Cardinal_Peter_Erdo_Credit_Thaler_Tamas_CC_30_CNA.jpg

Kardinál Erdo: Základy demokracie sa „otriasajú“

644
Lucia Salomonová
Kultúra smrti

Maďarský kardinál povedal, že slobodné spoločnosti musia závisieť od múdrosti náboženstva, aby adresovali morálne a sociálne problémy moderného sveta.  

Kardinál Peter Erdo, arcibiskup z Esztergom-Budapest, predniesol svoju reč na Kolumbijskej univerzite v pondelok, 29. januára.

Zameriavajúc sa na študentov a fakultu kolumbijskej univerzity, Erdo varoval pred nebezpečenstvom morálneho relativizmu a diskutoval o nevyhnutnosti Cirkvi v sekulárnom štáte.

Kardinál povedal, že relativizmus - neschopnosť vyhlásiť niečo za objektívne správne alebo objektívne nesprávne - je „vážnou krízou“ moderných sekulárnych štátov. Argumentoval, že bez základov v prirodzenom práve sa spoločnosti stávajú nestabilnými a morálne zlo je prípustné.

Erdo povedal, že: „Je ťažké, aby štát bez akéhokoľvek základu prirodzeného práva a náboženského pohľadu na svet rozhodol, čo je dobré pre človeka.“ Keď chýba prirodzené právo a je „oslabená viera v racionalitu sveta“, spoločnosti stratia dôveru v demokratické inštitúcie.

Dokonca aj väčšina môže skončiť s nesprávnymi alebo škodlivými rozhodnutiami, najmä ak sa koncept spoločného dobra stane neistým, pretože neexistuje konsenzus ani na antropologických základoch práva,“ vysvetlil kardinál.

Erdo povedal, že až do filozofického osvietenia boli spoločnosti efektívne riadené porozumením, že morálny zákon je založený na transcendentnej realite.

Zákon, morálka a náboženstvo dokazujú, že tvoria organický celok, ktorý je charakteristický pre západnú spoločnosť až do doby osvietenstva,“ povedal Erdo.

Ale v modernej dobe relativizmus oddelil právne normy od prirodzeného zákona, povedal. „Myšlienka relativity a nepoznateľnosť prirodzeného zákona alebo pravidlá čestného ľudského správania, založené na jeho spojení s prírodou nadobúda základ, rovnako ako oddelenie práva od tzv. prirodzenej morálky.“ 

Z dôvodu vzostupu relativizmu sa vzťah medzi náboženstvom, štátom a svetonázorom človeka stal „problémovým“.

Rozdelenie morálky od zákona viedlo k vytvoreniu nemorálnych zákonov, ako sú tie, ktoré existovali v nacistickom Nemecku, povedal kardinál Erdo.

Norimberský súd ukázal, kde môže rozdelenie práva a morálky viesť. Nebolo ľahké odsúdiť ľudí, ktorých činy boli založené na existujúcich, ale nemorálnych zákonoch.

Kardinál povedal, že v dobe Sovietskeho zväzu bolo náboženstvo a morálka teoreticky nahradené marxisticko-leninovskou ideológiou. Keď ideológia ustúpila, vzniklo „morálne vákuum“. V tejto súvislosti sa vedúci predstavitelia bývalých komunistických krajín začali snažiť o obnovenie náboženského a morálneho rámca pre spoločnosť a neobťažovali sa s „relativistickými ideológiami“.

Spomenul, že mnohé bývalé krajiny komunistického bloku konkrétne spomenuli význam náboženstva vo svojich nových ústavách. Napríklad Erdova rodná krajina Maďarsko explicitne uznáva „že cirkvi, denominácie a náboženské komunity [...] sú subjekty popredného významu, schopné vytvárať hodnoty a komunity.

Kardinál poznamenal, že na Západe je ľudstvo svedkom „otriasania antropologických základov demokracie“.

Západné demokracie predpokladajú, že politici a politické strany prezentujú a obhajujú svoje politické programy na racionálnom základe a že dospelí a zodpovední občania si vyberajú a volia ľudí pomocou racionálnych argumentov,“ povedal.   

Dnes to znie ako utópia... obraz reality sa stal veľmi komplikovaným.

Musí existovať veľa dôvery, aby niekto mohol uveriť základným premisám politického programu, aby volený orgán, založený na demokratickej väčšine, mohol počítať s dôverou tejto spoločnosti. Zdá sa, že je to bludný kruh. Musíme niekomu dôverovať v nádeji, aby sme umožnili takéto rozhodnutie, ktorým môžeme dôverovať, dodal.

Erdo vyjadril znepokojenie nad účinkom vedeckého pokroku na ľudské práva bez náboženského morálneho rámca, ktorý by reguloval spoločnosť. Povedal, že technologické pokroky sa pohybujú rýchlejšie, než právna morálka môže držať krok a že je to nová výzva, ktorej bude ľudstvo čeliť.

Ale objavy otvárajú nové úrovne reality, takže opis skutočností potrebných na morálne hodnotenie a právne zaobchádzanie zaostáva,“ povedal.

Napriek tomu sa Erdo domnieva, že ľudí „nemôže omrzieť“ dodržiavanie „základných morálnych hodnôt“ a že je potrebné ich aplikovať aj na nové situácie.

Erdo uviedol, že západné židovsko-kresťanské dedičstvo sa sústreďuje na vieru v láskavého Boha a na nádej, že Stvoriteľ sa snaží komunikovať s ľudstvom. Táto komunikácia prináša dôveru.

A toto, okrem poskytovania základného morálneho pohľadu, dáva niečo extra, čo je ešte dôležitejšie. Vytvára dôveru v jednotlivca i v spoločnosti,“ povedal kardinál.

Vytvára to dôveru, že hoci naše kognitívne schopnosti nemôžu držať krok s plnosťou reality, môžeme vždy dosiahnuť nevyhnutné vedomosti a poznatky ... slabosť nášho rozpoznania nie je dôvodom vzdať sa nášho hľadania pravdy.

Bamptonove prednášky boli v Amerike vytvorené v roku 1948 a obsahujú rozhovory s teológmi, vedcami a umelcami.

DISKUSIA k článku