Švajčiarski biskupi sa sporia o sexuálnu výchovu v školách

6,024
Kultúra života

CHUR, Švajciarsko, 13. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Vitus Huonder, biskup z mesta Chur vo Švajčiarsku, vyhlásil, že rodičia majú mať právo stiahnuť svoje deti z hodín štátom schválenej sexuálnej výchovy v školách. Toto vyhlásenie však vzbudilo hnev iného švajčiarskeho biskupa, ktorý verejne vyhlásil, že odmietať sexuálnu výchovu ako súčasť školského kurikula pre deti je popieranie ľudských práv.

V otvorenom liste napísanom pri spomienke na Deň ľudských práv 10. decembra biskup Huonder napísal, že vládou financovaná sexuálna výchova ohrozuje deti podporou „spôsobu výchovy, ktorá ničí prirodzenú ochranu ľudskej sexuality, menovite hanblivosť.”

Bishop Huonder ostro kritizoval švajčiarske vzdelávacie zriadenie, že nedovoľuje rodičom právo stiahnuť deti z hodín sexuálnej výchovy v školách.

„Keď deti a dospievajúci so svojou hanblivosťou prídu do kontaktu s týmto učením, ohrozí to zdravý vývoj ich osobnosti a riskujú, že ju vystavia všetkým spôsobom zneužitia,” napísal biskup Huonder.

Churský ordinár povedal, že hoci „moderný štát zbavuje rodičov mnohých úloh pri výučbe a výchove... konečné rozhodnutie, keď ide o vzdelávanie, je vždy v ich rukách.”

Na začiatku tohto roka švajčiarsky kantón Bazilej, pritiahol medzinárodnú pozornosť po tom, ako sa odhalilo, že študentom v školách učitelia ukazovali „sexuálnu skrinku”, ktorá obsahovala textilné modely ľudských genitálií, aby ich naučili, že „dotýkanie sa častí ľudského tela môže priniesť pôžitok.”

„Deti treba povzbudiť, aby vyvinuli a zažili svoju sexualitu príjemným spôsobom,” povedal na začiatku tohto roka Daniel Schneider, námestník riaditeľa materských škôl pre Bazilej, ktorý pomohol spolu s odborníkmi vyvinúť kurikulum sexuálnej výchovy.

Biskup Felix Gmür z Baselu, ktorý je podľa Swissinfo.ch členom liberálneho krídla švajčiarskej rímskokatolíckej cirkvi, však odmietol obavy biskupa Huondera a vyhlásil, že kurzy sexuálnej výchovy podporujú a dopĺňajú výchovnú misiu rodičov.

Biskup Gmür pre týždenník Sonntags Zeitung vyhlásil, že „výuka o ľudskej sexualite je práca pre školy. Nemôžu od nej upustiť.”

„Tieto kurzy môžu podporiť a doplniť vzdelávaciu misiu rodičov,“ povedal v rozhovore uverejnenom v týždenníku. „Keď školy predstavia rôzne aspekty (týkajúce sa sexuality), nevidím žiadny dôvod vyňať deti (z hodín).”

Ďalšie kresťanské denominácie sa pridali ku kritike vyhlásenia biskupa Huondera.

„Pre jednotlivca môžu byt náboženské hodnoty prvoradé, ale pre spoločnosť ako celok majú prednosť ľudské práva, ktoré sú neporušiteľné a univerzálne,” povedal pre Sonntags Zeitung Thomas Wipf, prezident Komunity protestantských cirkví v Európe.

Biskup Huonder vo svojom poslednom liste poznamenal, že kým katolícka cirkev rešpektuje Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Boží zákon mal vždy pred ľudskými právami prednosť.”

DISKUSIA k článku