Vatikánsky kardinál: Boží súd doľahne na kňazov, ktorí sa nestavajú proti kultúre smrti

1,981
Kultúra života

25. júla, 2011 (LifeSiteNews.com) - Kardinál Robert Sarah upozorňuje, že kňazi, ktorí zanedbajú svoju povinnosť odporovať rozpadu morálky v modernej spoločnosti, hlavne pro-interrupčným a proti rodinným politikám, budú vystavení Božiemu odsúdeniu.

Sarah v kázni 25. júna 2011 napomenul seminaristov z Komunity svätého Martina, ktorých sa chystal vysvätiť do kňazstva a diakonátu: „ak máme strach z ohlasovania evanjelia, ak sa hanbíme verejne odsudzovať vážne výchylky v oblasti morálky, ak sa prispôsobíme tomuto svetu v morálnej laxnosti a náboženskému a etickému relativizmu, ak sa obávame rázne odsúdiť ohavné práva týkajúce sa nového svetového mravného základu, týkajúce sa manželstva, rodiny vo všetkých jej formách, interrupciám, zákonom v úplnom protiklade zákonom prírody a Bohu a ktoré západné národy a kultúry presadzujú a vnucujú vďaka masmédiám a ich ekonomickej sile, potom na nás spočinú prorocké slová Ezechiela ako vážna Božia výčitka.“

Sarah citoval Ezechielovo proroctvo, ktoré sa nachádza v kapitole 34, 2 - 4: „‚Syn človeka, prorokuj proti pastierom Izraela; prorokuj a povedz im, pastierom: Toto hovorí Pán, Jahve: Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba! Či nie stádo pásavajú pastieri? Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi.‘“

„Tieto výčitky sú vážne, ale dôležitejší je priestupok, ktorý sme spáchali proti Bohu, keď sme prijali zodpovednosť starať sa o duchovné dobro všetkých, zle zaobchádzame s dušami pripravovaním ich o pravé učenie náuky o Bohu, človeku a základných hodnotách ľudskej existencie,“ dodal kardinál.

Kardinál Sarah, ktorý bol vymenovaný na predsedníctvo Pápežskej rady cor unum v roku 2010, dohliada na radikálnu reštrukturalizáciu programov medzinárodnej rozvojovej pomoci katolíckej cirkvi. Tieto programy boli kritizované pre svetskú mentalitu, ktorá ignoruje duchovné potreby príjemcov, často podporujúcu hodnoty, ktoré odporujú katolicizmu, vrátane legalizácie interrupcie a homosexuálnych zväzkov.

Koncom mája sa Sarah prihovoril najväčšej cirkevnej koalícii organizácií poskytujúcich pomoc, Caritas Internationalis, kedy poukázal na „vážny morálny úpadok a postupné ,tiché odpadlíctvo‘“ v západnom svete. Tiež poznamenal, že zahraničná pomoc je pre katolíkov ,nielen dobročinná a humanitárna pomoc sústreďujúca sa na zbavenie sa určitých druhov chorôb, ale tiež a nadovšetko prináša so sebou ľuďom návrat všetkej ich dôstojnosti Božích detí a podporuje antropológiu, ktorá tiež zahŕňa náboženskú dimenziu ľudských osôb, konkrétne ich stretnutie sa s Bohom.“

Sarah vo svojom príhovore z 25. júna poznamenal, že v modernej spoločnosti „už nevieme, čo je zlo a čo dobro. Je tu veľké množstvo uhlov pohľadu. Dnes voláme biele, čo sme kedysi volali čierne a opačne. Čo je vážne a nerobia sa v tom žiadne chyby, je transformácia omylu do pravidla života.“

„V tejto súvislosti, ako kňazi, pastori a vodcovia Božieho ľudu by ste mali byť neustále sústredení na stálu vernosť Kristovej náuke. Je pre vás nevyhnutné ustavične sa usilovať nadobudnúť citlivosť svedomia a vernú úctu k dogme a morálke, čo tvorí záruku viery a spoločné dedičstvo Kristovej cirkvi.“

DISKUSIA k článku