Archbishop_Carlo_Maria_Vigano_810_500_75_s_c1.jpg

De Mattei: Arcibiskup Viganò: potrestaný za to, že povedal pravdu?

7,409
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Bude arcibiskup Carlo Maria Viganò, ktorý vrhol svetlo na existenciu korupcie vo Vatikáne, poukázal na vinníkov, počnúc najvyššími cirkevnými autoritami, potrestaný za to, že povedal pravdu? Pápež František skúma túto možnosť - ak je pravda, ako to potvrdzujú viaceré zdroje - že sa radil s kardinálom Francescom Coccopalmierim a niekoľkými ďalšími kánonickými právnikmi, aby preskúmali možnosť uvalenia kánonických sankcií na arcibiskupa, počnúc sospensione ad divinis. Ak by sa správy potvrdili, bolo by to mimoriadne závažné a pomerne neskutočné, keby bol "expertom" povolaným na potrestanie monsignora Vigana práve kardinál Coccopalmiero, ktorého obvinil bývalý nuncius pre Spojené štáty, že je súčasťou "homosexuálnej loby", ktorá vládne Vatikánu. V žiadnom prípade nemožno zabudnúť, že kardinálov sekretár, monsignor Luigi Capozzi, je zapojený do prípadu homosexuálnej orgie, v ktorom je stále potrebné objasniť postavenie jeho nadriadeného.

No základným problémom je niečo iné. Katolícka cirkev, keďže je viditeľnou komunitou, disponuje trestným zákonom, t.j. zákonom na potrestanie veriacich, ktorí sa dopustili porušenia zákona. V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať medzi hriechom a zločinom. Hriech sa týka porušovania morálneho poriadku; zločin sa týka prekročenia cirkevného Kánonického práva, ktoré sa samozrejme odlišuje od zákonov štátov. Všetky zločiny sú hriechy, ale nie všetky hriechy sú zločiny.

Existujú spoločné zločiny pre civilnú legislatívu a Kánonické právo, ako napr. zločiny pedofílie, ale ďalšie previnenia platia iba Kánonické právo a nie pre trestné zákony štátov. Homosexualitu a súžitie napr. väčšina súčasných štátov nepovažuje za zločiny, no zostávajú vážnymi zločinmi pre klérus a ako také sú sankcionované Kánonickým právom. Zločinom v skutočnosti nie je každá vonkajšia činnosť, ktorá porušuje zákon, ale iba druh porušenia, kde sa predpokladá sankcia za nedodržanie, podľa princípu nullum crimen, nulla pena sine lege.

Kódex kánonického práva, ako nedávno uviedol otec Giovanni Scalese vo svojom blogu Antiquo Robore, nepovažuje za zločin iba zneužitie mladistvých, ale aj iné hriechy proti Šiestemu prikázaniu: súžitie a  jeho škandalóznu situáciu, ktorá zahŕňa aj homosexualitu (Kánon 395 Nového kódexu). Tieto rozdiely sa nezdajú jasne pápežovi Františkovi, ktorý vyhlasuje "nulovú toleranciu" voči občianskym trestným činom, ako je pedofília, no prosí o "odpustenie" a milosrdenstvo pre "hriechy mladosti", akým je homosexualita. František však zabúda na prítomnosť tohto zločinu v zákonoch Cirkvi. 

Ale potom tu je rozpor: zákony Cirkvi sú uplatňované, aby zasiahli, nie nemorálne duchovenstvo, ale toho, ktorý odsudzuje nemorálnosť duchovenstva - monsignora Carla Mariu Vigana. Ten vo svojom svedectve neurobil nič iné ako to, že sa riadil cestou cirkevných reformátorov, počnúc sv. Petrom Damianim po sv. Bernardína zo Sieny, veľkými vymetačmi sodomie. 

Aký je dôvod kánonického trestu, ktorý by sa vzťahoval na odvážneho arcibiskupa? Pápež Francis by mohol odpovedať, ako v bájke od Faedrusa: nie som povinný uviesť dôvody, trestám Quia nominor leo, pretože som najsilnejší. Keď sa však právomoc nevykonáva v službe pravdy, stane sa zneužitím moci a obeť zneužitia moci nadobúda silu, ktorú jej nikto neodoberie: silu pravdy. V tejto tragickej dobe pre Cirkev prvá vec, ktorú nielen Katolíci, ale aj všeobecná mienka celého sveta požaduje od mužov Cirkvi, je "žiť bez klamstva", ako slávne povedal Solženicyn. Čas pre sociálne diktatúry skončil - pravda je predurčená, aby sa sama ustanovila.