Devotion_to_the_Heart_of_Mary_Will_Save_the_World.jpg

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni svet

876
Zuzana Smatanová
AltKAT

Panna Mária sa zjavila Lucii, Hyacinte a Františkovi a odovzdala im posolstvo pre svet. Vizionári potvrdili, že o týchto zjaveniach sa má dozvedieť Svätý otec, cirkevná hierarchia, ako aj celý kresťanský svet. Potom sú teda tieto dôkazy jasné, spoľahlivé a presvedčivé, poukazujúce na zjavenia ako na dôveryhodné, alebo ide o dôkazy pochybné, mätúce a diskutabilné, na základe čoho sa posolstvá považujú za nepravé, falošné. Panna Mária chcela oboznámiť svet so svojím posolstvom a preto nepremeškala príležitosť ´zorganizovať´ následné udalosti a poskytnúť tak ľudstvu opodstatnený dôvod uveriť pravosti jej posolstiev.

Preto ak sú dôkazy spoľahlivé a posolstvá autentické, musíme si v plnom rozsahu uvedomiť nesmiernu závažnosť a dôležitosť ich obsahu. Ak sa nám Panna Mária naozaj prihovára skrze vizionárov, musíme jej slovám venovať tú najväčšiu pozornosť, zamýšľať sa nad nimi, analyzovať ich a najmä pochopiť ich význam. Ak sú však tieto dôkazy pochybné, nemá viac zmysel mrhať nimi čas. Tak ako nemá zmysel, ak by niekto "veril iba niečomu" z posolstiev, tak nemá zmysel, aby niekto prikladal "iba trocha dôležitosti" ich obsahu.  

 

Vážnosť situácie vo svete podľa posolstiev z Fatimy

Panna Mária prehovorila k svetu. Situáciu, v ktorej sa nachádzal, opísala ako mimoriadne vážnu a ťažkú a za jej príčinu označila desivý morálny úpadok ľudstva, pričom oznámila, že zem postihne hrozný trest - nová vojna, rozšírenie omylov komunizmu, prenasledovanie Cirkvi, a čo je tisíckrát horšie, večný trest, ak sa ľudstvo nepolepší a nenapraví. Potom ľuďom povedala o prostriedkoch, pomocou ktorých sa môžu týmto trestom vyhnúť. Napriek niektorým optimistickým vetroplachom, ktorí zatvárajú oči pred realitou a hovoria, že náš svet, plný pochybností, naturalizmu, morálnej neviazanosti a uctievania kultu pozemských rozkoší je v súlade s tým čo chce Boh, musíme veriť v opak - pretože Panna Mária nám hovorí práve o opaku.      

Niektorí evoluční sociológovia sa vyžívajú v tom, keď hovoria, že dnešok je lepší než včerajšok a že zajtrajšok musí byť nevyhnutne lepší, než dnešok. Panna Mária nás však uisťuje, že realita je absolútne odlišná: Zajtrajšok bude lepší než dnešok len vtedy, ak zmeníme svoje životy a budeme robiť pokánie. Inak bez ohľadu na materiálny pokrok či už v medicíne, ekonomike, zábavnom priemysle alebo osobnom pohodlí, smerujeme priamo k obrovskému celosvetovému kolapsu. 

Nanešťastie sa však aj mnohí ´optimistickí´ teológovia usilujú o vytvorenie peknej atmosféry tvrdením, že do pekla sa určite dostane len málokto. Panna Mária však opäť hovorí o opaku a dosvedčuje to nielen slovami, ale aj neodškriepiteľnými, konkrétnymi argumentami: ukázala peklo vydeseným malým pastierikom, aby mohli svetu povedať, čo videli. A my by sme mali radšej uveriť Panne Márii, než vlažným teológom. 

 

Pravým riešením je nadprirodzený život

Panna Mária poukazuje na modlitbu, pokánie a nápravu života jednotlivca ako na základný liečebný prostriedok pre súčasný svet. Na týchto troch duchovných rozmeroch podľa nej spočíva udržanie pokoja vo svete, záchrana Západu pred komunistickou propagandou, a v neposlednom rade prežitie samotnej civilizácie. Niečo také môže šokovať mnohých neobozretných katolíkov, ktorí vkladajú všetky svoje nádeje do ľudských zdrojov, ako sú semináre, univerzity, noviny, časopisy, kníhkupectvá, kiná, charitatívna činnosť a sociálna pomoc. Prostredníctvom tohto konceptu sa totiž všetko redukuje iba na materiálnu sféru. Argumentujú tým, že príčinou odkresťančenia je nedostatok zdrojov a prostriedkov na propagovanie a podporu viery. V deň, keď odstránime tento nedostatok, zvíťazíme nad odkresťančovaním. 

 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Pápeži neúnavne odporúčajú používať všetky prirodzené a legitímne prostriedky k nastoleniu spoločenského kráľovstva nášho Pána Ježiša Krista. V mnohých dokumentoch však pápeži poukazujú na to, že bez nepretržitého života v nábožnosti, umŕtvovaní a obete, by nemali prirodzené prostriedky žiadny úžitok. Kristovi bojovníci musia mať stále na pamäti, že prirodzené prostriedky majú byť spojovacím kanálom pre Božiu milosť a že apoštol, či už duchovný alebo laik, sa musí sám stať zásobníkom milostí, oživujúcim jeho skutky. Inými slovami, pápeži bez prestania presadzujú podstatné tézy z knihy Dom Jean-Baptiste Chautarda: The Soul of the Apostolate (Duch apoštolátu), a ide o rovnaké princípy, o akých hovorila Panna Mária vo Fatime. Vôbec nás neodrádza od oddanosti apoštolskej práci; práve naopak - opakuje len to, čo učil náš Pán v Betánii: človek musí žiť v jednote s Bohom, pretože z tejto jednoty všetko vyviera a bez nej ani ten najlepší a najužitočnejší skutok neprináša ovocie.   

 

Strážny anjel krajiny/národa

Pripomeňme si aj ostatné aspekty fatimského posolstva. Zjavenie Anjela Portugalska pripomína náuku Cirkvi, že každá krajina, každý národ, má svojho anjela strážcu. Boli časy, kedy sa krajiny a národy zvláštnym spôsobom zasväcovali svojim anjelom strážcom a vzývali ich o pomoc v trápeniach a najmä v boji o zachovanie svojho národa v Cirkvi. Myslíme na to? Máme v úcte anjela strážcu našej krajiny, nášho národa?

 

Láska k Bohu a bázeň pred Pánom

Anjel sa modlil v prítomnosti pastierikov, ktorí sa skláňali až k zemi. Mali by sme ich napodobňovať; v modlitbe máme zaujať postoj dôvery, blízkosti a synovskej oddanosti. Nezabúdajme, že pravá synovská nábožnosť nevylučuje zároveň aj najhlbšiu úctu - aj v tomto bode sú fatimské zjavenia skvelou školou pre moderného človeka. Tým, že sa ustavične rozpráva o demokracii, zvykneme občas rovnostársky tón používať aj v našom vzťahu k Bohu. 

 

Zbožná úcta, s ktorou zápasia liturgisti

Istý smer liturgického zmýšľania v Cirkvi už roky stavia katolíkov proti niektorým prejavom zbožnej úcty, vrátane uctievania Najsv. Sviatosti oltárnej mimo sv. omše, ako aj modlitby posv. ruženca. Práve tieto dva prejavy zbožnej úcty však Panna Mária vo Fatime veľmi naliehavo odporúčala. Bohu nič nie je nemožné a preto sa traja pastierikovia mohli premiestniť na miesto, kde sa slávila najsv. obeta, aby mohli prijať sv. prijímanie. Božia Prozreteľnosť zariadila, že im anjel podal sv. prijímanie. Keby uctievanie Najsv. Sviatosti “extra Missam” (mimo omše) akýmkoľvek spôsobom odporovalo chápaniu reálnej prítomnosti Krista, Božia prozreteľnosť by určite nerozhodla, aby sa Eucharistická adorácia anjela a prvé sv. prijímanie malých pastierikov odohrali tak, ako sa odohrali. Čo sa týka modlitby posv. ruženca, ťažko by sme našli lepšie odporúčanie, než slová samotnej Matky Božej: "Ja som Kráľovná posvätného ruženca", povedala samotná Panna Mária počas posledného zjavenia vo Fatime. A okrem toho v každom zjavení odporúčala túto modlitbu malým pastierikom. Vďaka Bohu, obidva tieto spomínané prejavy zbožnej úcty sa v súčasnosti vracajú medzi veriacich.

 

Prejavy zbožnej úcty, ktoré by liturgisti chceli vymazať z ľudských sŕdc

V zjaveniach vo Fatime sa vrelo odporúča aj úcta k Najsv. Srdcu Ježišovmu, ktorá sa čoraz častejšie odsúva nabok ako zvláštny druh spirituality. Všetci teológovia považujú úctu k Najsv. Srdcu Ježišovmu za jednu z najvzácnejších milostí, ktorá potešovala Cirkev posledných niekoľko storočí. V srdci človeka, ochromeného naturalizmom renesancie a omylmi protestantizmu, jansenistov, deistov a racionalistov, mala opätovne roznietiť lásku k Bohu. Práve prostredníctvom zbožnej úcty k Najsv. Srdcu Ježišovmu sa v 19. storočí vďaka Apoštolátu modlitby nebývalým spôsobom rozmohli vo svete rehoľné povolania a vzhľadom k tomu, že zlo, od ktorého nás Božské Srdce Ježišovo chráni, sa vo svete šíri čoraz intenzívnejšie, je jasné, že potreba úcty k Nemu len vzrastá.  

 

Nová kniha: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a Boží plán s Amerikou

Treba dodať, že pri súčasnom zhoršení prejavov zla vo svete, chce Božia  Prozreteľnosť takpovediac prekonať samu seba tým, že ľuďom predstavuje zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré istým spôsobom ešte viac zušľachťuje úctu k Najsv. Srdcu Ježišovmu a privádza ju k plnosti a dokonalosti. Jednoduchým čítaním fatimských posolstiev zistíme, ako Panna Mária vrelo odporúča toto zasvätenie aj v našich časoch. Sestre Lucii zverila zvláštne poslanie tu na zemi, ktorým malo byť priťahovanie ľudských sŕdc k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Panna Mária túto úctu často odporúčala aj počas zjavení. Pri druhom zjavení sa Jej Najsv. Srdce zjavilo korunované tŕním našich hriechov, prosiace o modlitbu za ich odčinenie zo strany ľudstva. Je zrejmé, že práve táto časť posolstiev obsahovala ich najvzácnejší poklad. 

*          *          *

Fatimské zjavenia nám na jednej strane ukazujú desivú závažnosť celosvetovej situácie a pravé príčiny prejavov zla vo svete, a na druhej strane nám poskytujú prostriedky, pomocou ktorých sa môžeme pozemským a večným trestom, ktoré nás čakajú, vyhnúť. Ľuďom v staroveku poslal Boh prorokov. Dnes sa nám prihovára prostredníctvom samotnej Kráľovnej prorokov. Čo teda môžeme povedať, keď si preštudujeme všetko, čo Panna Mária hovorí? Jediné vhodné slová sú tie, ktoré povedal náš Pán v evanjeliu: "Kto má uši na počúvanie, nech počúva" (Mk 4, 23).  

 

DISKUSIA k článku