vatican2.jpg

Vatikán: Mimoriadne plnomocné odpustky počas pandémie s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu

1,118
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na problémy, ktorým všetci čelíme v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou, reaguje Cirkev s veľkou vážnosťou a veľkodušnosťou. Svätý Otec otvára dokorán pokladnicu milostí Cirkvi pre veriacich, uľahčujúc tak všetkým istý prístup k milostiam, ktoré sú potrebné na urýchlenie následného prechodu chorých a zomierajúcich cez očistec, ako aj k milostiam, potrebným pre spásu v hodine našej smrti.

Šírte aj vy správu o týchto mimoriadnych milostiach medzi katolíkmi v predných líniách boja s nákazou a uistite sa, že ich pôsobeniu rozumejú.  

 

Plnomocné odpustky

Každý, kto v čase pandémie "prejaví vôľu a ochotu hneď, ako to bude možné, splniť zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, účasť na sv. omši a prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Sv. Otca); pomodlí sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu s úmyslom "prosiť Všemohúceho Boha o ukončenie pandémie, o útechu a posilu pre všetkých nakazených a o večnú spásu pre všetkých, ktorých si Pán už povolal k sebe", môže získať každý deň plnomocné odpustky. Túto mimoriadnu správu oznámila Apoštolská penitenciária oficiálnym dekrétom 20. marca 2020.

 

Ďalší spôsob získania týchto mimoriadnych plnomocných odpustkov:

  • Veriaci, ktorí z dôvodu nákazy podliehajú v nemocnici alebo doma karanténe, nariadenej úradmi činnými v zdravotníctve, môžu za podmienky, že sa v duchu zrieknu akejkoľvek pripútanosti k hriechu, získať plnomocné odpustky, ak sa "prostredníctvom médií duchovne zjednotia na slávení sv. omše, na modlitbe posvätného ruženca, na nábožnom prežívaní Krížovej cesty, alebo inom prejave zbožnosti, minimálne však odriekaním Vyznania viery, modlitby Pána a nábožným vzývaním Preblahoslavenej Panny Márie, obetujúc svoje utrpenie v duchu viery v Boha a milosrdnej lásky k svojim bratom a sestrám, s vôľou a ochotou hneď, ako to bude možné, splniť zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, účasť na sv. omši a prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Sv. Otca)". 
  • "Zdravotnícki pracovníci, ich rodinní príslušníci a všetci tí, ktorí sa nasledujúc príklad Milosrdného Samaritána vystavujú riziku nákazy a starajú sa o chorých na koronavírus podľa slov nášho božského Vykupiteľa "Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov" (Jn 15, 13), získajú plnomocné odpustky za rovnakých vyššieuvedených podmienok."
  • Apoštolská penitenciária ochotne udeľuje, na základe tých istých podmienok, plnomocné odpustky v čase celosvetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí s úmyslom "prosiť Všemohúceho Boha o ukončenie pandémie, o útechu a posilu pre všetkých nakazených a o večnú spásu pre všetkých, ktorých si Pán už povolal k sebe" vykonajú poklonu pred Najsvätejšou sviatosťou, alebo sa zúčastnia Eucharistickej adorácie, alebo budú aspoň pol hodiny čítať Sväté písmo, alebo sa pomodlia posvätný ruženec, Krížovú cestu alebo Korunku k Božiemu milosrdenstvu.    

 

Veľmi dôležité upozornenie aj pre tých, ktorí v čase pandémie a karantény nemôžu v prípade potreby prijať Sviatosť pomazania chorých:

  • Cirkev sa modlí a prosí za všetkých, ktorí v tomto čase nie sú schopní prijať Sviatosť pomazania chorých a viatikum (pokrm na cestu k Otcovi), pričom každého z nich zveruje Božiemu milosrdenstvu mocou spoločenstva svätých a udeľuje týmto veriacim v hodine ich smrti plnomocné odpustky za predpokladu, že sú náležite disponovaní a ešte za života odriekali modlitby (Cirkev v takýchto prípadoch upúšťa od zvyčajne požadovaných podmienok a sama ich nahrádza). Pri udeľovaní odpustkov touto formou a v týchto prípadoch sa odporúča použiť kríž (Enchiridion indulgentiarum, no.12).   

 

Prísľuby a milosti Božieho milosrdenstva

Ubezpečte sa, že všetci tí, čo to potrebujú najmä v tejto dobe, poznajú mimoriadne milosti, ktoré náš Pán prisľúbil skrze sestru Faustínu; aké nepredstaviteľné milosti môžme získať pre seba, pre tých, čo trpia aj v dôsledku tejto epidémie, ako aj pre celý svet, stenajúci pod bremenom nákazy.

Ježiš povedal sr. Faustíne o niekoľkých spôsoboch ako ľudí uistiť o tom, že ich definitívnym miestom určenia je nebo. Dal aj mimoriadne prísľuby pre tých, čo sa budú modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu:

"Každú dušu, ktorá sa bude modliť túto korunku, budem v hodine smrti brániť ako svoju chválu. Ak sa ju pri zomierajúcom pomodlia druhí, dosiahnu tie isté odpustky. Keď sa pri zomierajúcom odrieka táto Korunka, zmierňuje sa Boží hnev a dušu zaplavuje nepochopiteľné milosrdenstvo. Rozpáli sa vnútro môjho milosrdenstva pre bolestné umučenie môjho Syna (Denníček sv. Márie Faustíny Kowalskej, 811)."

" ... keď sa túto Korunku bude niekto modliť pri zomierajúcom, postavím sa medzi Otca a zomierajúcu dušu nie ako spravodlivý Sudca, ale ako milosrdný Spasiteľ (Denníček, 1541)."   

 

 

Mimoriadne prísľuby Pána Ježiša za nábožné uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva:

"Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Sľubujem, že duša, ktorá si bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, ale najmä v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu (Denníček 47-48)."

 

 

Mimoriadne prísľuby Pána Ježiša tomu, kto Mu dôveruje:

"Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane (Denníček, 1578)."

"Vedz, dcéra moja, že moje Srdce je samotným milosrdenstvom. Z tohto mora milosrdenstva sa rozlievajú milosti na celý svet. Žiadna duša, ktorá sa ku mne priblížila, neodišla bez útechy. Všetka úbohosť tonie v mojom milosrdenstve a všetka milosť, spasiteľná i posväcujúca, vytryskuje z tohto prameňa. Dcéra moja, túžim, aby tvoje srdce bolo sídlom môjho milosrdenstva. Túžim, aby sa toto milosrdenstvo rozlialo na celý svet skrze tvoje srdce. Ktokoľvek sa priblíži k tebe, nech neodíde bez dôvery v moje milosrdenstvo. Veľmi túžim, aby duše mali túto dôveru. Modli sa koľko môžeš za zomierajúcich, vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo, lebo oni najviac potrebujú dôveru, a najmenej jej majú. Vedz, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej  chvíli závisela od tvojej modlitby. Ty poznáš priepasť môjho milosrdenstva, tak čerpaj z neho pre seba, ale najmä pre úbohých hriešnikov. Skôr by sa pominulo nebo i zem, než by dôverujúcu dušu neobklopilo moje milosrdenstvo (Denníček, 1777)."

 

 

Mimoriadne prísľuby Pána Ježiša tým, čo budú šíriť posolstvo a úctu k Božiemu milosrdenstvu:

"Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom. V poslednej hodine nemá duša na svoju obhajobu nič, okrem môjho milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezasiahne spravodlivosť (Denníček, 1075)." 

 

Obráťme sa na Pannu Máriu, našu Matku:

Ďakujme aj počas tejto pandémie Bohu za úžasné milosti, ktoré nám sprístupňuje prostredníctvom Svätého Otca a skrze svätú sr. Faustínu. Neustávajme v šírení Božej milosrdnej lásky a využívajme všetky formy úcty a zasvätenia, ktoré nám umožnia mať účasť na Ježišových mimoriadnych prísľuboch. Zjednoťme sa teraz so Sv. Otcom a prosme Preblahoslavenú Pannu Máriu o pomoc:

"Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov, Ty, čo sa nás vždy zastávaš, pomôž trpiacemu ľudstvu, zachráň nás pred zlom tejto pandémie a vypros nám všetko dobro, ktoré potrebujeme pre našu spásu a posvätenie. Amen."

Modlite sa za mňa; ja sa budem modliť za vás.

 

DISKUSIA k článku