123123.jpg

Zjavila sa Panna Mária vo Fatime aj preto, aby sa obrátili moslimovia?

1,256
Zuzana Smatanová
AltKAT

Čo keby malo sté výročie zjavení Panny Márie vo Fatime znamenať začiatok zmeny kresťansko-moslimských vzťahov? Čo keby malo znamenať obrat v prílivovej vlne konverzií na kresťanstvo? Všimnite si, aj pomocou nasledovných téz, ako by to bolo možné:

·      Ako súvisí modlitbový postoj moslima s Pannou Máriou

·      Ťažkosti s konvertovaním z islamu na kresťanstvo

·      Mimoriadne a zvláštne postavenie, aké má Panna Mária v koráne a u Mohameda

·      Ako získala Fatima v Portugalsku svoje meno

·      Najčastejšie navštevované miesta moslimských pútnikov, ktoré vás prekvapia

 

Heréza, ktorá sa doteraz nerozpadla

Hilaire Belloc, anglo-francúzsky spisovateľ a historik  popisuje islam ako herézu. Ak je to pravda, ctihodný biskup Fulton Sheen píše, že islam je „jedinou herézou, ktorá sa doteraz nerozpadla.“ (1) Biskup Sheen pokračuje:

„Ostatné herézy si užijú svoje silné okamihy, no ak im zomrie ich líder, ich učenie postupne upadne, až z neho napokon zostane akési hmlisté a nejasné sociálne hnutie. Na rozdiel od islamu, ktorý prežíva ešte stále prvú fázu a ktorý nepoznal obdobie úpadku, či už v počte členov alebo v oddanosti svojich stúpencov.

Toto by sme si mali uvedomiť najmä v súvislosti s úpadkom kresťanstva v západnej Európe. Pokusy kresťanov obrátiť moslimov – a pokúšali sa o to aj František Assiský a Ignác z Loyoly – sa musia z celkového hľadiska pokladať za neúspech. Prečo je to tak?

Jedným z dôvodov je, že moslim, konvertujúci na kresťanstvo, aspoň z pohľadu moslima, je ako kresťan, konvertujúci na židovstvo. Moslimovia sú totiž presvedčení, že oni majú v rukách konečné a definitívne zjavenie Boha svetu, že Ježiš je len prorok, ohlasujúci Mohameda, posledného zo skutočných Božích prorokov. Stať sa kresťanom sa im síce môže zdať ako krok späť, no Mohamed bol stále iba Alahov prorok, nie Alah sám. Ježiš je však zároveň Bohom, aj človekom. Preto by bol islam vskutku krokom späť od Ježiša k Jánovi Krstiteľovi, poslednému z prorokov.

Fulton Sheen pevne verí, že ľudia, čo vyznávajú islam sa napokon obrátia, no nestane sa to prostredníctvom misionárov, ani priamou kresťanskou náukou. Udeje sa to tým, že si „budú (moslimovia) uctievať Matku Božiu“. 

 

Korán & Panna Mária   

Mária si v islame udržuje vznešené miesto; ako jedinú ženu v koráne ju nazývajú menom. (2) Spomína sa v ňom sedemdesiatkrát a má dokonca prívlastok „najväčšia zo všetkých žien“.

Hoci veľa protestantov, najmä nasledovníkov Jána Kalvína, odmieta mariánske dogmy, ako je Nepoškvrnené počatie Panny Márie, jej ustavičné Panenstvo a jej Nanebovzatie (3), korán ich všetky bez problémov schvaľuje. Devätnásta kapitola koránu obsahuje 41 veršov o Ježišovi a Márii, v ktorých vo veľkej miere obhajuje Máriino panenstvo. Odsúdenie a zavrhnutie Židov sa vo štvrtej knihe koránu pripisuje tomu, že hanobili Pannu Máriu.

Zvláštne pasáže a detaily z koránu naznačujú, že zdrojom Mohamedových textov by mohlo byť apokryfné evanjelium o Máriinom narodení. Obidva texty opisujú starú a neplodnú sv. Annu, zatiaľ čo v Biblii sa nespomína vôbec. Korán dokonca cituje, čo sv. Anna v súvislosti s Nepoškvrneným počatím hovorí: „Ó, Pane, zasľubujem ti, a zasväcujem, čo sa vo mne počalo. Prijmi to odo mňa.“ A neskôr, keď sa Panna Mária narodila, sv. Anna zvolá: „Zasväcujem ju, aj celé jej potomstvo, tvojej ochrane, ó Pane, proti satanovi!“ Ukázalo sa, že sa jedná o odvolanie na Gn 3, 15, v ktorom Boh ustanovuje nepriateľstvo už od počiatku medzi Ženou a satanom.

Keď sa sv. Jozef pýta Panny Márie ako sa počal Ježiš bez otca, Mária mu povedala:

„Nevieš, že Boh, keď stvoril pšenicu, nepotreboval semeno, a že Boh svojou mocou učinil, že stromy rastú aj bez dažďa? Bohu totiž stačí iba povedať ´Buď ...´ a už to aj je.

 

 

Sajdá

Korán opisuje aj Zvestovanie, Navštívenie a Narodenie Panny Márie a anjelov, ktorí jej prišli oznámiť:

„Ó, Mária, Boh na teba zhliadol a urobil ťa čistou; povýšil ťa nad všetky ostatné ženy v stvorenstve“ (korán 3, 42). (4)

Nad všetky ženy na zemi? Podobá sa to na Alžbetin pozdrav pri príchode Márie „požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod tvojho života“. A zároveň posilňuje (a vskutku dokazuje) aj vlastné slová Márie: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“. Nie je úžasné, že Máriine slová „všetky pokolenia“ by mali presahovať, podľa všetkého, aj kresťanstvo? Že by sa mali vzťahovať aj na druhé svetové náboženstvo?

Preblahoslavená Matka je pre moslimov skutočná Sajdá, čiže Pani. Jedinými vážnymi sokyňami pre Máriu by mohli byť Mohamedova dcéra Fatima a jeho manželka; obidve, spolu s Máriou, menované medzi štyrmi najväčšími ženami v dejinách islamu – pričom je zaujímavé, že Mohamedova matka sa na tomto zozname nevyskytuje.

Po smrti Fatimy Mohamed napísal: „Ty budeš najpožehnanejšou spomedzi všetkých žien v Raji, hneď po Márii.“ (5) A sama Fatima, ako je známe, povedala „Prevyšujem všetky ženy, okrem Márie.“

Sajdá nie je jediným titulom Preblahoslavenej Matky v islame. Nazývajú ju aj Qanitah (6) a Sidiqah. Dvakrát ju v koráne nazývajú Sidiqah, čo znamená „tá, ktorá potvrdzuje pravdu“ alebo „tá, ktorá verí“ (7).    

Prinajmenšom dva z Máriiných titulov sa odvodzujú od postoja počas modlitby. Sú to Raki´ah, čo znamená „tá, čo sa s úctou klania Bohu“Sajidah, „tá, čo ležiac tvárou k zemi, zvelebuje Všemohúceho Boha (Alaha). V koráne sa píše: „Ó, Mária, ty sa podriaďuješ svojmu Pánovi, a ležiac tvárou k zemi, sa mu klaniaš spolu s tými, ktorí sa mu klaňajú.“ (8). Podľa niektorých odborníkov na islam je postoj ruku´ (klaňanie sa) počas salah (moslimskej modlitby) odvodený práve od postoja Panny Márie pri modlitbe. Ide o postoj, pri ktorom sa dlane, kolená a čelo klaňajúceho sa človeka naraz dotýkajú zeme. Je to totiž najpokornejšia pozícia, ktorú môže človek zaujať pred svojím Pánom; najúprimnejší znak pokory a oddanosti Stvoriteľovi.  

Nie je to zvláštne? Postoj pri modlitbe, pri úpenlivej prosbe, ktorý sa nám automaticky spája s moslimami, je v skutočnosti odvodený od postoja Panny Márie pri modlitbe!

 

 

 

Niektoré špecifické oslovenia Márie zdôrazňujú jej čistotu, jej bezhriešnosť, napríklad Tahirah („tá, ktorá je čistá“), Sa´imah („tá, ktorá sa postí“)Mustafia („tá, ktorá je vyvolená“). Moslimská tradícia zaznamenáva, že Mária Sa´imah sa postila pol roka. Nábožnú úctu k Márii Sa´imah zaznamenáva aj novinár Samir Khalil Samir (9):

„Počas svojej návštevy Maroka som sledoval, ako veľa tehotných žien, a žien po pôrode, pokračuje v dodržiavaní takzvaného „pôstu Našej Pani“, inšpirovaného koránom, v ktorom sa o ňom hovorí.“

V súvislosti s Máriiným titulom Mustafia zaznamenáva korán aj anjelov, ktorí spievajú: „Ó, Mária! Buď pozdravená! Alah si ťa vybral a urobil ťa čistou, a povýšil ťa nad všetky ostatné ženy stvorenstva.“ (10) Až sa človek čuduje, prečo Alah uprednostnil Máriu pred všetkými matkami, dokonca aj pred Mohamedovou.

 

Prečo sa Panna Mária zjavila vo Fatime?

Veľmi zaujímavá otázka: Prečo sa Preblahoslavená Panna Mária zjavila v roku 1917 akurát vo Fatime, vtedy úplne neznámej malej dedinke, podľa ktorej sa stala pre všetky budúce generácie známou ako „Panna Mária Fatimská“?

Ako sme sa už spomínali, Fatima bola veľmi vážená Mohamedova dcéra, ktorá o sebe povedala: „Prevyšujem všetky ženy, okrem Márie.“

Biskup Fulton Sheen na túto otázku odpovedá takto:

„Keďže nič na svete sa nedeje náhodou, okrem doťahovania niektorých detailov, som presvedčený, že Preblahoslavená Panna Mária sa rozhodla dať sa spoznať ako „Panna Mária Fatimská“ aj ako prísľub a znak nádeje pre moslimov a ako uistenie, že tí, ktorí jej preukazujú toľkú úctu, prijmú jedného dňa aj jej Božieho Syna.“

Na dôkaz Máriinho „prísľubu“ biskup Sheen cituje z histórie dedinky Fatima:

„Moslimovia, najmä mauri, okupovali už celé stáročia španielske a portugalské územia na Pyrenejskom polostrove. Roku Pána 711 ho definitívne dobyl Umajský kalifát (dynastia). Kresťania začali zdĺhavý boj o znovudobytie tohto polostrova bitkou pri Covadonge roku 718. Trvalo neskutočných 700 rokov, pokým ho Ferdinand a Izabela nezískali v ´roku Krištofa Kolumba´ 1492 definitívne späť.

 

 Obr.: Postup Reconquisty (znovudobývania). Obdobie 700 rokov, počas ktorých kresťania bojovali o opätovné získanie svojich území od maurských moslimov.

 

Posledný moslimský veliteľ, ktorý s vojskom opúšťal Portugalsko, mal krásnu dcéru Fatimu. Príbeh o tom, ako dedinka Fatima získala svoje meno, prerozprával brat Bernardino de Brito vo svojej Kronike rádu Cisterciánov (1602):

„Počas neočakávaného útoku v deň sv. Jána roku 1158 uniesol kresťanský rytier Goncalo Hermigues, aj so svojimi spoločníkmi, maurskú princeznú s obľúbeným arabským menom Fatima. Rytier priviedol Fatimu do malej dedinky nedávno založeného Portugalského kráľovstva vo vrchoch Sierra de Aire. Princezná sa do kresťanského rytiera zaľúbila a rozhodla sa stať katolíčkou. Prijala meno Oureana. (11)                                      

Mladomanžel bol tak zaľúbený do svojej manželky, že zmenil meno mestečka, v ktorom žili, na Fatimu. V tomto zmysle je teda miesto, na ktorom sa Panna Mária v roku 1917 zjavila, historicky prepojené s Fatimou, Mohamedovou dcérou.

 

Preblahoslavená Panna Mária & moslimovia dnes

Ako ďalší dôkaz, prečo si Panna Mária vybrala Fatimu, vám postačí pohľad do tvárí samotných ľudí, ktorí putujú do Fatimy.

Samir Khalil Samir píše pre ázijskú tlačovú agentúru PIME o pútnikoch, ktorí navštevujú Pannu Máriu Fatimskú, ako aj ďalšie posvätné Mariánske miesta: (12)

„Už celé roky pristávajú v portugalskej Fatime lietadlá, plné moslimských žien z Iránu. Prichádzajú sa modliť k našej Pani, ktorá sa zjavila trom pastierikom. Dôvodom je, že Madona sa zjavila na mieste, pomenovanom po Mohamedovej dcére a manželke Ali Ibn Abi Taliba.“

Samir píše aj o ďalších moslimských rodinách, ktoré sa zhromažďujú pred inými Mariánskymi svätyňami, najmä pred svätyňou Panny Márie Libanonskej:

„V Libanonskej Harisse sa iránske ženy pravidelne modlievajú k našej Pani, a prišlo to až do takého stavu, že rektor svätyne vybavil kaplnku obrazmi, znakmi a modlitbami k Panne Márii v perzskom jazyku, aby ženám uľahčil prejavy ich zbožnosti a oddanosti.

Minulý rok, keď som počas mesiaca máj čakal na večernú sv. omšu v Harisse, videl som stovky moslimských rodín – zrejme to boli šiíti – ako sa zastavili a počúvali piesne pred omšou, a odišli až na konci.

Ľudová zbožnosť a úcta k zjaveniam Panny Márie, ako aj úcta k svätému Charbelovi Maklúfovi z Libanonu, medzi moslimami stále vzrastá, a to k veľkej mrzutosti radikálnych islamistov. Práve preto ISIS a jeho prívrženci ničia podobné pútnické miesta ako sú tieto, kde sa len dá.

 

Zdroje:

(1) Sheen, Fulton, The World’s First Love, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York (1952): 205-6.

(2) The Quran (sometimes spelled Koran) is the bible of Islam.

(3) Lings, Martin, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, Inner Traditions (rev. ed. October 6, 2006, orig. 1983), p. 101; an example of an Islamic scholar which accepts the Assumption of Mary as an historical fact.

(4) cf. trans. Arberry and Pickthall; Stowasser, Barbara Freyer, “Mary”, in Encyclopaedia of the Qurʾān, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Georgetown University, Washington DC.

(5) Sheen, 208.

(6) Mary is called this in sura 66:12. The Arabic term means constant submission to God and absorption in prayer. These meanings coincide with Mary spending her childhood in the temple of prayer. This is likely based on a reference to apocryphal texts, but it is amazing how it supports her being the New Ark in the Temple of God.

(7) Sura 5 (Al-Ma'ida), ayat 73–75 and 66:12

(8) Quran 3.43

(9) Samir, Samir Khalil, “Millions of Muslims devoted to Our Lady and eager forexorcism,” July 26, 2013 

(10) Quran 3.42

(11) Following her marriage, the princess received as prize the town which she called Ourém, after her name. Ourém remains the name of the municipality which contains the cities of both Ourém and Fatima.

(12) Samir, 2013.

 

 
 

DISKUSIA k článku