PastorConcelebraMissa_CapturadeVideo.jpg

Brazílsky kňaz, ktorý "koncelebroval" omšu s protestantským vysluhovateľom, bol odvolaný

186
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Miestny biskup a regionálny predstavený kňaza, ktorý sa minulý týždeň pokúsil koncelebrovať Eucharistiu s protestantským kazateľom, odvolal kňaza z farnosti.

Otec Jose Carlos Pedrini, člen Misionárov sv. Karola Boromejského, bol odvolaný z pozície pastora farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Jundiai.

"Úprimne ľutujeme udalosť, ktorá právom vyvolala medzi veriacimi veľký zmätok a rozkol," napísal biskup Vicente Costa z Jundiaí. Biskup dodal, že takáto aktívna účasť nekatolíckeho vysluhovateľa na omši "nie je povolená normami našej Cirkvi"

Je pravdou zjavenia, že moc konsekrovať Eucharistiu náleží iba platne vysväteným kňazom. 

Otec Pedrini sa pokúsil na Popolcovú stredu sláviť Eucharistiu spoločne s Franciscom Leitem, vysluhovateľom Zjednotenej presbyteriánskej cirkvi Brazílie, cirkevného spoločenstva.

Video z omše ukazuje, ako Leite číta časť eucharistickej modlitby a dostáva Sväté prijímanie. 

Biskup Costa uviedol, že rozsiahle šírenie videa na sociálnych sieťach vyvolalo "rozmanité a rozporuplné reakcie". Podľa biskupa video "tiež zvýraznilo rany zasadené cirkevnej jednote, ktorá sa nachádza práve vo Svätej Eucharistii, v jej zdroji a konečnom základe jej jednoty v tej istej viere, nádeji a láske".

"Veríme, že (otec Pedrini), známy svojou obetavosťou a štedrosťou, najmä voči chudobným a migrantom, nekonal v zlej viere," dodal. 

Biskup Costa zdôraznil, "že nedostatočné pochopenie iniciatív súvisiacich s vždy chvályhodným ekumenickým dialógom mohlo byť základom pre jeho skutky"

"Je preto dôležité zdôrazňovať, že jeho čin zrejme nevyplýva z výslovného úmyslu neposlúchať normy Katolíckej cirkvi alebo urážať posvätnosť Najsvätejšej Eucharistie."

Biskup Costa povedal, že diecéza bude aj naďalej pevne veriť v "zdravý a autentický ekumenický dialóg s inými kresťanskými komunitami, ktorý presadzuje Druhý vatikánsky koncil a vyhlásenia posledných pápežov"

Popolcovou stredou sa začala Kampaň bratstva, katolícka zbierka v Brazílii. Tento rok sa koná v spojení s hlavnými cirkevnými komunitami, ako je to každý piaty rok.

Biskup Costa dodal: "Prebúdzame pocity bratskej úcty k Zjednotenej presbyteriánskej cirkvi v Brazílii, ktorá sa v osobe jedného z jej pastorov, hoci si to neželal, ocitla v takej pre nás citlivej situácii."

Biskup povedal, že prípad odovzdali Kongregácii pre náuku viery, "aby nám mohli povedať, ako máme postupovať."

V Kódexe kánonického práva sa uvádza, že "Vysluhovateľom, ktorý v osobe Krista môže utvoriť sviatosť Eucharistie, je jedine platne vysvätený kňaz", a že kňazom "je zakázané koncelebrovať Eucharistiu spolu s kňazmi alebo služobníkmi cirkví alebo ekleziálnych spoločností, ktoré nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou".

Medzi delikty, ktoré si Kongregácia pre náuku viery vyhradzuje na posúdenie, patrí koncelebrácia eucharistickej obety "so služobníkmi iných cirkevných spoločenstiev, ktoré nemajú apoštolskú postupnosť ani neuznávajú sviatostnú hodnosť kňazského svätenia".

 

 

DISKUSIA k článku