web-lanciano-italy-eucharistic-miracle-eucharist-body-and-blood-real-presence-pd.jpg

4 neuveriteľné eucharistické zázraky, ktoré odolávajú akémukoľvek vedeckému vysvetleniu

3,223
Zuzana Smatanová
AltKAT

 

Eucharistické zázraky neustále spôsobujú zmätok medzi skeptikmi a vyvádzajú ich z miery.

Náuka Katolíckej cirkvi vyznáva dogmu o „transsubstanciácii“ (prepodstatnení), ktorú Katechizmus Katolíckej cirkvi vysvetľuje takto: „Konsekráciou chleba a vína sa uskutočňuje premena celej podstaty chleba na podstatu tela Krista, nášho Pána, a celej podstaty vína na podstatu Jeho krvi“ (KKc, 1376). To znamená, že zatiaľ čo vonkajší vzhľad chleba a vína zostáva, ich podstata sa úplne mení (mocou Boha) na Telo a Krv Krista. Je to učenie založené na Písme a na tradícii a zostáva vo svojej podstate nezmenené už od čias apoštolov.

Cirkev však pripúšťa, že pri niektorých príležitostiach Boh zasahuje viditeľnejším spôsobom a dokáže zmeniť aj vzhľad chleba a vína na svoje Telo a Krv. Alebo zázračným spôsobom uchová konsekrovanú hostiu veľmi dlhý čas zachovalú; oveľa dlhšie, ako je prirodzené pre chlieb. Aj napriek tomu, že Cirkev nezakladá svoju náuku na týchto zázrakoch ale na Kristovom slove, slúžia tieto úžasné zázraky na posilnenie viery v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii.

Ponúkame vám 4 najneuveriteľnejšie eucharistické zázraky, ktoré preskúmali špičkoví vedci z celého sveta aby napokon prišli k záveru, že veda nedokáže vysvetliť tento zázračný fenomén.

 

1. Lanciano, Taliansko

V 8. storočí mal istý kňaz pochybnosti o reálnej prítomnosti Krista v Eucharistii. Jedného dňa sa mu pred očami zázračne premenil chlieb a víno na Kristovo Telo a Krv. Mäso je stále v pôvodnom stave a krv sa rozdelila do piatich hrudiek rôznych tvarov, ktoré však spolu vážia presne toľko, ako každá osve. Vedecký výskum v rokoch 1970 – 71, a následne 1981, viedol vedec Odoardo Linoli, profesor anatómie a patologickej histológie, chémie a klinickej mikroskopie. Asistoval mu profesor Ruggero Bertelli z University of Siena. Závery výskumu boli nasledovné:

„Zázračné mäso“ je ozajstným mäsom, pozostávajúcim zo svalového tkaniva myokardu, konkrétne ľavej srdcovej komory. Je možné presne sledovať arteriózne tepny a cievy, ako aj dvojité krehké rozvetvenie blúdivého nervu. V okamihu zázraku bolo mäso živé. „Zázračná krv“ je ozajstnou krvou, čo potvrdzuje aj chromatografická analýza. Mäso i krv majú tú istú krvnú skupinu AB (čo sa zhoduje so všetkými ostatnými eucharistickými zázrakmi). 

Najvyššia rada Svetovej zdravotníckej organizácie vymenovala v roku 1973 vedeckú komisiu, ktorá mala overiť Linoliho zistenia. Práce trvali 15 mesiacov a bolo vykonaných 500 pokusov. Komisia potvrdila, že u mäsa ide o živé tkanivo, pretože na všetky klinické podnety reaguje ako živý človek. Mäso a krv z Lanciana sú teda také, akoby v deň pokusu boli odobraté zo živého človeka. Uchovávanie mäsa a krvi, vystavených počas 12 storočí prirodzeným podmienkam a atmosférickým a biologickým vplyvom, je mimoriadnym fenoménom, na ktorý veda, vedomá si svojich limitov, nemá možnosť poskytnúť žiadne vysvetlenie. (zdroj: Zenit)

 

Lanciano

 

2. Legnica, Poľsko

Biskup diecézy Legnica Zbigniew Kiernikowski v roku 2013 uviedol: "Dňa 25. decembra 2013 v kostole sv. Hyacinta v Legnici padla počas rozdávania sv. prijímania vo sv. omši hostia nedopatrením na zem. Následne bola vložená do nádobky s vodou a uložená do svätostánku, ako to predpisuje Kódex kánonického práva v takýchto prípadoch. O niekoľko dní neskôr sa na jej povrchu objavila červená škvrna, ktorú vtedajší biskup z Legnice Stefan Cichy nechal ihneď preskúmať príslušnou vedeckou komisiou. Vzorku hostie vedci odobrali v januári 2014 a v prvej fáze vylúčili prítomnosť baktérií alebo húb, ktoré farbia dočervena. Ďalší histopatologický výskum dokázal, že niektoré fragmenty sa javili ako časti tkaniva myokardu. Výsledky boli prekvapujúce a potvrdili, že ide o tkanivo podobné „srdcovému svalu so zmenami, ktoré sa objavujú vo chvíľach agónie“. O definitívny názor požiadali Inštitút forenznej medicíny, ktorý bez toho, aby vedeli odkiaľ vzorka pochádza, skonštatovali, že

„v histopatologickom obraze sa zistilo, že fragmenty tkaniva obsahujú fragmenty priečneho svalstva ..., čo sa veľmi podobá na ľudský srdcový sval s poškodeniami, ktoré sa často objavujú počas agónie. Krv obsahuje ľudskú DNA. Skúmaná vzorka je ľudského pôvodu.“

 

Legnica

 

3. Buenos Aires, Argentína

Farnosť Panny Márie v Buenos Aires bola svedkom hneď troch eucharistických zázrakov, ktoré sa udiali v rokoch 1992, 1994 a 1996. Profesora Ricarda Castanona Gomeza si vtedy zavolal kvôli posúdeniu zázraku, ktorý sa stal 15. augusta (sviatok Nanebovzatia Panny Márie) 1996 vtedajší arcibiskup Buenos Aires, súčasný pápež František.

Po sv. omši v máji 1992 sa našli na korporáli kúsky premenenej hostie, ktoré kňaz vložil do nádobky s vodou a tú vložil do svätostánku v očakávaní, že sa rozpustia. O týždeň neskôr kúsky hostie sčerveneli a pripomínali krv. Nasledujúcu nedeľu bolo možné vidieť kvapky krvi na paténach, používaných pri rozdávaní sv. prijímania. V júli 1994 zbadal rozdávateľ sv. prijímania stekať po boku svätostánku kvapku krvi. 15. augusta 1996 počas sv. omše na sviatok Nanebovzatia Panny Márie bolo potrebné hostiu, ktorá padla na zem počas rozdávania sv. prijímania, opäť vložiť do nádobky s vodou, aby sa rozpustila. O niekoľko dní neskôr, 25. augusta, otvoril jeden z rozdávateľov sv. prijímania svätostánok a uvidel hostiu, ktorá sa premenila na krv.

Za prítomnosti kardinálov odobral 5. októbra 1999 profesor Gomez vzorku z čiastočky krvi a zaslal na analýzu do New Yorku. Neskôr, na vyvrátenie akýchkoľvek pochybností, bol v roku 2004 požiadaný o posudok najlepší odborník na srdcovú patológiu a forenznú medicínu srdca, profesor Frederik Zugibe z Kolumbovej univerzity v N. Y., pričom nevedel, že prinesená vzorka pochádza z premenenej hostie. Profesor Zugibe potvrdil:

„Vzorka, ktorú ste mi priniesli, je srdcovým svalom myokardu, presnejšie ľavej srdcovej komory. Pacient musel veľmi trpieť, pretože vzorka obsahuje trombity; v istých momentoch nemohol dýchať, nedostávalo sa mu kyslíka, trápil sa, každý nádych bol nesmierne bolestivý. Pravdepodobne dostal veľkú ranu vo výške pŕs. Okrem iného, srdce vykazovalo dynamickú aktivitu (živú), keď som vzorku dostal do rúk, pretože som našiel aj nedotknuté biele krvinky. A biele krvinky obsahuje iba čerstvá krv; takže ak tu máme biele krvinky, v momente, keď som vzorku dostal, tkanivo bolo stále živé.“ (zdroj: Milujte sa!)

Istý teológ vysvetľuje, že to, že ide o myokard (srdcový sval), nie je náhoda, ale ukrýva v sebe veľký symbol. Pán nám chcel v tomto zázraku ukázať svoje srdce, pretože ide o sval, ktorý oživuje celé telo, presne tak, ako to robí Eucharistia v Cirkvi. A prečo ľavá srdcová komora? Pretože z nej prichádza očistená krv a Ježiš je tým, kto očisťuje svoju Cirkev od jej hriechov.

 

Buenos Aires

 

4. Tixtla, Mexiko

V októbri 2006 sa vo farnosti sv. Martina z Tours v mexickej Tixtle konali duchovné cvičenia. Počas rozdávania sv. prijímania prišla za kňazom rehoľná sestra, ktorá pomáhala s rozdávaním, a ukázala mu pixidu, v ktorej boli premenené hostie. Z hostie, ktorú vzala, aby ju podala veriacim, začala vytekať červenkastá tekutina. Vedecký výskum, ktorý sa vykonal medzi októbrom 2009 až 2012, dospel k záverom, ktoré boli predstavené 25. mája 2013 počas medzinárodného sympózia, organizovaného diecézou Chilpancingo v priebehu Roku viery:

1. Červenkavá látka, ktorá bola preskúmaná, zodpovedá krvi, v ktorej je hemoglobín a DNA ľudského pôvodu.

2. Dva štúdie, ktoré vykonali známi súdni znalci odlišnou metodológiou, dokázali, že látka pochádza zvnútra. Vylučujú tak možnosť, že ju niekto priniesol zvonka.

3. Krvná skupina je AB, teda taká istá, ako v prípade hostie z Lanciana a Turínskeho plátna.

4. Mikroskopická analýza zväčšenia a prieniku ukazuje, že vrchná časť je zaschnutá od októbra 2006. Vnútorné časti však vo februári 2010 vykazovali znaky čerstvej krvi.

5. Objavené boli aj neporušené biele krvinky, červené krvinky i aktívne makrofágy, ktoré požierajú tuky. Spomínané tkanivo sa javí ako namáhané, čo je bežné pri živom tkanive.

6. Ďalšia histopatologická analýza dokazuje prítomnosť proteínovej štruktúry v stave poškodenia, ktorá pohlcuje mezenchýmové bunky. Ide o veľmi špecifické bunky, charakterizované vysokou biofyziologickou aktivitou.

7. Imunohistochemické výskumy potvrdili, že skúmané tkanivo je totožné so srdcovým svalom (myokardom).

 

Tixtla

 

Na základe výsledkov vedeckého výskumu a záverov, ku ktorým dospela teologická komisia, biskup Chilpancinga mons. Alejo Zavala Castro oznámil: „Udalosť nemá prirodzené vysvetlenie. Nejde o paranormálny jav. Nemožno ho definovať ako manipuláciu nepriateľa.“

 

DISKUSIA k článku