bidenharris1_1024_512_75_s_c1.jpg

Demokratický Equality Act - najkomplexnejší útok na kresťanstvo v histórii zákonodarstva

483
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Po tom, ako bol pred Snemovňou reprezentantov v USA predstavený propotratový a proLGBT Equality Act (Zákon o rovnosti), vyjadrili sa pro-life a pro-family lídri o tejto navrhovanej legislatíve ako o "najkomplexnejšom útoku proti kresťanstvu, aký sa kedy ocitol v zákone".

Dr. Bill Donohue, PhD., predseda Katolíckej advokátskej skupiny Catholic Leagueuviedol, že na rozdiel od hovorkyne Snemovne, Nancy Pelosiovej, ktorá tvrdí, že tento Equality Act znamená "koniec diskriminácie", opak je pravdou; ak sa totiž zákon schváli, kresťania zažijú tvrdú diskrimináciu. Ďalej vysvetlil, že podobne ako dodatok k Zákonu o občianskych právach z roku 1964, "zahŕňajúci sexuálnu orientáciu a rodovú identitu k definícii pohlavia" čiže niečo, o čom sa autorom pôvodného zákona ani nesnívalo, tak by aj Equality Act v prípade schválenia "podkopal Zákon o obnove náboženskej slobody tým, že by pripustil, aby práva gayov pretromfli náboženské práva". Donohue uviedol, že široký záber pôsobnosti tohto zákona by natoľko posilnil právomoci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že by mohli priamo zabezpečovať hormonálnu terapiu, či dokonca chirurgické zákroky, súvisiace s procedúrami "zmeny pohlavia".

Aj biologické ženy športovkyne sa cítia neférovo podvedené tým, že sa medzi ne môžu bez problémov zaradiť chlapci a muži, ktorí sa "cítia byť ženami". "Títo biologickí muži majú dovolené používať dámske šatne, toalety a sprchy, ktoré boli dovtedy vyhradené iba normálnym biologickým ženám. Avšak katolíci, ani príslušníci iných náboženských skupín, ktorí sa pridŕžajú tradičného chápania ľudskej prirodzenosti, by "nemohli z náboženských dôvodov nič namietať proti žiadnemu z vyššieuvedených práv transgender žien. Všetky cirkevné objekty by boli sekularizované (stali by sa svetskými)", varuje Donohue a vysvetľuje, že "ak sa Equality Act stane zákonom, zlikviduje sa program katolíckej náhradnej starostlivosti - buď budú súhlasiť s tým, aby si dvaja chlapi adoptovali dieťa, čím jasne porušia katolícku náuku, alebo ich štát prestane financovať." Rovnako aj katolícke nemocnice stratia federálne financovanie, ak odmietnu vykonávať potraty a nenechajú sa "prinútiť k zapojeniu sa do potratového biznisu". "Tento návrh zákona je práve tým zhubný a skazonosný, že v ktoromkoľvek smere sa v ňom dostanete do pasce", povedal Donohue.

Predseda Rady pre výskum rodiny (FRC) Tony Perkins, popisuje Equality Act ako "katastrofickú stratu náboženskej slobody v Amerike": "The Equality Act je veľmi vážnym, a priam vlastizradným ohrozením najvzácnejších hodnôt nášho národa, obsiahnutých v Prvom dodatku Ústavy. Nepodporili ho žiadni republikáni, ani tí, čo ho podporovali v predchádzajúcom Kongrese. Ide o radikálny zákon, ktorý prostredníctvom donútenia zneužíva vládu na kontrolu toho, ako Američania zmýšľajú, ako hovoria a ako konajú v súvislosti s problematikou ľudskej sexuality. Môže sa to nazývať Zákon o rovnosti, no jeho detailné skúmanie dokazuje, že jediné, čo je na ňom rovnaké je to, že spôsobí rovnako veľkú skazu v mnohých aspektoch života v Amerike. Okrem iného silne narúša rodičovské práva a vládu stavia do pozície rozhodujúcej moci nad cirkvami, kostolmi a inými inštitúciami, pracujúcimi na báze viery. Môže im potencionálne diktovať ako majú využívať svoje zariadenia, koho majú zamestnávať a dokonca postihovať za to, že nemajú taký názor na ľudskú sexualitu, aký je v priamom rozpore s pravou biblickou náukou. Žiadny veriaci, ani cirkevná inštitúcia, či už škola, kostol, synagóga, mešita, podnikateľský subjekt alebo neziskovka, sa nevymaní z orwellovského dosahu Equality Act."              

Mary Beth Waddellová, riaditeľka pre záležitosti rodiny a náboženskej slobody FRC na federálnej úrovni, skonštatovala, že návrh tohto zákona "politizuje medicínsku profesiu a odporuje biologickej realite, pričom škodí tým, o ktorých tvrdí, že ich chráni": "V súvislosti s likvidáciou práv, súkromia a bezpečnosti žien a dievčat tento návrh zákona politizuje medicínsku profesiu a núti lekárov, ktorí poskytujú legitímnu hormonálnu liečbu a chirurgické zákroky, ponúkať túto liečbu a zákroky aj proti svojmu svedomiu. Nad každým medicínskym profesionálom, ktorý by si dovolil poukázať na vedecké poznatky, ktoré naznačujú škodlivosť takej liečby, či chirurgických zásahov, tak trvale visí hrozba súdneho procesu. Preto väčšina z nich mlčí. Nesprávne pomenovaný ´Equality Act´ preto nemá miesto v žiadnej právnej, spravodlivej a tolerantnej spoločnosti".

Lila Roseová, zakladateľka a prezidentka Live Action, popisuje Equality Act ako "klamne a zavádzajúco pomenovaný a skazený už vo svojej podstate a vízii": "Na vraždení nevinných nenarodených detí, ani na zmätku okolo toho, čo znamená byť mužom alebo ženou, nie je nič povzbudzujúce, ani ´zrovnoprávňujúce´. Tento zavádzajúco pomenovaný ´husársky´ kúsok legislatívy v sebe ukrýva politiku, ktorá sa povyšuje nad právo na výhradu vo svedomí, ktorá požaduje, aby všetci ľudia prispievali cez odvody zo svojich daní na potraty, ktorá v masívnom rozsahu anuluje a ruší pro-life zákony a ich ochranársku politiku."   

S takouto interpretáciou tohto návrhu zákona súhlasia aj odborníci z Centra pre etiku a verejnú politiku (EPPC). Jeho prezident, Ryan T. Anderson, Ph.D., špecialista v bioetike, otázkach náboženskej slobody a politickej filozofie povedal: "Tento takzvaný Equality Act je hrubým zneužitím zákonodarstva, ktoré stavia ´rovnosť´ na hlavu": "Vôbec nepredstavuje štít, ktorý by mal chrániť zraniteľné a bezbranné menšiny pred nespravodlivou diskrimináciou; práve naopak, je katovou sekerou, ktorá je pripravená popraviť všetkých, ktorí neprijmú novú sexuálnu a rodovú ideológiu." Anderson upozorňuje najmä na účinok, aký tento návrh zákona bude mať na cirkevné agentúry, ako sú školy a adopčné centrá a varuje, že ak zákon prejde, budú "čeliť federálnym sankciám za činnosť podľa základnej biológie a podľa trvalej biblickej náuky o sexe a manželstve". 

Andersonova kolegyňa z EPPC Erika Bachiochi, J.D., oficiálna vedecká špecialistka na právo ochrany rovnosti, kritizuje tento zákon ako pokus o "transformáciu dobrého Zákona o občianskych právach z roku 1964 na mechanizmus pre verejné financovanie potratov": "Financovanie potratov z peňazí daňových poplatníkov - čo je navýsosť nepopulárne medzi Američanmi - však len čoraz viac motivuje zamestnávateľov, aby u svojich tehotných zamestnankýň preferovali potrat, než nákladnejšiu rodičovskú starostlivosť."

Terry Schilling, výkonný riaditeľ APP, vyjadril zdesenie nad pokračujúcim úsilím demokratických zákonodarcov obmedziť náboženskú slobodu najnovšie tým, že "sa tieto zmeny snažia natrvalo zaviesť do federálnych zákonov": "Pochopiteľne, že sa o to usilujú už dlhý čas, a my už teraz poznáme otrasné následky, ku ktorým dôjde, ak sa Equality Act prijme: ženy-športovkyne budú nútené súťažiť s biologickými mužmi; normálne biologické ženy budú nútené deliť sa o súkromné priestory, ako sú sprchy, šatne a útulky s mužmi; cirkevné charitatívne organizácie budú nútiť, aby zradili svoju vieru, alebo ich ináč zatvoria."

 

DISKUSIA k článku