pexels-photo-753771-2.jpeg

Výzva predstaviteľom štátu pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie

259
Kultúra života

Pred 30 rokmi veriaci mlčky prehovorili a svet to počul. Sviečková manifestácia predložila štátu viaceré požiadavky, jedna bola dobrom pre katolíkov, druhá pre všetkých kresťanov a tretia bola dobrom pre celú spoločnosť.

Nadviazať na ideály sviečkovej manifestácie po 30 rokoch znamená zdôrazniť hodnoty náboženskej slobody a občianske práva v našej spoločnosti. Preto sa v duchu odkazu sviečkovej manifestácie obraciame na predstaviteľov štátu a politických strán s nasledujúcimi požiadavkami.

∗ Žiadame, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom. Odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týraným ľuďom bez diskriminácie a rovnako odmietnime medzinárodné zmluvy, či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody.

∗ Žena si zaslúži viac ako potrat. Chýbajú nám sestry, lekári a profesionáli v mnohých povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. Mnohé bezdetné páry túžia po osvojení detí. Nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po prirodzenú smrť a  reálnu podporu materstva a otcovstva! Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou  demonštráciou od revolúcie bol Pochod  za život.

∗ Zmluvou so Svätou stolicou a Zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala, že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu. Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a náboženskej slobody v krajinách západného sveta.

∗ Slovensko čelí demografickému úpadku. Napriek tomu sme prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kultúry svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. Vernosť, mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty. Spoločnosti musí záležať na podpore manželstva a rodiny. Žiadame vytvoriť takú mediálnu politiku, ktorá napomôže v spoločnosti vytvoriť prorodinnú atmosféru.

∗ Podporujte zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnite akékoľvek  pokusy o štátne zásahy do rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.

∗ Žiadame väčšie spoločenské ocenenie a daňové zvýhodnenie pre rodiny s troma a viac deťmi.

∗ Všetky deti aj deti kresťanov si zaslúžia rovnakú podporu. Napriek Zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní. Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa.

Bratislava, 21.3.2018

Anton Chromík, advokát,  otec

Beáta Chromíková, ekonómka, matka

Jozef Mikloško ml., lekár, otec

Monika Miklošková, pedagogička – sociálna pracovníčka, matka

Peter Visolajský, lekár, otec

Kristína Visolajská, lekárka, matka

Pavol Vilček, riaditeľ charity, otec

Stanislav Gunčaga, statik, otec

Barbora Gunčagová, IT konzultant, matka

Vladimír Turenič, analytik, otec

Veronika Tureničová, knihovníčka, matka

Peter Beňa, IT špecialista a otec

Martin Rajňák, ekonóm, otec

Júlia Rajňáková, ekonómka, matka

Erik Zbiňovský, profesionálny rybár a sprievodca, otec

Beáta Zbiňovská, komunikačný kouč, matka

DISKUSIA k článku