Clean IT – Plány kontrolovať komunikáciu

1,807
Neutral

Dokumenty, ktoré unikli z projektu CleanIT odhaľujú, ako ďaleko sa interné rokovania týkajúce sa tejto iniciatívy odchýlili od svojich verejne stanovených cieľov, aj od väčšiny základných právnych pravidiel, na ktorých je postavená európska demokracia a právny štát.

Projekt CleanIT, financovaný Európskou komisiou, by mal bojovať proti terorizmu prostredníctvom dobrovoľných samoregulačných opatrení, ktoré bránia právny štát.

Prvé zasadnutia iniciatívy boli poznačené diskusiami, ktoré nikam neviedli a informáciami, ktoré boli nesprávne. Snaha urobiť „niečo“ za účelom riešenia neznámych online „teroristických“ problémov pritiahla na tieto stretnutia najmä filtračné spoločnosti, ktoré v tom videli zaujímavú obchodnú príležitosť. Ich práca sa vyplatila – predniesli početné návrhy, ako filtrovať podniky a vlády, návrhy na zodpovednosť v prípade, že sa nepoužíva dostatočne dôsledné filtrovanie a výzvy na zvýšenie vládnych výdavkov na nové filtračné technológie.

Uniknutý dokument protirečí listu poslanému v apríli tohto roku koordinátorom CleanIT Butom Klaasenom holandskej mimovládnej organizácii Bits of Freedom, ktorý vysvetľuje, že projekt by mal najprv určiť problémy a až následne robiť návrhy na opatrenia. Sľub brániť právny štát bol zamietnutý pod koberec. Zdá sa, že nikdy neexistoval plán na určenie konkrétneho problému, ktorý je potrebné vyriešiť. Namiesto toho sa iniciatíva stala niečím viac, než len ochranným vydieraním pre online bezpečnostný priemysel (používaj filtrovanie, inak budeš niesť zodpovednosť za teroristické činy).

Návrhy vyzývajú internetové spoločnosti, aby zakázali nežiaduce činnosti prostredníctvom svojich zmluvných podmienok. Zároveň im však odporúčajú, aby podmienky „neboli príliš podrobné“. Tento už rozšírený prístup vedie, napríklad, v spoločnosti Microsoft (ako úplne typický príklad súčasnej praxe v tomto odvetví) k zmluvným podmienkam, ktoré by zakázali obrázky s Káčerom Donaldom, ktorý nikdy nenosí nohavice, ako potenciálne pornografické („znázorňujú nahotu akéhokoľvek druhu ... v prípadoch, ak nejde o ľudskú podobu, napríklad v kreslených rozprávkach“). Uniknutá listina tiež odporuje tvrdeniu v liste, že projekt „nemá za cieľ obmedziť správanie, ktoré nie je zákonom zakázané“. Zakázať v zmluvných podmienkach obsah, ktorý je teoreticky zakázaný zákonom, znamená povinnosť súkromných podnikov strpieť dohľad navyše, inak by stačil demokraticky nastavený zákon. Čo je ešte horšie, ak podnik chce mať istotu, že zakazuje všetko, čo zakazuje aj zákon, musí používať pojmy, ktoré sú významovo širšie, menej dobre definovateľné a menej predvídateľné ako skutočný zákon.

Väčšou absurditou je, že dokument, ktorý unikol, navrhuje, aby podniky zo svojich zmluvných podmienok odstránili obsah, „ktorý je úplne legálny“ ... aj keď rozhodnutie závisí od „etických alebo obchodných“ priorít podniku. Inými slovami, ak bude Káčer Donald nepríjemný k polícii, uvítajú, ale nebudú výslovne od poskytovateľa internetových služieb požadovať, aby zakázal jeho správanie vo svojich zmluvných podmienkach. Poskytovatelia internetových služieb ochotní spolupracovať budú následne ocenení tak, že budú uprednostnení v štátom financovaných ponukových konaniach pri verejnom obstarávaní.

CleanIT (špecializujúci sa na oblasť terorizmu), financovaný oddelením pre vnútorné záležitosti Európskej komisie kopíruje väčšinu práce CEO koalície (zameriavajúcej sa na ochranu detí), ktorá je financovaná oddelením komunikačných sietí Európskej komisie. Obe nezávisle a bez koordinácie vyvíjajú opatrenia týkajúce sa problémov ako reporting buttons alebo indikovania možného nezákonného materiálu. CleanIT aj CEO koalícia vzájomne duplikujú svoju prácu za účelom vytvorenia „dobrovoľných“ pravidiel pre oznamovanie a odstraňovanie možného ilegálneho obsahu a spoločne kopírujú na dôkazoch založené opatrenia, ktoré vytvorilo oddelenie pre vnútorný trh Európskej komisie. Tam už bola debata na túto tému nedávno ukončená. Obe tiež diskutovali o nahrávaní filtrovania, aby všetko, čo európski občania dajú na internet, bolo monitorované.

CleanIT chce internetové spoločnosti zaviazať k vykonávaniu dohľadu, k blokovaniu a filtrovaniu (hoci len u „koncových užívateľov“, čo znamená úroveň miestnych sietí). Chce vytvoriť sieť dôveryhodných internetových informátorov a v rozpore so všetkým, čo kedy povedali, chcú tiež prísnejšiu legislatívu v členských štátoch.

Nie je prekvapujúce, že v diskusiách EDRi s orgánmi uplatňujúcimi zákon a zástupcami priemyslu týkajúcimi sa CleanIT slovo, ktoré sa spomína najčastejšie, je „nekompetentnosť“.

Dokument uvedený nižšie je distribuovaný účastníkom na báze „to musíte vedieť“. Tento dokument rozširujeme, pretože občania musia vedieť, čo sa navrhuje.

Kľúčové opatrenia, ktoré sú navrhnuté:

 • Zrušenie legislatívy zabraňujúcej filtrovaniu / sledovaniu internetového pripojenia zamestnancov
 • Orgány vymáhajúce právo by mali mať možnosť odstrániť obsah „bez nutnosti riadenia sa pracnejšími a formálnymi postupmi pre ,upozornenie a konanieʻ“
 • „Vedomé“ poskytovanie odkazov na „teroristický obsah“ (návrh sa nevzťahuje na obsah, o ktorom súd rozhodol, že je nezákonný, ale na neurčený „teroristický obsah“ všeobecne) bude považované za trestný čin „rovnako ako“ terorizmus
 • Pravidlá na právne podchytenie „skutočného mena“ za účelom predchádzania anonymného používania internetových služieb
 • Poskytovateľ internetových služieb bude niesť zodpovednosť za nevyvinutie „primeraných“ snáh využiť technologický dozor za účelom identifikácie (neurčeného) „teroristického“ použitia internetu
 • Spoločnosti zabezpečujúce filtrovanie systémov u koncových užívateľov a ich zákazníci by mali niesť zodpovednosť za nenahlásenie „nelegálnej“ činnosti identifikovanej filtrom
 • Zákazníci by tiež mali byť zodpovední za „vedomé“ poslanie hlásenia s obsahom, ktorý nie je nelegálny
 • Vlády by mali využiť ústretovosť poskytovateľov internetových služieb ako kritérium pri verejnom obstarávaní
 • Návrh na blokovanie zoznamov, ktoré si navzájom odporujú, poskytuje na jednej strane komplexné detaily pre každú časť ilegálneho obsahu a súdne odkazy, následne však uvádza, že majiteľ má právo sa odvolať (aj keby už existovalo súdne rozhodnutie a právne konanie by už bolo skončené) a že takéto filtrovanie by bolo založené na „výstupe“ navrhnutého orgánom na kontrolu obsahu - „Európskej poradnej nadácie“
 • Blokovacie alebo „varovné“ systémy by mali byť zavedené prostredníctvom sociálno - mediálnych platforiem – zároveň bude nezákonné poskytovať (neurčené) „internetové služiby“ „teroristom“ a v súlade so zákonom bude vedomé poskytovanie prístupu k nezákonnému obsahu, zatiaľ čo koncoví užívatelia budú „varovaní“, že pristupujú k nelegálnemu obsahu
 • Osoby, ktoré nahlasujú (možný) nelegálny obsah, musia mať zaručenú anonymitu ... ich IP adresa musí byť zaznamenaná, aby ich bolo možné stíhať, ak je podozrenie, že zámerne hlásia zákonný obsah a aby záznamy spoľahlivých informátorov mohli byť spracované rýchlejšie
 • Podniky by mali zaviesť nahrávacie filtre za účelom monitorovania nahraného obsahu, aby sa uistili, že obsah, ktorý je odstránený alebo obsah podobný tomu, ktorý je odstránený, nie je opätovne nahraný
 • Navrhuje sa, aby obsah nebol vo všetkých prípadoch odstránený, ale len „zablokovaný“ (napríklad nesprístupniť ho zo strany poskytovateľa hostingu – nie „blokovaný“ v zmysle prístupu poskytovateľa) a v ostatných prípadoch ho nechať online prístupný, ale odstrániť názov domény.

Dokument, ktorý unikol: http://www.edri.org/files/cleanIT_sept2012.pdf

Internetová stránka projektu CleanIT: http://www.cleanitproject.eu/

„Obchodný poriadok“ Microsoftu: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows-live/code-of-conduct

List CleanIT adresovaný Bits of Freedom o „faktických nepresnostiach“ a nenaplnenom sľube definovať problém: http://95.211.138.23/wp-content/uploads/2012/07/20120106-Reaction-blog...

Článok EDRi z 29. augusta: http://edri.org/edrigram/number10.16/cleanit-safer-internet-for-terror...

Článok EDRi z 20. júna: http://edri.org/edrigram/number10.12/the-rise-of-the-european-upload-f...

DISKUSIA k článku