Fatherhood

Satan dokáže zničiť otcovstvo: Kňaz vyzýva mužov k duchovnému otcovstvu

509
Milko Kostovič
AltKAT

Pohľad z Cirkvi: Pokiaľ ide o tému otcovstva, rád by som sa venoval raným púštnym otcom, našim duchovným púštnym otcom tretieho až šiesteho storočia. 

Naši otcovia pustovníci pochybovali, že náboženstvo a politika dokážu niekedy vytvoriť skutočne kresťanskú spoločnosť. Asi niečo tušili ... čo myslíte? 

Pre nich bola jediná kresťanská spoločnosť duchovná, a nie svetská. 

Od našich púštnych otcov dostala Cirkev tri obrovské dary:

1) Títo púštni otcovia nám dali základ modlenia žalmov a ďalších biblických pasáží, ktoré sa neskôr stali oficiálnymi modlitbami Cirkvi - liturgia hodín alebo posvätné ofícium. 

Dnes tieto oficiálne modlitby trvajú každý deň asi hodinu a modlia sa ich všetci kňazi, rehoľné sestry, mnísi a biskupi našej Cirkvi. 

2) Tí istí púštni otcovia odovzdali Svätej matke cirkvi metódy hlbokého duchovného spoločenstva s Pánom skrz meditácie, uvažovania a modlenia nad konkrétnymi pasážami a udalosťami z Biblie. 

Je to tzv. Lectio Divina metóda, čítanie a modlenie Svätého písma. 

Táto metóda umožňuje, aby Duch Svätý komunikoval s človekom, aby tak mohol ožiť posvätný text, a Boh mohol hovoriť so všetkými ľuďmi, všetkými generáciami za nových okolností. Túto metódu napríklad používajú kňazi pri príprave kázní. 

3) A nakoniec, púštni otcovia nám poskytujú jedinečný dar kontemplatívnej modlitby, špecifický typ modlitby, ktorú dnes môže vykonať každý, a trvá asi len 20 minút. 

Po prvé, kontemplácia si vyžaduje tiché sedenie a minimalizáciu rozptýlenia pri meditácii nad slovom alebo obrazom, ktorý privádza človeka do Božej prítomnosti.

Počas kontemplácie sa človek môže sústrediť na slovo Otec, Svetlo, Život, Ježiš, obraz Ježišovho ukrižovania alebo Eucharistiu. Tento zážitok má za cieľ povzbudiť našu dušu k zjednoteniu s Bohom, trochu zabudnúť na naše problémy, prácu, alebo starosti a iba prosto tráviť čas s Pánom. 

Slová netreba vyslovovať. Ak má byť niečo povedané, potom Boh hovorí k našim srdciam. Človek má jednoducho zažiť radosť zo spojenia s Pánom.

Aké veľké dary nám teda odovzdali naši duchovní cirkevní otcovia!

Keď vidíme veľa plodov úsilia našich raných púštnych otcov, musíme zvážiť, koľko ovocia sa prináša, keď muži povstávajú a stávajú sa otcami v našich rodinách a spoločenstvách. 

Z tohto dôvodu som hlboko uvažoval o dôležitosti našich otcov ako hláv rodín a neuveriteľnom vplyve otcov na deti a dôležitosti toho, keď máme v našich cirkevných komunitách mnohých otcov. 

Otcovia sú nenahraditeľní!

V našej cirkevnej komunite často hovoríme pochvalne o našich raných cirkevných otcoch alebo o raných púštnych otcoch, ako je uvedené vyššie. 

Otcovstvo je každodennou súčasťou našich životov, keď ako Katolíci všetkých kňazov nazývame "otcami". Máme vzhliadať k týmto duchovným otcom a oni majú byť pozitívnym vzorom pre všetkých pozemských otcov našich rodín. 

Podstatou je: všetci muži by sa mali usilovať byť skvelými otcami pre naše komunity, naše rodiny, pre našich synov a dcéry a pre všetky deti. 

Biskup Olmsted z Arizony v pastierskom liste uviedol, že všetci muži majú vrodený dar od Boha byť otcami

Čo tým myslel? To, že Boh volá všetkých mužov, aby boli duchovnými otcami, ešte predtým, ako sa väčšina z nich ožení a stane sa biologickými otcami. 

Zastavte sa na chvíľu a popremýšľajte, koľko toho ešte môžeme urobiť, aby sme pomohli dospievajúcim chlapcom a mužom vo vysokoškolskom veku si osvojovať cnosti a zodpovednosť, ktoré sú potrebné na to, aby sa nakoniec stali duchovnými alebo biologickými otcami.

Ako povedal biskup Olmsted, potrebujeme, aby muži zaplnili trhlinu, do ktorej sa naša spoločnosť úmyselne prepadla a pokúsila sa zničiť cnosť otcovstva medzi mužmi. 

Toto je búrka, ktorá sa snaží zničiť kresťanstvo.

Ak Satan dokáže zničiť otcovstvo v spoločnosti, potom môže zničiť životy miliónov rodín, miliónov žien, miliónov detí a miliónov synov a dcér. Tí vzhliadajú k tomu, aby videli svojich otcov, ale nevidia nikoho, kto by do týchto rolí vstúpil a preto upadajú do zúfalstva alebo smútku.

Oslavujme a vážme si preto otcovstvo, duchovné v rámci Cirkvi, ako aj otcov našich rodín, ktorí sú povolaní byť duchovnými otcami jednotlivých domácnosti.

A predovšetkým si naďalej ctime, vážme si a uctievajme nášho Nebeského Otca, keď si ctíme, vážime a uctievame Jeho Jednorodeného Syna, ktorý prelial svoju krv, aby nás vyslobodil z našich hriechov.

Chváľme Pána, že pri krste nám Ježiš udeľuje palubný lístok na Jeho Loď spásy.

On utíši každú búrku, ak sústredíme svoje oči a srdcia na Neho, ktorý je spásou a dokonalým odrazom nášho Nebeského Otca, ktorého majú všetci muži nasledovať. 

 

 

DISKUSIA k článku