b484bf4d181587a259073b2673ebb6f9.jpg

10 spôsobov, ako vyhrať boj proti pornu

1,217
Milko Kostovič
Kultúra života

Najťažšie boje dneška zvádzame proti hladnému vlkovi, ktorého nazývame porno. S veľkým zármutkom a bolesťou môžeme s istotou povedať, že jednou z najsilnejších a najrozšírenejších závislostí súčasnosti je tá na porne. Vzhľadom na jednoduchú a rozšírenú dostupnosť a prístup k pornu sa čoraz viac ľudí - teenagerov a dokonca aj detí - pozerá na porno. Na základe tohto musíme mať konkrétnu stratégiu alebo plán, ako bojovať proti tomuto silnému nepriateľovi spásy našej nesmrteľnej duše. Nasleduje desať pozitívnych krokov, ako zvíťaziť v tomto boji. Poďme bojovať, nie sami, ale s pomocou Všemohúceho Boha a Jeho požehnanej Matky!

 

1. Božia láska. V prvom rade musím byť presvedčený o veľkej láske,  ktorú má pre mňa Boh. Jeho láska ku mne je nekonečná, nemenná a večná. Dokonca aj keď zlyhám, Boh ma stále miluje ako je to opísané v Podobenstve o márnotratnom synovi, alebo to dokonca môžete nazvať "Podobenstvom o milosrdnom otcovi". 

2. Bojisko. Náš život na zemi je neustálym bojom medzi dobrom a zlom, duchom a telom, svetlom a temnotou, dobrým a zlým duchom. Preto by sme mali byť vždy ostražití, zbožní, čulí a na pozore. "Duša je pripravená, no telo je slabé." Musíme poznať naše slabé miesto, alebo, ak chcete, náš "kryptonit". Pre mnohých to znamená pozerať stále viac odhaľujúcich obrázkov - tzn. porno. 

3. Prázdnota.  Keď sa ocitneme v stave prázdnoty, vtedy na nás zaútočí nepriateľ alebo diabol. Prázdnotou myslíme, že v našej duši zažívame smútok, depresiu, odrádzanie, nedostatok viery, nádeje a lásky. Cítime sa, ako by náš život nemal žiadny skutočný význam a bolo by najlepšie jednoducho zahodiť uterák a vzdať boj. Prehodnoťte svoj život! Predtým, ako si pustíte porno, ste pravdepodobne upadli do stavu prázdnoty. Aké opatrenia by ste v takomto prípade mali prijať? To je ďalší krok!

4. Modlitba a blahodarne rozptýlenie.  Ak sa chcete zbaviť prázdnoty a pokušenia, ktoré s ňou súvisí - často ide o pokušenie pozerať porno - musíme učiniť určité kroky, aby sme porazili pokušenie. Po prvé, rýchla a vrúcna modlitba! My nedokážeme poraziť pokušenie vlastným ľudským úsilím; potrebuje Božiu milosť, ktorá prichádza prostredníctvom modlitby. Potom by sme sa mali presunúť na blahodarne, absorbujúce a zdravé rozptýlenia. Príklady? Šport, dobrá konverzácia s priateľom, pohlcujúca kniha, hobby... To všetko slúži na to, aby sme odvrátili naše mysle od túžby po porne a oddaní sa mu. 

  

5. Zlyhanie (a zotavenie).  Ak sme mali smolu a spadli sme do pasce pokušenia sledovať porno, potom by sme nemali nikdy upadnúť do zúfalstva a stratiť všetku nádej. Naopak, mali by sme byť pokorní, priznať svoj hriech, obrátiť sa na sviatosť zmierenia a veriť v nekonečné Božie milosrdenstvo! Spomeňte si na utešujúce slová apoštola sv. Pavla: "Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť."

 

6. Sebapoznanie.  Svätý Ignác z Loyoly trvá na našom sebapoznaní, aby sme mohli ďalej rásť v duchovnom živote. Denné poznávanie môže byť neoceniteľné pri prekonávaní akéhokoľvek hriechu alebo hriešneho vzoru, najmä v súvislosti s túžbou a hriechom či zločinom pornografie. Závislosti nie je jednoduché poraziť, no s milosrdenstvom Boha je možné všetko. Nasleduje päť krokov na vykonanie dobrého denného poznávania:

 

  • Odovzdajte sa do prítomnosti Boha, ktorý vás skutočne absolútne miluje;
  • Ďakujte Bohu za všetky požehnania, ktoré vám dal.
  • Proste o milosť vidieť seba samého ako Boh vidí vás v úplnej čestnosti.
  • Zamyslite sa nad udalosťami vášho života, nad zlyhaniami a prečo ste zlyhali. 
  • Odhodlanie, zmierenie. Rozhodnite sa zmeniť svoj život. Zmeňte sa!

7. Radosť a sebanaplnenie.   Veľmi dôležitým prvkom v boji proti hriechu a zločinu porna je prežívanie radosti v našich životoch. Radosť je jedným z plodov Ducha Svätého. Svätý Pavol trvá na radosti: "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!" (Fil. 4:4).  Radosť pochádza od Pána, ale vychádza aj z kultivovania ducha služby a odovzdania sa. Tu je krátka, no užitočná skratka pre radosť (joy). J.O.Y J=Jesus (Ježiš)... O=Others (druhí, ostatní)... Y=Yourself (Ty, sám). Ak naozaj dáme na prvé miesto Ježiša, na druhé ostatných a na posledné nás samotných, potom zažijeme radosť a tmavý a zlý duch porna sa oslabí. Ako sv. Filip Neri tak i sv. Ján Bosco trvá na vytvorení radostnej atmosféry pre mladých ľudí. Ako kvitne kvetina na slnku, tak i ľudská duša prekvitá pod slnečnými lúčmi radosti!  

 

8. Usilovná práca.  Tak veľmi pravdivé je príslovie: "Nečinnosť je dielňa diabla." Aké je pravdivé v súvislosti s pornom! Kedykoľvek sa vyskytne množstvo voľného času, ktoré podporuje lenivosť a nudu, potom duch túžby a diabol porna začne usilovne pracovať. Fyzická práca alebo šport, mentálne úsilie a duchovné aktivity, to všetko slúži ako hrádze, ktoré blokujú záplavu pokušení pri hľadaní porno materiálu! Všetci svätí sa zhodujú na tom: Teraz budeme tvrdo pracovať a budeme môcť navždy odpočívať v nebi!

 

9. Spovedník/Duchovný vedúci.  Boj proti pornu sa nedá vyhrať osamote. Úprimne povedané, musí sa bojovať s pomocou spovedníka a duchovného vedúceho. Obaja sú dôležití a potrební. Toto je ten dôvod: milosrdenstvo a uzdravenie prichádzajú cez sviatosť vyznania, ktoré môže udeliť iba kňaz-spovedník. Zároveň osoba, ktorá sa snaží prekonať a poraziť vážny problém s pornom, potrebuje niekoho, kto ju vypočuje, poradí a ponesie tiež zodpovednosť. Preto je osoba duchovného vedúceho nevyhnutná. Kňaz-spovedník a duchovný vedúci môže byť tá istá osoba, alebo môžu to byť tiež dve rôzne osoby. Svätý Ignác z Loyoly trvá na tom, že k porážke nepriateľa musí byť pokušenie vystavené svetlu! Diabol pracuje v temnote a utajení!

 

10. Proste Blahoslavenú Pannu Máriu.  Skúsenosť dokázala v dejinách jedinečných priateľov Boha - svätých - že silná, milujúca a synovská oddanosť Blahoslavenej Panne Márii nesmierne pomáha poraziť mnohých démonov, mnohé hriechy, mnohé hriešne vzory v našich životoch. Panna Mária je obzvlášť silná v pomáhaní tým, ktorí jej zverili svoje životy s milosrdenstvom, aby prekonali hriechy proti cnosti čistoty. Tí, ktorí podľahli pornu, by sa mali zasvätiť Márii, modliť sa každý deň ruženec, nosiť Škapuliar a obrátiť sa na Máriu najmä vo chvíľach pokušenia.

"Pamätaj najláskavejšia Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, aby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba o pomoc alebo o príhovor žiadal."

DISKUSIA k článku