstvo, odlišné od kresťanstva: "ELCA sa nielen snaží hlásať evanjelium prostredníctvom nového/novej biskupa/ky, ale v jej prípade ide o nové náboženstvo. Toto nové náboženstvo sa snaží zabrať priestor tradičného kresťanstva, všetky tituly, budovy, inštitúcie, zatiaľ čo náuka, ktorú reprezentuje, je v úplnom rozpore s biblickým kresťanstvom. Evanjelium Ježiša Krista v biblických intenciách už dávno zanechalo ďaleko za sebou. Keď ja hovorím o evanjeliu, hovorím o dobrej novine, ktorou Boh zachraňuje hriešnikov skrze vykúpenie, dosiahnuté Ježišom Kristom - toto patrí tým, ktorí sa kajajú, ktorí ľutujú. Je to úplne odlišné posolstvo od toho, ktoré hlása ELCA." Predefinovaním hriechu totiž denominácia "predefinováva spásonosné dielo Krista". 

Mohler vyjadruje svoju sympatiu s "tými, čo bojujú so sexuálnou identitou, či gender identitou", no zároveň zdôraznil, že "veľký prísľub evanjelia Ježiša Krista je obnova pravého a nefalšovaného vzťahu s Bohom, bez ktorého niet nádeje pre nikoho z nás". Poznamenáva aj to, že LGBTQ ´oznamy´ prebiehajú najmä v denomináciach, ktoré "strácajú čoraz viac členov". Upozorňuje, že liberálnejšie hlavné protestantské denominácie - či už ide o presbyteriánov, luteránov alebo episkopálnych - "upadajú už celé desaťročia".               

 

DISKUSIA k článku