SK: Psychiatri varovali riaditeľov škôl - Rodová Ideológie nie je pre deti!

17,027
Kultúra života

Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko

Dňa 13. októbra bolo všetkým riaditeľom materských, základných a stredných škôl Slovenskej republiky doručené „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“.

Poprední experti z medicínskej, akademickej a vedeckej obce informovali riaditeľov škôl o téme rodovej ideológie. Poukázali na riziká, ktoré predstavuje pre duševný a psychosexuálny vývin detí a mládeže. „... ide o sociálny experiment metódou “pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl tragický. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné,“ uvádzajú odborníci.

"Spochybnenie sexuálnej identity detí predstavuje nezanedbateľné riziko vyvolania poruchy rodovej identity, ktorá je vlastne duševnou poruchou a je v medzinárodnej klasifikácii chorôb," uviedla lekárka a vysokoškolská pedagogička Eva Grey.

O rodovej ideológii touto výzvou bolo informovaných 4350 riaditeľov. Spolu s výzvou obdržali aj zoznam 290 vedeckých a medicínskych expertov, ktorí výzvu k dnešnému dňu podporili.

Výzva bola doručená aj vládnym činiteľom

Okrem riaditeľov bola výzva ešte v júli doručená aj vládnym činiteľom SR prezidentovi SR, premiérovi SR, všetkým členom vlády SR a predsedovi NR SR (viac tu). „Vláda ani príslušné ministerstvá sa k dnešnému dňu k výzve nevyjadrili, ani nepožiadali o stretnutie alebo o odbornú konzultáciu organizátorov výzvy.,“ uviedla projektová koordinátorka pracovnej skupiny Jana Novotná.

Záväzok informovať riaditeľov škôl o výzve bol prezentovaný verejnosti na tlačovej konferencii konanej dňa 2. júna v Bratislave. Reportáž z konferencie si môžete pozrieť v priloženom videu.

Výzva verzus stratégia rodovej rovnosti

Odborníci z radov lekárov, psychológov, psychiatrov, učiteľov, biológov a sociológov obzvlášť upozorňujú na riskantné postupy tzv. rodového scitlivovania a odstraňovania rodových vzorcov správania (stereotypov), ktoré sa čoraz častejšie zavádzajú do školskej výchovy pod zámienkou "boja proti predsudkom a diskriminácií". Z uvedených dôvodov sa predstavitelia odbornej obce obrátili na vládu so žiadosťou, aby v záujme ochrany detí pred rodovou ideológiou zaviedla 5 krokov:

  1. Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy
  2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie
  3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov zameraných na rodové scitlivovanie detí a spoločnosti
  4. Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie na duševný vývoj detí a mládeže
  5. Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou ideologickej propagandy.

Aj napriek snahe o dialóg zo strany odborníkov ohľadom rodovej ideológie vláda na výzvy nereagovala. Dokonca rodovú ideológiu otvorene politicky presadzuje vo forme Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti v SR a Akčným plánom rodovej rovnosti pre roky 2014-2019 (viac tu). Oba dokumenty boli vypracované, bez toho aby vláda informovala o začatí pripomienkového konania média a verejnosť.

Výzvu expertov k zastaveniu šírenia rodovej ideológii na školy nájdete tu:

www.rodovescitlivovanie.sk

 

DISKUSIA k článku