cardinal_sandri_810_500_75_s_c1.jpg

Abp. Viganò má vážne obavy z kardinála, ktorý má predsedať budúcemu konkláve

486
Zuzana Smatanová
Neutral

V novom vyjadrení, týkajúcom sa voľby budúceho pápeža, abp. Carlo Maria Viganò uviedol, že kardinál, ktorého pápež František určil, aby predsedal budúcemu pápežskému konkláve, bol zapojený v krytí zločinov neslávne známeho zakladateľa Legionárov Krista, Marciela Maciela. 

Vo vyhlásení, ktoré vyšlo 31. januára 2020 pod názvom "Veriaci majú právo vedieť" (oficiálny text viď nižšie), abp. Viganò tvrdí, že potvrdenie kard. Leonarda Sandriho pápežom Františkom za prodekana Kolégia kardinálov je "nafingovaným majstrovským kúskom". 25. januára Svätá Stolica oznámila, že pápež František potvrdil voľbu kdl. Giovanni Batistu Re (86 r.) za dekana a kdl. Leonarda Sandriho (76 r.) za prodekana Kolégia kardinálov. K tomuto oznámeniu prišlo mesiac po rezignácii 92-ročného kdl. Angela Sodanu z postu dekana Posvätného kolégia. Františkovo schválenie tejto voľby prešlo, podľa abp. Viganò "takmer nepozorovane, a predsa v sebe ukrýva pochybnú stratégiu". Tento bývalý apoštolský nuncius v USA tvrdí, že vymenovanie kdl. Re za dekana Kolégia je len "pláštikom pre oveľa ´užitočnejšie´ vymenovanie - kdl Sandriho - ktorý je pripravovaný ad hoc viesť budúce konkláve secundum Franciscum, to jest, podľa aktualizovanej a rozšírenej verzie mafie St. Gallen.

 

Rola dekana a prodekana

Dekan Kolégia kardinálov predsedá Posvätnému kolégiu. Keď pápež zomrie (alebo ako v prípade Benedikta XVI rezignuje), úlohou dekana je upovedomiť kardinálov, že pápež skonal a povolať ich do Ríma na konkláve. Pojmom "conclave" sa označuje čas, kedy sú kardináli uzamknutí vo vnútri Sixtínskej kaplnky za účelom zvolenia nového pápeža. Kardináli, ktorí sa zúčastňujú konkláve a voľby, môžu mať najviac 80 rokov. Dekan Kolégia nielen predsedá konkláve, ale aj dozerá na tzv. predkonklávne ´kongregácie´, na ktorých kardináli diskutujú o logistike a plánovaní konkláve a, čo je dôležité, stretávajú sa s inými kardinálmi, aby spoznali ich postoje a názory. Kongregácií sa môžu zúčastniť všetci kardináli bez ohľadu na vek. To bol aj prípad bývalého kdl. McCarricka v roku 2013.

Prodekan Kolégia koná v prípade, keď dekan nemôže vykonávať svoj úrad. Kardinál Re nie je ako novozvolený dekan vo veku 86 rokov spôsobilý predsedať budúcemu konkláve a preto je táto úloha delegovaná na 76-ročného kdl. Sandriho. Kdl. Re síce stále dozerá na kongregácie, no kdl. Sandri má, aj keď len ako prodekan, v tomto prípade najdôležitejšiu úlohu - bude predsedať voľbe pápeža v budúcom konkláve. To nie je nič nové - v roku 2013 po rezignácii Benedikta XVI kvôli veku, postúpil kdl. Angelo Sodano túto rolu vtedajšiemu prodekanovi kdl. Re, ktorý predsedal voľbe súčasného pápeža Františka. 

 

Krycia sieť?

Vo svojom novom vyjadrení abp. Viganò pripomína aj svoje prvé vyhlásenie v auguste 2018, v ktorom viackrát zopakoval, že "hlavná zodpovedná osoba za krytie zločinov, ktorých sa dopustil Maciel, bol vtedajší štátny sekretár kdl. Angelo Sodano. Do tohto krytia sa na svoju vlastnú škodu dal Sodanom zatiahnuť aj kdl. Sandri."

Abp. Viganò, ako člen diplomatického zboru a vysoký funkcionár vo vatikánskom Štátnom sekretariáte, môže vďaka svojim skúsenostiam z prvej ruky dosvedčiť, že prostredníctvom "tieňových manévrov" bol kdl. Sandri presunutý do Mexika, aby nahradil abp. Justo Mullora, ktorý "bol z Apoštolskej nunciatúry v Mexiku odvolaný, pretože nesúhlasil s direktívami Štátneho sekretariátu, aby kryl veľmi vážne obvinenia proti Marcialovi Macielovi". Abp. Viganò píše: "Ako náhradu za abp. Mullora v Mexico City bolo nevyhnutné vymenovať osobu absolútne lojálnu voči Sodanovi. V tomto sa už Sandri osvedčil v úlohe súdneho poradcu v sekcii Všeobecných záležitostí Štátneho sekretariátu. V období, keď ho stiahli do Mexika, slúžil niečo cez dva roky ako nuncius vo Venezuele." Jeho nové vyjadrenie je len ozvenou prvého, v ktorom píše: "Je známe, že Sodano sa usiluje kryť škandál s otcom Macielom až do konca. Kvôli tomu dokonca odvolal aj nuncia v Mexico City, Justa Mullora, ktorý sa odmietol spolupodieľať na krycom pláne pre Maciela, a na jeho miesto vymenoval Sandriho, vtedajšieho nuncia vo Venezuele, ktorý v krytí ochotne spolupracoval." 

Vo svojom prvom vyhlásení abp. Viganò potvrdil, že spolu s kdl. Tarcisiom Bertone informoval kdl. Sandriho o desaťročia trvajúcom zneužívaní kňazov a seminaristov Theodorom McCarrickom. Sandri bol jedným z mála vysokopostavených prelátov, ktorí "vedeli o každom detaile situácie, týkajúcej sa kdl. McCarricka".  

Väzby kdl. Sandriho na Legionárov Krista, ako aj obvinenia, že mlčal o Macielových zločinoch, sa čoskoro ocitli v stredobode záujmu v talianskych a anglických médiáchnedávno aj v posledných rokoch. Abp. Viganò píše aj o svojom "dlhotrvajúcom priateľstve" s kdl. Sandrim ešte spred 50 rokov, keď spolu navštevovali Pontifical Ecclesiastic Academy (školiaca akadémia pre vatikánskych diplomatov) a Štátny sekretariát. Jeho súčasné vyhlásenie je, podľa jeho slov, inšpirované ´výlučne´ putom tohto priateľstva a poskytuje ho pre "dobro jeho (Sandriho) duše, pre lásku k Pravde, ktorou je samotný Kristus a pre Cirkev, Jeho Nevestu, ktorej sme spoločne slúžili". Bývalý nuncius USA tiež dosvedčuje, že keď sa pápeža Františka spýtal na Sandriho, vedel o jeho charaktere, aj o jeho mexickom transfere, a "povýšil ho v máji 2018 na kardinála-kňaza (hlavný kňaz v niektorom rímskom titulárnom kostole/chráme) a o mesiac neskôr na kardinála-biskupa (nástupca biskupa Sv. Stolice mimo Ríma), aby ho tak mohol potvrdiť vo funkcii prodekana Kolégia kardinálov a zároveň ako Františkovho kandidáta na predsedníctvo v budúcom konkláve".

Arcibiskup Viganò záverom dodáva: “Veriaci majú právo vedieť o týchto podlých intrigách skorumpovaného dvora. K Srdcu Cirkvi sa zjavne približuje tieň synagógy satana (Zjv 2, 9)".

 

 

Oficiálny preklad svedectva abp. Carlo Maria Viganò, v súvislosti s nedávnym odsúhlasením voľby nového dekana a prodekana Kolégia kardinálov, ku ktorej dal zvolenie pápež František: 

Veriaci majú právo vedieť

Len čo sme sa dostali z jednej z najškandalóznejších epizód, v ktorej sme videli knieža lži v akcii, keď diskreditoval knihu pápeža Benedikta XVI a kardinála Saraha tým, že ich mrzko urážal a vyslovoval vulgárne podozrenia, opäť sa ocitáme v situácii, v ktorej sa musíme popasovať s ďalším nafingovaným majstrovským kúskom: pápež František potvrdzuje voľbu nového dekana a prodekana Kolégia kardinálov. Prišlo k nej takmer nepozorovane, a predsa v sebe ukrýva pochybnú stratégiu. V júni 2018 zvýšil pápež František počet kardinálov-biskupov, ktorý zostával nezmenený celé stáročia, a jedným šmahom vymenoval 4 nových. Zabezpečil si tým totiž väčšinu vo svoj prospech, ako vždy postupoval aj pri menovaní nových členov Kolégia kardinálov.  

Kardinálovi Giovanni Battista Reovi, menovanému za dekana Kolégia vo veku 86 rokov a tým pádom vylúčenému z budúceho konkláve, želám ešte dlhší život ako mal jeho otec. Jeho menovanie je však iba zásterkou oveľa ´užitočnejšieho´ menovania - kardinála Sandriho - ktorý je pripravovaný ad hoc viesť budúce konkláve secundum Franciscum, to jest podľa aktualizovanej a rozšírenej verzie mafie St. Gallen. S kdl. Sandrim ma spája dlhoročné priateľstvo už od čias Pontifical Ecclesiastical Academy, potom počas 11 rokov v tom istom úrade ako zástupcov štátnych sekretárov a 7 ďalších rokov spolupráce po tom, čo sa po 6 mesiacoch vrátil z postu nuncia v Mexiku. To, čo povedal Aristoteles Platónovi ("Platón je môj priateľ, ale pravda je ešte väčší"), vysvetľuje sv. Tomáš Akvinský v diele Sententia libri EthicorumLiber1, Lectio6, n. 4-5 nasledovne: “Quod autem oporteat veritatem praeferre amicis, ostendit hac ratione. Quia ei qui est magis amicus, magis est deferendum. Cum autem amicitiam habeamus ad ambo, scilicet ad veritatem et ad hominem, magis debemus veritatem amare quam hominem, quia hominem praecipue debemus amare propter veritatem et propter virtutem... Veritas autem est amicus superexcellens cui debetur reverentia honoris; est etiam veritas quiddam divinum, in Deo enim primo et principaliter invenitur. Et ideo concludit, quod sanctum est praehonorare veritatem hominibus amicis.” ("Že pravdu treba uprednostniť pred priateľmi, dokazuje týmto spôsobom. Pravda je väčší priateľ, ktorého by sme si mali viac vážiť. Pravdu treba milovať viac, pretože nemôžem milovať priateľa na úkor pravdy a čnosti ... Pravda je teda najvýznamnejším priateľom, ktorému sa má vzdávať úcta. Pravda je totiž Božou vecou, pretože jej pôvod je v prvom rade a predovšetkým v Bohu. Preto je čnostné ctiť si pravdu viac, ako priateľov."; voľný preklad)

Moje vyhlásenie je teda inšpirované ´výlučne´ putom priateľstva s kdl. Leonardom Sandrim a je pre "dobro jeho duše, pre lásku k Pravde, ktorou je samotný Kristus a pre Cirkev, Jeho Nevestu, ktorej sme spoločne slúžili". Vo svojom prvom svedectve som spomenul, že na audiencii v roku 2013 sa ma pápež František spýtal na kdl. McCarricka; teraz sa ma rovnakým spôsobom spýtal: "Aký je kardinál Sandri?" Otázka o mojom dobrom priateľovi ma zaskočila a neodpovedal som. František potom spojil ruky v typicky talianskom geste a pokýval s nimi dozadu a dopredu, akoby chcel povedať, že Sandri ´vie ako to chodí´, a pozrel sa mi do očí, hľadajúc v nich súhlas s jeho návrhom. Úprimne som mu teda povedal: "Svätý Otec, neviem, či ste informovaný, že nuncius Justo Mullor, prezident Pontifical Ecclesiastical Academy, bol odvolaný z apoštolskej nunciatúry v Mexiku preto, lebo sa postavil proti direktíve zo Štátneho sekretariátu, na základe ktorej mal kryť veľmi vážne obvinenia proti Marcialovi Macielovi." Toto som povedal pápežovi, ktorý to vzal do úvahy a napokon napravil nespravodlivosť, ktorú abp. Mullor utrpel tým, že sa neskompromitoval, že zostal verný pravde a z lásky k Cirkvi. Túto pravdu tu teraz opätovne potvrdzujem k pocte tohto verného služobníka Svätej Stolice, nad hrobkou ktorého som v katedrále Almeria v Španielsku slúžil sv. omšu. 

Už v prvom svedectve som napísal, že hlavná osoba, ktorá je zodpovedná za krytie zločinov, ktorých sa dopustil Maciel, bol vtedajší štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, ktorého nedávne akceptovanie rezignácie z postu dekana Kolégia kardinálov bolo prepojené s jeho zainteresovaním do záležitosti okolo Maciela. Jeho úsilie chrániť Maciela si v ničom nezadá s výčinmi McCarricka ... Kardinál Francis Arinze si na druhej strane zaslúži uznanie za to, že sa v rámci Kongregácie pre náuku viery postavil proti snahám Sodana kryť Macielovo konanie. Sandri sa dal na vlastnú škodu zatiahnuť Sodanom do krytia Macielových hrozných zločinov. Ako náhradu za abp. Mullora v Mexico City bolo nevyhnutné vymenovať osobu absolútne lojálnu voči Sodanovi. V tomto sa už Sandri osvedčil v úlohe súdneho poradcu v sekcii Všeobecných záležitostí Štátneho sekretariátu. V období, keď ho stiahli do Mexika, slúžil niečo cez dva roky ako nuncius vo Venezuele.

Bol som priamym svedkom týchto pochybných manévrov (zodpovední to popisujú ako bežné personálne zmeny) a to prostredníctvom rozhovoru, ktorý mali 25. januára 2000, na sviatok Obrátenia sv. Pavla, cestou do baziliky, nesúcej jeho meno, keď sa chystali na záver týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Reťaz, spájajúca dátumy týchto transferov, je jednoznačná: 19. januára 2000 je abp. Giorgio Zur, ktorý bol prezidentom Pontifical Ecclesiastical Academy (PAE) iba jeden rok, transferovaný do Moskvy; 11. februára 2000 je abp. Justo Mullor, ktorý je v Mexiku iba dva a pol roka, vymenovaný za prezidenta PAE; 1. marca 2000 je abp. Sandri transferovaný do Mexika po dva a pol roku vo Venezuele. Len o 6 mesiacov neskôr, 16. septembra 2000 bol Sandri vymenovaný za zástupcu v rámci Štátneho sekretariátu, to jest za pravú ruku Sodana.  

Legionári Krista nezabudli Sandrimu preukázať svoju vďačnosť. Zdesil som sa, keď mi pri príležitosti obeda, ktorý poriadal pápež Benedikt XVI v aule Pavla VI na počesť kardinálov, vrátane Sandriho, Sandri vopred povedal, čo chce oznámiť Benediktovi, keď vojde do auly: "Svätý Otec, prepáčte, že neostanem na obed, ale čaká ma 500 hostí na zhromaždení Legionárov Krista". 

František, ktorý opakovane a utkvelo poukazuje na nešpecifikovaný "klerikalizmus" ako na príčinu sexuálneho zneužívania, len aby sa vyhol verejnému odsúdeniu pohromy, ktorou je homosexualita, teraz okázalo predvádza najbezohľadnejší klerikalizmus: v máji 2018 menuje Sandriho za kardinála-kňaza a o mesiac neskôr za kardinála-biskupa, aby ho mohol potvrdiť vo funkcii prodekana Kolégia kardinálov, čiže ako svojho kandidáta na predsedníctvo v budúcom konkláve.

“Veriaci majú právo vedieť o týchto podlých intrigách skorumpovaného dvora. K Srdcu Cirkvi sa zjavne približuje tieň synagógy satana (Zjv 2, 9)".

 

+ Carlo Maria Viganò
 Titular Arhbishop of Ulpiana
 Apostolic Nuncio

DISKUSIA k článku