Môže byť heretik pápežom? Encyklika pápeža Pavla IV.

27.03.2021USA
0 0

(0:00:03)  Dnes mám pripravenú veľmi dôležitú pápežskú bulu
(0:00:06)  od pápeža Pavla IV., ktorá je v súčasnosti nesmierne dôležitá,
(0:00:12)  ale musím vás varovať, ide o istý druh zrieknutia sa zodpovednosti.
(0:00:17)  Túto encykliku často citujú sedevakantisti,
(0:00:19)  ako ústrednú súčasť svojho argumentu,
(0:00:21)  že pápežský stolec je prázdny odkedy bol pápežom Ján XXIII.
(0:00:26)  Ja nie som sedevakantista, ani ich argument nepodporujem,
(0:00:30)  vlastne s ním nesúhlasím, ale zároveň tiež netvrdím,
(0:00:33)  že sedevakantisti nie sú katolíkmi,
(0:00:35)  ani ich argument neodmietam mihnutím ruky,
(0:00:37)  a som toho názoru, že ich argument by nemal nikto mihnutím ruky odmietať,
(0:00:44)  ale toľko k tomu celému.
(0:00:45)  Táto encyklika je dosť náročná, ale naozaj vyhlasuje,
(0:00:49)  že nikto, kto sa drží heréz, nemôže zastávať formálnu pozíciu v Cirkvi,
(0:00:54)  či už je to kňaz, diakon, biskup, kardinál, a áno,
(0:00:58)  dokonca je tam vyslovene spomenutý rímsky pápež.
(0:01:02)  Dokument jasne uvádza, že každá takáto osoba
(0:01:04)  okamžite stráca svoju pozíciu ak sa pridržiava herézy,
(0:01:08)  a všetky ich činy nemajú žiadne záväzné povinnosti pre veriacich.
(0:01:13)  Pápežstvo je tu vyslovene spomenuté,
(0:01:15)  a Pavol IV. používa jazyk spájaný s pápežskou neomylnosťou,
(0:01:20)  keď tento dekrét vydáva.
(0:01:21)  Nájdu sa aj takí, že na to nemal žiadne právo,
(0:01:24)  kedže pápežská neomylnosť nebola až do neskorého 19-teho storočia zadefinovaná,
(0:01:28)  na 1. vatikánskom koncile, ale koncil spravil jedine to,
(0:01:33)  že definoval čosi, čo už bolo dogmou viery,
(0:01:36)  a Pavol IV. mal plné právo tak urobiť.
(0:01:39)  Koniec koncov nebol prvým, kto to urobil.
(0:01:41)  To kľúčové vo veci je, že tento dokument opakovane zdôrazňuje,
(0:01:44)  že tieto vyhlásenia sa majú zachovávať večne,
(0:01:47)  dokonca aj vtedy, ak by sa ich niekto v budúcnosti pokúsil zrušiť.
(0:01:51)  Zamyslite sa nad tým, vložím vám chrobáka do hlavy,
(0:01:54)  túto encykliku nenájdete na webovej stránke Vatikánu,
(0:01:57)  a Vatikán ju nikdy nepreložil do žiadneho ľudového jazyka,
(0:02:01)  čo je pozoruhodné, ak sa nad tým zamyslíte.
(0:02:04)  To, čo vám budem čítať, je z webovej stránky,
(0:02:07)  kde si jeden laik, učenec, dal tú námahu, aby ju sám preložil,
(0:02:13)  a zdá sa to byť v poriadku.
(0:02:14)  Na vatikánskej webovej stránke nájdete oveľa staršie pápežské dokumenty,
(0:02:18)  než je tento, niektoré na témy, ktoré by som úprimne
(0:02:21)  nikdy na Youtube nemohol rozoberať, natoľko sú pikantné,
(0:02:24)  čo vás necháva v údive, prečo túto nepreložili.
(0:02:27)  Tak či onak, z mojej stránky to bolo všetko.
(0:02:31)  Cum ex apostolatus officio - apoštolská konštitúcia pápeža Pavla IV.
(0:02:37)  vyhlásená 15. februára 1559
(0:02:41)  Z titulu apoštolského úradu, ktorý nám napriek našej nehodnosti zveril Boh,
(0:02:50)  sme zodpovední za všeobecnú starostlivosť o Pánovo stádo.
(0:02:54)  Z tohto dôvodu, aby bolo možné stádo verne strážiť a prospešne usmerňovať,
(0:02:59)  máme povinnosť byť dôsledne ostražití na spôsob bdelého Pastiera,
(0:03:04)  a čo najstarostlivejšie zabezpečiť, aby určití ľudia,
(0:03:07)  ktorí považujú štúdium pravdy pod svoju úroveň,
(0:03:10)  boli vyhnaní z Kristovho ovčína, a naďalej nešíriť bludy z pozície autority.
(0:03:16)  Máme na mysli najmä tých, ktorí v tomto veku, popudení svojou hriešnosťou,
(0:03:21)  a podporovaní svojou prefíkanosťou, útočia neobvyklým učením a zlomyseľnosťou
(0:03:25)  na disciplínu pravej viery, a ktorí navyše prekrúcaním významu Svätého Písma,
(0:03:31)  sa snažia roztrhať jednotu Katolíckej cirkvi,
(0:03:34)  a jednoliatu tuniku Pánovu.
(0:03:37)  1. Pri posudzovaní našej povinnosti a situácie,
(0:03:39)  ktorá v súčasnosti panuje, ťaží nás myšlienka,
(0:03:42)  že (blud vo viere) je v takomto prípade natoľko závažný a nebezpečný,
(0:03:48)  že rímsky pápež, ktorý je zástupcom Boha a nášho Boha a Pána Ježiša Krista na zemi,
(0:03:54)  ktorý má plnú moc nad národmi a kráľovstvami,
(0:03:57)  ktorý môže súdiť všetkých, a na tomto svete nebude nikým súdený,
(0:04:00)  može byť napriek tomu v rozpore, ak sa zistí, že sa odchýlil od viery.
(0:04:05)  Pamätajúc tiež na to, že tam, kde je nebezpečenstvo väčšie,
(0:04:08)  musí sa mu čeliť o to dôraznejšie a dôslednejšie.
(0:04:11)  Znepokojujú nás falošní proroci alebo iní,
(0:04:14)  hoci len so svetskou jurisdikciou, ktorí by mali polapiť duše úbohých prostáčikov,
(0:04:19)  a stiahnuť spolu so sebou do záhuby, skazy a zatratenia
(0:04:24)  nespočetné možstvo ľudí, ktorí im budú zverení do opatery a vlády,
(0:04:27)  či už v duchovných alebo v časných záležitostiach;
(0:04:29)  Tiež sme znepokojení tým, aby nás nepostihlo to,
(0:04:31)  že na svätom mieste uvidíme ohavnosť spustošenia,
(0:04:34)  o ktorej hovoril prorok Daniel.
(0:04:36)  S ohľadom na to je našim želaním splniť si svoju pastoračnú povinnosť,
(0:04:41)  a pokiaľ možno s Božou pomocou, zatkneme líšky,
(0:04:46)  ktoré sa vyžívajú v ničení Pánovej vinice,
(0:04:50)  a zabránime vlkom vniknúť do ovčincov,
(0:04:52)  aby sme nebudili zdanie hlúpych strážnych psov,
(0:04:56)  ktorí nemôžu štekať, a aby sme so zlým hospodárom nezahynuli aj my,
(0:04:58)  a neporovnávali nás s predajným človekom.
(0:05:00)  2. V súvislosti s týmito záležitosťami, sme po zrelých úvahách s našimi ctihodnými bratmi
(0:05:04)  kardinálmi Svätej Rímskej Cirkvi, a na základe ich rád,
(0:05:07)  a jednomyseľného súhlasu uvádzame do platnosti nasledovné:
(0:05:10)  V súvislosti s každým jednotlivým rozsudkom exkomunikácie,
(0:05:14)  zbavenia úradu, interdiktu, pozbavenia, a akýchkoľvek ďalších rozsudkov,
(0:05:18)  odsúdení a trestov proti heretikom alebo schizmatikom,
(0:05:23)  akýmkoľvek spôsobom vymáhané a vyhlásené ktorýmkoľvek
(0:05:26)  z našich predchodcov rímskych pápežov alebo kýmkoľvek,
(0:05:30)  na koho sa to vzťahuje (dokonca aj ich „litterae extravagantes“
(0:05:34)  tj. súkromné listy), alebo svätými koncilmi prijatými Božou Cirkvou,
(0:05:38)  alebo dekrétmi svätých otcov a ich ustanoveniami,
(0:05:41)  alebo posvätnými kánonmi a stanovami, a apoštolskými vysviackami.
(0:05:45)  Všetky tieto opatrenia, apoštolskou autoritou, schvaľujeme a obnovujeme,
(0:05:49)  aby ich bolo treba večne dodržiavať,
(0:05:52)  a ak by sa nejakou náhodou prestali dodržiavať,
(0:05:56)  aby sa k nim znovu vrátilo.
(0:05:57)  A tak teda sme rozhodli, že vyššie uvedené tresty, odsúdenia a postihy
(0:06:02)  budú bez výnimky uložené všetkým členom nasledovných kategórií:
(0:06:06)  (I) Ktokoľvek, u koho sa pred týmto dátumom zistí,
(0:06:08)  že sa odklonil od katolíckej viery, upadol do herézy,
(0:06:12)  alebo zapríčinil schizmu, alebo vyvolal či spáchal niečo z toho,
(0:06:16)  alebo sa priznal k niektorej z týchto vecí,
(0:06:20)  alebo bol odsúdený za spáchanie niektorej z týchto vecí.
(0:06:23)  (II) Ktokoľvek, kto (koho Boh vo svojej milosti a dobrote voči všetkým,
(0:06:28)  môže od toho odvrátiť) sa v budúcnosti odkloní alebo upadne do herézy,
(0:06:32)  alebo zapríčiní schizmu, alebo vyvolá či sa dopustí niečoho z tohto.
(0:06:36)  (III) Ktokoľvek, u koho sa zistí, že sa odklonil, upadol, zapríčinil, vyvolal alebo spáchal,
(0:06:42)  alebo kto sa prizná, že sa dopustil niektorej z týchto vecí,
(0:06:44)  alebo koho odsúdia za to, že niektorú z týchto vecí urobil.
(0:06:48)  Navyše tieto sankcie postihnú všetkých príslušníkov týchto kategórií,
(0:06:51)  bez ohľadu na ich postavenie, milosť, hodnosť, stav, a popredné miesto
(0:06:55)  ktoré môžu mať, aj keby im bola zverená biskupská, arcibiskupská,
(0:06:59)  patriarchálna, primaciálna alebo nejaká iná, väčšia cirkevná hodnosť,
(0:07:03)  alebo mali tú česť byť kardinálom,
(0:07:06)  a všeobecným apoštolským stolcom byť poverení úradom legáta,
(0:07:09)  či už dočasným alebo trvalým, alebo majúci dokonca aj svetskú autoritu
(0:07:14)  alebo excelentnosť ako gróf, barón, markíz, vojvoda, kráľ alebo cisár.
(0:07:18)  O tom všetkom sme rozhodli.
(0:07:21)  3. Napriek tomu zároveň považujeme za správne,
(0:07:23)  aby tí, ktorí sa nezrieknu zlých skutkov láskou k cnosti,
(0:07:27)  mali by byť od nich odradení strachom z trestu;
(0:07:29)  a uvedomujeme si, že biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, prímasi,
(0:07:33)  kardináli a legáti, grófi, baróni, markízovia, vojvodovia, králi a cisári
(0:07:38)  (ktorí majú ostatných učiť a byť im dobrým príkladom,
(0:07:40)  aby ich zachovali pre katolícku vieru), zlyhaním v tejto svojej povinnosti
(0:07:43)  hrešia oveľa ťažšie ako ostatní; pretože zatracujú nielen samých seba,
(0:07:47)  ale so sebou tiež vtiahnu do záhuby a do jamy smrti
(0:07:50)  nespočetné množstvo ďalších ľudí, ktorí im boli zverení do starostlivosti,
(0:07:53)  alebo im bolo dané vládnuť nad nimi, alebo im inak podliehajú,
(0:07:55)  podľa ich rady a dohody.
(0:07:57)  Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať v platnosti na večné časy,
(0:08:00)  v ohavnosti tak veľkého zločinu (od ktorého nemôže byť v Božej cirkvi
(0:08:04)  už žiaden väčší alebo zhubnejší), plnosťou našej apoštolskej moci
(0:08:07)  uzákoňujeme, ustanovujeme, nariaďujeme a definujeme
(0:08:10)  (kedže vyššie uvedené tresty, odsúdenia a postihy majú zostať v platnosti
(0:08:15)  a dopadnúť na všetkých, ktorých majú postihnúť) a nimi sú:
(0:08:19)  (I) Všetci členovia nasledujúcich kategórií -
(0:08:21)  biskupi, arcibiskupi, patriarchovia, prímasi, kardináli, legáti,
(0:08:25)  grófi, baróni, markízovia, vojvodovia, králi a cisári - ktorí:
(0:08:30)  a) až dosiaľ (ako sme už povedali) boli odhalení, alebo sa priznali k tomu,
(0:08:35)  že sa odklonili (tj. od katolíckej viery), alebo upadli do herézy,
(0:08:40)  alebo zapríčinili schizmu, alebo vyvolali či spáchali buď jedno, alebo oboje.
(0:08:44)  b) sa v budúcnosti tiež odklonia, alebo upadnú do herézy,
(0:08:47)  alebo zapríčinia schizmu, alebo vyvolajú či spáchajú jedno alebo oboje,
(0:08:50)  alebo ich odhalia, alebo sa priznajú, alebo budú odsúdení za to,
(0:08:55)  že upadli do herézy, zapríčinili schizmu, alebo vyvolali či spáchali jedno alebo oboje;
(0:09:00)  (pretože v tomto prípade sa to považuje za viac neodpustiteľné ako zvyšok),
(0:09:03)  okrem vyššie uvedených trestov, odsúdení a postihov,
(0:09:07)  budú tiež automaticky, bez akéhokoľvek výkonu práva alebo uplatnenia skutočností,
(0:09:12)  dôsledne, úplne a trvalo zbavení svojho kňazského stavu a katedrál,
(0:09:16)  dokonca aj metropolitných, patriarchálnych a primaciálnych kostolov,
(0:09:20)  hodnosti kardinála, a úradu akéhokoľvek veľvyslanectva,
(0:09:23)  nehovoriac o aktívnych aj pasívnych volebných právach...
(0:09:27)  Ešte raz: (pretože v tomto prípade sa to považuje za viac neodpustiteľné ako zvyšok),
(0:09:31)  okrem vyššie uvedených trestov, odsúdení a postihov,
(0:09:34)  budú tiež automaticky, bez akéhokoľvek výkonu práva alebo uplatnenia skutočností,
(0:09:38)  dôsledne, úplne a trvalo zbavení svojho kňazského stavu a katedrál,
(0:09:43)  dokonca aj metropolitných, patriarchálnych a primaciálnych kostolov,
(0:09:46)  hodnosti kardinála, a úradu akéhokoľvek veľvyslanectva,
(0:09:49)  nehovoriac o aktívnych aj pasívnych volebných právach,
(0:09:53)  všetkých úradov, kláštorov, benefícií, a cirkevných úradov,
(0:09:57)  či už funkčných alebo sinekúr, svetských alebo náboženských,
(0:10:01)  ktoré mohli získať akýmikoľvek ústupkami vôbec,
(0:10:05)  alebo apoštolskými výnimkami z titulu, rozhodovaním a správou alebo inakšie,
(0:10:10)  na ktoré nemajú absolútne žiadne právo,
(0:10:14)  takisto akýchkoľvek plodov, výnosov alebo ročných výnosov z podobných plodov,
(0:10:20)  výnosov a príjmov určených a pridelených im,
(0:10:22)  a rovnako tak hodností grófa, baróna, markíza, vojvodu, kráľovskej a cisárskej moci.
(0:10:28)  (II) Navyše sa na to nehodia a sú neschopní,
(0:10:32)  a mali by byť označení za odpadlíkov,
(0:10:35)  a ich moc by mala byť všetkými možnými spôsobmi podkopávaná,
(0:10:38)  aj keď sa predtým zriekli herézy tohto druhu na verejnom procese,
(0:10:41)  nemalo by im byť nikdy viac umožnené vrátiť sa do úradu,
(0:10:45)  a rehabilitovať ich do pôvodného stavu,
(0:10:47)  alebo im vrátiť katedrálne, metropolitné, patriarchálne, a primaciálne kostoly,
(0:10:51)  alebo hodnosť kardinála, alebo inú poctu, akúkoľvek inú hodnosť,
(0:10:54)  väčšiu alebo menšiu, akékoľvek volebné právu, aktívne alebo pasívne,
(0:10:58)  alebo autoritu, alebo kláštory a benefície,
(0:11:01)  alebo titul grófa, baróna, markíza, vojvodu, kráľovskú alebo cisársku moc;
(0:11:06)  ale radšej nech ich po náležitej úvahe potrestá sekulárny súd,
(0:11:12)  a pokiaľ sa u nich neprejavia náznaky skutočného pokánia,
(0:11:15)  a plody hodné pokánia, a vďaka láskavosti a milosti samotného Stolca,
(0:11:19)  budú odsúdení na sekvestráciu v ktoromkoľvek kláštore,
(0:11:23)  alebo inom náboženskom dome za účelom konania večného pokánia
(0:11:26)  nad chlebom smútku a vodou súženia;
(0:11:29)  (III) Taktiež každý bude tieto osoby za také považovať,
(0:11:32)  a podľa toho sa k nim správať, bez ohľadu na ich postavenie,
(0:11:35)  hodnosť, kňazský stav, stav
(0:11:37)  alebo hociktoré popredné miesto, ktoré im môže náležať,
(0:11:40)  dokonca aj biskupská, arcibiskupská, patriarchálna, a primaciálna,
(0:11:45)  alebo iná, vyššia cirkevná hodnosť, ba dokonca kardinálska pocta,
(0:11:50)  alebo svetská, dokonca aj autorita grófa, baróna, markíza, vojvodu,
(0:11:53)  kráľa alebo cisára, a ako takým sa je potrebné vyhýbať,
(0:11:56)  a nepreukazovať im žiadne sympatie akejkoľvek prirodzenej láskavosti.
(0:12:00)  4. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať natrvalo platná,
(0:12:03)  ďalej ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme,
(0:12:05)  že tí, ktorí sa domáhali patronátneho práva alebo menovania
(0:12:09)  vhodných osôb do katedrálnych, metropolitných, patriarchálnych
(0:12:13)  a primaciálnych kostolov, alebo kláštorov či iných cirkevných benefícií,
(0:12:17)  ktoré po takejto suspendácii môžu byť neobsadené
(0:12:20)  (aby tie, ktoré budú dlhú dobu neobsadené, a nemohli byť vystavené nespôsobilým,
(0:12:25)  ale potom, čo boli zachránené od zotročenia heretikmi,
(0:12:27)  môžu byť zverené vhodným osobám, ktoré by verne nasmerovali
(0:12:31)  svoj ľud na cesty spravodlivosti), sú povinní nám, alebo tomu,
(0:12:35)  kto v tom čase bude rímskym pápežom, predstaviť v lehote stanovenej zákonom,
(0:12:39)  alebo ich konkordátmi či dohodami, ktoré s dotyčným Stolcom uzavreli,
(0:12:43)  ďalšie vhodné osoby pre kostoly, kláštory a benefície tohto druhu,
(0:12:48)  a ak tak vo vymedzenom časovom období neurobia,
(0:12:52)  bude vyššie uvedenými kostolmi, kláštormi a benefíciami
(0:12:57)  plným právom zverená úplná a slobodná dispozícia nám,
(0:13:00)  alebo vyššie spomenutému rímskemu pápežovi.
(0:13:03)  5. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať natrvalo platná,
(0:13:08)  tiež ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme,
(0:13:11)  že osoby, ktoré mali údajne akýmkoľvek spôsobom vedome uvítať,
(0:13:16)  brániť, uprednostňovať, vyznávať alebo učiť náuku tých,
(0:13:20)  ktorí boli zatknutí, priznali sa alebo boli odsúdení:
(0:13:24)  (I) treba automaticky okamžite exkomunikovať;
(0:13:28)  (II) označiť ich za hanebných;
(0:13:30)  (III) vyobcovať ich pod hrozbou invalidity z akýchkoľvek verejných
(0:13:35)  alebo súkromných úradov, rokovaní, synód,
(0:13:38)  všeobecných alebo provinciálnych koncilov,
(0:13:39)  a všetkých konkláve kardinálov, alebo iných zborov veriacich,
(0:13:44)  všetkých volieb a funkcií svedkov, aby sa nemohli zúčastniť
(0:13:47)  na žiadnom z nich hlasovaním, osobne, písomne, zástupcom,
(0:13:53)  alebo akýmkoľvek iným prostredníkom;
(0:13:55)  (IV) Znemožniť im napísanie závetu;
(0:13:59)  (V) Vydediť ich;
(0:14:02)  (VI) Nikto im nie je povinný na nič odpovedať;
(0:14:07)  (VII) Ak náhodou budú sudcami, ich rozsudky nebudú právoplatné,
(0:14:12)  ani im nebudú predkladané žiadne prípady;
(0:14:15)  (VIII) Ak by boli právnikmi, ich obhajobu nikto neakceptuje.
(0:14:20)  (IX) Ak by to boli notári, tak nimi vypracované dokumenty nebudú právoplatné;
(0:14:26)  (X) Klerici budú automaticky zbavení každého kostola,
(0:14:31)  dokonca aj katedrálneho, metropolitného, patriarchálneho, primaciálneho,
(0:14:34)  a podobne hodností, kláštorov, benefícií a cirkevných úradov,
(0:14:40)  a dokonca, ako už bolo spomenuté, kvalifikácii, nech by ich akokoľvek získali;
(0:14:46)  (XI) Okrem toho laici rovnakým spôsobom -
(0:14:49)  a to aj v prípade, že sú kvalifikovaní, ako už bolo opísané,
(0:14:52)  alebo obdarení vyššie uvedenými hodnosťami,
(0:14:55)  alebo akýmkoľvek kráľovstvom, vojvodstvom, panstvom, lénom
(0:14:58)  a časnými statkami, ktoré im patria;
(0:15:01)  (XII) Napokon všetky kráľovstvá, vojvodstvá, panstvá, léna a statky tohto druhu
(0:15:06)  budú skonfiškované, vyvlastnené, a zostanú takými,
(0:15:09)  až kým sa nestanú právoplatným majetkom tých, ktorí ich ako prví obsadia,
(0:15:14)  ak budú úprimní vo viere, v jednote so Svätou Rímskou Cirkvou,
(0:15:18)  a poslušní voči nám, a našim nástupcom rímskym pápežom,
(0:15:23)  ktorí kánonicky vstupujú do úradu.
(0:15:26)  6. Navyše touto našou konštitúciou, ktorá má zostať večne platná,
(0:15:31)  ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme,
(0:15:33)  že ak niekedy vyjde najavo, že ktorýkoľvek biskup,
(0:15:37)  hoci aj v úrade arcibiskupa, patriarchu alebo prímasa;
(0:15:41)  alebo ktorýkoľvek kardinál vyššie uvedenej Rímskej cirkvi,
(0:15:45)  alebo ako už bolo spomenuté, ktorýkoľvek legát, alebo dokonca rímsky pápež,
(0:15:49)  sa pred svojim povýšením na kardinála alebo rímskeho pápeža
(0:15:54)  odklonil od katolíckej viery, alebo upadol do nejakej herézy:
(0:15:58)  (I) toto povýšenie, aj keď malo byť nesporné
(0:16:03)  s jednomyseľným súhlasom všetkých kardinálov, je nulitné, neplatné a bezcenné;
(0:16:09)  (II) Nebude možné, aby nadobudlo platnosť
(0:16:12)  (ani sa nebude dať povedať o ňom, že takúto platnosť získalo)
(0:16:16)  prijatím úradu, vysvätením, následnou autoritou, ani správou,
(0:16:22)  ani putatívnym dosadením na trón rímskeho pápeža,
(0:16:26)  alebo uctievaním či poslušnosťou, ktorú im všetci preukazujú,
(0:16:30)  ani uplynutím ľubovoľného časového obdobia pri vyššie uvedenej situácii;
(0:16:34)  (III) Nebude sa akýmkoľvek spôsobom považovať za čiastočne legitímne;
(0:16:38)  (IV) Každému, koho takto povýšia na biskupa, arcibiskupa,
(0:16:42)  patriarchu alebo prímasa, alebo kardinála, alebo rímskeho pápeža,
(0:16:47)  nebude prisudzovaná žiadna autorita,
(0:16:49)  ani nesmie byť považovaná za udelenú v duchovnej, ani v časnej sfére.
(0:16:55)  (V) Každé jedno ich slovo, skutok, čin a nariadenia,
(0:16:59)  akokoľvek uskutočnené, a čokoľvek, k čomu môžu viesť,
(0:17:04)  nebudú mať žiadnu právoplatnosť ani oporu, ani nijaké právo nad nikým;
(0:17:09)  (VI) Všetci tí, ktorí budú takto povýšení, majú byť automaticky zbavení,
(0:17:14)  a bez potreby ďalších vyhlásení, všetkých hodností, postavenia, cti,
(0:17:19)  titulu, autority, úradu a moci.
(0:17:24)  7. Touto našou konštitúciou, ktorá má zostať večne platná,
(0:17:28)  ustanovujeme, určujeme, deklarujeme a definujeme,
(0:17:31)  že všetky osoby, ktoré podliehajú takto povýšeným,
(0:17:35)  ak by sa predtým neodklonili od viery a nestali sa z nich heretici,
(0:17:40)  nezapríčinili by schizmu, nevyvolali ani sa ničoho z toho nedopustili,
(0:17:44)  nech už sú členmi ktorejkoľvek z nasledujúcich kategórií:
(0:17:48)  (I) duchovenstvo, sekulárne a náboženské;\N(II) laici
(0:17:52)  (III) kardináli, dokonca aj tí, ktorí sa zúčastnili na voľbe práve tohto pápeža,
(0:17:57)  ktorý sa predtým odklonil od viery, alebo bol heretikom, či schizmatikom,
(0:18:00)  alebo by s ním inakšie súhlasili, poslúchali ho a uctievali;
(0:18:06)  (IV) Kasteláni, prefekti, kapitáni a úradníci,
(0:18:12)  dokonca aj nášho milovaného mesta a celého cirkevného štátu,
(0:18:15)  aj keď sú povinní a zaviazaní tým, ktorí boli takto povýšení,
(0:18:19)  prejavovať úctu, prisahať a strážiť; budú mať kedykoľvek dovolené
(0:18:24)  beztrestne sa vzdať poslušnosti a oddanosti voči nim,
(0:18:27)  a strániť sa ich ako čarodejníkov, pohanov, mýtnikov a heretikov
(0:18:34)  (tie isté osoby, ktorých sa to týka, však budú naďalej viazané
(0:18:38)  povinnosťou vernosti a poslušnosti voči budúcim biskupom,
(0:18:41)  arcibiskupom, patriarchom, prímasom, kardinálom a rímskemu pápežovi,
(0:18:46)  ktorí boli kánonicky zvolení).
(0:18:48)  Navyše, aby boli takto povýšení ešte viac zmätení,
(0:18:52)  ak si budú chcieť predĺžiť svoju vládu a autoritu,
(0:18:55)  malo by ostatným byť umožnené požiadať o pomoc svetské rameno
(0:18:59)  proti týmto osobám, ktoré boli takto povýšené,
(0:19:03)  ako ani tí, ktorí za vyššie uvedených okolností
(0:19:06)  im prestanú byť oddaní a poslušní, nebudú ako tí,
(0:19:13)  ktorí trhajú tuniku Pánovu, predmetom trestu akéhokoľvek odsúdenia alebo postihu.
(0:19:19)  8. Ustanovenia našej konštitúcie, ktoré majú zostať večne platné,
(0:19:24)  majú zostať v účinnosti bez ohľadu na akékoľvek konštitúcie,
(0:19:27)  apoštolské vysviacky, privilégiá, indulty alebo apoštolské listy,
(0:19:31)  či už tým istým biskupom, arcibiskupom, patriarchom, prímasom,
(0:19:35)  kardinálom, alebo komukoľvek inému,
(0:19:37)  nech by ich význam a podoba bola akákoľvek,
(0:19:40)  a obsahovali by akékoľvek čiastkové klauzuly alebo dekréty,
(0:19:43)  ktoré mohli byť udelené, dokonca „motu proprio“,
(0:19:46)  a na základe určitých znalostí, z plnosti apoštolskej moci,
(0:19:49)  alebo dokonca konzistoriálne, alebo inak; hoci by boli opakovane schvaľované
(0:19:55)  a obnovované, zahrnuté do korpusu zákona, alebo aj upevnené
(0:20:00)  akýmkoľvek veľkým konkláve (hoci aj prísahou),
(0:20:03)  alebo apoštolským potvrdením, alebo akýmkoľvek iným potvrdením,
(0:20:08)  alebo uzákonené nami samými.
(0:20:11)  Týmto dokumentom namiesto výslovného uvedenia,
(0:20:14)  sa konkrétne a výslovne odchyľujeme od všetkých ostatných ustanovení
(0:20:19)  vhodným vypustením a nahradením od slova do slova,
(0:20:22)  aby mohli inak zostať v platnosti.
(0:20:24)  9. Aby však bolo možné upozorniť všetkých, ktorých sa to týka,
(0:20:28)  na tento dokument, želáme si jeho prepis
(0:20:31)  (ktorý keď bude vyhotovený a podpisaný verejným notárom,
(0:20:35)  a obohatený pečaťou ktorejkoľvek osoby ustanovenej do cirkevnej hodnosti,
(0:20:40)  nariaďujeme, že je potrebné zaručiť jeho plnú dôveru),
(0:20:43)  bude zverejnený a pripevnený v Bazilike kniežaťa apoštolov
(0:20:47)  v tomto meste, na dverách apoštolskej kancelárie,
(0:20:50)  a v pavilóne Campus Florae niektorými našimi kuriérmi;
(0:20:54)  Ďalej zaistíme, aby sa na tomto mieste distribuovalo množstvo jeho výtlačkov,
(0:20:58)  a toto zverejnenie a pripevnenie by malo byť postačujúce,
(0:21:02)  a považovať za správne, slávnostné a legitímne,
(0:21:05)  a nemala by sa vyžadovať ani očakávať žiadna ďalšia publikácia.
(0:21:10)  10. A preto nikto tomuto dokumentu, ktorý obsahuje naše schválenie,
(0:21:14)  opätovné zavedenie, sankcie, štatút a derogáciu nariadení a dekrétov,
(0:21:18)  nemôže neuváženou trúfalosťou protirečiť.
(0:21:21)  Ak by sa však niekto mal o to predsa len pokúsiť,
(0:21:23)  oznámte mu, že je predurčený na to, aby vzbudil hnev
(0:21:26)  u Všemohúceho Boha a svätých apoštolov Petra a Pavla.
(0:21:30)  Vydané v Ríme u svätého Petra v roku vtelenia Pána 1559,
(0:21:36)  15. februára, v štvrtom roku nášho pontifikátu.
(0:21:40)  Ja, Pavol, biskup Katolíckej cirkvi, pápež Pavol IV.
(0:21:42)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka