altar-server-pic3.jpg

Úloha miništrantov - služobníkov oltára: reprezentovať anjelov a svätých

149
Zuzana Smatanová
AltKAT

Čo hovorievam mojim ´služobníkom oltára´ (miništrantom):

"Ešte predtým chlapci, než prejdeme k jednotlivým detailom chcem aby ste vedeli, prečo vôbec máme služobníkov oltára.

Potrebujú diakoni a ja, aby ste prinášali na oltár chlieb, vodu a víno? Nie, pretože si to môžeme doniesť aj sami.

Potrebujeme aby ste nám nosili sviece, kríž a bohoslužobné knihy? V podstate nie. O kňazovi sa predpokladá, že bude mať pri modlitbe zopäté alebo roztiahnuté ruky, takže nemôže knihu držať, no dala by sa aj položiť na oltár.

Potrebujeme vás na zvonenie, obracanie strán a umývanie rúk? Nie. Všetko toto môžeme robiť aj bez vás. 

Ale vy tu v skutočnosti nie ste zamestnaní na plnenie nejakých povinností. Vy ste tu preto, aby ste nám pomáhali viesť bohoslužbu a podieľať sa na nej. Ak toto pochopíte, budete robiť všetko tak, ako vás to naučíme. Vidíte teda, že všetci spolupracujeme na vedení Božieho ľudu pri bohoslužbe - nielen kňaz a diakoni. Nespolieham sa na vás iba pre čiastkové úkony, ktoré pri sv. omši robíte, ale pre niečo oveľa väčšie, ušľachtilejšie, nádhernejšie a pravdivejšie.  

Naša pozemská bohoslužba odzrkadľuje bohoslužbu v nebi. To, čo robíme tu pri sv. omšovej obete, je akoby vzdialenou ozvenou toho, čo sa odohráva v nebi. Tam je Baránok Boží obetovaný raz a navždy pri obete, ktorá trvá večne. Tam sa anjeli a svätí ustavične s bázňou klaňajú okolo Baránkovho trónu. Tam niet slnka, mesiaca, ani hviezd, pretože tam je Svetlom samotný Baránok. Tento oltár, ktorý tu vidíte, je verným obrazom oltára v nebi. Vidíte mozaiku baránka vpredu na oltári? To je preto, lebo v nebi je Baránok na tróne a tu na zemi je Jeho trónom oltár. Kalich na mozaike je znakom večnej prevzácnej Krvi Baránka. Táto hostia je na zemi znakom večného nebeského Chleba. Kňaz je obrazom Krista Pána - a kým ste vy? Tu na zemi predstavujete a ste obrazom nebeských hostiteľov - áno, presne tak - a preto si želám, aby ste reprezentovali svätých a anjelov. Preto sme radi, keď pri sv. omši slúžia deti ak je to možné, pretože vy deti pripomínate nám, dospelým, čo povedal Pán Ježiš: "Ak nebudete ako malé deti, nevojdete do Božieho kráľovstva." Takže tým, že ste deťmi, nám pripomínate, akými máme byť, aby sme sa pripodobnili svätým a anjelom.

Keďže predstavujete nebeských hostiteľov, čiže svätých a anjelov, bol by som rád, keby ste sa podľa toho aj správali. Viem samozrejme, že ešte nie ste svätí, ani anjeli. Že sa bijete so svojimi bratmi a sestrami. Niektorí z vás zastrašujú druhých, iní sa ich boja. Klamete, podvádzate a máte nepekné myšlienky. Neposlúchate svojich rodičov, ste sebeckí a občas aj krutí. Napriek tomu všetkému však zohrávate v nebeskej liturgii svoju rolu, pretože ste povolaní odzrkadľovať slávu niečoho oveľa väčšieho a úžasnejšieho. Ste povolaní z toho čím nie ste, stať sa tým, čím by ste mali byť; a ak ste ohúrení z toho čo od vás očakávam, predstavte si ako sa musím cítiť ja, ktorý som hriešny rovnako ako vy, a predsa som povolaný reprezentovať pred veriacimi samotného Krista. Keďže je toto všetko pravda, budeme podľa toho konať. 

Pri príchode do chrámu si hneď oblečieme sutanu, náš ´pracovný´ odev. Slúžime Pánovi v chráme v sutane a sme ako chlapec Samuel, ktorý slúžil Bohu v chráme v jednoduchosti a čnostne. Keď sa v chráme pohybujete, robte tak s úctou a vážnosťou, nerobte si z toho žarty. Urobte čo máte urobiť - pamätajte, že ste v Božom dome, na dôležitom mieste, ktorému patrí náležitá úcta.   

Keď zažínate sviece, ukladáte knihy a pripravujete sv. omšu pamätajte, že vás sledujú ľudia v laviciach. Vaša úcta, starostlivosť a láska, s ktorou svoju službu konáte im pomáha aj pri modlitbe. Pred začiatkom sv. omše sa spolu s diakonom a so mnou zídeme v sakristii. Oblečieme si alby, kamže, omšové rúcho. Potom zapálime sviece, pripravíme kadidlo, zaujmeme svoje miesto a čakáme na začiatok liturgie. Keď prechádzate cez kostol majte na pamäti, že Božiemu ľudu navodzujete Božiu prítomnosť. Naša malá procesia pripomína procesiu kráľa Dávida a kňazov, keď prichádzali na sväté miesto Sion. Pozdvihne sa do výšky kríž a vy dôstojne a slávnostne prichádzate a všetkých privádzate pred Kráľa Kráľov a Pána Pánov. Viete kam idete; pohybujte sa s pôvabom dieťaťa a dôstojnosťou kniežaťa. Kam idete vy, tam vás všetci nasledujeme. 

Keď sa nachádzate v priestore sanktuária, pri bohostánku, uvedomte si, že gestá hovoria jasnejšie než slová. Nemusíte mať na starosti veľa vecí, no viete, že slúžia aj tí čo stoja a čakajú? Len svojou prítomnosťou, úctivým prejavom, pozorným počúvaním Božieho slova pomáhate priebehu bohoslužby a povzbudzujete tých, ktorí vás sledujú. Keď máte pri sv. omši nejakú úlohu, robte ju jednoducho a presvedčivo, ako sa patrí na Kráľovho služobníka. Pamätaj, že ak si neupravený a nedbanlivý vo svojich postojoch a gestách, odvádzaš pozornosť ľudí na seba; a sv. omša nie je o tebe o nič viac ako nie je o mne, o kňazovi. 

Uvedom si že to, čo robíš pri sv. omši je najdôležitejšou vecou v tvojom živote. Na všetko ostatné je čas urobiť to potom. ´Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné vám bude pridané.´ Na sv. omši si uvedomíte, že krása, pravda a láska sú tri najdôležitejšie poklady na zemi a zároveň sú to veci, ktoré si za nič nekúpiš. Sú najvzácnejšie, a zároveň nemajú (z ľudského uhla pohľadu) žiadnu hodnotu, sú bezcenné. Pokiaľ slúženie pri sv. omši nie je otázkou úžitku, čo tam potom robíš? Veď ti za to neplatia. Nedostávaš odmenu - okrem odmeny vedomia, že tvoje srdce je priamo pri Bohu a že si práve strávil hodinu na prahu neba. 

Ak si sa naučil všetko čo máš robiť, potom už nech sa v tvojom živote deje čokoľvek, budeš nesmierne bohato požehnaný.

 

 

DISKUSIA k článku