Holy Spirit

Všetko čo potrebujete vedieť o sviatku Zoslania Ducha Svätého

160
Zuzana Smatanová
AltKAT

Sviatok Zoslania Ducha Svätého je jedným z najdôležitejších sviatkov cirkevného roka, ktorý završuje Veľkonočné obdobie a zároveň je oslavou narodenín Cirkvi. Ponúkame vám niekoľko skutočností, ktoré by ste mali o tomto sviatku vedieť:

 

Načasovanie a pôvod tohto sviatku (nazýva sa aj Pentecost)

Sviatok sa vždy slávi na 50-ty deň po smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša; 10 dní po jeho Nanebovstúpení. Veľká noc je pohyblivým sviatkom bez fixného dátumu a preto aj sviatok Zoslania Ducha Svätého závisí na čase Veľkej noci; môže byť kedykoľvek medzi 10. májom a 13. júnom. Z tohto načasovania si katolíci odvodili aj modlitbu deväťdňovej novény - v 1. kapitole Skutkov apoštolov sa totiž píše, že po Nanebovstúpení Pána zotrvávala Panna Mária spolu s apoštolmi vo večeradle, kde sa 9 dní ustavične modlili, až do zoslania Ducha Svätého.  Cirkev sa už tradične modlí novénu k Duchu Svätému 9 dní pred týmto sviatkom. Pomenovanie samotného sviatku je odvodené od gréckeho slova "pentecoste", čo znamená 50-ty (deň). 

Existuje tu paralela so židovským sviatkom Shavu`ot (Šavuot), ktorý pripadá na 50-ty deň po Pesachu (pascha - Pánov prechod). Niekedy sa Šavuot nazýva aj Sviatok týždňov, odkazujúc tak na 7 týždňov, ktoré prešli od Pesachu. Pôvodne sa jednalo o ´poďakovanie za úrodu´, no neskôr už o pripomienku uzavretia Starej zmluvy (zákona) na hore Sinaj, kde Pán odovzdal Mojžišovi Tóru. Židia si na tento sviatok každoročne pripomínajú dar Tóry.

 

 

Čo sa počas Pentecost stalo?

V kresťanskej tradícii je Pentecost sviatkom zoslania tretej Božskej Osoby, Ducha Svätého, na apoštolov, Pannu Máriu a prvých nasledovníkov Ježiša, ktorí boli spoločne zhromaždení vo Večeradle. "Prudký, silný" vietor naplnil dom, v ktorom boli, nad ich hlavami spočinuli ohnivé jazyky a začali hovoriť inými jazykmi, takže im všetci rozumeli. Bolo to také výnimočné a zvláštne, že si ľudia mysleli, že kresťania sú opití - Peter im však poukázal na to, že je iba ráno a že to všetko spôsobil Duch Svätý. Duch Svätý naplnil apoštolov aj ďalšími svojimi darmi a ovocím, ktoré nevyhnutne potrebovali na splnenie svojho veľkého poslania - ísť a hlásať evanjelium všetkým národom. Plní sa tak Kristov prísľub z Nového zákona (Lk 24, 46-49), že apoštoli budú "vystrojení mocou z výsosti" ešte predtým, ako ich Pán pošle šíriť evanjelium.

 

Kde je to vo Svätom Písme?

O hlavnej udalosti tohto sviatku (prudký vietor, ohnivé jazyky) sa píše v Skutkoch apoštolov 2,13, hoci o ďalších bezprostredne nasledujúcich udalostiach (Petrova reč, krst tisícov ľudí) sa píše až po verš 41.

 

Všetko najlepšie k narodeninám, Cirkev 

Petra Duch Svätý okamžite inšpiroval k prvej homílii, v ktorej sa prihovoril Židom a ostatným neveriacim, pričom im na písme Starého zákona dokazoval, ako prorok Joel tieto udalosti a príchod Ducha Svätého počas Pentecost predpovedal. Petrove slová o Ježišovi, ktorého dali ukrižovať, ktorý je však ich Pánom a vstal z mŕtvych, "prenikli bolestne ich srdcia". Na otázku, čo majú robiť, ich Peter vyzýva, aby oľutovali svoje hriechy a dali sa pokrstiť. Podľa Skutkov sa po Petrovej reči dalo hneď pokrstiť okolo 3000 duší. Z tohto dôvodu sa sviatok Zoslania Ducha Svätého považuje za narodeniny Cirkvi - Peter, prvý pápež, káže po prvýkrát a obracia na vieru tisíce nových veriacich. Apoštolov a veriacich po prvý raz zjednotil spoločný jazyk, horlivosť a cieľ - ísť a ohlasovať evanjelium.

 

Rúcha a zvyklosti počas tohto sviatku

Kňazi majú mať oblečené červené rúcho ako symbol horiaceho ohňa Božej lásky a ohnivých jazykov, zostupujúcich na apoštolov. V niektorých častiach sveta sa Pentecost uvádza ako "WhitSunday" alebo Biela nedeľa, s ktorou súvisí aj biele rúcho, čo je typické najmä pre Britániu a Írsko. Biela farba je symbolom holubice - Ducha Svätého a je typická pre odev katechumenov, ktorí v ten deň prijímajú sviatosť krstu.

K talianskej pentekostálnej tradícii patrí rozsýpanie lupeňov ruží z horných priestorov kostola. Majú pripomínať zázrak ohnivých jazykov; preto sa aj v niektorých oblastiach Talianska tento sviatok nazýva Pascha Rosatum (Veľkonočné ruže).

Vo Francúzsku zvyknú počas sv. omše na tento sviatok trúbiť na trúbkach, čo má pripomínať prudký a silný ´vietor´ Ducha Svätého.

V Ázii mávajú zvláštne bohoslužby, nazývané genuflexion (nábožné kľačanie), počas ktorých sa recitujú dlhé poémy a modlitby. 

V Rusku si veriaci na sv. omšu z oslavy tohto sviatku prinášajú kvety alebo zelené vetvičky

 

DISKUSIA k článku