web3-wedding-feast-at-cana-mary-jesus-dinner-wikipedia.jpg

Dôležitý a nadčasový význam posledných slov Panny Márie vo Svätom písme

324
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Každé slovo Bl. Matky Božej v Novom zákone je pre nás veľmi poučné a dôležité. Zatiaľ čo sv. Jozef v Novom zákone ani raz neprehovorí, Panna Mária sa nám prihovára pri niekoľkých príležitostiach. Zaujímavé sú jej posledné zaznamenané slová, ktoré povedala v celej Biblii. 

Sú to slová z Jánovho evanjelia a povedala ich na svadbe v Káne Galilejskej. Mária, ktorá bola vždy vnímavá a pozorná k potrebám druhých si všimla, že svadobčanom sa minulo víno. Podišla k svojmu Synovi, Ježišovi, a oboznámila Ho so situáciou. Potom povedala tie spomínané posledné slová v Písme: "Jeho matka povedala obsluhujúcim: ´Urobte všetko, čo vám povie!´" (Jn 2, 5).

Máriine slová sú veľmi hlbokomyseľné a poskytujú materiál na celoživotnú meditáciu. Jej slová "Urobte všetko, čo vám povie" totiž nepatrili iba obsluhujúcim, ale sú určené všetkým kresťanom v celých dejinách. Máriiným poslaním je každému vždy poukazovať na jej Syna, Ježiša, a všetkých nabádať, aby žili a konali podľa Jeho prikázaní. Mária privádza všetkých ku Kristovi a spomínané slová hovorí dnes aj nám. Tieto slová navyše podčiarkujú nutnosť konať v našom živote ako učeníci. Nestačí vieru v Ježiša Krista iba vyznať, ale treba ju aj žiť, nasledujúc každé Ježišovo slovo.

Katechizmus Katolíckej cirkvi vysvetľuje túto realitu v časti, pojednávajúcej o sviatosti birmovania: "Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky" (KKc, 1316).

Pri počúvaní Máriiných slov si musíme preskúmať aj vlastný život a úprimne posúdiť, nakoľko poslúcham Božie prikázania, či už svojimi slovami, ale najmä skutkami. Aj v jednom starom prísloví sa hovorí: "Skutky hovoria hlasnejšie než slová."

 

DISKUSIA k článku