Vigano: Temné mocnosti si želajú rozpustiť spoločenský poriadok, aby mohli vytvoriť neslobodný svet

09.06.2020
0 0

(0:00:00)  Pán prezident, v posledných mesiacoch sme boli svedkami
(0:00:04)  vzniku dvoch protiľahlých strán, ktoré by som nazval biblickými:
(0:00:09)  detí svetla a detí temnoty.
(0:00:11)  Deti svetla tvoria najvýraznejšiu časť ľudstva,
(0:00:14)  zatiaľ čo deti temnoty predstavujú absolútnu menšinu,
(0:00:18)  a predsa sú predmetom diskriminácie, ktorá ich stavia do morálnej podriadenosti
(0:00:26)  voči ich protivníkom, ktorí často zastávajú strategické pozície vo vláde,
(0:00:31)  v politike, v hospodárstve a v médiách.
(0:00:35)  Očividne, nejakým nevysvetliteľným spôsobom,
(0:00:38)  sú dobrí držaní ako rukojemníci bezbožnými a tými,
(0:00:42)  ktorí im pomáhajú buď z vlastného záujmu, alebo zo strachu.
(0:00:47)  Tieto dve strany, ktoré majú biblickú povahu,
(0:00:50)  vyplývajú z jasného rozdelenia medzi potomkami ženy a potomkami hada.
(0:00:56)  Tu Vigano odkazuje na knihu Genezis 3;15,
(0:00:59)  kde po spáchaní dedičného hriechu Boh hovorí,
(0:01:02)  že ustanovuje nepriateľstvo medzi ženou a hadom,
(0:01:07)  medzi jej potomstvom a jeho potomstvom.
(0:01:10)  Je to veľké rozdelenie medzi vyvolenými a zatratenými,
(0:01:14)  svätými a nekajúcimi sa hriešnikmi.
(0:01:18)  Pokračujem, Vigano píše: Na jednej strane máme ľudí,
(0:01:22)  ktorí, hoci majú tisícky nedostatkov a slabých stránok,
(0:01:25)  sú motivovaní túžbou robiť dobro, byť poctiví,
(0:01:29)  starať sa o rodinu, pracovať, podieľať sa na prosperite svojej vlasti,
(0:01:33)  pomáhať biednym, a v poslušnosti voči Božiemu zákonu,
(0:01:36)  zaslúžiť si Nebeské kráľovstvo.
(0:01:38)  Na druhej strane sú tí, ktorí slúžia sebe, ktorí nemajú žiadne morálne princípy,
(0:01:44)  chcú zničiť rodinu a národ, vykorisťovať pracujúcich,
(0:01:49)  aby nadmieru zbohatli, podporujúci vnútorné konflikty a vojny,
(0:01:53)  akumulujúci moc a peniaze: pre nich táto falošná ilúzia časného blaha
(0:02:00)  jedného dňa pripraví hrozný osud, ktorý ich čaká, ak sa nebudú kajať,
(0:02:06)  ďaleko od Boha, vo večnom zatratení.
(0:02:09)  Bum, Vigano práve prezidentovi napísal o večnom zatratení,
(0:02:12)  vôbec sa nebojí, a my dobre vieme, že Trump je bohatý muž,
(0:02:18)  zbohatol vlastnými silami, ale uvedomte si, že je to varovanie nám všetkým,
(0:02:24)  lebo ak žijete v Amerike, tak ste bohatí.
(0:02:26)  Keď sa budeme sústrediť výlučne na bohatstvo,
(0:02:29)  tak bez záujmu o svojho blížneho, ak sa nebudeme snažiť byť poctiví a konať dobro,
(0:02:34)  tak nás tiež čaká to, čo on nazýva hrozným osudom - večné zatratenie.
(0:02:40)  Žiadny Balthasar tam nebude so svojou odvahou dúfať,
(0:02:43)  že všetci ľudia sú spasení, nič z tohto.
(0:02:45)  Biskup Baron, je to privilegovaný spôsob, môžeme dúfať,
(0:02:49)  že všetci ľudia sú spasení.
(0:02:51)  Nie, toto Biblia nehovorí, takto Kristus nehovorí, nehovorí tak ani Pavol,
(0:02:56)  ak si prečítate Apokalypsu, Knihu Zjavení, nájdete tam ľudí v pekle.
(0:03:02)  Ďalej mu píše: Pán prezident, tieto dve protichodné reality
(0:03:05)  existujú v spoločnosti vedľa seba ako veční nepriatelia,
(0:03:08)  rovnako ako je Boh večným nepriateľom satana.
(0:03:10)  A ukazuje sa, že deti temnoty, ktoré môžeme ľahko stotožniť
(0:03:14)  so štátom v štáte, ktorému rozvážne odporujete,
(0:03:18)  a ktorý v súčasnosti s vami vedie zúrivú vojnu,
(0:03:21)  sa takpovediac rozhodol vyložiť karty na stôl tým,
(0:03:24)  že odhalil svoje plány.
(0:03:28)  Zdá sa, že si je už natoľko istý tým, že má všetko pod kontrolou,
(0:03:32)  že prestal byť obozretný, čo ho doteraz nútilo aspoň čiastočne
(0:03:37)  zakrývať svoje skutočné úmysly.
(0:03:41)  Prebiehajúce vyšetrovania odhalia skutočných vinníkov zodpovedných za koronavírusovú krízu,
(0:03:48)  a to nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti,
(0:03:52)  ale aj v politike, hospodárstve a médiách.
(0:03:55)  Pravdepodobne zistíme, že na tejto kolosálnej operácii sociálneho inžinierstva
(0:04:00)  sa podieľali ľudia, ktorí rozhodli o osude ľudstva,
(0:04:07)  pričom si uzurpovali právo konať proti vôli občanov a ich zástupcov
(0:04:14)  vo vládach jednotlivých štátov.
(0:04:16)  Dobre všetci, teraz prichádza ten pikantný odsek listu,
(0:04:19)  v ktorom nepriamo, tak trochu jemne, odkazuje na Bafometove potetované predlaktia.
(0:04:30)  V krátkosti sa pozrite na Bafometove predlaktia na tomto obrázku.
(0:04:35)  Na pravej ruke má napísané Solve,
(0:04:37)  a na ľavej zasa Coagula.
(0:04:40)  V poriadku, takže o tomto sa Vigano zmieňuje Trumpovi.
(0:04:44)  Dúfam, že Trump tento odkaz pochopil,
(0:04:46)  a keď si Trump tento odkaz nepochopil, tak si pozri toto video,
(0:04:49)  pošlite odkaz na neho niekomu z Trumpovho kruhu.
(0:04:51)  Trump musí pochopiť, čo mu tu Vigano hovorí.
(0:04:54)  Dobre, tu je ten odsek: Zároveň prídeme na to,
(0:04:59)  že v súčasnosti prebiehajúce nepokoje vyvolali tí,
(0:05:01)  ktorí vidia, že vírus sa nevyhnutne vytráca
(0:05:05)  a spoločenský poplach vyvolaný pandémiou utícha,
(0:05:08)  a preto museli nevyhnutne vyvolať občianske nepokoje,
(0:05:11)  ktoré budú následne násilím potlačené, hoci oprávnene,
(0:05:15)  mohli by byť považované za neopodstatnenú agresiu voči obyvateľstvu.
(0:05:20)  To isté sa deje aj v Európe, v dokonalej synchronizácii.
(0:05:25)  Je nad slnko jasnejšie, že pouličné protesty slúžia ako nástroj
(0:05:31)  na dosiahnutie cieľov tých, ktorí si želajú,
(0:05:35)  aby v nadchádzajúcich prezidentských voľbách bol zvolený niekto,
(0:05:38)  kto stelesňuje ideály štátu v štáte, a vyjadruje ich oddane a presvedčivo.
(0:05:47)  Nebude prekvapujúce, keď o pár mesiacov sa opäť dozvieme,
(0:05:54)  že za týmito vandalizmami a násilím stoja tí,
(0:06:01)  ktorí dúfajú, že budú profitovať z rozpadu spoločenského poriadku,
(0:06:04)  aby mohli vybudovať neslobodný svet:
(0:06:08)  Solve et Coagula, ako znie slobodomurárske príslovie.
(0:06:14)  V mojej knihe Infiltration hneď v úvode hovorím,
(0:06:18)  ako infiltrácia Cirkvi, čo rovnako platí aj pre štát,
(0:06:21)  siaha až do tajných spolkov, ktoré sú založené na klamstve alchýmie.
(0:06:27)  Alchýmia je filozofická škola, ktorej primárna alegória
(0:06:34)  je premieňanie základných kovov ako je olovo na zlato.
(0:06:39)  Spomína sa v nej kameň mudrcov, a obsahuje rôzne receptúry,
(0:06:43)  ktoré sú v skutočnosti čarami, zaklínadlami,
(0:06:46)  ktoré majú v konečnom dôsledku učencovi pomôcť, čo je zaujímavé, nemyslíte?
(0:06:51)  Nejde tu nevyhnutne o vedcov, sú to učenci,
(0:06:54)  čiže sa to všetko týka mystiky, premeniť olovo, alebo základný kov na zlato.
(0:06:59)  V knihe Infiltration vysvetľujem, ako koniec koncov ide o pokus,
(0:07:06)  je to satanská lož, ktorú vyslovil satan, že on bude svojim vlastným bohom.
(0:07:13)  Toto satan povedal.
(0:07:14)  A archanjel Michal, natočil som o tom celé video,
(0:07:18)  mu povedal MI KA EL, to je po hebrejsky,
(0:07:22)  MI=kto, KA=ako, EL=Boh, Mikael=Kto je ako Boh, a bola to otázka,
(0:07:30)  takže tento anjel povedal satanovi Kto je ako Boh?
(0:07:34)  Ty si boh? Ale kto je ako Boh? Je len jeden pravý Boh,
(0:07:37)  a bola to práve táto otázka od anjela sv. Michala,
(0:07:39)  ktorá spôsobila satanov pád a tretinu anjelov s ním,
(0:07:45)  ktorí rebelovali proti Bohu, pretože oni chceli svoju anjelskú podstatu,
(0:07:49)  ktorá je nižšia, určitým spôsobom premeniť na zlato, urobiť zo seba boha.
(0:07:55)  Nie Božou milosťou, nie Božím milosrdenstvom, nie Božou láskou,
(0:07:59)  ale vlastnými silami, svojim mysticizmom, svojou filozofiou,
(0:08:05)  svojimi vlastnými klamstvami.
(0:08:06)  Takže keď satan padol na zem, a Boh stvoril muža a ženu,
(0:08:10)  satan povedal rovnaké alchymické klamstvo mužovi a žene.
(0:08:16)  Budete ako Boh.
(0:08:18)  Netreba vám Božiu milosť, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo,
(0:08:21)  pretože my ako kresťania veríme, že Božia milosť nás povznáša,
(0:08:26)  a robí z nás Božími synmi, a nakoniec nás povznesie až do oblažujúceho videnia,
(0:08:31)  keď sa zjednotíme s Božou podstatou, budeme mať účasť na Božskej prirodzenosti,
(0:08:35)  ako to hovorí sv. Peter.
(0:08:37)  Takže v to všetko veríme, ale dosiahneme to pokorou, milosťou a láskou.
(0:08:41)  Toto je naopak pomocou pýchy, nenávisti, klamstiev, a v skutočnosti sebalásky.
(0:08:50)  Takže alchýmia klame v tom, že bez Boha, pomocou mágie, mysticizmu,
(0:08:55)  a filozofie dokážete urobiť z ľudskej prirodzenosti božskú.
(0:08:59)  Súčasťou toho je alchymistické motto: Solve et Coagula.
(0:09:05)  Takže nejde tu len o zbožštenie ľudskej prirodzenosti
(0:09:09)  pomocou klamstiev a mágie, a podvodu,
(0:09:13)  ale taktiež o pretransformovanie spoločnosti.
(0:09:17)  Vezmeme Cirkev a rozpustíme ju - solve,
(0:09:22)  to je tá Bafometova ruka ukazujúca nahor,
(0:09:24)  rozpustíme Cirkev a potom ju naspäť poskladáme, vyzrážame do niečoho iného.
(0:09:35)  Zatiaľ čo my veríme, že Biblia, ako stanovili apoštoli,
(0:09:39)  nemôže byť nikdy zmenená, tradícia, ktorú ustanovili apoštoli,
(0:09:42)  nemôže byť nikdy zmenená, Kristus, ktorý nám dal Cirkev skrz apoštolov,
(0:09:45)  nemôže byť nikdy zmenená, náuka a morálka nemôže byť nikdy zmenená,
(0:09:49)  upravená, aktualizovaná, redigovaná, je to ako Desať prikázaní,
(0:09:52)  to nie je Desať odporúčaní.
(0:09:54)  Musíte sa riadiť Desiatimi prikázaniami.
(0:09:56)  Považujem to za veľmi zaujímavé, že arcibiskup Vigano
(0:09:59)  v podstate Trumpovi hovorí: Hej, Bafomet, tento slobodomurársky,
(0:10:06)  sabatický capí boh nakoniec stojí za celou tou pandémiou,
(0:10:12)  mediálnym humbukom a všetkými nepokojmi.
(0:10:17)  Tieto nepokoje rozpúšťajú našu spoločnosť.
(0:10:20)  Je to triedny boj, rasový boj, všetko o čom Karol Marx kedysi učil,
(0:10:25)  a ak si stúpenec a učenník Ježiša Krista,
(0:10:29)  tak sa ti nebude páčiť to, čo vytvárajú.
(0:10:32)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka