Traditional Latin Mass

Pôvab omše: Tradičná omša zapája všetky naše zmysly

233
Milko Kostovič
AltKAT

V devätnástom storočí otec Frederik Faber slávne napísal, že omša bola tou "najkrajšou vecou na tejto strane neba". Keďže každá omša je opätovnou prezentáciou Kalvárie a samotný oltár miestom, kde sa stretáva nebo a zem, dá sa pochopiť, prečo sv. Peter Julián Eymard nazval omšu "najsvätejším aktom náboženstva". Ak tomu všetkému rozumieme, môžeme sa potom diviť, že čoraz viac veriacich hľadá liturgiu, ktorá sa snaží obnoviť pocit posvätnosti? 

Tradičná latinská omša pre mnohých plní práve túto potrebu. Znovuobjavenie spôsobu, akým Cirkev po stáročia vykonávala uctievanie, pomohlo rastúcemu počtu Katolíkov k hlbšiemu spojeniu s Pánom. Mnohí si uvedomujú, ako efektívne a nádherne tradičné omše zapájajú naše zmysly. Je to naozaj tak, omša je pre všetky zmysly. 

Zrak
Latinská omša predstavuje obraz, ktorý bezprostredne vypovedá o skutočnom zameraní našej adorácie a uctievania. Keď kňaz slúži omšu ad orientem (obrátený k oltáru alebo k liturgickému východu), okamžite rozpoznávame, že liturgia nie je o nás. To je niečo, čo veriaci jednoducho musia zažiť, aby to naplno ocenili. V minulosti som to nazval skutočným "zlomovým bodom" a je tomu tak. Významnou liturgickou katechézou je jednoduchý fakt, že kňaz je otočený ako zbor a nie je otočený k nemu. Príveľa Katolíkov zažilo v posledných rokoch antropocentrické omše, liturgie, v ktorých sa zdá, že kňaz a veriaci upriamujú svoj zrak jeden na druhého. Malcolm Cardinal Ranjith, bývalý sekretár Kongregácie pre Boží kult, povedal, že z kňaza sa v modernej liturgii často stáva "šoumen". Keďže kňaz trávi veľkú časť tradičnej omše otočený tým istým smerom ako veriaci, pričom hovorí celý čas latinčinou, niet pochýb o tom, ku komu hovorí. 

Sluch
Použitie liturgického jazyka je ďalším spôsobom, akým tradičná omša účinne zapája naše zmysly. Liturgické používanie latinčiny udržiava auru tajomstva a staroveku a okamžite prenáša veriacich zo svetského do posvätného. Pohodlie a oboznámenosť s miestnym jazykom opúšťame, keď vstupujeme do svätej omše. 

Je to však aj absencia zvuku, ktorý by pútal našu pozornosť. Toto je najzreteľnejšie počas tej najctihodnejšej modlitby, omšového kánonu. Rímsky kánon (od liturgickej reformy nazývaný prvá eucharistická modlitba), ktorý vznikol najneskôr v šiestom storočí za pápeža svätého Gregora Veľkého, je vyslovovaný kňazom takmer nepočuteľne. Veľký benediktínsky liturgista Dom Prosper Guéranger z devätnásteho storočia opisuje toto mlčanie, že kňaz "potom vstupuje do oblaku" a jeho hlas už nebude počuť, kým sa "veľká modlitba neukončí". Toto ticho je prerušené iba v momente zasvätenia zvonením, čo značí prítomnosť nášho Pána na Oltári. 

Mnohí novopríchodiaci na latinskej omši sú touto absenciou zvuku zarazení. Naša kultúra kladie dôraz na hluk. Ticho, úmyselné ticho, môže byť spočiatku dosť znepokojujúce. Veriaci sa však časom znova učia, ako využiť toto ticho na modlenie, namiesto toho, aby len prosto šli na omšu. 

Napokon, ak sa niekomu dostane takého požehnania, že sa zúčastní slávnostnej omše, vypočuje si jednu z najkrajších hudieb, aká bola kedy vytvorená. Pred niekoľkými rokmi arcibiskup Alexander Sample poznamenal, že nie každá náboženská hudba je posvätná hudba, ale skôr tá, ktorá má tri vlastnosti: posvätnosť, krásu a univerzálnosť. Aj keď hudba Haugena a Haasa zo sedemdesiatych rokov alebo piesne chvály a uctievania z deväťdesiatych rokov môžu byť o Bohu, objektívne môžeme povedať, že nie sú svätou hudbou. Liturgická hudba, skutočná sakrálna hudba, znamená gregoriánsky chorál a polyfóniu. Liturgické hnutie dvadsiateho storočia sa snažilo obnoviť toto hudobné dedičstvo Cirkvi. Od kanonizovaných pápežov (sv. Pius X.) až po ekumenické koncily (II. Vatikán), Svätá Matka Cirkev neustále potvrdzuje, že táto hudba je pre omšu najvhodnejšia.

Čuch
Použitie kadidla v rámci omše oznamuje našim čuchovým receptorom, že sme vstúpili do posvätného, pretože sa nejedná o vôňu, ktorú by sme vedeli stotožniť s fádnosťou každodenného života. Zmienky o kadidle nachádzame v Zjavení apoštola Jána v Apokalypse, kde opisuje svoje videnie nebeského uctievania, kde anjel drží zlatú kadidelnicu blízko oltára, na ktorom stojí baránok. Cirkev začleňuje používanie kadidla počas omše pre symbolizáciu dymu očistenia a posvätenia. Kadidlo je tiež chápané ako modlitba veriacich, ktorí stúpajú do neba.

Hmat
Náš zmysel hmatu sa najviac prejavuje častým kľačaním v starom obrade. Jednoducho povedané, viac kľačíme pri starej omši. Veriaci počas tichej omše kľačia až do čítania Evanjelia. Počas vyznania viery tiež kľačíme, keď vyznávame, že Kristus bol vtelený a narodil sa Panne Márii. Veriaci ďalej kľačia predovšetkým vtedy, keď dostávajú Sväté prijímanie. 

Chuť
Posledným z piatich zmyslov je chuť. Sväté prijímanie, kľačmo a na jazyk, podporuje u veriacich skutočný pocit uvedomenia. Sme jasnejšie schopní vnímať, čo to je (alebo presnejšie Kto to je), čoho sa nemôžeme dotknúť. Pri tradičnej omši sa Svätého prijímania dotýkajú iba zasvätené ruky kňaza. Toto bola univerzálna prax Cirkvi viac ako tisíc rokov a teraz viac ako kedykoľvek predtým hovorí o posvätnosti okamihu. Deti Svätej Matky Cirkvi sú duchovne živené Chlebom života.

Záverečné slová
Tento najvznešenejší moment Svätého prijímania uzatvára našu prechádzku omšou všetkých zmyslov. Tradičná omša, pri ktorej si uvedomujeme, že sme skutočne telom aj dušou, zapája každý z našich piatich zmyslov, čím nás vnáša ešte hlbšie do eucharistického tajomstva. V oblasti vzdelávania mnohí ochotne pripúšťajú, že sa ľudia učia rôznymi zmyslami: niektoré sú viac vizuálne, niektoré sluchové, iné hmatateľnejšie. Vykročme z problematických liturgických prestreliek posledných desaťročí a rozšírme to isté chápanie komunikácie o posvätnú liturgiu. Dúfam, že čoraz viac verných Katolíkov vyhľadá a využije tradičnú omšu. Nech omša svätých pozdvihne naše duše smerom k nebu prostredníctvom zapojenia našich zmyslov. 

Poznámka redaktora: Je skutočne možné, aby bola omša Novus Ordo slúžená úctivým a zmyslovo-pohlcujúcim spôsobom. Na druhej strane sa však môže veľmi ľahko stať, že bude slúžená neúctivo a banálne (a bohužiaľ je tomu často tak). Hoci k tomu môže dôjsť pri ktorejkoľvek omši, my si myslíme, že stará omša ponúka transcendentnejší a slávnostnejší zážitok vo väčšej konzistentnosti. 

 

 

DISKUSIA k článku