Spoločnosť sv. Pia X. reaguje na Motu Proprio Tratitionis Custodes pápeža Františka

25.07.2021VAT
660

Odpoveď Spoločnosti sv. Pia X. na pápežovo Motu Proprio Traditionis Custodes: Pre nás sa nič nemení, pokračujeme v nastavenom trende našim zakladateľom arcibiskup Lefebvrom, je nám ľúto Bratstva sv. Petra a Inštitútu Krista Kráľa, lebo to zrejme znamená ich koniec. Sme jediná tradičná katolícka skupina, ktorá bude odporovať modernistickej hierarchii.

Zdroj: I AM CATHOLIC 22.7.2021

(0:00:05)  Nepochybujem, že určite viete o tom,
(0:00:06)  že pred dvoma dňami bol vydaním Motu Proprio Traditionis Custodes
(0:00:12)  od pápeža Františka urobený obrovský krok vzad v súvislosti s obnovením tradície,
(0:00:19)  a som toho názoru, že toto Motu Proprio nám dáva jasne najavo,
(0:00:25)  že si pápež František rozhodne neželá mať v Cirkvi
(0:00:30)  tradičné katolícke hnutie.
(0:00:33)  Rozhodne chce, aby toto tradičné hnutie zmizlo.
(0:00:38)  Motu Proprio nič neskrýva, všetky karty vyložilo na stôl,
(0:00:45)  očividne v snahe ukončiť tradičné katolícke hnutie.
(0:00:50)  Uvediem niektoré veci, ktoré toto Motu Proprio vyhlasuje a nariaďuje.
(0:00:57)  Prvý odsek začína vyhlásením, že omša Novus Ordo
(0:01:01)  je jediným správnym vyjadrením pravidla modlitby v Cirkvi,
(0:01:06)  takže pápež Benedikt urobil rozdiel medzi riadnou formou omše v rímskom ríte,
(0:01:13)  novou omšou, a mimoriadnou formou tradičnej omše.
(0:01:17)  Pápež František hovorí, že toto rozdelenie viac neexistuje,
(0:01:19)  zostáva len nová omša.
(0:01:21)  Nová omša je jediným správnym vyjadrením liturgie tak, ako ju poznáme.
(0:01:26)  Tradičná omša v jeho ponímaní stratila akékoľvek legitímne postavenie v Cirkvi.
(0:01:33)  Pápež František v tomto Motu Proprio vydáva mnoho nariadení,
(0:01:37)  veľmi zarážajúco a úplne nečakane prikazuje čosi,
(0:01:42)  čo je pravým opakom antimodernistickej prísahy sv. Pia X.
(0:01:46)  Nariaďuje, že všetci, ktorí slúžia tradičnú omšu, potvrdzujú,
(0:01:51)  že nová omša je ako platná, tak aj legitímna.
(0:01:56)  Naproti tomu Spoločenstvo sv. Pia X. tvrdí, že nová omša je platná,
(0:02:01)  keď je náležite slúžená, ale nie je legitímna.
(0:02:05)  Inými slovami, že nová omša je uctievaním,
(0:02:08)  ktoré je pre Boha prípustné, ale nie je dobré.
(0:02:11)  Lenže pápež František hovorí, že ľudia, ktorí chodia na tradičnú omšu,
(0:02:17)  musia byť ochotní povedať, že nová omša je dobrá vec.
(0:02:22)  Taktiež zakazuje v diecézach v súčasnosti existujúcim tradičným skupinám
(0:02:30)  slúžiť omše vo farských kostoloch.
(0:02:33)  Takže tam, kde sú farské kostoly, nesmú byť slúžené tradičné omše.
(0:02:39)  A tiež nebudú viac kostoly, v ktorých sa bude výlučne slúžiť tradičná omša.
(0:02:48)  Toto je ťažký úder pod pás pre organizácie ako Bratstvo sv. Petra,
(0:02:52)  a Inštitút Krista Kráľa, ktoré väčšinou majú vlastné kostoly.
(0:02:58)  Majú vlastné farnosti, v ktorých výlučne slúžia tradičnú omšu.
(0:03:03)  Ja sám netuším, ako tam bude toto Motu Proprio zavedené,
(0:03:08)  myslím si, že do veľkej miery to bude záležať na biskupoch,
(0:03:11)  ako aj samotné nariadenie, že nebudú existovať viac farnosti
(0:03:15)  výlučne slúžiace tradičnú omšu, a zákaz slúženia tradičných omší
(0:03:22)  vo farskom kostole.
(0:03:25)  Navyše zakazuje do búducnosti vznik nových farností
(0:03:32)  výlučne slúžiacich tradičné omše.
(0:03:35)  Súčasné farnosti, v ktorých sa slúžia len tradičné omše budú odstránené,
(0:03:40)  a v budúcnosti nesmú vzniknúť nové.
(0:03:42)  Netuším, ako bude toto Motu Proprio zrealizované,
(0:03:45)  ale podľa litery tohto zákona to znamená,
(0:03:48)  že Bratstvo sv. Petra, alebo Inštitút Krista Kráľa,
(0:03:52)  sa nebudú môcť ďalej rozširovať.
(0:03:54)  Biskupi im nesmú vydať žiadne povolenie prísť do ich diecézy,
(0:03:58)  a založiť novú farnosť, v ktorej sa bude slúžiť tradičná omša.
(0:04:02)  Napokon pápež František nariaďuje,
(0:04:06)  že všetci novo vysvätení kňazi, kňazi, ktorí budú v búducnosti vysvätení,
(0:04:11)  ak budú chcieť slúžiť tradičnú omšu,
(0:04:13)  a takých dnes nájdeme nespočetné množstvo,
(0:04:17)  mnohí seminaristi, ktorí sú dnes formovaní aj v Novus Ordo seminároch,
(0:04:23)  túžia slúžiť tradičnú omšu, lenže on hovorí,
(0:04:26)  že ak po tom túžia, tak musia požiadať o dovolenie svojho biskupa,
(0:04:32)  a ak im biskup toto povolenie chce udeliť,
(0:04:35)  on sám musí požiadať Rím o dovolenie.
(0:04:38)  Bude to výlučne Rím, ktorý bude udeľovať povolenia
(0:04:41)  slúžiť tradičné omše, a dá sa očakávať,
(0:04:44)  že toto povolenie nebude ľahké získať.
(0:04:47)  Ide o veľmi tvrdé a drakonické opatrenia,
(0:04:53)  ktoré boli prijaté proti tradičnej omši.
(0:04:57)  Do veľkej miery ide o anulovanie Summorum Pontificum,
(0:05:01)  a návrat do stavu, aký sme tu mali tesne po uvedení novej omše do platnosti.
(0:05:11)  Pápež František k tomuto Motu Proprio priložil ešte list biskupom,
(0:05:17)  v ktorom objasňuje svoje dôvody pre prijatie týchto opatrení,
(0:05:21)  a prečo by ich mali aj oni realizovať.
(0:05:24)  Je to čosi ako vysvetlenie, prečo chce, aby to vo svojich diecézach zaviedli,
(0:05:28)  a čo by sa mali snažiť dosiahnúť implementáciou tohto Motu Proprio
(0:05:32)  vo svojich diecézach.
(0:05:34)  Toto im hovorí: „Indície o tom, ako máte vo svojich diecézach postupovať,
(0:05:39)  určujú hlavne dve pravidlá: „Na jednej strane zabezpečiť blaho tých,
(0:05:44)  ktorí majú korene v predošlej forme slávenia,
(0:05:46)  a potrebujú sa čím skôr vrátiť k rímskemu obradu,
(0:05:51)  ktorý promulgovali svätí Pavol VI. a Ján Pavol II.,
(0:05:56)  a na druhej strane zastaviť vznik nových súkromných farností
(0:06:02)  sledujúcich viac túžby a priania jednotlivých kňazov,
(0:06:06)  než na skutočnú potrebu „svätého Božieho ľudu“.
(0:06:11)  Inými slovami biskupom hovorí, že týmto Motu Proprio sa snažíme dosiahnúť to,
(0:06:18)  aby všetci tradiční katolíci začali chodiť na novú omšu.
(0:06:22)  Takýmto spôsobom by sme im mali zjednodušiť účasť na novej omši,
(0:06:30)  a nazýva to blahom tých, ktorí majú korene v predošlej forme slávenia.
(0:06:37)  Číže tí, ktorí majú korene v tradičnej omši, sú o toto blaho ukrátení,
(0:06:42)  a tým blahom je ich účasť na novej omši,
(0:06:46)  lebo ak sa nezúčastňujú novej omše, nie sú správne zjednotení s Cirkvou,
(0:06:52)  a sú nástrojom rozdelenia Cirkvi,
(0:06:57)  sú niečím takým ako paralelnou Cirkvou,
(0:07:02)  a pre ich vlastné dobro, ktoré je jednota s Cirkvou,
(0:07:05)  ich musíme donútiť k účasti na novej omši,
(0:07:10)  a týmto Motu Proprio sa to podarí docieliť.
(0:07:14)  V skratke toto Motu Proprio je ako povinné očkovanie,
(0:07:21)  ktoré má geneticky modifikovať vieru tradicionalistov.
(0:07:27)  Pápež dúfa, že sa mu nejako podarí zmeniť našu vieru,
(0:07:32)  že nás privedie k prijatiu 2. vatikánskeho koncilu s jeho totalitou,
(0:07:40)  že napríklad akceptujeme myšlienku, že nekatolícke náboženstvá
(0:07:45)  vedú k spáse, myšlienku ekumenizmu, myšlienku, že každý živý tvor má právo
(0:07:52)  uctievať Boha ako sa mu zapáči, myšlienku náboženskej slobody,
(0:07:58)  že prijmeme myšlienku, že Katolícka cirkev je demokraciou,
(0:08:01)  a nie monarchiou, že štruktúra moci v Cirkvi je zdola-nahor a nie zhora-nadol,
(0:08:08)  myšlienku kolegiality, a predovšetkým, že budeme vedení k tomu,
(0:08:14)  aby sme prijali zosobnenie tohto nového a falošného učenia,
(0:08:18)  ktorým je liturgia pochádzajúca z 2. vatikánskeho koncilu,
(0:08:22)  novú omšu, omšu, ktorá stavia ľudí na úroveň Boha.
(0:08:27)  Omšu, ktorá znesväcuje uctievanie tým, že do istej miery sakralizuje človeka.
(0:08:33)  Tú omšu, ktorá pristupuje k sviatosti oltárnej ako k akémusi bežnému jedlu.
(0:08:38)  Omšu, ktorá z toho, čo malo byť obetou, spravila spoločnú hostinu.
(0:08:44)  Omšu, ktorá z kňazstva, posvätnej služby prostredníka medzi Bohom a človekom,
(0:08:50)  urobila len zvolávanie zhromaždenia veriacich,
(0:08:54)  a slúženia a predsedania tým, ktorí sa tejto hostiny účastnia.
(0:08:59)  Takže pápež František si myslí, že jedine vtedy,
(0:09:05)  keď budeme akceptovať tieto veci,
(0:09:08)  tak budú nás tradicionalistov považovať za zjednotených s Cirkvou.
(0:09:13)  Musíme dospieť do bodu, keď budeme ochotní povedať,
(0:09:16)  že 2. vatikánsky koncil nejakým spôsobom zodpovedá
(0:09:23)  nemennému učeniu Cirkvi, hoci je do očí bijúce,
(0:09:26)  že v istých ohľadoch nemennému učeniu Cirkvi priamo odporuje,
(0:09:32)  že budeme schopní tento rozpor strpieť.
(0:09:36)  Stačí si spomenúť na to, ako napríklad pápež František povedal,
(0:09:39)  že trest smrti je zlý, a na základe toho zmeniť Katechizmus,
(0:09:45)  je v dokonalom súlade s nemenným učením Cirkvi,
(0:09:49)  ktoré hovorí, že trest smrti je v skutočnosti,
(0:09:53)  v niektorých prípadoch, akceptovateľný.
(0:09:56)  Tiež musíme dospieť do bodu, v ktorom môžeme povedať,
(0:10:00)  že nová omša je katolícke uctievanie akceptovateľné pre Boha,
(0:10:04)  keď je v skutočnosti do očí bijúce,
(0:10:07)  že je v nej neprítomná náležitá úcta, ktorú Bohu dlhujeme,
(0:10:10)  a zastiera základné učenie našej viery.
(0:10:13)  V skratke povedané, očakávajú, že im na to skočíme,
(0:10:17)  a toto dokonanie 2. vatikánskeho koncilu zožerieme aj s navijákom,
(0:10:23)  takže prijmeme všetky opatrenia pokoncilovej Cirkvi a ducha koncilu,
(0:10:30)  v opačnom prípade nás budú považovať za skostnatených,
(0:10:34)  a rozdeľujúcu prekážku pre jednotu Cirkvi.
(0:10:39)  Nuž, moji drahí, môj názor na to je taký,
(0:10:42)  že toto Motu Proprio, netreba ani hovoriť,
(0:10:45)  pre nás nič nemení, ani pre Spoločnosť sv. Pia X.,
(0:10:49)  vzhľadom na našu minulosť, vzhľadom na naše smerovanie,
(0:10:54)  ktoré vytýčil náš zakladateľ arcibiskup Lefebvre,
(0:10:57)  čím chcem povedať, že to sa nezmenilo od roku 1975,
(0:11:02)  keď zaujal svoj nekompromisný postoj,
(0:11:05)  je pre nás veľmi jednoduché v tom pokračovať,
(0:11:09)  ale pokiaľ idé o iné tradičné skupiny, môžem im popriať len to najlepšie,
(0:11:13)  nemám im ako pomôcť v tejto situácii,
(0:11:16)  dúfam, že pre ich dobro, ako aj pre dobro Cirkvi,
(0:11:19)  budú tieto šialené opatrenia proti tradícii čo najskôr zrušené.
(0:11:26)  Podobné opatrenia boli už v minulosti na veľmi dlhý čas zavedené,
(0:11:31)  dá sa povedať, že platili od roku 1970 do 1988,
(0:11:35)  a po roku 1988 to nebolo oveľa lepšie,
(0:11:38)  veľmi podobné opatrenia platili od roku 1988 do roku 2007,
(0:11:42)  čo je obdobie 37-mich rokov, je to dlhá doba.
(0:11:46)  Vyzerá to tak, že vstupujeme do ďalšej zimy pre tradíciu,
(0:11:52)  a modlím sa za to, aby táto zima netrvala veľmi dlho,
(0:11:56)  ale obávam sa, že pre ostatné tradicionalistické skupiny to bude mať hrozné následky.
(0:12:02)  Ale pre nás, pre farníkov kaplnky Spoločnosti sv. Pia X.,
(0:12:10)  by som chcel zvlášť poukázať na dve veci.
(0:12:15)  Tou prvou je, ako táto situácia opäť dokazuje správnosť postoja,
(0:12:21)  ktorý zaujal arcibiskup Lefebvre.
(0:12:23)  V tomto pokoncilovom svete je absolútne nevyhnutné,
(0:12:29)  aby bola tradičná katolícka viera zachovaná so všetkými svojimi pravdami,
(0:12:34)  pretože len ona jediná je autentickým katolicizmom.
(0:12:39)  Vždy sa musí nájsť v Cirkvi niekto, v záujme prežitia Cirkvi,
(0:12:44)  kto je ochotný postaviť sa za práva tradície,
(0:12:49)  navzdory akýmkoľvek opatreniam, ktoré by mohli byť
(0:12:53)  proti nej cirkevnými autoritami zavedené.
(0:12:58)  Na zemi neexistuje žiadna moc, ktorá by vás mohla obrať
(0:13:02)  o vašu tradičnú katolícku identitu, tradičnú katolícku vieru,
(0:13:07)  nech by sa ktokoľvek pokúšal prikázať vám
(0:13:10)  akceptovať učenie náboženskej slobody, alebo ekumenizmus,
(0:13:13)  ak by sa ktokoľvek pokúšal prikázať vám akceptovať
(0:13:17)  legitimitu sprotestantizovanej liturgie, máte plné právo to odmietnúť,
(0:13:22)  lebo vaša tradičná katolícka viera pochádza od Boha,
(0:13:26)  a neexistuje žiadna vyššia autorita než je Boh.
(0:13:29)  Máte právo slúžiť Bohu, a žiadny človek nemá moc vám toto právo vziať.
(0:13:37)  Takže ako nám situácia ukazuje, musí existovať tradicionalistická skupina
(0:13:42)  ochotná postaviť sa na odpor zneužitiu moci zo strany cirkevnej hierarchie,
(0:13:48)  a touto skupinou je Spoločnosť sv. Pia X.
(0:13:51)  Toto robíme už celých 50 rokov.
(0:13:55)  Po druhé chcem poukázať na to, že ako tradiční katolíci nežiadame nič iné,
(0:14:05)  len Boha, Boh je všetko to, čo chceme.
(0:14:08)  Túžime len po jednote s Bohom cez autentickú katolícku vieru.
(0:14:14)  Nechceme byť rebelmi, žiadame len slobodu žiť ako autentickí katolíci.
(0:14:22)  Nejednota, na ktorú sa pápež František sťažuje,
(0:14:25)  nepochádza v skutočnosti od nás,
(0:14:28)  ale z odhodlania pokoncilovej Cirkvi rozísť sa s katolíckou tradíciou,
(0:14:33)  oslobodiť sa od katolíckej identity, ktorá bola zreteľná celé naše dejiny.
(0:14:39)  Chceme len zachovať a praktizovať vieru našich otcov,
(0:14:43)  a ak sa nám ju niekto pokúsi vziať, tak máme právo odmietnúť.
(0:14:50)  Nič iného nerobíme.
(0:14:52)  Ak nám túto slobodu dajú, tak sa budeme slušne správať.
(0:14:56)  Nesmieme mať ducha rebélie,
(0:14:59)  nikdy nie je príjemné byť v pozícii, keď musíte povedať nie tým,
(0:15:02)  ktorým bola zverená autorita.
(0:15:06)  S radosťou budeme poslušní, keď nám bude dovolené mať svojho Boha a vieru.
(0:15:15)  Takže moji drahí veriaci, s týmito slovami sa chcem s vami rozlúčiť,
(0:15:20)  sú to slová arcibiskupa Lefebvra z deklarácie z roku 1974,
(0:15:26)  ktorú som spomenul na začiatku omše,
(0:15:29)  v skutočnosti ide o deklaráciu vernosti Bohu a jeho Cirkvi
(0:15:34)  tvárou v tvár modernistickej hierarchii,
(0:15:36)  ale tiež si myslím, že aj dnes o 47 rokov neskôr,
(0:15:41)  je návodom na vernosť, ktorú máme mať,
(0:15:44)  a pridŕžať sa ňou katolíckej viery,
(0:15:46)  a taktiež odporovať všetkému, čo ju podkopáva a ničí.
(0:15:51)  Prečítam vám úryvok z toho, čo arcibiskup hovorí:
(0:15:55)  „Žiadna autorita, dokonca ani tá najvyššia v hierarchii,
(0:16:00)  nás nemôže prinútiť k zrieknutiu sa alebo potlačeniu
(0:16:03)  našej katolíckej viery, ktorá je tak jednoznačne vyjadrená a vyznávaná
(0:16:07)  19 storočí Magistériom Cirkvi.
(0:16:10)  Táto reformácia, ktorá sa zrodila z liberalizmu a modernizmu
(0:16:13)  je plná jedu, vychádza z herézy a herézou končí,
(0:16:19)  aj keby neboli všetky jej skutky formálne heretické,
(0:16:22)  a preto je pre každého svedomitého a zbožného katolíka nemožné,
(0:16:26)  aby sa stal jej zástancom, alebo sa jej akýmkoľvek spôsobom podriadil.
(0:16:31)  Jediný postoj vernosti Katolíckej cirkvi a katolíckej náuke
(0:16:34)  s výhliadkou na našu spásu je kategoricky odmietnúť túto reformáciu.
(0:16:39)  A preto bez akéhokoľvek ducha neposlušnosti, zatrpknutosti
(0:16:43)  alebo rozhorčenosti pokračujeme v našom diele formovania kňazov
(0:16:48)  s večným Magistériom ako našim sprievodcom.
(0:16:50)  Sme presvedčení o tom, že nemôžeme preukázať väčšiu službu
(0:16:53)  Svätej Katolíckej cirkvi, zvrchovanému pápežovi a budúcim generáciám.
(0:16:57)  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
(0:17:00)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka