Lesbian mayor

Lesbická starostka mesta Chicago dostala sv. prijímanie na omši kdl. Cupicha. Čo dodať?!

227
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Starostka mesta Chicago, nekatolíčka a aktívna lesbička Lori Lightfootová, dostala sv. prijímanie pri pohrebnej omši, ktorú celebroval kdl. Cupich 19. augusta 2021. V katolíckom kostole sv. Rity z Cascie v Chicagu sa zúčastnila pohrebnej omše za Ellu Frenchovú, 29-ročnú policajnú dôstojníčku, ktorú zabili 7. augusta.

Keď nadišiel čas rozdávať sv. prijímanie, kňaz podišiel k Lightfootovej, ktorá stála ako prvá v rade na prijímanie. A tak sa stalo, že nekatolícka demokratická politička dostala na ruku Najsv. Eucharistiu, potom sa postavila nabok, zložila si rúšku a hostiu skonzumovala. Celebrant kdl. Cupich zostal pri oltári, zatiaľ čo ostatní kňazi rozdávali sv. prijímanie. Starostka Lightfootová je členkou St. James AME Zion Church (americká metodistická episkopálna cirkev). Identifikuje sa ako lesbička a otvorene sa priznáva k svojmu "manželstvu" s Amy Eshlemanovou. Spolu sa starajú o 10-ročnú "dcéru".   

LifeSiteNews sa o sv. prijímaní Lightfootovej zhovárali s bratom oblátom od sv. Augustína Martinom Navarrom. Brat Martin poukázal na pohreb ako na "zriedkavú príležitosť pripomenúť katolíkom nutnosť nachádzať sa v stave posväcujúcej milosti pri prijímaní sv. prijímania a zároveň zdieľať s nekatolíkmi pravdu o Najsv. Sviatosti a jej dôležitosti v našom živote a týmto zároveň naznačiť tým, čo z rozličných dôvodov nemôžu prijímať, aké je to nutné a potrebné pre život." Brat Martin zároveň poznamenal, že "vo svetle pohoršujúcej interpretácie 8. kapitoly Amoris Laetitia ako ´povolenia nekajúcim cudzoložníkom prijímať sv. prijímanie´ majú katolíci plné právo na pocit, že biskupi hrubým spôsobom ignorujú posvätnosť Najsv. Eucharistie" a dodáva: "Kardinál Cupich ako hlavný celebrant tejto omše, počas ktorej nekatolíčka a aktívna lesbická starostka dostala sv. prijímanie, by sa mal vzhľadom k tomu, že tým spôsobil pohoršenie ozajstným veriacim, z titulu svojej funkcie verejne ospravedlniť." To, že Lightfootová dostala sv. prijímanie, šokovalo aj ďalších katolíkov, z ktorých mnohí protestovali aj na sociálnych médiách.

Hlavný vydavateľ Catholic Family News, Matt Gaspers, pre LSN povedal, že postoj a konanie kdl. Cupicha dokazujú "očividnú ľahostajnosť a neúctu" voči Najsv. Sviatosti Oltárnej: "Nielen že starostka Lightfootová nie je katolíčka, ale je notorická a praktizujúca homosexuálka. Tým, že dovolil takejto osobe prijať sv. prijímanie, prejavil kdl. Cupich očividnú ľahostajnosť a neúctu nielen voči nášmu Pánovi v Najsv. Sviatosti, ale aj k duši starostky Lightfootovej, ktorú jej veľmi hriešny životný štýl a nedostatok katolíckej viery vyraďuje z prijímania sv. prijímania a ponecháva ju v nebezpečenstve večného zatratenia. Obaja, starostka Lightfootová aj kardinál Cupich by urobili lepšie, keby sa zamysleli nad listom sv. apoštola Pavla Korinťanom 11, 27-29

"Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie."

"Veríte tomu, vaša eminencia?"

 

V kánone 912 Kanonického práva Katolíckej cirkvi stojí: "Každý pokrstený, ktorému to právo nezakazuje, môže a musí sa mu umožniť pristúpiť k svätému prijímaniu." V kánone 915 čítame: "Exkomunikovaným a postihnutým interdiktom po uložení alebo vyhlásení trestu a iným, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu, sa nesmie dovoliť pristúpiť k svätému prijímaniu."

 

Cupich, ktorý má doktorát zo sviatostnej teológie, by sa mohol pokúsiť obrániť podanie sv. prijímania Lightfootovej odvolaním sa na kánon 844 §3 a §4, v ktorých stojí

§3 "Katolícki vysluhovatelia dovolene vysluhujú sviatosti pokánia, Eucharistie a pomazania chorých členom východných cirkví, ktoré nemajú s Katolíckou cirkvou plné spoločenstvo, ak o to z vlastnej vôle žiadajú a sú riadne disponovaní; platí to aj o členoch iných cirkví, ktoré sú podľa úsudku Apoštolského stolca ohľadom týchto sviatostí v rovnakom postavení ako uvedené východné cirkvi." §4 Ak hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ak podľa úsudku diecézneho biskupa alebo konferencie biskupov nalieha iná vážna potreba, katolícki vysluhovatelia vysluhujú dovolene tie isté sviatosti aj ostatným kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou a nemajú prístup k vysluhovateľovi svojho spoločenstva a z vlastnej vôle o to žiadajú, len ak, čo sa týka týchto sviatostí, prejavujú katolícku vieru a sú riadne disponovaní (zvýraznenie - autor).

 

Diakon Nick Donnelly, katolícky autor a komentátor vo Veľkej Británii argumentoval tým, že Cupich zlyhal pri plnení svojej "základnej povinnosti dohliadať na náležité narábanie s Najsv. Sviatosťou, ako aj v povinnosti informovať Lightfootovú, že sväté prijímanie môžu prijať iba katolíci (sic)." Aj keby Cupich hneď usúdil, že je vhodné, aby Lightfootová na pohrebe dostala sv. prijímanie, tak by nespĺňala ďalšiu požiadavku kanonického práva "riadnej dispozície" na prijatie tejto sviatosti, nakoľko verejne žije v "manželstve" s osobou rovnakého pohlavia. Katolícka cirkev učí, že homosexualita je jedným zo štyroch tzv. do neba volajúcich hriechov. Katechizmus Katolíckej cirkvi v časti 2357 k tomu hovorí:

"Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať."

 

Deklarácii o pravde z roku 2019 katolícki lídri, ako sú kdl. Raymond Burke a b. Athanasius Schneider, potvrdzujú, že dve osoby rovnakého pohlavia "ťažko hrešia, ak u seba navzájom vyhľadávajú pohlavnú rozkoš" a pokračujú: "Zväzky, ktoré sa nazývajú manželstvom, no reálne ho neprežívajú, sú v protiklade k prirodzenému a Božiemu zákonu a nie sú spôsobilé prijímať požehnania Cirkvi." Kongregácia pre náuku viery vydala v roku 1986 dokument, v ktorom dôrazne varuje pred akýmkoľvek konaním, ktoré by mohlo naznačovať schvaľovanie homosexuálneho správania aby to tých, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie, "neviedlo k presvedčeniu, že žiť aktívne svoju homosexualitu je morálne akceptovateľná voľba. Nie je."

Cupich, ktorý je od novembra 2014 abp. Chicaga, je známy svojím kladným postojom k pro-LGBT pátrovi Jamesovi Martinovi a podporuje podávanie sv. prijímania ´párom´ rovnakého pohlavia.

LSN si vyžiadalo reakciu abp. úradu v Chicagu, no doteraz ju neobdržalo.

 

 

DISKUSIA k článku