Sad_Boy_looking_at_camera.jpg

Katolícki biskupi USA varujú: deťom škodí keď im tvrdíte, že si môžu ´zmeniť´ pohlavie

581
Zuzana Smatanová
Kultúra života

„Ľuďom celkove, no deťom obzvlášť škodí, keď im hovoria, že si môžu ´zmeniť´ pohlavie, alebo im podávajú hormóny, ktoré ovplyvňujú ich vývoj a možno im v dospelosti zapríčinia neplodnosť.“

Tieto slová čítame v liste, ktorý vyšiel v piatok a ktorý iniciovala Konferencia katolíckych biskupov USA, ku ktorým sa pridali lídri z radov luteránov, anglikánov, ortodoxných, presbyteriánov a južných baptistov. Dokument podpísal aj predstaviteľ islamského náboženstva.

„Gender ideológia škodí jednotlivcom, aj spoločnostiam tým, že do človeka zasieva zmätok a pochybnosti o sebe samom“, hovorí sa vo vyhlásení.

Biskupi, ako aj predstavitelia iných náboženstiev, verejne odsudzujú transgender ideológiu, pričom „falošným a nepravdivým názorom“ nazývajú to, že muž sa môže stať ženou a žena mužom.

„V dnešnej dobe predstavuje presadzovanie tohto falošného názoru – že muž sa môže stať ženou, a naopak - nesmierny problém a je hlboko znepokojujúci. Núti totiž ľudí buď ísť proti zdravému rozumu, to jest súhlasiť s niečím, čo nie je pravda – alebo čeliť výsmechu a zosmiešňovaniu, ignorácii a iným formám šikany“, uvádza sa v liste.

Náboženskí lídri karhajú doktorov medicíny za to, že podávajú rodičom informácie a rady, ktoré škodia ich deťom. Vyzývajú vlády, aby podporovali biologickú realitu len dvoch pohlaví - muža a ženy. 

„Rodičia si zaslúžia lepšie usmernenie v týchto dôležitých rozhodnutiach, a preto naliehavo žiadame zdravotnícke inštitúcie, aby rešpektovali základný lekársky princíp „v prvom rade neškodiť človeku“. Samotný štát by mal mať preto naozaj seriózny záujem na uskutočňovaní politiky, ktorá sa pridŕža vedeckých skutočností o biológii človeka, a ktorá podporuje spoločenské inštitúcie a normy, ktoré človeka obklopujú.“

Dokument podpísali títo katolícki biskupi:

  • Arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie, predseda Výboru biskupskej konferencie USA pre laikov, manželstvo, rodinný život a mládež
  • Biskup James Conley z Lincolnu, predseda podvýboru pre podporu a ochranu manželstva; arcibiskup Joseph E. Kurtz z Louisville, predseda Výboru pre náboženskú slobodu a
  • Biskup Josef C. Bambero zo Scrantonu, predseda Výboru pre ekumenické a medzináboženské záležitosti.

New Ways Ministry (Služba v novom štýle), LGBT skupina historicky odsudzovaná Katolíckou cirkvou, nedávno však propagovaná Vatikánskym konzultantom pátrom Jamesom Martinom a nanovo ustanovená lexingtonským biskupom Johnom Stoweom, takmer rozniesla tento dokument na kopytách, keď ho nazvala „nebezpečným“. (New Ways Ministry obhajuje LGBT katolíkov, pracujúcich na zmierení v rámci kresťanských a občianskych spoločenstiev; založená v r. 1977 v Marylande; pozn. prekl.)

Výkonný riaditeľ New Ways ministry Francis DeBernardo napísal:

Toto vyhlásenie biskupov je nebezpečné, pretože šíri falošné informácie, ktoré môžu viesť k postojom, postupom a činom, ktoré fyzicky, aj emocionálne uškodia transgenderistom, už aj bez toho patriacim k vysoko rizikovej skupine ľudí, ohrozených zločinmi z nenávisti. To, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, „nepostačuje“, nakoľko rod si môže určiť človek sám, na základe „vnútorného sebapoznania" a iných faktorov.

 
Vo vyhlásení, iniciovanom Konferenciou katolíckych biskupov USA, dokazujú títo náboženskí predstavitelia, že ich stanovisko nie je založené iba na rozume, ale aj na Božom zjavení ľudstvu:

„Sme presvedčení, a veríme, že Boh stvoril každého človeka ako muža a ženu, a preto ich pohlavná rozdielnosť nie je ani náhoda, ani omyl. Je to Boží dar, ktorý nás priťahuje bližšie k sebe navzájom, a k Bohu. Všetko, čo Boh tvorí, je dobré. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27).

 

Plné znenie spomínaného vyhlásenia biskupov:

Stvoril ich ako muža a ženu... - otvorený list náboženských predstaviteľov z 15. decembra 2017:

Drahí priatelia,

Mnohí z nás, predstaviteľov rôznych vierovyznaní, sme sa už v minulosti zišli, aby sme potvrdili svoju oddanosť náuke o manželstve ako o zväzku jedného muža a jednej ženy, a ako o základe spoločnosti. Znovu zdôrazňujeme, že prirodzené manželstvo v Americkej spoločnosti sa čoraz viac znehodnocuje.
Spájame preto svoje hlasy na obranu správneho chápania našej spoločnej existencie, menovite toho, že každý človek je buď muž alebo žena, a že spoločensko-kultúrna gender (rodová) realita sa nemôže chápať separovane od pohlavia človeka ako muža alebo ženy.

Vyhlasujeme a potvrdzujeme, že všetkých ľudí stvoril Boh, a preto má každý človek svoju vlastnú dôstojnosť. Sme presvedčení, a veríme, že Boh stvoril každého človeka ako muža a ženu, a preto ich pohlavná rozdielnosť nie je ani náhoda, ani omyl. Je to Boží dar, ktorý nás priťahuje bližšie k sebe navzájom, a k Bohu. Všetko, čo Boh tvorí, je dobré. „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27).

Nespokojnosť človeka s vlastným pohlavím, alebo túžba stotožniť sa s druhým pohlavím, je komplikovanou realitou, ku ktorej treba pristupovať citlivo, ale pravdivo. Každý človek si zaslúži, aby ho počúvali a zaobchádzali s ním dôstojne; je našou zodpovednosťou reagovať na jeho potreby súcitne, milosrdne, ale poctivo. Ako náboženskí predstavitelia vyzývame členov našich spoločenstiev, aby na tieto problémy reagovali trpezlivo a s láskou.

Ľuďom celkove, no deťom obzvlášť škodí, keď im hovoria, že si môžu ´zmeniť´ pohlavie, alebo im podávajú hormóny, ktoré ovplyvňujú ich vývoj a možno im v dospelosti zapríčinia neplodnosť. Rodičia si zaslúžia lepšie usmernenie v týchto dôležitých rozhodnutiach, a preto naliehavo žiadame zdravotnícke inštitúcie, aby rešpektovali základný lekársky princíp „v prvom rade neškodiť človeku“. Gender ideológia škodí jednotlivcom, aj spoločnostiam tým, že do človeka zasieva zmätok a pochybnosti o sebe samom. Samotný štát by mal mať preto naozaj seriózny záujem na uskutočňovaní politiky, ktorá sa pridŕža vedeckých skutočností o biológii človeka, a ktorá podporuje spoločenské inštitúcie a normy, ktoré človeka obklopujú.

V dnešnej dobe predstavuje presadzovanie tohto falošného názoru – že muž sa môže stať ženou, a naopak - nesmierny problém a je hlboko znepokojujúci. Núti totiž ľudí buď ísť proti zdravému rozumu, to jest súhlasiť s niečím, čo nie je pravda – alebo čeliť výsmechu a zosmiešňovaniu, ignorácii a iným formám šikany.

Z celého srdca si želáme, aby boli všetci muži, ženy a deti zdraví a aby prežívali radosť a šťastie. Preto vyzývame uskutočňovať politiku, ktorá sa pridŕža pravdy o sexuálnej identite každého človeka ako muža alebo ženy, o súkromí a bezpečnosti pre všetkých. Dúfame v obnovenie uznania krásy sexuálnej odlišnosti muža a ženy v našej kultúre a v naozajstnú pomoc pre tých, čo zápasia so svojou sexuálnou identitou, ktorú im dal Boh.

S úctou vaši biskupi,

nasledujú podpisy biskupov, ich zoznam je v pôvodnom článku.

 

DISKUSIA k článku